Uitgaven

3,16%
€ 4.737
x €1.000
3,16% Complete

Inkomsten

0,45%
€ 681
x €1.000
0,45% Complete

Saldo

100628095,5%
€ 4.055
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

3,16%
€ 4.737
x €1.000
3,16% Complete

Inkomsten

0,45%
€ 681
x €1.000
0,45% Complete

Saldo

100628095,5%
€ 4.055
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Samen met inwoners en (netwerk)partners werken aan onze opgaven is en blijft het vertrekpunt. Binnen die samenwerking zijn we op zoek naar (nieuwe) vormen van samen doen. Tegelijkertijd zal de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal blijven staan. Vernieuwing van de democratie is één van de ambities van dit programma.  Als het gaat om samenwerking met inwoners heeft Gooise Meren participatie hoog in ’t vaandel staan. De Visie op Burgerparticipatie is daarbij onze leidraad. Qua trede op de ladder willen we boven het niveau van adviseren uitstijgen. We nodigen inwoners uit om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Kortom: Naar een participerende overheid. Daarvoor bieden we goede informatie en stimuleren we zelforganisatie van inwoners.  Dit heeft een positief effect op wijken. Vitale wijken kenmerken zich door sociale cohesie.

In onze dienstverlening kijken we naar de behoefte van onze inwoners. We zijn klantgericht en ondersteunend en streven naar efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. We streven naar een krachtige doeltreffende samenwerking met medeoverheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

We willen dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Dit heeft een relatie met programma's 6 en 7 (inclusieve arbeidsmarkt, en met het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid).

 

 

1.1 Participerende overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie

Terug naar navigatie - 1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie

De gemeente wil samen met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties de gemeente maken. 'De kracht van iedereen' is daarbij een belangrijk thema. We beseffen dat we elkaar nodig hebben. Zonder ieders creativiteit, kennis en energie missen we kansen. De gedachte van waaruit we werken is "alleen ga je sneller, maar samen kom je verder". We willen inwoners de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling. Daarom zoeken we verschillende vormen, ook online, om mensen te betrekken. Tegelijkertijd staat de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal.  

Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Participatie is maatwerk en daarom schrijft de wet niet voor hoe participatie moet plaatsvinden, maar wel dát het moet plaatsvinden. Participatie is onder andere met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 steeds vaker in handen van andere partijen dan de gemeente. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het participatieproces en het betrekken van de omgeving en belanghebbenden. Als gemeente geven wij aan welke principes en uitgangspunten we hanteren bij participatieprocessen en wat we van anderen verwachten. In 2019 is een kader opgesteld voor vroegtijdige participatie bij bouwinitiatieven, passend bij de situatie in Gooise Meren. In 2020 geven we hier uitvoering aan.  

Wij kiezen voor een nauwe samenwerking tussen de programma's Omgevingswet en Doe-democratie. We bouwen voort op wat we al doen, leren van elkaar en van anderen.

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Werken aan de opgaven

Terug naar navigatie - 1.1.2 Werken aan de opgaven

De gemeente wil op de hoogte zijn van wat er speelt in de straat, buurt of wijk. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, platforms en verenigingen.  De gemeente als geheel staat open voor samenwerking met bewoners en maatschappelijke partners. Er worden geen ontwikkelingen van bovenaf opgelegd, maar er wordt gekeken naar de behoeften van de bewoners en verschillende professionals die actief zijn in de wijk. De gemeente pakt haar rol als verbinder tussen de partijen en kan op die manier de bestaande netwerken versterken. Onze wijkadviseurs zijn het aanspreekpunt voor integrale vraagstukken met betrekking tot leefbaarheid die in wijken spelen, ook als er geen georganiseerd platform in de wijk aanwezig is. 

Zo gaan we dat doen

1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven

Terug naar navigatie - 1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven

Wat bewoners – met hun buren en andere netwerken- investeren in hun buurt vinden wij van onschatbare waarde. Deze krachten willen wij ook in 2020 versterken en ondersteunen.  

De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Samenwerking is het uitgangspunt, waarbij het van belang is dat ieders rol in die samenwerking helder is. Dat stelt eisen aan een ieder binnen die samenwerking.  Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, een ondernemer, een projectontwikkelaar of een maatschappelijke organisatie het initiatief neemt.  

Zo gaan we dat doen

1.1.4 Inwonersorganisatie

Terug naar navigatie - 1.1.4 Inwonersorganisatie

Samenwerking met partners wordt belangrijker in een steeds complexer wordende samenleving. Een vaste gesprekspartner hebben biedt kansen en mogelijkheden, zoals het tijdig signaleren van kansen en knelpunten, structuur en continuïteit. Inwonersorganisaties als gesprekspartner voorzien hierin. Wij zien een groei van platforms dan ook als een positieve ontwikkeling, maar laten initiatieven daartoe aan inwoners zelf.  

Zo gaan we dat doen

1.2 Inclusie

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de gemeentelijke organisatie

Terug naar navigatie - 1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de gemeentelijke organisatie

We willen de bewustwording binnen en buiten de organisatie verder vergroten, zodat iedereen in onze gemeente op termijn denkt en handelt vanuit toegankelijkheid en inclusie.

Zo gaan we dat doen

1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Terug naar navigatie - 1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Een van de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap is ‘Niets over ons zonder ons’. We betrekken ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van onze initiatieven en activiteiten, als campagnes, schouwen en nieuwe projecten. We stimuleren onze externe partners om ook ervaringsdeskundigen in te zetten.

Zo gaan we dat doen

1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

Terug naar navigatie - 1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

We willen als gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij gaat het om onze online en fysieke dienstverlening, maar ook om onze communicatie en om inclusief werkgeverschap. 

Zo gaan we dat doen

1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Terug naar navigatie - 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

We willen dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijkheid is. De twee speerpunten zijn een toegankelijk centrum van Bussum en een toegankelijk ingerichte buitenruimte van het gemeentehuis.

Zo gaan we dat doen

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1 Dienstverlening digitaal

Terug naar navigatie - 1.3.1 Dienstverlening digitaal

De ontwikkeling van dienstverlening, ook digitaal, staat niet stil. De eisen en wensen die inwoners en bedrijven stellen aan de overheid en de toenemende mogelijkheden van ICT hebben gevolgen voor de dienstverlening van onze gemeente. Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de minder digivaardige inwoners en met ruimte om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

Zo gaan we dat doen

1.3.2 Archief bij de tijd

Terug naar navigatie - 1.3.2 Archief bij de tijd

Fusie Archiefdienst

In het Gooi en de Vechtstreek zijn in de loop der jaren twee archiefdiensten ontstaan.

1. Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum; voor de archieven van de gemeente Hilversum en die van Blaricum, Laren, Wijdemeren en van de regionale overheden.

2. Het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen in Naarden; voor archieven van de gemeente Gooise Meren en Huizen.

De colleges van burgemeester en wethouders van Gooise Meren en Hilversum hebben in 2017 besloten onderzoek te doen naar een voorgenomen fusie van de Archiefdiensten van Gooise Meren & Huizen en Hilversum. De verwachting is dat er eind 2019 / begin 2020 definitieve besluitvorming plaatsvindt over de fusie van de archiefdiensten. Waarbij het streven is dat de formele samenvoeging halverwege 2020 plaatsvindt.

Schoon door de poort 

Bij de rechtsvoorgangers van Gooise Meren zijn achterstanden ontstaan in de digitalisering van de archieven. We willen de archieven toegankelijk maken voor de inwoners. Het lopende onderzoek naar de fusie van het gemeentearchief met de archiefdienst van Hilversum maakt voorstellen voor structurele aanpassingen in de archiefbegroting op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan de realisering van bovenstaande doelstelling, echter met beperkt beschikbare mensen en middelen.

Zo gaan we dat doen

1.3.3 Verbeteren dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.3.3 Verbeteren dienstverlening
Onze dienstverlening aan inwoners, bedrijven, buurten en belanghebbenden is een breed en veelzijdig onderwerp, dat - ook landelijk - voortdurend in ontwikkeling is en alle delen van de organisatie raakt. Met het Programma Dienstverlening borgen wij een continue en consistente verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.
 
Vanaf 2019 werken wij aan stapsgewijze verbreding van het klantcontactcentrum. Door verbreding van onze frontoffice willen wij meer klantcontacten sneller en in één keer kunnen afdoen. Bij deze verbreding benutten wij kansen om tegelijkertijd ook de betreffende klantprocessen en -systemen te verbeteren. In 2020 willen wij dit grotendeels gerealiseerd hebben.
 
Naast verbreding van de frontoffice zal er in 2020 ook organisatiebreed extra aandacht besteed worden aan verbetering van het gebruik en de toepassing van de online dienstverlening. Digitaliseren is op zich niet voldoende, de online gebruiker moet de digitale dienstverlening ook als toegankelijk en gemakkelijk ervaren.  
 
Een derde speerpunt betreft organisatiebrede verbetering van de sturing- en monitoring op de dienstverleningsprocessen, dus ook in de backoffices. Een goed zicht op de klantstromen via de diverse kanalen is essentieel en biedt verbetermogelijkheden, die we ook in 2020 verder ter hand zullen nemen.
 
Voor 2019 zijn voor verbetering van de dienstverlening incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld, waarvan een deel in 2020 uitgegeven zal worden. Overheveling is daarom wenselijk. Voor zover vanuit het programma nog nadere incidentele kosten of investeringswensen ontstaan, zullen die eerst bezien worden vanuit een bredere bedrijfsinterne afweging over de inzet van de diverse ontwikkelings- en bedrijfsvoeringsbudgetten.
 

Zo gaan we dat doen

1.4 Samenwerken met overheden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1 Bestuurlijke samenwerking

Terug naar navigatie - 1.4.1 Bestuurlijke samenwerking
Gooise Meren heeft bestuurlijke samenwerking hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd is het voor Gooise Meren van belang een scherp beeld te hebben van de resultaten die samenwerking moet opleveren. Daarbij geldt uiteraard dat samenwerking ook een (politiek) proces is van geven en nemen. Insteek voor 2020 en verder is te  beschikken over een strategisch perspectief op samenwerking , op de doelen die we hierbij voorstaan en de middelen die zelf willen inzetten. We streven naar passende inzet en goede resultaten op de dossiers die we belangrijk vinden.  

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

 

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Jaarstukken 2018

Begroot 2020  Gooise Meren

Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
 1. Formatie   Fte per 1.000 inwoners  Eigen gegevens 6,63 6,7 n.n.b.
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
 
 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,19 6,7 n.n.b. Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, incl. boventallige medewerkers op 1 januari van het vorige jaar.  
3.  Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting € 853 € 616 n.n.b. Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, excl. griffie en bestuur.  
4.  Externe Inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 19,21% 1,6% n.n.b. Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever.  
5. Overhead % van totale lasten Eigen begroting 8,82% 12,2% n.n.b. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.  

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (na wijziging) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
601 Bestuur 3.737 2.281 2.113 2.093 2.011 2.011
602 Bestuursondersteuning 1.231 712 459 480 432 432
603 Burgerzaken 3.165 1.920 1.643 1.625 1.568 1.568
604 Raadsondersteuning 417 530 522 522 521 521
Totaal Lasten 8.549 5.443 4.737 4.719 4.532 4.532
Baten
601 Bestuur 0 0 0 0 0 0
602 Bestuursondersteuning -101 -98 -98 -135 -97 -97
603 Burgerzaken -1.166 -743 -583 -623 -583 -583
Totaal Baten -1.267 -841 -681 -758 -680 -680
Resultaat voor bestemming 7.282 4.603 4.055 3.961 3.851 3.851

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 1 Verschil (x € 1.000) 

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Bestuur: Oud-Valkeveen/ Naarderbos
In 2018 is er bij de bestemming van het rekeningresultaat € 185.000 doorgeschoven naar 2019 aan kosten gerelateerd aan Oud-Valkeveen/ Naarderbos. In 2020 geeft dit een voordeel op de kosten van € 185.000.

185

 

V

Bestuursondersteuning: Organisatieontwikkeling GroeiMee!
In 2018 is er bij de bestemming van het rekeningresultaat € 75.000 doorgeschoven naar 2019 aan kosten voor GroeiMee! (verwachtte kosten voor trainees MRA). In 2020 geeft dit een voordeel op de kosten van € 75.000. 

75 V
Bestuursondersteuning: Dienstverlening
In 2019 waren er eenmalig budgetten geraamd vanuit het College-uitvoeringsprogramma voor programmatische ontwikkeling en monitoring in het kader van de Dienstverlening.
155 V
Burgerzaken: Verkiezingen
In 2020 zijn geen verkiezingen gepland. Dit geeft een voordeel van € 245.000 ten opzichte van 2019.
245 V
Burgerzaken: Paspoorten
In 2020 is een lagere afdracht aan het Rijk geraamd vanwege het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten in 2014 van 5 naar 10 jaar. Dit geeft een voordeel op de lasten van € 84.000. Daartegenover ontvangen we ook minder legesopbrengsten. Dit geeft een nadeel van € 160.000 op de baten. Per saldo € 76.000 nadeel op reisdocumenten.
76 N
Overige verschillen < €70.000 36 N
Totaal 548 V