Uitgaven

4,61%
€ 6.919
x €1.000
4,61% Complete

Inkomsten

0,65%
€ 978
x €1.000
0,65% Complete

Saldo

147424514,25%
€ 5.941
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

4,61%
€ 6.919
x €1.000
4,61% Complete

Inkomsten

0,65%
€ 978
x €1.000
0,65% Complete

Saldo

147424514,25%
€ 5.941
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie
Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.
 
Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd.
 
De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor.
 
Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.
 
We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om te recreëren en te spelen in de openbare ruimte. Dit doen we door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes.

8.1 Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod

Terug naar navigatie - 8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod

We willen het gevarieerde culturele aanbod in de gemeente in stand houden en waar mogelijk nieuwe initiatieven ondersteunen. 

 

Zo gaan we dat doen

8.1.3 Kerncollectie eigen kunst

Terug naar navigatie - 8.1.3 Kerncollectie eigen kunst

De kerncollectie kunst in eigendom van de gemeente wordt in 2020 definitief vastgesteld. 

Zo gaan we dat doen

8.2 Cultureel Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Wij hechten veel waarde aan het aanwezige cultureel erfgoed. Erfgoed versterkt de identiteit van de kernen en draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. We willen deze kwaliteiten meer te benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Met het voor meer mensen toegankelijk maken van erfgoed wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is een steeds belangrijkere vestigingsfactor.  Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving van ervan vergroten.

Zo gaan we dat doen

8.3 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Terug naar navigatie - 8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners
Wij willen dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om te bewegen en/of sporten op een manier die bij hem/haar past. Een ieder mag en kan daarbij zijn/haar eigen beweegredenen hebben, zoals werken aan een goede gezondheid, het onderdeel laten zijn van je leefstijl of  je door sporten/bewegen betrokken voelen binnen de samenleving. De komende jaren richten wij ons met name op het stimuleren van de volgende specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de beweeg- en sportvisie 2017-2021:
 
- Jeugdigen (0 t/m 18 jaar);
- Inwoners die vanwege een barrière amper/niet sporten/bewegen;
- Inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving.
 
In 2020 worden onder andere de buurtsportcoaches ingezet om meer beweeg- en sportaanbod te organiseren voor deze groepen. Ook wordt het bestaande beweeg- en sportaanbod in de gemeente nadrukkelijker onder de aandacht gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan brochures, boekjes. 

Zo gaan we dat doen

8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

Terug naar navigatie - 8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

De gemeente kiest ervoor om sportverenigingen/sportaanbieders de komende jaren te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen naar betrokken en vitale organisaties. Sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. Wij waarderen de inzet van sportverenigingen zeer en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van vitale verenigingen door middel van verenigingsondersteuning en bijeenkomsten gericht op kennisdeling, informatievoorziening en netwerken. Daarnaast stimuleren wij (sport)aanbieders, die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol, om meer sport-/beweegaanbod te gaan aanbieden aan inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting vinden bij de sport.

Zo gaan we dat doen

8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - 8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de gemeente bij aan voldoende, kwalitatief goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte. Hierbij moet worden gedacht aan zowel de inrichting van (sportieve) buitenruimte (o.a. wandel- en fietspaden) als de binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente voert onderzoeken uit om de bestaande sportinfrastructuur in beeld te brengen, voert capaciteitsberekeningen uit en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om haar gemeentelijk vastgoed (waaronder de sportaccommodaties) te verduurzamen en toegankelijk te maken. 

Zo gaan we dat doen

8.4 Spelen en recreëren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen

Terug naar navigatie - 8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen

Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen voor voldoende ruimte om te spelen, veilige routes en voorzieningen die tot de verbeelding spreken. Renovaties van speelplekken worden in overleg met de kinderen, buurtbewoners en/of buurtplatforms uitgevoerd.

Zo gaan we dat doen

8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken

Terug naar navigatie - 8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken

Onze buitenruimte is voor minimaal 3% van de oppervlakte bespeelbaar. Een bespeelbare buitenruimte is goed voor iedereen, ook als er niet direct speeltoestellen worden geplaatst. Het maakt een buurt sterk en betrokken en daardoor aantrekkelijk en waardevol. Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Waar zij kunnen spelen in een natuurrijke omgeving, ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur. 

Zo gaan we dat doen

8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na

Terug naar navigatie - 8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na

We willen dat iedereen mee doet, inwoners, medewerkers, jong en oud, met of zonder beperking. Eén van de onderwerpen die extra aandacht vragen, is het samen spelen en het toegankelijk maken van speelplekken. Werken aan samen spelen in een gemeente betekent dus werken en vooral samenwerken, intern en extern op allebei deze gebieden, het fysieke én het sociale domein. Met de resultaten uit de Week van de Toegankelijkheid in oktober 2018 met als thema 'Vrije tijd' gaan we aan de slag. (Zie inclusie programma 1).

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Jaarstukken 2018

Begroot 2020 

Gooise Meren

Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting
20 Niet wekelijkse sporters  %

GGD

CBS

RIVM

40% 40% 51% Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 

Cijfers uit 2016. Deze indicator wordt elke vier jaar onderzocht met behulp van de gezondheidsmonitor van de GGD.

In Gooise Meren hebben we meer inwoners die wekelijks sporten ten opzichte van  vergelijkbare gemeenten 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (na wijziging) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
633 Culturele vorming 1.487 1.568 1.544 1.543 1.543 1.543
634 Sport 3.016 3.164 3.096 3.344 3.285 3.283
635 Kunst 888 941 937 855 854 854
636 Monumenten en musea 655 668 577 550 546 545
637 Recreatie 157 238 237 237 235 235
642 Speelvoorzieningen 450 449 528 498 510 526
Totaal Lasten 6.652 7.027 6.919 7.027 6.973 6.987
Baten
633 Culturele vorming -6 -13 -13 -13 -13 -13
634 Sport -478 -1.489 -713 -713 -713 -713
635 Kunst -12 0 0 0 0 0
636 Monumenten en musea -113 -121 -93 -93 -93 -93
637 Recreatie -12 -9 -9 -9 -9 -9
642 Speelvoorzieningen -18 0 0 0 0 0
Totaal Baten -639 -1.632 -827 -827 -827 -827
Resultaat voor bestemming 6.013 5.395 6.092 6.200 6.146 6.160
Onttrekkingen
634 Sport -168 -410 -151 -158 -150 -148

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 8 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Sport

In 2019 zijn er vanuit het CUP incidentele budgetten verstrekt voor capaciteitsonderzoek en duurzame vervanging. Op de lasten geeft dit incidenteel een voordeel van € 80.000. Uitwerking nota reserves en voorzieningen. Op de bate geeft dit incidenteel een nadeel van € 784.000. Per saldo € 704.000 nadeel.

704 N

Monumenten en Musea

Er zijn door het Rijk monumentensubsidies voor onderhoudswerkzaamheden aan De Kazerne en Het Muizenfort in Muiden, de kerktoren in Muiderberg en de Turfloods in Naarden aan de gemeente verstrekt. In voortgangsverslag 1 2019 is hiervoor aanvullend incidenteel budget verstrekt. Op de lasten kant geeft dit incidenteel een voordeel van € 135.000 en op de lasten geeft dit een incidenteel nadeel van € 28.000. Per saldo een voordeel van € 107.000

107 V

Speelvoorzieningen

Abusievelijk zijn in de begroting 2019 niet meegenomen de bespeelbaarheid buitenruimte en de digitale kaart, beide onderdeel van de visie buitenruimte . Op de lasten geeft dit een incidenteel nadeel van € 50.000.

50 N

Overige verschillen

Diverse posten < € 70.000

50 N

Reserves

   

Sport

Uitwerking van de nota Reserves en voorzieningen. Vrijval in 2019 van de reserve buurtsportcoaches ten gunste van de algemene reserve.

259

N

Totaal

956 N

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2020 bedraagt € 4,8 miljoen (Sport, Bewegingsonderwijs en Speelvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2020 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving investering Toelichting Investeringsbedrag * in €
Programma 8
Vervangingen Sport 2020 Jaarlijks wordt een deel van de velden, banen en parkinrichtingen vervangen. Het doel is de borging van goede en veilige buitensportaccommodaties in Gooise Meren. 210.000
Vervanging speeltoestellen 2020 Naast regulier onderhoud van de speelvoorzieningen is het ook nodig om toestellen of ondergronden te vervangen. Meestal omdat het gebruik en ouderdom slijtage veroorzaken die niet te repareren zijn. Soms ook door schade of om diversiteit aan te brengen in het speel- en beweegaanbod. Bij het vervangen wordt ook daar waar mogelijk aanpassingen gedaan om de speelvoorziening aan te passen aan de inclusieve samenleving. 180.225
Totaal   390.225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden