Omschrijving (toelichting)

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 wordt vanuit de gemeentelijke organisatie een overdrachtsdossier aangeboden aan de nieuwe leden van de gemeenteraad van Gooise Meren. Het overdrachtsdossier is bedoeld als handreiking aan de nieuwe raadsleden en diegenen die namens de politieke partijen besprekingen zullen voeren over een coalitieakkoord. Het overdrachtsdossier bevat informatie over het gemeentelijk takenpakket, de daarbij behorende financiële middelen en belangrijke beleidsmatige en financiële ambities en ontwikkelingen die de komende jaren op de gemeente af komen.

Op het moment dat wij normaal gesproken de Perspectiefnota 2023-2026 zouden voorbereiden, vinden in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen plaats, is er nog geen nieuwe coalitie geformeerd en is er nog geen coalitieakkoord. In het verkiezingsjaar is het daardoor niet mogelijk om een perspectiefnota op te stellen die inhoudelijke beleidskeuzes voorlegt. Wij zullen u daarom in 2022 een perspectiefbrief aanbieden waarin enkel autonome ontwikkelingen worden benoemd. Voorbeelden hiervan zijn de prognose van het indexatiecijfer en de effecten van eventuele CAO-ontwikkelingen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022