Omschrijving (toelichting)

In het regionale beleidsplan is de verdere ambulantisering van het beschermd wonen GGZ uitgewerkt. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De doordecentralisatie van de (centrumgemeente)middelen voor Beschermd Wonen is in dit beleidsplan verwerkt. De impact (op de regionale begroting) van de aanpassing van het bijbehorende verdeelmodel Beschermd Wonen is nog niet bekend.
De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van dakloosheid, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van het regionale beleidsplan dat we samen met de regiogemeenten uitvoeren.

Omschrijving (label)
Begroting 2022