Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Hoofdlijnen Blz. 8  
Beleid Blz. 9  
Financiën Blz. 10  
Leeswijzer Blz. 11  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 12  
Ambitie Blz. 13  
1.1 Participerende overheid Blz. 14  
Wat willen we bereiken? Blz. 15  
1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie Blz. 16  
Ervaringen opdoen met participatietraject Blz. 17  
In gesprek met de samenleving Blz. 18  
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 19  
Stimuleren jongerenparticipatie Blz. 20  
Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie Blz. 21  
1.1.2 Werken aan de opgaven Blz. 22  
Beter samenwerken via lokaal overleg Blz. 23  
Continueren pilot Wijkvisie Blz. 24  
Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren Blz. 25  
Meer vitale wijken Blz. 26  
Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder Blz. 27  
Continueren gezamenlijke wijkagenda Blz. 28  
1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven Blz. 29  
Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten Blz. 30  
Realiseren initiatieven platform Blz. 31  
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 32  
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 33  
Doorontwikkeling inwonersorganisaties Blz. 34  
Opstellen beleidskader voor wijkplatforms Blz. 35  
1.2 Inclusie Blz. 36  
Doelstellingen Blz. 37  
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de gemeentelijke organisatie Blz. 38  
Uitvoeren van lokale activiteiten/evenementen Blz. 39  
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 40  
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 41  
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 42  
Samenwerking met convenantpartners Blz. 43  
Continuering samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 44  
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 45  
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 46  
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 47  
Inzet van gebarentolk Blz. 48  
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 49  
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 50  
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 51  
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 52  
1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap Blz. 53  
1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 54  
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 55  
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 56  
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 57  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 58  
Wat willen we bereiken? Blz. 59  
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 60  
Meer digitale producten Blz. 61  
Digitalisering papieren archieven burgerzaken Blz. 62  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 63  
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 64  
1.3.3 Verbeteren dienstverlening Blz. 65  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 66  
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 67  
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 68  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 69  
Wat willen we bereiken? Blz. 70  
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 71  
Opstellen strategische nota verbonden partijen Blz. 72  
Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda Blz. 73  
Uitvoering MRA agenda Blz. 74  
Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking Blz. 75  
Versterken samenwerking MRA Blz. 76  
Beleidsindicatoren Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Toelichting financiële verschillen Blz. 79  
2. Programma Veiligheid Blz. 80  
Ambitie Blz. 81  
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 82  
Wat willen we bereiken? Blz. 83  
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 84  
Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie Blz. 85  
Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden Blz. 86  
Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 87  
Verruimen toepassing van de Wet Bibob Blz. 88  
2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 89  
Aanpak autokraken Blz. 90  
Aanpak woninginbraken Blz. 91  
Aanpak fietsendiefstal Blz. 92  
Samen met inwoners buurten veiliger maken Blz. 93  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 94  
Wat willen we bereiken? Blz. 95  
2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 96  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 97  
Samenwerken met buurgemeenten Blz. 98  
Deelnemen aan regionale piketten Blz. 99  
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 100  
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 101  
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 102  
Verbinden van partijen Blz. 103  
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 104  
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 105  
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 106  
Wat willen we bereiken? Blz. 107  
2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken Blz. 108  
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 109  
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 110  
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 111  
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 112  
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 113  
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 114  
Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren Blz. 115  
Verlagen van recidive van jongeren Blz. 116  
Verminderen overlast jongeren Blz. 117  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 118  
Inzetten op preventie, repressie en nazorg Blz. 119  
Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg Blz. 120  
Deelnemen aan regionale ketenoverleggen Blz. 121  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 122  
2.4 Handhaving Blz. 123  
Wat willen we bereiken? Blz. 124  
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 125  
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 126  
Handhaven en toezicht houden Blz. 127  
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 128  
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 129  
Registeren kinderopvang Blz. 130  
Toezicht en handhaving kinderopvang Blz. 131  
Beleidsindicatoren Blz. 132  
Wat mag het kosten Blz. 133  
Toelichting financiële verschillen Blz. 134  
Investeringen Blz. 135  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 136  
Ambitie Blz. 137  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets Blz. 140  
Opstellen mobiliteitsvisie Blz. 141  
Opstellen uitvoeringsprogramma Blz. 142  
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 143  
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 144  
Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk Blz. 145  
Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes Blz. 146  
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 147  
Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid Blz. 148  
Sturen op veilig verkeersgedrag Blz. 149  
Invoeren van schoolzones Blz. 150  
Verduidelijken toegangen 30 km zones Blz. 151  
Organiseren verkeerseducatie Blz. 152  
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 153  
Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's Blz. 154  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 155  
Wat willen we bereiken? Blz. 156  
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 157  
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 158  
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 159  
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 160  
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 161  
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 162  
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 163  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 164  
Inleiding Blz. 165  
Wat willen we bereiken? Blz. 166  
3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 167  
Opstellen parkeervisie Blz. 168  
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 169  
Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages Blz. 170  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 171  
Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations Blz. 172  
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 173  
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 174  
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 175  
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 176  
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 177  
3.4 Leefbaarheid Blz. 178  
Wat willen we bereiken? Blz. 179  
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 180  
Actieplan leefbaarheid Blz. 181  
Meten is weten Blz. 182  
Actieplan geluid Blz. 183  
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 184  
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 185  
Wat mag het kosten Blz. 186  
Toelichting financiële verschillen Blz. 187  
Investeringen Blz. 188  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 189  
Ambitie Blz. 190  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 191  
Wat willen we bereiken? Blz. 192  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 193  
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 194  
Opstellen routekaart Blz. 195  
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 196  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 197  
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 198  
Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool Blz. 199  
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 200  
Bestemmingsplannen op orde Blz. 201  
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken Blz. 202  
Stationsomgeving Naarden-Bussum Blz. 203  
Stork locatie Blz. 204  
Naarden buiten de Vesting Blz. 205  
Keverdijk Blz. 206  
BOR-gronden Blz. 207  
Gemeentehuizen Blz. 208  
Bredius Blz. 209  
Brandweerkazerne Muiden Blz. 210  
De Krijgsman Blz. 211  
Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren Blz. 212  
Centrumplan Bussum Blz. 213  
Mariënburg Blz. 214  
Bensdorp Blz. 215  
De Veldweg Blz. 216  
De Vonk Blz. 217  
Achterlaatlocaties Emmaschool Blz. 218  
Crailo Blz. 219  
Projectmatig werken Blz. 220  
Participatie en communicatie Blz. 221  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 222  
Inleiding Blz. 223  
Wat willen we bereiken? Blz. 224  
4.2.1 Vitale kernen Blz. 225  
Doorontwikkelen centrummanagement Blz. 226  
Nieuw op te richten marketing organisatie Blz. 227  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 228  
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 229  
Regionale detailhandelsvisie Blz. 230  
Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022 Blz. 231  
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 232  
4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers Blz. 233  
Pro-actief accountmanagement Blz. 234  
Ondernemersbeleid Blz. 235  
4.2.4 Waterfront Blz. 236  
Opstellen visie aan de Gooise Kust Blz. 237  
Ligplaatsenverordening Blz. 238  
4.2.5 Toerisme Blz. 239  
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 240  
Werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 241  
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 242  
Wat willen we bereiken? Blz. 243  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 244  
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 245  
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 246  
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 247  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 248  
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 249  
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 250  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 251  
Uitvoeren taakstelling Blz. 252  
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 253  
invoeren compensatieregeling Blz. 254  
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 255  
Wat willen we bereiken? Blz. 256  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 257  
Panden en gronden afgestoten Blz. 258  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 259  
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 260  
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 261  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 262  
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 263  
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 264  
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 265  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 266  
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 267  
Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Plan (DMJOP) Blz. 268  
Duurzaamheidslening Blz. 269  
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 270  
Beleidsindicatoren Blz. 271  
Wat mag het kosten? Blz. 272  
Toelichting financiële verschillen Blz. 273  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 274  
Ambitie Blz. 275  
5.1 Duurzaamheid Blz. 276  
Wat willen we bereiken? Blz. 277  
5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 278  
We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam Blz. 279  
We faciliteren projecten en activiteiten Blz. 280  
We geven zelf het goede voorbeeld Blz. 281  
5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw Blz. 282  
We voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 283  
We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 284  
5.1.3 Circulaire economie Blz. 285  
Uitwerken Roadmap Circulaire Economie Blz. 286  
Kennis delen met Samenwerkingspartners Blz. 287  
5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag Blz. 288  
We stimuleren energiebesparing Blz. 289  
We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op Blz. 290  
We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 291  
We gaan in de wijken aan de slag Blz. 292  
We blijven samenwerken met onze regionale partners Blz. 293  
5.1.5 CO2- reductie Blz. 294  
Acties voor CO2-reductie Blz. 295  
5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 296  
We ondersteunen diverse projecten en activiteiten Blz. 297  
We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente Blz. 298  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 301  
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 302  
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 303  
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 304  
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 305  
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 306  
Financiële stimulans klimaatadaptatie Blz. 307  
Invoeren waterlabel Blz. 308  
Bewoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 309  
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 310  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 311  
Wat willen we bereiken? Blz. 312  
5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit Blz. 313  
We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden Blz. 314  
We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups Blz. 315  
5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 316  
Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld' Blz. 317  
Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 318  
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 319  
Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed Blz. 320  
Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid Blz. 321  
5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 322  
Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 323  
Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden Blz. 324  
5.3.4 Milieubeheer Blz. 325  
Opstellen Bodemkwaliteitkaart Blz. 326  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 327  
Wat willen we bereiken? Blz. 328  
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 329  
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 330  
Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen Blz. 331  
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 332  
Wat willen we bereiken? Blz. 333  
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 334  
Verder met VANG Blz. 335  
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 336  
5.6 Grip op water Blz. 337  
Wat willen we bereiken? Blz. 338  
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 339  
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 340  
Beperken nadelige gevolgen voor het mileu Blz. 341  
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 342  
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 343  
Vervangen van oeverbescherming Blz. 344  
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 345  
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 346  
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 347  
Beleidsindicatoren Blz. 348  
Wat mag het kosten? Blz. 349  
Toelichting financiële verschillen Blz. 350  
Investeringen Blz. 351  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 352  
Ambitie Blz. 353  
6.1 Werk Blz. 354  
Wat willen we bereiken? Blz. 355  
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 356  
Dienstverlening aan ondernemers Blz. 357  
Verkennen opleidingsaanbod Blz. 358  
Aandacht voor kwetsbare jongeren Blz. 359  
Trajecten voor statushouders Blz. 360  
Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering Blz. 361  
6.2 Inkomen Blz. 362  
Wat willen we bereiken? Blz. 363  
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 364  
Bieden van passende inkomensvoorziening Blz. 365  
Individuele studietoeslag Blz. 366  
6.2.2 Tegengaan van armoede Blz. 367  
Informatie verstrekken over minimaregelingen Blz. 368  
Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur Blz. 369  
6.2.3 Dienstverlening bij schulden Blz. 370  
Beginnende schulden snel aanpakken Blz. 371  
Intensivering van de samenwerking Blz. 372  
Bieden van voorlichting en financiële educatie Blz. 373  
Beleidsindicatoren Blz. 374  
Wat mag het kosten? Blz. 375  
Toelichting financiële verschillen Blz. 376  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 377  
Ambitie Blz. 378  
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 379  
Wat willen we bereiken? Blz. 380  
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 381  
Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid) Blz. 382  
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 383  
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 384  
We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw) Blz. 385  
We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo. Blz. 386  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 387  
7.1.3 Optimale toegang Blz. 388  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 389  
Informatievoorziening aan inwoners Blz. 390  
7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 391  
Subsidie aan St. MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 392  
Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren. Blz. 393  
7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 394  
Sociale kaart implementeren en bekend maken Blz. 395  
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 396  
Wat willen we bereiken? Blz. 397  
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 398  
Samenwerking tussen ketenpartners Blz. 399  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 400  
7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen Blz. 401  
Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid Blz. 402  
Een succesvolle schoolloopbaan Blz. 403  
7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken Blz. 404  
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 405  
7.2.4 Onderwijshuisvesting Blz. 406  
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 407  
7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 408  
Wat willen we bereiken? Blz. 409  
7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 410  
Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten Blz. 411  
Vaststellen verordening inburgering Blz. 412  
Onderzoek naar inkoop dan wel regionale aanbesteding van inburgeringslessen Blz. 413  
Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren Blz. 414  
7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen Blz. 415  
Actieplan mantelzorg: we voeren het actieplan uit waaronder het communicatieplan. Blz. 416  
De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt verder uitgewerkt. Blz. 417  
7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren Blz. 418  
We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies. Blz. 419  
7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 420  
We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden. Blz. 421  
Herijken subsidiebeleid Blz. 422  
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 423  
7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 424  
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 425  
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 426  
Wat willen we bereiken? Blz. 427  
7.4.1 Inclusie bevorderen Blz. 428  
7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden Blz. 429  
Ontwikkelen van een lokale aanpak eenzaamheid Blz. 430  
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 431  
Wat willen we bereiken? Blz. 432  
7.5.1 Gezond leven bevorderen Blz. 433  
Gezondheidsmonitor uitvoeren Blz. 434  
Inzet uitbreiding rookvrije omgeving Blz. 435  
Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken Blz. 436  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 437  
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 438  
Ontwikkelen gezondheidsbeleid Blz. 439  
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 440  
Zorg dichtbij Blz. 441  
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 442  
Wat willen we bereiken? Blz. 443  
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 444  
Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 Blz. 445  
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 446  
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 447  
Uitvoering Wet verplichte GGz Blz. 448  
Verbeteren van de monitoring Blz. 449  
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 450  
Faciliteren Veilig Thuis. Blz. 451  
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'. Blz. 452  
7.7 Dierenwelzijn Blz. 453  
Wat willen we bereiken? Blz. 454  
7.7.1 Een goed leven voor dieren Blz. 455  
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 456  
Beleidsindicatoren Blz. 457  
Wat mag het kosten? Blz. 458  
Toelichting financiële verschillen Blz. 459  
Investeringen Blz. 460  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 461  
Ambitie Blz. 462  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 463  
Wat willen we bereiken? Blz. 464  
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 465  
Subsidie verstrekken aan culturele instellingen. Blz. 466  
Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken. Blz. 467  
8.1.2 Opstellen beleidsvisie Kunst en Cultuur Blz. 468  
Concipiëren van beleidsnota met participatie Blz. 469  
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 470  
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 471  
Afstoten overige deel kunstcollectie Blz. 472  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 473  
Wat willen we bereiken? Blz. 474  
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 475  
Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed Blz. 476  
Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit Blz. 477  
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 478  
Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader Blz. 479  
8.3 Sport Blz. 480  
Wat willen we bereiken? Blz. 481  
8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 482  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 483  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 484  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 485  
8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 486  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 487  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 488  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 489  
8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 490  
Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten Blz. 491  
8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen Blz. 492  
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 493  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 494  
Wat willen we bereiken? Blz. 495  
8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen Blz. 496  
Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties Blz. 497  
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 498  
8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken Blz. 499  
Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte Blz. 500  
8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na Blz. 501  
Realiseren van inclusieve speellocaties Blz. 502  
Beleidsindicatoren Blz. 503  
Wat mag het kosten? Blz. 504  
Toelichting financiële verschillen Blz. 505  
Investeringen Blz. 506  
9. Programma baten en lasten Blz. 507  
Ambitie Blz. 508  
9.1 Sluitende begroting Blz. 509  
Wat willen we bereiken? Blz. 510  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 511  
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 512  
Begrotingsscan Blz. 513  
9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium Blz. 514  
Vernieuwing Planning en Control Blz. 515  
Beleidsindicatoren Blz. 516  
9.2 Belastingen Blz. 517  
Wat willen we bereiken? Blz. 518  
Lasten stabiel Blz. 519  
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 520  
Wat mag het kosten? Blz. 521  
Toelichting financiële verschillen Blz. 522  
Investeringen Blz. 523  
Financiële begroting Blz. 524  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 525  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 526  
Investeringen Blz. 527  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 528  
Incidentele baten en lasten Blz. 529  
Balans Blz. 530  
Balans Blz. 531  
Stand en verloop reserves Blz. 532  
Stand en verloop voorzieningen Blz. 533  
Financiële positie Blz. 534  
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 535  
Overhead Blz. 536  
Paragrafen Blz. 537  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 538  
Overzicht lokale heffingen Blz. 539  
Beleid lokale heffingen Blz. 540  
Tarieven en opbrengsten Blz. 541  
Lokale belastingdruk Blz. 542  
Kostendekkende heffingen Blz. 543  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 544  
Risicobeheersing Blz. 545  
Weerstandsvermogen Blz. 546  
Kengetallen Blz. 547  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 548  
Inleiding Blz. 549  
Beleidskader Blz. 550  
Ontwikkelingen 2020 Blz. 551  
Paragraaf Financiering Blz. 552  
Algemene ontwikkelingen Blz. 553  
Financieringsbeleid Blz. 554  
Financiering Blz. 555  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 556  
Inleiding Blz. 557  
Organisatieontwikkeling GroeiMee! Blz. 558  
Organisatie / HRM Blz. 559  
Informatisering & Automatisering Blz. 560  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 561  
Control Blz. 562  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 563  
Inleiding Blz. 564  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 565  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 566  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 567  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 568  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 569  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 570  
GEM Crailo BV Blz. 571  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 572  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 573  
BNG Bank N.V. Blz. 574  
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2020 Blz. 575  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 576  
Hoofdlijnen Blz. 577  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 578  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 579  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 580  
Bijlagen Blz. 581  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 582  
Overzicht investeringen Blz. 583  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 584  
Taakvelden Blz. 585