Omschrijving (toelichting)

Op zowel bestaande als op nieuwe ontwikkellocaties hebben we aandacht voor schuifruimte van bedrijven.
De ruimte in Gooi en Vechtstreek is schaars en de druk vanuit wonen, werken en andere functies (zoals recreatie en energietransitie) is groot. In de afgelopen jaren zijn meerdere kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd en zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot economie en werkgelegenheid.
Regionaal zetten we dan ook in op de herijking van het Transformatie uit 2009. Kern van dit instrument is dat ontwikkelaars bij transformatie van een bedrijventerrein naar woningen een (aanzienlijk) bedrag per hectare in een fonds moet afdragen.

Omschrijving (label)
Begroting 2022