Omschrijving (toelichting)

Eind 2021 wordt de besluitvorming over de Transitievisie Warmte (TVW) afgerond. In de TVW staan per wijk de mogelijke warmteoplossing(en) aangegeven. In 2022 wordt een start gemaakt met het betrekken van inwoners bij de Transitievisie Warmte (TVW). In dit proces worden inwoners meegenomen in de energietransitie en de overgang naar duurzame warmte in Gooise Meren. De bewustwording van energieverbruik is een heel belangrijk aandachtspunt dat we willen benadrukken. Hierin vindt ook een nauwe samenwerking plaats met Wattnu.


Het vaststellen van de meest realistische oplossing vraagt nader onderzoek in 2022. In de TVW zijn de afwegingscriteria vastgesteld om te bepalen welke wijken het eerst in aanmerking komen om over te gaan op duurzame warmte. In 2022 wordt op basis van deze criteria gekeken wat een mogelijke volgorde is van de wijken. In de TVW wordt tevens aangegeven hoe te komen tot een Wijkuitvoeringplan (WUP) In de kadernotitie TVW is de ambitie vastgelegd om voor 2026 te starten met de ontwikkeling van twee WUP’s in Gooise Meren.

Omschrijving (label)
Begroting 2022