Uitgaven

13,9%
€ 20.852
x €1.000
13,9% Complete

Inkomsten

8,84%
€ 13.255
x €1.000
8,84% Complete

Saldo

188507506,74%
€ 7.597
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

13,9%
€ 20.852
x €1.000
13,9% Complete

Inkomsten

8,84%
€ 13.255
x €1.000
8,84% Complete

Saldo

188507506,74%
€ 7.597
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het beleid van Gooise Meren is er op gericht dat alle inwoners kunnen meedoen. Daartoe zetten we ook de voorzieningen uit programma 6 in.

Arbeidsmarkt

Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en willen dat meer inwoners participeren op de arbeidsmarkt, hun talenten benutten en economische zelfstandigheid bereiken. De gemeente ondersteunt ze daarbij. Samen met ondernemers, het onderwijs en het UWV werken we aan de inclusieve arbeidsmarkt. Wij hebben aandacht voor de samenhang tussen economie, duurzaam ondernemen en de arbeidsmarkt. 

Inkomensondersteuning     

Wij ondersteunen inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de  samenleving voorop. Het vinden van betaald werk is het eerste doel. Is dat (nog) niet haalbaar dan worden inwoners gesteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstanduitkering. Aan deze inkomensvoorzieningen zitten rechten en verplichtingen. Wij streven naar 100% rechtmatige verstrekkingen, waarbij inwoners precies krijgen waar ze recht op hebben.  

Armoedebestrijding

De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen met minimaregelingen waardoor armoede bestreden wordt en minimahuishoudens, inclusief kinderen, beter kunnen participeren. De landelijk beschikbaar gestelde middelen voor armoedebestrijding worden hier naast eigen middelen, voor benut.  

Schuldhulpverlening

De gemeente stuurt aan op een effectieve keten van schuldhulpverlening. We willen met een preventieve aanpak en integrale hulpverlening schuldenproblematiek voorkomen en bestrijden.

 

 
 

6.1 Werk

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

We ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Wij werken langs drie sporen: van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk. Er is extra aandacht voor de groep van statushouders. 

We volgen de aanpak uit het Programmaplan Inclusieve Arbeidsmarkt en het Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk. Voor 2020 zijn vijf maatregelen geformuleerd.

 

Zo gaan we dat doen

6.2 Inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.2 Tegengaan van armoede

Terug naar navigatie - 6.2.2 Tegengaan van armoede

De gemeente zet structureel in op armoedebestrijding door verschillende minimaregelingen in te zetten. In 2020 wordt extra aandacht besteed aan armoede onder kinderen. De gemeente ontvangt hiervoor structurele middelen. Deze middelen worden enerzijds ingezet via het kinder- en jeugdbudget en anderzijds via het jeugd- sport- en cultuurfonds. Armoede kan een oorzaak en/of een gevolg zijn van sociaal isolement. In de aanpak tegen eenzaamheid (zie programma 7) wordt hier aandacht aan besteed.

Zo gaan we dat doen

6.2.3 Dienstverlening bij schulden

Terug naar navigatie - 6.2.3 Dienstverlening bij schulden

Wij helpen inwoners bij het voorkomen en aanpakken van schulden. Schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft inwoners meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Wij zorgen voor laagdrempelige toegang tot dienstverlening en samen met de uitvoerende organisaties  zetten wij in op preventie en 'vroeg er bij zijn'.  In 2020 werken wij  op basis van het beleidsplan Hulp bij schulden 2019-20222 aan de volgende maatregelen.

 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Jaarstukken 2018

Begroot 2020  

Gooise Meren

Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
21. Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 75 jaar LISA 611,7 527 642,6  Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75 jaar. Op basis van gerealiseerde cijfers 2018.  
23. Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel 2,8 2,8 5,96 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Op basis van gerealiseerde cijfers 2015.
24. Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 67,5 68,5 67,6 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking Op basis van gerealiseerde cijfers 2018.
26. Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut  Kinderen in Tel 1,04 1,04 1,47

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Op basis van gerealiseerde cijfers 2015.  Op de bronsite staat aangegeven dat de cijfers medio september zouden worden geactualiseerd.

27. Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder CBS 25,4 20,0 35.0

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Op basis van gerealiseerde cijfers 2018.

28. Lopende re-integratie voorzieningen Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar CBS 2,5 2,0 28,1 Het aantal lopende re-integratie-voorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Op basis van gerealiseerde cijfers 2018.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (na wijziging) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
622 BUIG 14.093 14.510 14.554 14.473 14.473 14.473
623 Werkvoorziening 3.343 3.694 3.748 3.577 3.473 3.473
624 Minimabeleid 2.530 2.042 2.036 2.028 2.028 2.028
625 Sociale recherche 636 554 514 508 507 507
Totaal Lasten 20.603 20.801 20.852 20.587 20.481 20.481
Baten
622 BUIG -14.429 -12.491 -12.491 -12.491 -12.491 -12.491
623 Werkvoorziening -83 -120 -120 0 0 0
624 Minimabeleid -85 -28 -28 -28 -28 -28
625 Sociale recherche -465 -402 -402 -402 -402 -402
Totaal Baten -15.062 -13.040 -13.040 -12.920 -12.920 -12.920
Resultaat voor bestemming 5.540 7.761 7.812 7.667 7.561 7.561
Stortingen
622 BUIG 1.440 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
622 BUIG -501 -200 -215 -180 0 0
Saldo reserves 939 -200 -215 -180 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 6 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Werkvoorziening:

Hogere kosten re-integratie en hogere bijdrage Tomingroep

54 N
Overige verschillen < € 70.000 18 V
Totaal 36 N