Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Beleid Blz. 6
Financiën Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 9
Ambitie Blz. 10
1.1 Participerende overheid Blz. 11
Wat willen we bereiken? Blz. 12
1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie Blz. 13
Ervaringen opdoen met participatietraject Blz. 14
In gesprek met de samenleving Blz. 15
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 16
Stimuleren jongerenparticipatie Blz. 17
Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie Blz. 18
1.1.2 Werken aan de opgaven Blz. 19
Beter samenwerken via lokaal overleg Blz. 20
Continueren pilot Wijkvisie Blz. 21
Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren Blz. 22
Meer vitale wijken Blz. 23
Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder Blz. 24
Continueren gezamenlijke wijkagenda Blz. 25
1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven Blz. 26
Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten Blz. 27
Realiseren initiatieven platform Blz. 28
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 29
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 30
Doorontwikkeling inwonersorganisaties Blz. 31
Opstellen beleidskader voor wijkplatforms Blz. 32
1.2 Inclusie Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de gemeentelijke organisatie Blz. 35
Uitvoeren van lokale activiteiten/evenementen Blz. 36
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 37
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 38
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 39
Samenwerking met convenantpartners Blz. 40
Continuering samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 41
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 42
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 43
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 44
Inzet van gebarentolk Blz. 45
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 46
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 47
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 48
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 49
1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap Blz. 50
1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 51
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 52
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 53
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 54
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 57
Meer digitale producten Blz. 58
Digitalisering papieren archieven burgerzaken Blz. 59
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 60
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 61
1.3.3 Verbeteren dienstverlening Blz. 62
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 63
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 64
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 65
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 66
Wat willen we bereiken? Blz. 67
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 68
Opstellen strategische nota verbonden partijen Blz. 69
Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda Blz. 70
Uitvoering MRA agenda Blz. 71
Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking Blz. 72
Versterken samenwerking MRA Blz. 73
Beleidsindicatoren Blz. 74
Wat mag het kosten? Blz. 75
Toelichting financiële verschillen Blz. 76
2. Programma Veiligheid Blz. 77
Ambitie Blz. 78
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 79
Wat willen we bereiken? Blz. 80
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 81
Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie Blz. 82
Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden Blz. 83
Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 84
Verruimen toepassing van de Wet Bibob Blz. 85
2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 86
Aanpak autokraken Blz. 87
Aanpak woninginbraken Blz. 88
Aanpak fietsendiefstal Blz. 89
Samen met inwoners buurten veiliger maken Blz. 90
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 91
Wat willen we bereiken? Blz. 92
2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 93
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 94
Samenwerken met buurgemeenten Blz. 95
Deelnemen aan regionale piketten Blz. 96
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 97
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 98
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 99
Verbinden van partijen Blz. 100
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 101
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 102
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 103
Wat willen we bereiken? Blz. 104
2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken Blz. 105
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 106
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 107
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 108
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 109
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 110
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 111
Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren Blz. 112
Verlagen van recidive van jongeren Blz. 113
Verminderen overlast jongeren Blz. 114
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 115
Inzetten op preventie, repressie en nazorg Blz. 116
Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg Blz. 117
Deelnemen aan regionale ketenoverleggen Blz. 118
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 119
2.4 Handhaving Blz. 120
Wat willen we bereiken? Blz. 121
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 122
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 123
Handhaven en toezicht houden Blz. 124
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 125
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 126
Registeren kinderopvang Blz. 127
Toezicht en handhaving kinderopvang Blz. 128
Beleidsindicatoren Blz. 129
Wat mag het kosten Blz. 130
Toelichting financiële verschillen Blz. 131
Investeringen Blz. 132
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 133
Ambitie Blz. 134
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 135
Wat willen we bereiken? Blz. 136
3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets Blz. 137
Opstellen mobiliteitsvisie Blz. 138
Opstellen uitvoeringsprogramma Blz. 139
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 140
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 141
Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk Blz. 142
Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes Blz. 143
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 144
Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid Blz. 145
Sturen op veilig verkeersgedrag Blz. 146
Invoeren van schoolzones Blz. 147
Verduidelijken toegangen 30 km zones Blz. 148
Organiseren verkeerseducatie Blz. 149
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 150
Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's Blz. 151
3.2 Openbaar vervoer Blz. 152
Wat willen we bereiken? Blz. 153
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 154
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 155
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 156
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 157
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 158
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 159
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 160
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 161
Inleiding Blz. 162
Wat willen we bereiken? Blz. 163
3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 164
Opstellen parkeervisie Blz. 165
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 166
Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages Blz. 167
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 168
Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations Blz. 169
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 170
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 171
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 172
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 173
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 174
3.4 Leefbaarheid Blz. 175
Wat willen we bereiken? Blz. 176
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 177
Actieplan leefbaarheid Blz. 178
Meten is weten Blz. 179
Actieplan geluid Blz. 180
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 181
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 182
Wat mag het kosten Blz. 183
Toelichting financiële verschillen Blz. 184
Investeringen Blz. 185
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 186
Ambitie Blz. 187
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 188
Wat willen we bereiken? Blz. 189
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 190
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 191
Opstellen routekaart Blz. 192
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 193
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 194
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 195
Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool Blz. 196
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 197
Bestemmingsplannen op orde Blz. 198
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken Blz. 199
Stationsomgeving Naarden-Bussum Blz. 200
Stork locatie Blz. 201
Naarden buiten de Vesting Blz. 202
Keverdijk Blz. 203
BOR-gronden Blz. 204
Gemeentehuizen Blz. 205
Bredius Blz. 206
Brandweerkazerne Muiden Blz. 207
De Krijgsman Blz. 208
Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren Blz. 209
Centrumplan Bussum Blz. 210
Mariënburg Blz. 211
Bensdorp Blz. 212
De Veldweg Blz. 213
De Vonk Blz. 214
Achterlaatlocaties Emmaschool Blz. 215
Crailo Blz. 216
Projectmatig werken Blz. 217
Participatie en communicatie Blz. 218
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 219
Inleiding Blz. 220
Wat willen we bereiken? Blz. 221
4.2.1 Vitale kernen Blz. 222
Doorontwikkelen centrummanagement Blz. 223
Nieuw op te richten marketing organisatie Blz. 224
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 225
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 226
Regionale detailhandelsvisie Blz. 227
Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022 Blz. 228
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 229
4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers Blz. 230
Pro-actief accountmanagement Blz. 231
Ondernemersbeleid Blz. 232
4.2.4 Waterfront Blz. 233
Opstellen visie aan de Gooise Kust Blz. 234
Ligplaatsenverordening Blz. 235
4.2.5 Toerisme Blz. 236
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 237
Werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 238
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 239
Wat willen we bereiken? Blz. 240
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 241
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 242
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 243
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 244
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 245
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 246
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 247
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 248
Uitvoeren taakstelling Blz. 249
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 250
invoeren compensatieregeling Blz. 251
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 252
Wat willen we bereiken? Blz. 253
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 254
Panden en gronden afgestoten Blz. 255
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 256
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 257
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 258
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 259
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 260
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 261
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 262
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 263
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 264
Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Plan (DMJOP) Blz. 265
Duurzaamheidslening Blz. 266
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 267
Beleidsindicatoren Blz. 268
Wat mag het kosten? Blz. 269
Toelichting financiële verschillen Blz. 270
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 271
Ambitie Blz. 272
5.1 Duurzaamheid Blz. 273
Wat willen we bereiken? Blz. 274
5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 275
We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam Blz. 276
We faciliteren projecten en activiteiten Blz. 277
We geven zelf het goede voorbeeld Blz. 278
5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw Blz. 279
We voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 280
We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 281
5.1.3 Circulaire economie Blz. 282
Uitwerken Roadmap Circulaire Economie Blz. 283
Kennis delen met Samenwerkingspartners Blz. 284
5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag Blz. 285
We stimuleren energiebesparing Blz. 286
We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op Blz. 287
We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 288
We gaan in de wijken aan de slag Blz. 289
We blijven samenwerken met onze regionale partners Blz. 290
5.1.5 CO2- reductie Blz. 291
Acties voor CO2-reductie Blz. 292
5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 293
We ondersteunen diverse projecten en activiteiten Blz. 294
We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente Blz. 295
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 296
Wat willen we bereiken? Blz. 297
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 298
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 299
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 300
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 301
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 302
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 303
Financiële stimulans klimaatadaptatie Blz. 304
Invoeren waterlabel Blz. 305
Bewoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 306
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 307
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 308
Wat willen we bereiken? Blz. 309
5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit Blz. 310
We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden Blz. 311
We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups Blz. 312
5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 313
Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld' Blz. 314
Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 315
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 316
Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed Blz. 317
Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid Blz. 318
5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 319
Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 320
Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden Blz. 321
5.3.4 Milieubeheer Blz. 322
Opstellen Bodemkwaliteitkaart Blz. 323
5.4 Begraafplaatsen Blz. 324
Wat willen we bereiken? Blz. 325
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 326
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 327
Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen Blz. 328
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 329
Wat willen we bereiken? Blz. 330
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 331
Verder met VANG Blz. 332
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 333
5.6 Grip op water Blz. 334
Wat willen we bereiken? Blz. 335
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 336
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 337
Beperken nadelige gevolgen voor het mileu Blz. 338
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 339
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 340
Vervangen van oeverbescherming Blz. 341
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 342
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 343
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 344
Beleidsindicatoren Blz. 345
Wat mag het kosten? Blz. 346
Toelichting financiële verschillen Blz. 347
Investeringen Blz. 348
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 349
Ambitie Blz. 350
6.1 Werk Blz. 351
Wat willen we bereiken? Blz. 352
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 353
Dienstverlening aan ondernemers Blz. 354
Verkennen opleidingsaanbod Blz. 355
Aandacht voor kwetsbare jongeren Blz. 356
Trajecten voor statushouders Blz. 357
Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering Blz. 358
6.2 Inkomen Blz. 359
Wat willen we bereiken? Blz. 360
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 361
Bieden van passende inkomensvoorziening Blz. 362
Individuele studietoeslag Blz. 363
6.2.2 Tegengaan van armoede Blz. 364
Informatie verstrekken over minimaregelingen Blz. 365
Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur Blz. 366
6.2.3 Dienstverlening bij schulden Blz. 367
Beginnende schulden snel aanpakken Blz. 368
Intensivering van de samenwerking Blz. 369
Bieden van voorlichting en financiële educatie Blz. 370
Beleidsindicatoren Blz. 371
Wat mag het kosten? Blz. 372
Toelichting financiële verschillen Blz. 373
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 374
Ambitie Blz. 375
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 376
Wat willen we bereiken? Blz. 377
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 378
Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid) Blz. 379
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 380
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 381
We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw) Blz. 382
We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo. Blz. 383
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 384
7.1.3 Optimale toegang Blz. 385
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 386
Informatievoorziening aan inwoners Blz. 387
7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 388
Subsidie aan St. MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 389
Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren. Blz. 390
7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 391
Sociale kaart implementeren en bekend maken Blz. 392
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 393
Wat willen we bereiken? Blz. 394
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 395
Samenwerking tussen ketenpartners Blz. 396
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 397
7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen Blz. 398
Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid Blz. 399
Een succesvolle schoolloopbaan Blz. 400
7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken Blz. 401
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 402
7.2.4 Onderwijshuisvesting Blz. 403
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 404
7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 405
Wat willen we bereiken? Blz. 406
7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 407
Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten Blz. 408
Vaststellen verordening inburgering Blz. 409
Onderzoek naar inkoop dan wel regionale aanbesteding van inburgeringslessen Blz. 410
Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren Blz. 411
7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen Blz. 412
Actieplan mantelzorg: we voeren het actieplan uit waaronder het communicatieplan. Blz. 413
De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt verder uitgewerkt. Blz. 414
7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren Blz. 415
We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies. Blz. 416
7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 417
We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden. Blz. 418
Herijken subsidiebeleid Blz. 419
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 420
7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 421
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 422
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 423
Wat willen we bereiken? Blz. 424
7.4.1 Inclusie bevorderen Blz. 425
7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden Blz. 426
Ontwikkelen van een lokale aanpak eenzaamheid Blz. 427
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 428
Wat willen we bereiken? Blz. 429
7.5.1 Gezond leven bevorderen Blz. 430
Gezondheidsmonitor uitvoeren Blz. 431
Inzet uitbreiding rookvrije omgeving Blz. 432
Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken Blz. 433
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 434
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 435
Ontwikkelen gezondheidsbeleid Blz. 436
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 437
Zorg dichtbij Blz. 438
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 439
Wat willen we bereiken? Blz. 440
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 441
Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 Blz. 442
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 443
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 444
Uitvoering Wet verplichte GGz Blz. 445
Verbeteren van de monitoring Blz. 446
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 447
Faciliteren Veilig Thuis. Blz. 448
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'. Blz. 449
7.7 Dierenwelzijn Blz. 450
Wat willen we bereiken? Blz. 451
7.7.1 Een goed leven voor dieren Blz. 452
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 453
Beleidsindicatoren Blz. 454
Wat mag het kosten? Blz. 455
Toelichting financiële verschillen Blz. 456
Investeringen Blz. 457
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 458
Ambitie Blz. 459
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 460
Wat willen we bereiken? Blz. 461
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 462
Subsidie verstrekken aan culturele instellingen. Blz. 463
Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken. Blz. 464
8.1.2 Opstellen beleidsvisie Kunst en Cultuur Blz. 465
Concipiëren van beleidsnota met participatie Blz. 466
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 467
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 468
Afstoten overige deel kunstcollectie Blz. 469
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 470
Wat willen we bereiken? Blz. 471
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 472
Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed Blz. 473
Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit Blz. 474
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 475
Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader Blz. 476
8.3 Sport Blz. 477
Wat willen we bereiken? Blz. 478
8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 479
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 480
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 481
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 482
8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 483
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 484
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 485
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 486
8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 487
Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten Blz. 488
8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen Blz. 489
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 490
8.4 Spelen en recreëren Blz. 491
Wat willen we bereiken? Blz. 492
8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen Blz. 493
Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties Blz. 494
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 495
8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken Blz. 496
Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte Blz. 497
8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na Blz. 498
Realiseren van inclusieve speellocaties Blz. 499
Beleidsindicatoren Blz. 500
Wat mag het kosten? Blz. 501
Toelichting financiële verschillen Blz. 502
Investeringen Blz. 503
9. Programma baten en lasten Blz. 504
Ambitie Blz. 505
9.1 Sluitende begroting Blz. 506
Wat willen we bereiken? Blz. 507
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 508
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 509
Begrotingsscan Blz. 510
9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium Blz. 511
Vernieuwing Planning en Control Blz. 512
Beleidsindicatoren Blz. 513
9.2 Belastingen Blz. 514
Wat willen we bereiken? Blz. 515
Lasten stabiel Blz. 516
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 517
Wat mag het kosten? Blz. 518
Toelichting financiële verschillen Blz. 519
Investeringen Blz. 520
Financiële begroting Blz. 521
Financiële recapitulatie programma's Blz. 522
Financiële recapitulatie programma's Blz. 523
Investeringen Blz. 524
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 525
Incidentele baten en lasten Blz. 526
Balans Blz. 527
Balans Blz. 528
Stand en verloop reserves Blz. 529
Stand en verloop voorzieningen Blz. 530
Financiële positie Blz. 531
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 532
Overhead Blz. 533
Paragrafen Blz. 534
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 535
Overzicht lokale heffingen Blz. 536
Beleid lokale heffingen Blz. 537
Tarieven en opbrengsten Blz. 538
Lokale belastingdruk Blz. 539
Kostendekkende heffingen Blz. 540
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 541
Risicobeheersing Blz. 542
Weerstandsvermogen Blz. 543
Kengetallen Blz. 544
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 545
Inleiding Blz. 546
Beleidskader Blz. 547
Ontwikkelingen 2020 Blz. 548
Paragraaf Financiering Blz. 549
Algemene ontwikkelingen Blz. 550
Financieringsbeleid Blz. 551
Financiering Blz. 552
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 553
Inleiding Blz. 554
Organisatieontwikkeling GroeiMee! Blz. 555
Organisatie / HRM Blz. 556
Informatisering & Automatisering Blz. 557
Informatieveiligheid en privacy Blz. 558
Control Blz. 559
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 560
Inleiding Blz. 561
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 562
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 563
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 564
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 565
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 566
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 567
GEM Crailo BV Blz. 568
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 569
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 570
BNG Bank N.V. Blz. 571
Overzicht gemeentelijke bijdragen 2020 Blz. 572
Paragraaf Grondbeleid Blz. 573
Hoofdlijnen Blz. 574
Bouwgronden in exploitatie Blz. 575
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 576
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 577
Bijlagen Blz. 578
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 579
Overzicht investeringen Blz. 580
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 581
Taakvelden Blz. 582
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap