Omschrijving (toelichting)

Het IHP is vastgesteld in januari 2018 en terwijl we hier uitvoering aan geven, hebben we na bijna 4 jaar behoefte aan enkele wijzigingen. We benaderen het integraal huisvestingsplan als een programma, dat meer ruimte biedt om tegemoet te komen aan de dynamiek binnen het veld onderwijshuisvesting. Zo kunnen wij sneller inspelen op de veranderende behoeften van de scholen én blijven we grip houden op het (financieel) meerjarenperspectief.

In verband met de voorgenomen fusie van de Vitusmavo en het Willem de Zwijgercollege en de voorgenomen verhuizing van deze fusieschool naar het Hocrasterrein, onderzoeken we met de VO-scholen binnen de gemeente of dit aanleiding geeft om wijzigingen in het IHP aan te brengen voor de overige VO-scholen. Het omvormen van een plan in een programma betekent ook dat we ons makkelijker kunnen aanpassen aan de huidige markt met stijgende bouwkosten. Schuiven in de planning is hierdoor mogelijk en noodzakelijk om te blijven aansluiten bij het ingevoerde kapitaallastenplafond.

Omschrijving (label)
Begroting 2022