Omschrijving (toelichting)

De Werkgroep Verbetering Besluitvorming Regio, bestaande uit een vertegenwoordiging uit gemeenteraden en colleges uit de regio, heeft op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek in 2020 voorstellen gedaan voor de verbetering van en uniformering van besluitvormingbesluitvormingsprocessen bij de regiogemeenten. Deze voorstellen zijn in 2021 ingevoerd. Het proces van het vaststellen van de RSA 2022 - 2025 is echter nog neit goed geregeld en vraagt in 2022 aandacht, omdat dan de nieuwe RSA moet worden vaststelt. De werkgroep zal hiervoor een advies opstellen.  Een eventuele aangepaste vorm van vaststellen van de RSA zal onderdeel worden van de aangepaste gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek, die aan de Raden in 2022 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022