Omschrijving (toelichting)

Het actieplan leefbaarheid is in hoofdlijnen in 2020 opgesteld. Het accent ligt enerzijds op de gemeentebrede thema's schone leefomgeving, (lokaal) verkeer/geluid, vergroening, biodiversiteit en Schiphol. Oogmerk daarbij is samen met inwoners stappen te zetten die leiden tot aanpak van rommel op straat, stappen om geluidsoverlast te verminderen, de luchtkwaliteit te meten, en een actieve bijdrage aan meer (gevarieerd) groen in de wijk. Anderzijds omvat het actieplan het werken aan wijkplannen. De raad heeft in de vorm van een motie verzocht de plannen meer te enten op de wijk en de samenwerking met inwoners en het actieplan aan de Raad voor te leggen. Dit is uitgewerkt in het actieplan dat de Raad in het najaar van 2021 wordt voorgelegd. Dit betekent voor het begrotingsjaar 2022 dat de ontwikkeling van wijkplannen wordt voortgezet. Daarvoor wordt voor iedere wijk een wijkprofiel opgesteld, waarin de opvallende zaken uit de wijken worden belicht. De thema's uit het actieplan krijgen hierbij een plan. Aan de hand van het wijkprofiel wordt het gesprek met de wijk gevoerd, hetgeen resulteert in een wijkagenda. De wijkagenda benoemt de opgaven die inwoners en gemeente voor de wijk waarnemen en die gemeente en inwoners ter hand zullen nemen, al dan niet in samenwerking. Het actieplan zal echter niet voor een deel van de thema's behouden die een gemeentebrede aanpak nodig vragen, ofwel omdat het vraagstuk niet op wijkniveau speelt (Schiphol of de bevordering van biodiversiteit bijvoorbeeld), ofwel omdat de wetgever een gemeentebrede aanpak vraagt (dit geldt bijvoorbeeld voor lokaal verkeer/geluid). Het actieplan leefbaarheid geeft aan hoe we komen tot wijkplannen en benoemt acties voor gemeentebrede opgave op het vlak van leefbaarheid.
We geven in 2022 uitvoering aan het Actieplan Geluid. Een Actieplan Geluid is een verplichting vanuit de Europese Unie. Het plan omvat geluidsnormen voor lokale wegen en industrie en beschrijft de plannen van de lokale overheid om aan de normen tegemoet te komen, als er niet aan voldaan zou worden. We kijken naar normen voor geluid vanuit een breder leefbaarheidsperspectief, conform het actieplan leefbaarheid. In een proces van co-creatie komen we tot verbeterplannen voor geluidoverlast in het algemeen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022