Omschrijving (toelichting)

In 2020 zijn we gestart met diverse acties om een organisatie neer te zetten die precies weet wat er op financieel gebied aan de hand is en die daarop weet te anticiperen. Een belangrijke component van financiële beheersing is het creëren van financieel bewustzijn in de organisatie. Bewustzijn is een proces van de lange adem. Het bespreekbaar maken van gewenst- en ongewenst houding en gedrag hoort daarbij. In 2021 zijn diverse initiatieven genomen om met de diverse lagen (management, bestuur en afdelingen) aan de slag te gaan. Voor 2022 is de uitdaging om zichtbaar en waar mogelijk meetbaar te krijgen wat de effecten zijn van deze diverse initiatieven.

Ontwikkelen financiële instrumenten/opstellen financieel beleid
Aandachtspunt in het kader van de financiële beheersing is het stellen van duidelijke financiële kaders en richtlijnen. In 2022 wordt ingezet op het verder ontwikkelen van financiële instrumenten en opstellen van financieel beleid op een aantal financiële thema’s, zoals prijsstijgingen, areaaluitbreidingen, subsidies, kredieten, e.d. . We constateren dat incidentele vragen uiteindelijk een structurele oplossing vragen! We zien ontwikkelingen (macro economische, maar ook regionale en lokale ontwikkelingen) die het noodzakelijk maken om na te denken over hoe we hiermee om willen gaan en deze vast te leggen in financieel beleid/financiële instrumenten, in plaats van ad hoc te reageren.
We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld te maken met extreem toenemende kosten van investeringen door een forse stijging van grondstoffenprijzen. Hoe willen we hiermee omgaan en hoe leggen we dit vast? Areaaluitbreidingen gaan gepaard met zowel toenemende kosten als opbrengsten. Hoe anticiperen we hierop en hoe houden we zicht op deze financiële effecten? Daarnaast wordt er nagedacht over de inzet van een subsidieplafond als financieel instrument en willen we de praktische toepassing van het instrument ‘kapitaallastenplafond’ verder uitwerken.

Omschrijving (label)
Begroting 2022