Omschrijving (toelichting)

Voor 2022 e.v. is in het concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 rekening gehouden met structurele uitbreiding van Veilig Thuis om de kwaliteit duurzaam te borgen. Zo wordt bijvoorbeeld de doorlooptijd verkort in de opvolging na meldingen. Ten behoeve van deze versterking van Veilig Thuis heeft het Rijk extra structurele middelen toegevoegd aan de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO). Deze DUVO-middelen zijn centrumgemeentemiddelen, opgenomen in de regionale begroting. Het beoogd effect is dat Veilig Thuis voldoende formatie heeft om in de uitvoering van haar taken te blijven voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022