Omschrijving (toelichting)

• We actualiseren de Verordening Wmo met ingang van 2022. We passen zo nodig de bijhorende Nadere regels aan en verwerken daarin o.a. de actuele inzichten vanuit de jurisprudentie over eigen kracht. Beoogd effect is meer inzet van oplossend vermogen van inwoners/sociale netwerken en minder noodzaak voor inzet  van individuele maatwerkvoorzieningen Wmo-hulp. We kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn, omdat zorg niet altijd het antwoord is op de vragen die er leven bij onze inwoners.
• Als alternatief voor zwaardere en specialistische zorg zetten we voor het vierde en laatste jaar het innovatiebudget in voor nieuwe en innovatieve pilots in het voorveld, die een alternatief aanbod opleveren in de vorm van lichtere ondersteuning.

Omschrijving (label)
Begroting 2022