1. Blz. 1 Begroting 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
    2. Blz. 7 Financiën
    3. Blz. 8 Leeswijzer
   3. Blz. 9 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 10 Ambitie
    2. Blz. 11 1.1 Participerende overheid
     1. Blz. 12 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 13 1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie
       1. Blz. 14 Ervaringen opdoen met participatietraject
       2. Blz. 15 In gesprek met de samenleving
       3. Blz. 16 Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!
       4. Blz. 17 Stimuleren jongerenparticipatie
       5. Blz. 18 Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie
      2. Blz. 19 1.1.2 Werken aan de opgaven
       1. Blz. 20 Beter samenwerken via lokaal overleg
       2. Blz. 21 Continueren pilot Wijkvisie
       3. Blz. 22 Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren
       4. Blz. 23 Meer vitale wijken
       5. Blz. 24 Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder
       6. Blz. 25 Continueren gezamenlijke wijkagenda
      3. Blz. 26 1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven
       1. Blz. 27 Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten
       2. Blz. 28 Realiseren initiatieven platform
       3. Blz. 29 Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid
      4. Blz. 30 1.1.4 Inwonersorganisatie
       1. Blz. 31 Doorontwikkeling inwonersorganisaties
       2. Blz. 32 Opstellen beleidskader voor wijkplatforms
    3. Blz. 33 1.2 Inclusie
     1. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de gemeentelijke organisatie
       1. Blz. 36 Uitvoeren van lokale activiteiten/evenementen
       2. Blz. 37 Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen
       3. Blz. 38 Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie
      2. Blz. 39 1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid
       1. Blz. 40 Samenwerking met convenantpartners
       2. Blz. 41 Continuering samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk
       3. Blz. 42 Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente
      3. Blz. 43 1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie
       1. Blz. 44 Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
       2. Blz. 45 Inzet van gebarentolk
      4. Blz. 46 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen
       1. Blz. 47 Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum
       2. Blz. 48 Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen
       3. Blz. 49 Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken
      5. Blz. 50 1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap
      6. Blz. 51 1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen
       1. Blz. 52 Ontwikkeling inclusief sportaanbod
       2. Blz. 53 Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes
       3. Blz. 54 Inventarisatie behoeften activiteiten
    4. Blz. 55 1.3 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 57 1.3.1 Dienstverlening digitaal
       1. Blz. 58 Meer digitale producten
       2. Blz. 59 Digitalisering papieren archieven burgerzaken
      2. Blz. 60 1.3.2 Archief bij de tijd
       1. Blz. 61 Besluitvorming fusie Archiefdienst
      3. Blz. 62 1.3.3 Verbeteren dienstverlening
       1. Blz. 63 Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
       2. Blz. 64 Verbeteren managementinformatiesystemen
       3. Blz. 65 Optimaliseren online dienstverlening
    5. Blz. 66 1.4 Samenwerken met overheden
     1. Blz. 67 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 68 1.4.1 Bestuurlijke samenwerking
       1. Blz. 69 Opstellen strategische nota verbonden partijen
       2. Blz. 70 Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda
       3. Blz. 71 Uitvoering MRA agenda
       4. Blz. 72 Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking
       5. Blz. 73 Versterken samenwerking MRA
    6. Blz. 74 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 75 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 76 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 77 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 78 Ambitie
    2. Blz. 79 2.1 Aanpak criminaliteit
     1. Blz. 80 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 81 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 82 Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie
       2. Blz. 83 Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden
       3. Blz. 84 Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       4. Blz. 85 Verruimen toepassing van de Wet Bibob
      2. Blz. 86 2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes
       1. Blz. 87 Aanpak autokraken
       2. Blz. 88 Aanpak woninginbraken
       3. Blz. 89 Aanpak fietsendiefstal
       4. Blz. 90 Samen met inwoners buurten veiliger maken
    3. Blz. 91 2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing
     1. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 93 2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
       1. Blz. 94 Opleiden en trainen van medewerkers
       2. Blz. 95 Samenwerken met buurgemeenten
       3. Blz. 96 Deelnemen aan regionale piketten
       4. Blz. 97 Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid
      2. Blz. 98 2.2.2 Brandveilig leven
       1. Blz. 99 Inzet van de wijkbrandweer
       2. Blz. 100 Verbinden van partijen
      3. Blz. 101 2.2.3 Veiligheidsregio
       1. Blz. 102 Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst
    4. Blz. 103 2.3 Sociale veiligheid verbeteren
     1. Blz. 104 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 105 2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken
       1. Blz. 106 Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak
       2. Blz. 107 Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving
      2. Blz. 108 2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis
       1. Blz. 109 Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis
      3. Blz. 110 2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren
       1. Blz. 111 Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren
       2. Blz. 112 Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren
       3. Blz. 113 Verlagen van recidive van jongeren
       4. Blz. 114 Verminderen overlast jongeren
      4. Blz. 115 2.3.4 Radicalisering en polarisatie
       1. Blz. 116 Inzetten op preventie, repressie en nazorg
       2. Blz. 117 Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg
       3. Blz. 118 Deelnemen aan regionale ketenoverleggen
       4. Blz. 119 Opleiden en trainen van medewerkers
    5. Blz. 120 2.4 Handhaving
     1. Blz. 121 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 122 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
       1. Blz. 123 Actief en informatie-gestuurd surveilleren
       2. Blz. 124 Handhaven en toezicht houden
       3. Blz. 125 Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden
      2. Blz. 126 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang
       1. Blz. 127 Registeren kinderopvang
       2. Blz. 128 Toezicht en handhaving kinderopvang
    6. Blz. 129 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 130 Wat mag het kosten
    8. Blz. 131 Toelichting financiële verschillen
    9. Blz. 132 Investeringen
   5. Blz. 133 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 134 Ambitie
    2. Blz. 135 3.1 Bereikbare en veilige gemeente
     1. Blz. 136 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 137 3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets
       1. Blz. 138 Opstellen mobiliteitsvisie
       2. Blz. 139 Opstellen uitvoeringsprogramma
       3. Blz. 140 Realiseren oplaadpunten strategische locaties
      2. Blz. 141 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk
       1. Blz. 142 Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk
       2. Blz. 143 Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes
      3. Blz. 144 3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen
       1. Blz. 145 Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid
       2. Blz. 146 Sturen op veilig verkeersgedrag
       3. Blz. 147 Invoeren van schoolzones
       4. Blz. 148 Verduidelijken toegangen 30 km zones
       5. Blz. 149 Organiseren verkeerseducatie
      4. Blz. 150 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur
       1. Blz. 151 Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's
    3. Blz. 152 3.2 Openbaar vervoer
     1. Blz. 153 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 154 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer
       1. Blz. 155 Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten
       2. Blz. 156 Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten
      2. Blz. 157 3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer
       1. Blz. 158 Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT
      3. Blz. 159 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen
       1. Blz. 160 Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen
    4. Blz. 161 3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren
     1. Blz. 162 Inleiding
     2. Blz. 163 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 164 3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren
       1. Blz. 165 Opstellen parkeervisie
      2. Blz. 166 3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages
       1. Blz. 167 Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages
      3. Blz. 168 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties
       1. Blz. 169 Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations
      4. Blz. 170 3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze
       1. Blz. 171 Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen
      5. Blz. 172 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren
       1. Blz. 173 Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen
       2. Blz. 174 Realiseren opvanglocatie weesfietsen
    5. Blz. 175 3.4 Leefbaarheid
     1. Blz. 176 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 177 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving
       1. Blz. 178 Actieplan leefbaarheid
       2. Blz. 179 Meten is weten
       3. Blz. 180 Actieplan geluid
      2. Blz. 181 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte
       1. Blz. 182 Uitvoeren regulier onderhoud wegen
    6. Blz. 183 Wat mag het kosten
    7. Blz. 184 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 185 Investeringen
   6. Blz. 186 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 187 Ambitie
    2. Blz. 188 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving
     1. Blz. 189 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 190 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet
       1. Blz. 191 Instellen van een Omgevingstafel
       2. Blz. 192 Opstellen routekaart
       3. Blz. 193 Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie
      2. Blz. 194 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit
       1. Blz. 195 Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
       2. Blz. 196 Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool
      3. Blz. 197 4.1.3 Bestemmingsplannen op orde
       1. Blz. 198 Bestemmingsplannen op orde
      4. Blz. 199 4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken
       1. Blz. 200 Stationsomgeving Naarden-Bussum
       2. Blz. 201 Stork locatie
       3. Blz. 202 Naarden buiten de Vesting
       4. Blz. 203 Keverdijk
       5. Blz. 204 BOR-gronden
       6. Blz. 205 Gemeentehuizen
       7. Blz. 206 Bredius
       8. Blz. 207 Brandweerkazerne Muiden
       9. Blz. 208 De Krijgsman
       10. Blz. 209 Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren
       11. Blz. 210 Centrumplan Bussum
       12. Blz. 211 Mariënburg
       13. Blz. 212 Bensdorp
       14. Blz. 213 De Veldweg
       15. Blz. 214 De Vonk
       16. Blz. 215 Achterlaatlocaties Emmaschool
       17. Blz. 216 Crailo
       18. Blz. 217 Projectmatig werken
       19. Blz. 218 Participatie en communicatie
    3. Blz. 219 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling
     1. Blz. 220 Inleiding
     2. Blz. 221 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 222 4.2.1 Vitale kernen
       1. Blz. 223 Doorontwikkelen centrummanagement
       2. Blz. 224 Nieuw op te richten marketing organisatie
      2. Blz. 225 4.2.2 Werken aan meer werkplekken
       1. Blz. 226 Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen
       2. Blz. 227 Regionale detailhandelsvisie
       3. Blz. 228 Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022
       4. Blz. 229 Regionale aandacht houden voor schuifruimte
      3. Blz. 230 4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers
       1. Blz. 231 Pro-actief accountmanagement
       2. Blz. 232 Ondernemersbeleid
      4. Blz. 233 4.2.4 Waterfront
       1. Blz. 234 Opstellen visie aan de Gooise Kust
       2. Blz. 235 Ligplaatsenverordening
      5. Blz. 236 4.2.5 Toerisme
       1. Blz. 237 Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen
       2. Blz. 238 Werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid
    4. Blz. 239 4.3 Goed wonen in Gooise Meren
     1. Blz. 240 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 241 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod
       1. Blz. 242 Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad
       2. Blz. 243 Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters
       3. Blz. 244 Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad
      2. Blz. 245 4.3.2 Wonen met zorg
       1. Blz. 246 Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
       2. Blz. 247 Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders
      3. Blz. 248 4.3.3 Huisvesting statushouders
       1. Blz. 249 Uitvoeren taakstelling
      4. Blz. 250 4.3.4 Bieden compensatieregeling
       1. Blz. 251 invoeren compensatieregeling
    5. Blz. 252 4.4 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 253 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 254 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 255 Panden en gronden afgestoten
       2. Blz. 256 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
       3. Blz. 257 Onderzoek naar bezettingsgraad
       4. Blz. 258 Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem
      2. Blz. 259 4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed
       1. Blz. 260 Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek
       2. Blz. 261 Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker
       3. Blz. 262 Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties
      3. Blz. 263 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed
       1. Blz. 264 Verduurzamen eigen vastgoed
       2. Blz. 265 Duurzaam Meer Jaren Onderhouds Plan (DMJOP)
       3. Blz. 266 Duurzaamheidslening
       4. Blz. 267 Toegankelijkheid voor iedereen
    6. Blz. 268 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 269 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 270 Toelichting financiële verschillen
   7. Blz. 271 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 272 Ambitie
    2. Blz. 273 5.1 Duurzaamheid
     1. Blz. 274 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 275 5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren
       1. Blz. 276 We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam
       2. Blz. 277 We faciliteren projecten en activiteiten
       3. Blz. 278 We geven zelf het goede voorbeeld
      2. Blz. 279 5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw
       1. Blz. 280 We voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
       2. Blz. 281 We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
      3. Blz. 282 5.1.3 Circulaire economie
       1. Blz. 283 Uitwerken Roadmap Circulaire Economie
       2. Blz. 284 Kennis delen met Samenwerkingspartners
      4. Blz. 285 5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag
       1. Blz. 286 We stimuleren energiebesparing
       2. Blz. 287 We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op
       3. Blz. 288 We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte
       4. Blz. 289 We gaan in de wijken aan de slag
       5. Blz. 290 We blijven samenwerken met onze regionale partners
      5. Blz. 291 5.1.5 CO2- reductie
       1. Blz. 292 Acties voor CO2-reductie
      6. Blz. 293 5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade
       1. Blz. 294 We ondersteunen diverse projecten en activiteiten
       2. Blz. 295 We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente
    3. Blz. 296 5.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 297 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 298 5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050
       1. Blz. 299 Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied
       2. Blz. 300 Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting
       3. Blz. 301 Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen
      2. Blz. 302 5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden
       1. Blz. 303 Mee-afkoppelen particulieren
       2. Blz. 304 Financiële stimulans klimaatadaptatie
       3. Blz. 305 Invoeren waterlabel
       4. Blz. 306 Bewoners informeren over klimaatadaptatie
       5. Blz. 307 Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen
    4. Blz. 308 5.3 Groen, natuur en milieu
     1. Blz. 309 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 310 5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit
       1. Blz. 311 We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden
       2. Blz. 312 We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups
      2. Blz. 313 5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente
       1. Blz. 314 Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'
       2. Blz. 315 Uitdagen van bewoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen
       3. Blz. 316 Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
       4. Blz. 317 Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed
       5. Blz. 318 Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid
      3. Blz. 319 5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden
       1. Blz. 320 Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden
       2. Blz. 321 Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden
      4. Blz. 322 5.3.4 Milieubeheer
       1. Blz. 323 Opstellen Bodemkwaliteitkaart
    5. Blz. 324 5.4 Begraafplaatsen
     1. Blz. 325 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 326 5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen
       1. Blz. 327 Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen
       2. Blz. 328 Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen
    6. Blz. 329 5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens
     1. Blz. 330 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 331 5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG
       1. Blz. 332 Verder met VANG
       2. Blz. 333 Optimalisatie scheidingsstations
    7. Blz. 334 5.6 Grip op water
     1. Blz. 335 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 336 5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water
       1. Blz. 337 Beheer en onderhoud van riolering en gemalen
       2. Blz. 338 Beperken nadelige gevolgen voor het mileu
      2. Blz. 339 5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten
       1. Blz. 340 Schoonmaken van stranden en watergangen
       2. Blz. 341 Vervangen van oeverbescherming
      3. Blz. 342 5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel
       1. Blz. 343 Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer
       2. Blz. 344 Opstellen visie Aan de Gooise Kust
    8. Blz. 345 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 346 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 347 Toelichting financiële verschillen
    11. Blz. 348 Investeringen
   8. Blz. 349 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 350 Ambitie
    2. Blz. 351 6.1 Werk
     1. Blz. 352 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 353 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt
       1. Blz. 354 Dienstverlening aan ondernemers
       2. Blz. 355 Verkennen opleidingsaanbod
       3. Blz. 356 Aandacht voor kwetsbare jongeren
       4. Blz. 357 Trajecten voor statushouders
       5. Blz. 358 Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering
    3. Blz. 359 6.2 Inkomen
     1. Blz. 360 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 361 6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning
       1. Blz. 362 Bieden van passende inkomensvoorziening
       2. Blz. 363 Individuele studietoeslag
      2. Blz. 364 6.2.2 Tegengaan van armoede
       1. Blz. 365 Informatie verstrekken over minimaregelingen
       2. Blz. 366 Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur
      3. Blz. 367 6.2.3 Dienstverlening bij schulden
       1. Blz. 368 Beginnende schulden snel aanpakken
       2. Blz. 369 Intensivering van de samenwerking
       3. Blz. 370 Bieden van voorlichting en financiële educatie
    4. Blz. 371 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 372 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 373 Toelichting financiële verschillen
   9. Blz. 374 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 375 Ambitie
    2. Blz. 376 7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein
     1. Blz. 377 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 378 7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar
       1. Blz. 379 Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid)
       2. Blz. 380 Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning
      2. Blz. 381 7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder
       1. Blz. 382 We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw)
       2. Blz. 383 We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit (Ceo Wmo) en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.
       3. Blz. 384 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning
      3. Blz. 385 7.1.3 Optimale toegang
       1. Blz. 386 Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening
       2. Blz. 387 Informatievoorziening aan inwoners
      4. Blz. 388 7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning
       1. Blz. 389 Subsidie aan St. MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren
       2. Blz. 390 Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren.
      5. Blz. 391 7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren
       1. Blz. 392 Sociale kaart implementeren en bekend maken
    3. Blz. 393 7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar
     1. Blz. 394 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 395 7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten
       1. Blz. 396 Samenwerking tussen ketenpartners
       2. Blz. 397 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning
      2. Blz. 398 7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen
       1. Blz. 399 Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid
       2. Blz. 400 Een succesvolle schoolloopbaan
      3. Blz. 401 7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken
       1. Blz. 402 Inzet op kwetsbare jongeren
      4. Blz. 403 7.2.4 Onderwijshuisvesting
       1. Blz. 404 Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren
    4. Blz. 405 7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder
     1. Blz. 406 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 407 7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen
       1. Blz. 408 Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten
       2. Blz. 409 Vaststellen verordening inburgering
       3. Blz. 410 Onderzoek naar inkoop dan wel regionale aanbesteding van inburgeringslessen
       4. Blz. 411 Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren
      2. Blz. 412 7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen
       1. Blz. 413 Actieplan mantelzorg: we voeren het actieplan uit waaronder het communicatieplan.
       2. Blz. 414 De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt verder uitgewerkt.
      3. Blz. 415 7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren
       1. Blz. 416 We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies.
      4. Blz. 417 7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken
       1. Blz. 418 We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden.
       2. Blz. 419 Herijken subsidiebeleid
      5. Blz. 420 7.3.5 Wonen met zorg
      6. Blz. 421 7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren
       1. Blz. 422 Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners
    5. Blz. 423 7.4 Omzien naar elkaar
     1. Blz. 424 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 425 7.4.1 Inclusie bevorderen
      2. Blz. 426 7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden
       1. Blz. 427 Ontwikkelen van een lokale aanpak eenzaamheid
    6. Blz. 428 7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl
     1. Blz. 429 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 430 7.5.1 Gezond leven bevorderen
       1. Blz. 431 Gezondheidsmonitor uitvoeren
       2. Blz. 432 Inzet uitbreiding rookvrije omgeving
       3. Blz. 433 Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken
       4. Blz. 434 Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
       5. Blz. 435 Inzet op dekkend AED-netwerk
       6. Blz. 436 Ontwikkelen gezondheidsbeleid
      2. Blz. 437 7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden
       1. Blz. 438 Zorg dichtbij
    7. Blz. 439 7.6 Bescherming en Opvang
     1. Blz. 440 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 441 7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen
       1. Blz. 442 Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
       2. Blz. 443 Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
       3. Blz. 444 Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang
       4. Blz. 445 Uitvoering Wet verplichte GGz
       5. Blz. 446 Verbeteren van de monitoring
      2. Blz. 447 7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling
       1. Blz. 448 Faciliteren Veilig Thuis.
       2. Blz. 449 Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'.
    8. Blz. 450 7.7 Dierenwelzijn
     1. Blz. 451 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 452 7.7.1 Een goed leven voor dieren
       1. Blz. 453 Notitie Dierenwelzijn uitvoeren
    9. Blz. 454 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 455 Wat mag het kosten?
    11. Blz. 456 Toelichting financiële verschillen
    12. Blz. 457 Investeringen
   10. Blz. 458 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 459 Ambitie
    2. Blz. 460 8.1 Kunst en Cultuur
     1. Blz. 461 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 462 8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod
       1. Blz. 463 Subsidie verstrekken aan culturele instellingen.
       2. Blz. 464 Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken.
      2. Blz. 465 8.1.2 Opstellen beleidsvisie Kunst en Cultuur
       1. Blz. 466 Concipiëren van beleidsnota met participatie
      3. Blz. 467 8.1.3 Kerncollectie eigen kunst
       1. Blz. 468 De waardevolle eigendommen laten taxeren
       2. Blz. 469 Afstoten overige deel kunstcollectie
    3. Blz. 470 8.2 Cultureel Erfgoed
     1. Blz. 471 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 472 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed
       1. Blz. 473 Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed
       2. Blz. 474 Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit
       3. Blz. 475 Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst
       4. Blz. 476 Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader
    4. Blz. 477 8.3 Sport
     1. Blz. 478 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 479 8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners
       1. Blz. 480 Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)
       2. Blz. 481 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement
       3. Blz. 482 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen
      2. Blz. 483 8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties
       1. Blz. 484 Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)
       2. Blz. 485 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement
       3. Blz. 486 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen
      3. Blz. 487 8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur
       1. Blz. 488 Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten
      4. Blz. 489 8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen
       1. Blz. 490 Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties
    5. Blz. 491 8.4 Spelen en recreëren
     1. Blz. 492 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 493 8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen
       1. Blz. 494 Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties
       2. Blz. 495 Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd
      2. Blz. 496 8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken
       1. Blz. 497 Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte
      3. Blz. 498 8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na
       1. Blz. 499 Realiseren van inclusieve speellocaties
    6. Blz. 500 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 501 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 502 Toelichting financiële verschillen
    9. Blz. 503 Investeringen
   11. Blz. 504 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 505 Ambitie
    2. Blz. 506 9.1 Sluitende begroting
     1. Blz. 507 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 508 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust
       1. Blz. 509 Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren
       2. Blz. 510 Begrotingsscan
      2. Blz. 511 9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium
       1. Blz. 512 Vernieuwing Planning en Control
       2. Blz. 513 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 514 9.2 Belastingen
     1. Blz. 515 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 516 Lasten stabiel
      2. Blz. 517 Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte
    4. Blz. 518 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 519 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 520 Investeringen
   12. Blz. 521 Financiële begroting
    1. Blz. 522 Financiële recapitulatie programma's
     1. Blz. 523 Financiële recapitulatie programma's
     2. Blz. 524 Investeringen
    2. Blz. 525 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 526 Incidentele baten en lasten
    3. Blz. 527 Balans
     1. Blz. 528 Balans
     2. Blz. 529 Stand en verloop reserves
     3. Blz. 530 Stand en verloop voorzieningen
    4. Blz. 531 Financiële positie
     1. Blz. 532 Algemene Dekkingsmiddelen
     2. Blz. 533 Overhead
  2. Blz. 534 Paragrafen
   1. Blz. 535 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 536 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 537 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 538 Tarieven en opbrengsten
    4. Blz. 539 Lokale belastingdruk
    5. Blz. 540 Kostendekkende heffingen
   2. Blz. 541 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 542 Risicobeheersing
    2. Blz. 543 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 544 Kengetallen
   3. Blz. 545 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 546 Inleiding
    2. Blz. 547 Beleidskader
    3. Blz. 548 Ontwikkelingen 2020
   4. Blz. 549 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 550 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 551 Financieringsbeleid
    3. Blz. 552 Financiering
   5. Blz. 553 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 554 Inleiding
    2. Blz. 555 Organisatieontwikkeling GroeiMee!
    3. Blz. 556 Organisatie / HRM
    4. Blz. 557 Informatisering & Automatisering
    5. Blz. 558 Informatieveiligheid en privacy
    6. Blz. 559 Control
   6. Blz. 560 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 561 Inleiding
    2. Blz. 562 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 563 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 564 Stichting Goois Natuurreservaat
    5. Blz. 565 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    6. Blz. 566 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    7. Blz. 567 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    8. Blz. 568 GEM Crailo BV
    9. Blz. 569 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    10. Blz. 570 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    11. Blz. 571 BNG Bank N.V.
    12. Blz. 572 Overzicht gemeentelijke bijdragen 2020
   7. Blz. 573 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 574 Hoofdlijnen
    2. Blz. 575 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 576 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 577 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 578 Bijlagen
   1. Blz. 579 Bijlage 1 Overzicht Investeringen
    1. Blz. 580 Overzicht investeringen
   2. Blz. 581 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 582 Taakvelden
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap