Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Hoofdlijnen Blz. 5  
Beleid Blz. 6  
Financiën Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 9  
Ambitie Blz. 10  
1.1 Participerende overheid Blz. 11  
Wat willen we bereiken? Blz. 12  
1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie Blz. 13  
Ervaringen opdoen met participatietraject Blz. 14  
In gesprek met de samenleving Blz. 15  
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 16  
Stimuleren jongerenparticipatie Blz. 17  
Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie Blz. 18  
1.1.2 Werken aan de opgaven Blz. 19  
Beter samenwerken via lokaal overleg Blz. 20  
Continueren pilot Wijkvisie Blz. 21  
Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren Blz. 22  
Meer vitale wijken Blz. 23  
Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder Blz. 24  
Continueren gezamenlijke wijkagenda Blz. 25  
1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven Blz. 26  
Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten Blz. 27  
Realiseren initiatieven platform Blz. 28  
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 29  
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 30  
Doorontwikkeling inwonersorganisaties Blz. 31  
Opstellen beleidskader voor wijkplatforms Blz. 32  
1.2 Inclusie Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de gemeentelijke organisatie Blz. 35  
Uitvoeren van lokale activiteiten/evenementen Blz. 36  
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 37  
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 38  
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 39  
Samenwerking met convenantpartners Blz. 40  
Continuering samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 41  
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 42  
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 43  
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 44  
Inzet van gebarentolk Blz. 45  
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 46  
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 47  
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 48  
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 49  
1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap Blz. 50  
1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 51  
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 52  
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 53  
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 54  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 55  
Wat willen we bereiken? Blz. 56  
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 57  
Meer digitale producten Blz. 58  
Digitalisering papieren archieven burgerzaken Blz. 59  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 60  
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 61  
1.3.3 Verbeteren dienstverlening Blz. 62  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 63  
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 64  
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 65  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 66  
Wat willen we bereiken? Blz. 67  
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 68  
Opstellen strategische nota verbonden partijen Blz. 69  
Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda Blz. 70  
Uitvoering MRA agenda Blz. 71  
Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking Blz. 72  
Versterken samenwerking MRA Blz. 73  
Beleidsindicatoren Blz. 74  
Wat mag het kosten? Blz. 75  
Toelichting financiële verschillen Blz. 76  
2. Programma Veiligheid Blz. 77  
Ambitie Blz. 78  
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 79  
Wat willen we bereiken? Blz. 80  
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 81  
Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie Blz. 82  
Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden Blz. 83  
Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 84  
Verruimen toepassing van de Wet Bibob Blz. 85  
2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 86  
Aanpak autokraken Blz. 87  
Aanpak woninginbraken Blz. 88  
Aanpak fietsendiefstal Blz. 89  
Samen met inwoners buurten veiliger maken Blz. 90  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 91  
Wat willen we bereiken? Blz. 92  
2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 93  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 94  
Samenwerken met buurgemeenten Blz. 95  
Deelnemen aan regionale piketten Blz. 96  
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 97  
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 98  
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 99  
Verbinden van partijen Blz. 100  
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 101  
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 102  
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 103  
Wat willen we bereiken? Blz. 104  
2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken Blz. 105  
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 106  
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 107  
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 108  
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 109  
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 110  
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 111  
Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren Blz. 112  
Verlagen van recidive van jongeren Blz. 113  
Verminderen overlast jongeren Blz. 114  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 115  
Inzetten op preventie, repressie en nazorg Blz. 116  
Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg Blz. 117  
Deelnemen aan regionale ketenoverleggen Blz. 118  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 119  
2.4 Handhaving Blz. 120  
Wat willen we bereiken? Blz. 121  
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 122  
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 123  
Handhaven en toezicht houden Blz. 124  
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 125  
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 126  
Registeren kinderopvang Blz. 127  
Toezicht en handhaving kinderopvang Blz. 128  
Beleidsindicatoren Blz. 129  
Wat mag het kosten Blz. 130  
Toelichting financiële verschillen Blz. 131  
Investeringen Blz. 132  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 133  
Ambitie Blz. 134  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 135  
Wat willen we bereiken? Blz. 136  
3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets Blz. 137  
Opstellen mobiliteitsvisie Blz. 138  
Opstellen uitvoeringsprogramma Blz. 139  
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 140  
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 141  
Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk Blz. 142  
Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes Blz. 143  
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 144  
Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid Blz. 145  
Sturen op veilig verkeersgedrag Blz. 146  
Invoeren van schoolzones Blz. 147  
Verduidelijken toegangen 30 km zones Blz. 148  
Organiseren verkeerseducatie Blz. 149  
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 150  
Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's Blz. 151  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 154  
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 155  
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 156  
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 157  
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 158  
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 159  
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 160  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 161  
Inleiding Blz. 162  
Wat willen we bereiken? Blz. 163  
3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 164  
Opstellen parkeervisie Blz. 165  
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 166  
Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages Blz. 167  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 168  
Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations Blz. 169  
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 170  
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 171  
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 172  
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 173  
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 174  
3.4 Leefbaarheid Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 177  
Actieplan leefbaarheid Blz. 178  
Meten is weten Blz. 179  
Actieplan geluid Blz. 180  
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 181  
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 182  
Wat mag het kosten Blz. 183  
Toelichting financiële verschillen Blz. 184  
Investeringen Blz. 185  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 186  
Ambitie Blz. 187  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 190  
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 191  
Opstellen routekaart Blz. 192  
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 193  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 194  
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 195  
Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool Blz. 196  
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 197  
Bestemmingsplannen op orde Blz. 198  
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken Blz. 199  
Stationsomgeving Naarden-Bussum Blz. 200  
Stork locatie Blz. 201  
Naarden buiten de Vesting Blz. 202  
Keverdijk Blz. 203  
BOR-gronden Blz. 204  
Gemeentehuizen Blz. 205  
Bredius Blz. 206  
Brandweerkazerne Muiden Blz. 207  
De Krijgsman Blz. 208  
Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren Blz. 209  
Centrumplan Bussum Blz. 210  
Mariënburg Blz. 211  
Bensdorp Blz. 212  
De Veldweg Blz. 213  
De Vonk Blz. 214  
Achterlaatlocaties Emmaschool Blz. 215  
Crailo Blz. 216  
Projectmatig werken Blz. 217  
Participatie en communicatie Blz. 218  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 219  
Inleiding Blz. 220  
Wat willen we bereiken? Blz. 221  
4.2.1 Vitale kernen Blz. 222  
Doorontwikkelen centrummanagement Blz. 223  
Nieuw op te richten marketing organisatie Blz. 224  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 225  
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 226  
Regionale detailhandelsvisie Blz. 227  
Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022 Blz. 228  
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 229  
4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers Blz. 230  
Pro-actief accountmanagement Blz. 231  
Ondernemersbeleid Blz. 232  
4.2.4 Waterfront Blz. 233  
Opstellen visie aan de Gooise Kust Blz. 234  
Ligplaatsenverordening Blz. 235  
4.2.5 Toerisme Blz. 236  
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 237  
Werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 238  
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 239  
Wat willen we bereiken? Blz. 240  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 241  
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 242  
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 243  
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 244  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 245  
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 246  
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 247  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 248  
Uitvoeren taakstelling Blz. 249  
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 250  
invoeren compensatieregeling Blz. 251  
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 252  
Wat willen we bereiken? Blz. 253  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 254  
Panden en gronden afgestoten Blz. 255  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 256  
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 257  
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 258  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 259  
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 260  
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 261  
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 262  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 263  
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 264  
Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Plan (DMJOP) Blz. 265  
Duurzaamheidslening Blz. 266  
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 267  
Beleidsindicatoren Blz. 268  
Wat mag het kosten? Blz. 269  
Toelichting financiële verschillen Blz. 270  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 271  
Ambitie Blz. 272  
5.1 Duurzaamheid Blz. 273  
Wat willen we bereiken? Blz. 274  
5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 275  
We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam Blz. 276  
We faciliteren projecten en activiteiten Blz. 277  
We geven zelf het goede voorbeeld Blz. 278  
5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw Blz. 279  
We voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 280  
We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 281  
5.1.3 Circulaire economie Blz. 282  
Uitwerken Roadmap Circulaire Economie Blz. 283  
Kennis delen met Samenwerkingspartners Blz. 284  
5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag Blz. 285  
We stimuleren energiebesparing Blz. 286  
We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op Blz. 287  
We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 288  
We gaan in de wijken aan de slag Blz. 289  
We blijven samenwerken met onze regionale partners Blz. 290  
5.1.5 CO2- reductie Blz. 291  
Acties voor CO2-reductie Blz. 292  
5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 293  
We ondersteunen diverse projecten en activiteiten Blz. 294  
We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente Blz. 295  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 296  
Wat willen we bereiken? Blz. 297  
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 298  
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 299  
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 300  
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 301  
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 302  
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 303  
Financiële stimulans klimaatadaptatie Blz. 304  
Invoeren waterlabel Blz. 305  
Bewoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 306  
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 307  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 308  
Wat willen we bereiken? Blz. 309  
5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit Blz. 310  
We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden Blz. 311  
We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups Blz. 312  
5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 313  
Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld' Blz. 314  
Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 315  
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 316  
Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed Blz. 317  
Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid Blz. 318  
5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 319  
Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 320  
Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden Blz. 321  
5.3.4 Milieubeheer Blz. 322  
Opstellen Bodemkwaliteitkaart Blz. 323  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 324  
Wat willen we bereiken? Blz. 325  
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 326  
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 327  
Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen Blz. 328  
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 329  
Wat willen we bereiken? Blz. 330  
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 331  
Verder met VANG Blz. 332  
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 333  
5.6 Grip op water Blz. 334  
Wat willen we bereiken? Blz. 335  
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 336  
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 337  
Beperken nadelige gevolgen voor het mileu Blz. 338  
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 339  
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 340  
Vervangen van oeverbescherming Blz. 341  
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 342  
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 343  
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 344  
Beleidsindicatoren Blz. 345  
Wat mag het kosten? Blz. 346  
Toelichting financiële verschillen Blz. 347  
Investeringen Blz. 348  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 349  
Ambitie Blz. 350  
6.1 Werk Blz. 351  
Wat willen we bereiken? Blz. 352  
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 353  
Dienstverlening aan ondernemers Blz. 354  
Verkennen opleidingsaanbod Blz. 355  
Aandacht voor kwetsbare jongeren Blz. 356  
Trajecten voor statushouders Blz. 357  
Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering Blz. 358  
6.2 Inkomen Blz. 359  
Wat willen we bereiken? Blz. 360  
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 361  
Bieden van passende inkomensvoorziening Blz. 362  
Individuele studietoeslag Blz. 363  
6.2.2 Tegengaan van armoede Blz. 364  
Informatie verstrekken over minimaregelingen Blz. 365  
Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur Blz. 366  
6.2.3 Dienstverlening bij schulden Blz. 367  
Beginnende schulden snel aanpakken Blz. 368  
Intensivering van de samenwerking Blz. 369  
Bieden van voorlichting en financiële educatie Blz. 370  
Beleidsindicatoren Blz. 371  
Wat mag het kosten? Blz. 372  
Toelichting financiële verschillen Blz. 373  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 374  
Ambitie Blz. 375  
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 376  
Wat willen we bereiken? Blz. 377  
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 378  
Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid) Blz. 379  
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 380  
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 381  
We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw) Blz. 382  
We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo. Blz. 383  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 384  
7.1.3 Optimale toegang Blz. 385  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 386  
Informatievoorziening aan inwoners Blz. 387  
7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 388  
Subsidie aan St. MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 389  
Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren. Blz. 390  
7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 391  
Sociale kaart implementeren en bekend maken Blz. 392  
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 393  
Wat willen we bereiken? Blz. 394  
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 395  
Samenwerking tussen ketenpartners Blz. 396  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 397  
7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen Blz. 398  
Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid Blz. 399  
Een succesvolle schoolloopbaan Blz. 400  
7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken Blz. 401  
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 402  
7.2.4 Onderwijshuisvesting Blz. 403  
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 404  
7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 405  
Wat willen we bereiken? Blz. 406  
7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 407  
Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten Blz. 408  
Vaststellen verordening inburgering Blz. 409  
Onderzoek naar inkoop dan wel regionale aanbesteding van inburgeringslessen Blz. 410  
Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren Blz. 411  
7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen Blz. 412  
Actieplan mantelzorg: we voeren het actieplan uit waaronder het communicatieplan. Blz. 413  
De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt verder uitgewerkt. Blz. 414  
7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren Blz. 415  
We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies. Blz. 416  
7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 417  
We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden. Blz. 418  
Herijken subsidiebeleid Blz. 419  
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 420  
7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 421  
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 422  
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 423  
Wat willen we bereiken? Blz. 424  
7.4.1 Inclusie bevorderen Blz. 425  
7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden Blz. 426  
Ontwikkelen van een lokale aanpak eenzaamheid Blz. 427  
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 428  
Wat willen we bereiken? Blz. 429  
7.5.1 Gezond leven bevorderen Blz. 430  
Gezondheidsmonitor uitvoeren Blz. 431  
Inzet uitbreiding rookvrije omgeving Blz. 432  
Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken Blz. 433  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 434  
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 435  
Ontwikkelen gezondheidsbeleid Blz. 436  
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 437  
Zorg dichtbij Blz. 438  
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 439  
Wat willen we bereiken? Blz. 440  
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 441  
Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 Blz. 442  
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 443  
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 444  
Uitvoering Wet verplichte GGz Blz. 445  
Verbeteren van de monitoring Blz. 446  
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 447  
Faciliteren Veilig Thuis. Blz. 448  
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'. Blz. 449  
7.7 Dierenwelzijn Blz. 450  
Wat willen we bereiken? Blz. 451  
7.7.1 Een goed leven voor dieren Blz. 452  
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 453  
Beleidsindicatoren Blz. 454  
Wat mag het kosten? Blz. 455  
Toelichting financiële verschillen Blz. 456  
Investeringen Blz. 457  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 458  
Ambitie Blz. 459  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 460  
Wat willen we bereiken? Blz. 461  
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 462  
Subsidie verstrekken aan culturele instellingen. Blz. 463  
Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken. Blz. 464  
8.1.2 Opstellen beleidsvisie Kunst en Cultuur Blz. 465  
Concipiëren van beleidsnota met participatie Blz. 466  
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 467  
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 468  
Afstoten overige deel kunstcollectie Blz. 469  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 470  
Wat willen we bereiken? Blz. 471  
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 472  
Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed Blz. 473  
Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit Blz. 474  
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 475  
Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader Blz. 476  
8.3 Sport Blz. 477  
Wat willen we bereiken? Blz. 478  
8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 479  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 480  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 481  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 482  
8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 483  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 484  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 485  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 486  
8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 487  
Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten Blz. 488  
8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen Blz. 489  
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 490  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 491  
Wat willen we bereiken? Blz. 492  
8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen Blz. 493  
Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties Blz. 494  
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 495  
8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken Blz. 496  
Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte Blz. 497  
8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na Blz. 498  
Realiseren van inclusieve speellocaties Blz. 499  
Beleidsindicatoren Blz. 500  
Wat mag het kosten? Blz. 501  
Toelichting financiële verschillen Blz. 502  
Investeringen Blz. 503  
9. Programma baten en lasten Blz. 504  
Ambitie Blz. 505  
9.1 Sluitende begroting Blz. 506  
Wat willen we bereiken? Blz. 507  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 508  
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 509  
Begrotingsscan Blz. 510  
9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium Blz. 511  
Vernieuwing Planning en Control Blz. 512  
Beleidsindicatoren Blz. 513  
9.2 Belastingen Blz. 514  
Wat willen we bereiken? Blz. 515  
Lasten stabiel Blz. 516  
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 517  
Wat mag het kosten? Blz. 518  
Toelichting financiële verschillen Blz. 519  
Investeringen Blz. 520  
Financiële begroting Blz. 521  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 522  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 523  
Investeringen Blz. 524  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 525  
Incidentele baten en lasten Blz. 526  
Balans Blz. 527  
Balans Blz. 528  
Stand en verloop reserves Blz. 529  
Stand en verloop voorzieningen Blz. 530  
Financiële positie Blz. 531  
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 532  
Overhead Blz. 533  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 534  
Overzicht lokale heffingen Blz. 535  
Beleid lokale heffingen Blz. 536  
Tarieven en opbrengsten Blz. 537  
Lokale belastingdruk Blz. 538  
Kostendekkende heffingen Blz. 539  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 540  
Risicobeheersing Blz. 541  
Weerstandsvermogen Blz. 542  
Kengetallen Blz. 543  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 544  
Inleiding Blz. 545  
Beleidskader Blz. 546  
Ontwikkelingen 2020 Blz. 547  
Paragraaf Financiering Blz. 548  
Algemene ontwikkelingen Blz. 549  
Financieringsbeleid Blz. 550  
Financiering Blz. 551  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 552  
Inleiding Blz. 553  
Organisatieontwikkeling GroeiMee! Blz. 554  
Organisatie / HRM Blz. 555  
Informatisering & Automatisering Blz. 556  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 557  
Control Blz. 558  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 559  
Inleiding Blz. 560  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 561  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 562  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 563  
BNG Bank N.V. Blz. 564  
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2020 Blz. 565  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 566  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 567  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 568  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 569  
GEM Crailo BV Blz. 570  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 571  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 572  
Hoofdlijnen Blz. 573  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 574  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 575  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 576  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 577  
Overzicht investeringen Blz. 578  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 579  
Taakvelden Blz. 580  
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud