Omschrijving (toelichting)

Hieronder zijn enkele projecten opgenomen, die in voorbereiding en uitvoering zijn. Enkele van deze projecten zijn ook in het projectenboek opgenomen, dat met het tweede voortgangsverslag naar de raad wordt gestuurd.

1. Achterlaatlocaties Emmaschool
De voormalige locaties van de Koningin Emmaschool aan de Fortlaan en de Slochterenlaan (inclusief het speelveld) krijgen een nieuwe invulling. Samen met de buurtbewoners stelt gemeente Gooise Meren vast wat er op deze locaties nodig en gewenst is. Zo ontstaat een gezamenlijk plan. De basis ervoor is gelegd in de Projectopdracht waar de gemeenteraad in 2021 mee instemde. In 2022 werkt een Ontwikkelteam, waarin ook omwonenden vertegenwoordigd zijn, in samenspraak met de klankbordgroep burgerparticipatie van de gemeenteraad aan de uitwerking van de Projectopdracht naar een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) In 2022 verwachten wij het SPvE aan de raad ter vaststelling aan te bieden. Daarbij wordt ook een voorstel gevoegd hoe de volgende projectfase eruit kan komen te zien.

2. Bensdorp
Project is afgerond.

3. BOR-gronden

Het ontwerp bestemmingsplan en concept Beeldkwaliteitsplan zijn na de zomer 2021 ter inzage gelegd. Eind 2021 is gewerkt aan het verwerken van de ingebrachte zienswijzen.

Aan de raad zullen beide documenten inclusief de nota’s van zienswijzen eerste kwartaal 2022 ter vaststelling worden aangeboden. Het streven is dit voor de verkiezingen te hebben afgerond.

De anterieure overeenkomst is opgesteld. Hierin is een dekking voor de plankosten en kosten bovenwijkse voorzieningen vastgelegd.

4. Brandweerkazerne Muiden
Na de vaststelling van de visie ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige visie Muiden Zuidwest’ in 2019 zijn met de betrokken partijen afspraken gemaakt. Het bestemmingsplan voor de brandweerkazerne naast P1 is inmiddels onherroepelijk en het ontwerp is gemaakt. Net voor de zomer van 2021 is het uitvoeringskrediet voor de kazerne gevoteerd door de raad. 

De aanbesteding start 2e helft 2021. Bij een gunning zoals beoogd staat 2022 in het teken van de bouw. Deze start dan in het voorjaar van 2022 . 

5. Bredius
In mei 2019 is de stedenbouwkundige opzet van de Bredius door de raad goedgekeurd met een programma van 90 woningen waarvan een groot deel sociaal. Het bestemmingsplan voor de 90 woningen is voor de zomer van 2021 vastgesteld door de raad en de beroepsperiode loopt. 

Intussen worden de nog te ontwikkelen projectonderdelen verder uitgewerkt. Zo is de aanbesteding voor de sporthal afgerond en zal 2022 in het teken staan van de bouw. 

De uitvraag voor het onderdeel met de woningen komt in het najaar 2021 op de markt. Na de beoogde gunning in het voorjaar 2022 volgt de verdere uitwerking. De verwachting is dan dat 2023 en 2024 in het teken van de realisatie staan.

6. Crailo
Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren. Op 7 juli 2021 zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het buurtschap door de drie gemeentes vastgesteld. De GEM werkt nu aan het operationaliseren van de ontwikkelstrategie, het inrichtingsplan voor het openbaar gebied, het uitwerken van het energie- en mobiliteitsconcept en het opzetten van een beheerorganisatie.

7. De Krijgsman
In de Krijgsman worden in totaal 1.300 woningen gerealiseerd; medio 2021 zijn ca. 350 woningen opgeleverd en in 2021 werken KNSF en gemeente aan ca. 180 woningen. In de tweede helft ’21 wordt het Westbatterijpark opgeleverd. Het eerste deelgebied is in beheer genomen door de gemeente.
Voor de Krijgsman wordt jaarlijks een werkplan opgesteld en een meerjarenbegroting gemaakt. Dit geeft inzicht in de kosten/opbrengsten verbonden aan de inzet.

9. De Vonk
Uw raad heeft in 2020 het college opdracht gegeven te starten met de voorbereidende werkzaamheden tot behoud van het pand de Vonk. Het college legt, op basis ervan, in 2021 een Projectplan aan uw raad voor, waarin het toekomstscenario voor het pand De Vonk is opgenomen. 2022 zal in het teken staan van de uitvoering van het Projectplan.

10. Gemeentehuizen
Het project in Naarden is succesvol afgerond.
In Muiden zijn de bouwwerkzaamheden nu volop aan de gang.

11. Keverdijk
Begin 2020 is de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk gestart. Het gebouw wordt eind 2021 opgeleverd en in gebruik genomen door de partijen uit de gezondheidszorg, Versa Welzijn, wijkcentrum De Schakel en de bibliotheek Gooi- en Meer. Hierna wordt de resterende oude bebouwing gesloopt en kan ook de woningbouw starten. Er worden 57 sociale huurwoningen gerealiseerd door Dudok Wonen. Ook de bouw van de nieuwe moskee kan van start in 2022. Aan het project is een intensief participatieproces voorafgegaan.

12. Mariënburg
Mariënburg aan de Brinklaan 82 te Bussum is al geruime tijd niet meer in gebruik als pensionaat. Het gemeentelijk monumentale pand is gedurende 2018 leeg komen te staan. Op dit moment wordt het pand anti-kraak bewoond en gebruikt, in afwachting van de definitieve transformatie van het pand naar woningen en publiek aantrekkende functies. Afhankelijk van de planning van de eigenaar van het pensionaat, Slokker Vastgoed BV, zijn de plannen voor een duurzame herontwikkeling van Mariënburg in 2024 klaar. De plannen zijn een nadere uitwerking op het door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie (dec. 2019). In 2022 sluiten we daarvoor de benodigde overeenkomsten af met Slokker Vastgoed bv en faciliteren we de procedure om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt vervolgens aan de raad ter vaststelling aangeboden.

13. Naarden buiten de Vesting
In 2020 is gekozen voor het afschalen van dit programma. In 2022 werken we, samen met de convenantspartners en belanghebbenden, aan de twee overgebleven projecten: Optimalisatie van de Naardertrekvaart en de Havenkom te Naarden om te komen tot aangepaste plannen, waarbij de verkregen bijdrage van Rijkswaterstaat uitgangspunt is voor de haalbaarheid.

14. Stationsomgeving Naarden-Bussum
De sporen zijn verwijderd en de overwegen zijn in augustus 2019 aangepast. Ook de verbouwing van station Naarden Bussum is in uitvoering. Er is in juli 2019 een Intentieovereenkomst (IOK) met NS en ProRail aangegaan om de inrichting van de westzijde van het station Naarden Bussum zo spoedig mogelijk te realiseren. In 2020 en 2021 realiseert NS de nieuwe Pen R locatie, legt ProRail de nieuwe fiets-voorzieningen aan de westzijde aan en realiseert ook de Westelijke entree naar het station. Aansluitend realiseren wij als gemeente de herinrichting van de Slochterenlaan. 

15. Stork locatie
Beide scholen in deze ontwikkeling zijn inmiddels gereed en in gebruik genomen. De woningen worden binnenkort opgeleverd en het gebied wordt woonrijp gemaakt. De inrichting van het speelveld gaat samen met de kinderen uit de buurt en de nieuwe kinderen die er komen wonen tot stand komen.

16. Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem in Naarden

Het ontwerp bestemmingsplan is na de zomer 2021 ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan is voor het nieuwe Naarderheem de bestemming geregeld. Voor de fase 2, het resterend deel van de kavel, is een flexibele bestemming opgenomen, waarvan in 2024/5 duidelijk zal worden hoe deze ingevuld zal gaan worden. Het wordt in ieder geval een mix van wonen en maatschappelijke functies.
Eind 2021 is gewerkt aan het verwerken van de ingebrachte zienswijzen.

Aan de raad zal het definitieve bestemmingsplan inclusief de nota van zienswijzen eerste kwartaal 2022 ter vaststelling worden aangeboden. Het streven is dit voor de verkiezingen te hebben afgerond.

De anterieure overeenkomst is opgesteld. Hierin is een dekking voor de plankosten en kosten bovenwijkse voorzieningen, passend bij dit project, opgenomen.

17. Transformatie Hocras-locatie, Bussum

Voor de transformatie van het bedrijfsterrein van Hocras is in 2021 een concept stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plan is opgesteld met participatie van omwonenden en belanghebbenden. Het plan voorziet in circa 150 woningen, een VO school (huidige Willem de Zwijger en Vitus Mavo samen) voor 1200 leerlingen en bedrijfsunits. Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan door de gemeenteraad wordt een anterieure overeenkomst opgesteld met de ontwikkelende partij/eigenaar en start de bestemmingsplanprocedure naar verwachting begin 2022. Parallel aan de planologische procedure worden in 2022 de bouwplannen voor de school, de woningen en de bedrijfsunits verder uitgewerkt. Start van de eerste werkzaamheden is voorzien in 2023. De totale bouwtijd zal circa 2 jaar bedragen.

18. Verder met de vesting Muiden entree Muiden zuidwest
Er wordt onderzoek gedaan naar de koppelkansen in het benutten van de Groene Uitweg middelen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022