Uitgaven

5,69%
€ 8.540
x € 1.000
5,69% Complete

Inkomsten

1,83%
€ 2.749
x € 1.000
1,83% Complete

Saldo

143700052%
€ 5.791
x € 1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

5,69%
€ 8.540
x € 1.000
5,69% Complete

Inkomsten

1,83%
€ 2.749
x € 1.000
1,83% Complete

Saldo

143700052%
€ 5.791
x € 1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In dit programma geven we aan wat we lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer, het parkeren en de openbare ruimte. We zorgen voor een goede bereikbaarheid van onze kernen met aandacht voor doorstroming van verkeer op onze hoofdwegen en voor veiligheid en leefbaarheid in de kernen. Goed en toekomstvast openbaar vervoer is een randvoorwaarde om de gemeente duurzaam in te richten en bovenal om zowel de binnenstad als belangrijke werk- en bezoekerslocaties bereikbaar en leefbaar te houden. Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als bewoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd. Gooise Meren is een groene, duurzame gemeente met een rijke cultuurhistorie, ingeklemd in de drukte van de steden Utrecht, Amsterdam, Almere en Amersfoort. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog, maar staat wel onder druk door overlast van wegen, verkeer, spoor en vliegtuigen. Het streven blijft om een kwalitatief hoogwaardig woon-, leef- en werkmilieu te realiseren waar inwoners, bedrijven en organisaties zich kunnen ontplooien en zelf (mede) vormgeven aan hun eigen leefomgeving.

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets

Terug naar navigatie - 3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets

Voor Gooise Meren is op dit moment nog geen mobiliteit- en parkeerbeleid vastgesteld. Ruimtelijke- en technologische ontwikkelingen vragen om een visie op mobiliteit en parkeren. Daarnaast zijn er ambities op gebied van verkeersveiligheid, fietsen en elektrisch rijden die vragen om implementatie. Of nog concreter: vragen uit onze samenleving over knelpunten en laadpalen. Deze en andere vragen worden beantwoord in een nieuw mobiliteitsplan voor Gooise Meren.

Zo gaan we dat doen

3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Terug naar navigatie - 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT ) onderzoek oostkant Amsterdam naar mobiliteit in -onder andere- de regio Gooi en Vechtstreek bleek dat het verbeteren van fietspaden en fietsroutes op korte termijn een belangrijke bijdrage zal leveren aan de bereikbaarheid. De provincie Noord-Holland en regio Gooi en Vechtstreek hebben ambities reeds doorvertaald naar een fietsroutenetwerk met meerdere fietsroutes, ook in onze gemeente. Vanwege grensoverschrijdende routes heeft de provincie Utrecht aangegeven te willen participeren om gezamenlijk tot een volgende stap te komen. 
Daartoe is een intentieverklaring "hoogwaardig fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek" ondertekend. Deze intentieverklaring is niet juridisch bindend en raakt niet aan de autonomie van gemeenteraden. Bij de uitwerking van de fietsroutes blijft er ruimte voor maatwerk. 
De kosten voor de werkzaamheden voortvloeiend uit deze intentieverklaring (niet zijnde realisatie) worden opgebracht door Regio Gooi en Vechtstreek uit de middelen voor de Regionale Samenwerkingsagenda. Voor de financiering van het fietsnetwerk zelf worden nog voorstellen uitgewerkt. De projectleiding berust bij de regio.

Zo gaan we dat doen

3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Terug naar navigatie - 3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Landelijk staat de stijging van het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer volop in de schijnwerpers. De minister wil met een nieuw risico-gestuurd beleid het aantal verkeersdoden fors terugbrengen. Voor onze gemeente begint dit met monitoring van het actuele verkeersveiligheidsbeeld en het formuleren van een aanpak van geconstateerde knelpunten. School- en 30 km zones vragen om heel concrete maatregelen waarmee de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Veel onveiligheid wordt veroorzaakt door foutief gedrag. Opvoeden is hier het devies, te beginnen op basisscholen met het bijbrengen van de verkeersregels.

Zo gaan we dat doen

3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Terug naar navigatie - 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Verkeersdoorstroming op onze hoofdwegenstructuur (de 50 km/uur wegen) is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze kernen en om ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden (30 km zones) tegen te gaan.

Zo gaan we dat doen

3.2 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Bereikbaar zijn met het openbaar vervoer betekent dat er voldoende haltes aanwezig zijn met voldoende voorzieningen.  Op grotere OV knooppunten ontbreekt het soms nog aan stallingen, wachtruimtes en sanitair. Verkeersveilige routes naar bushaltes of OV knooppunten stimuleren het OV gebruik.

Zo gaan we dat doen

3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

De MIRT studie oostkant Amsterdam geeft aan dat naast het bevorderen van fietsgebruik ook het bevorderen van het openbaar vervoer (OV) gebruik grote kansen biedt voor het bereikbaar houden van onze regio en gemeente. Wij onderschrijven dit en willen daarom de bereikbaarheid middels het OV verbeteren.

Zo gaan we dat doen

3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Terug naar navigatie - 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

De huidige gelijkvloerse spoorwegovergangen zullen de komende jaren blijven. Tegelijkertijd wordt dagelijks overlast ervaren door wachtend verkeer voor de gesloten overwegbomen. Wij haken slim aan bij lopende projecten om deze overlast te minimaliseren.

Zo gaan we dat doen

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Terug naar navigatie - Inleiding

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als bewoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo gastvrij, eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Terug naar navigatie - 3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Met de harmonisatie van de parkeerregeling na de fusie is ervoor gekozen om enkel het bestaande beleid van de voormalige gemeenten op elkaar af te stemmen en geen nieuw beleid vast te stellen. Hierdoor ontbreekt op dit moment een bestuurlijke visie op parkeerbeleid.

Zo gaan we dat doen

3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages

Terug naar navigatie - 3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages

De huidige parkeergarages in Bussum leiden tot klachten en verminderd gebruik. Dit willen wij terugdringen door hier gericht onderzoek naar te doen.

Zo gaan we dat doen

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Terug naar navigatie - 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

 

Op een aantal plaatsen waar veel geparkeerd wordt, is de parkeerdruk hoog. Zo is dat het geval in Muiden en bij de P en R Bussum Zuid.  Dit leidt tot ongewenste situaties. Met het vaststellen van parkeerbeleid met oog voor de plaatselijke situatie kan de aanleg van voldoende parkeercapaciteit worden geïnitieerd.

Zo gaan we dat doen

3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

Terug naar navigatie - 3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

De keuze voor grote gebieden met vergunninghoudersparkeren levert in de praktijk hinder op bij parkeren door bezoekers. Het instrument wordt dan ook als relatief zwaar ervaren. Daarnaast is het mogelijk om door middel van andere reguleringsvormen, bijvoorbeeld fiscaal parkeren, de kostendekkendheid van handhaving te verhogen.

Zo gaan we dat doen

3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Terug naar navigatie - 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Met concrete maatregelen willen wij de situatie met betrekking tot fiets-parkeren rondom de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid verder verbeteren.

 

Zo gaan we dat doen

3.4 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Terug naar navigatie - 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving
Wij werken aan een leefbare woonomgeving die veilig voelt, beschikt over voldoende groen, naast schoon ook gezond is en die mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en ontspanning. We zorgen ervoor dat we goed zicht hebben op de opgaven van de wijk (meten is weten). We streven ernaar de inbreuken op de leefbaarheid door zaken als vliegverkeer, snelwegen, verkeer, rommel,  zoveel mogelijk gezamenlijk aan te pakken.  We werken aan vitale wijken waarbij we als gemeente initiatieven en actieve netwerken ondersteunen. 
 
 
 
 

Zo gaan we dat doen

3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

We zorgen voor goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, straatmeubilair, verlichting, verkeersvoorzieningen en bouwwerken. Alle openbare verhardingen, waarvan de gemeente wegbeheerder is, houden we schoon, heel en veilig . We voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding. We stellen strooizout beschikbaar voor gladheidsbestrijding door inwoners op stoepen. Ook wordt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte naar Gooise Meren geactualiseerd en aangevuld met technologische ontwikkelingen.

We doen allemaal mee. De buitenruimte nodigt ertoe uit dat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen en willen maken. Daarom besteden we aandacht aan routing en bewegwijzering in de buitenruimte voor inwoners, bezoekers, recreanten en toeristen. Zie ook programma 1 Inclusie.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (na wijziging) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 9.101 5.572 5.965 6.515 6.587 6.659
608 Verkeer 932 966 976 959 909 856
609 Parkeren 1.652 1.681 1.599 1.578 1.564 1.560
Totaal Lasten 11.685 8.219 8.540 9.052 9.060 9.076
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -2.383 -172 -172 -172 -172 -172
608 Verkeer -122 -37 -37 -37 -37 -37
609 Parkeren -2.573 -2.413 -2.540 -2.540 -2.540 -2.540
Totaal Baten -5.078 -2.622 -2.749 -2.749 -2.749 -2.749
Resultaat voor bestemming 6.607 5.597 5.791 6.303 6.311 6.327
Stortingen
607 Wegen en straatmeubilair 380 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
607 Wegen en straatmeubilair -3.701 -219 0 0 0 0
Saldo reserves -3.321 -219 0 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 3 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Wegen
Bij het opstellen van het beheerplan wegen was het saldo op de voorziening toereikend om de storting in de voorziening stapsgewijs te verhogen. De storting is in 2020 gestegen met € 372.000 (N). De kapitaallasten van de investeringen in wegen nemen toe met circa € 223.000 (N). De uitwerking van de Nota reserves en voorzieningen en het vaststellen van het beheerplan Civieltechnische kunstwerken in 2019 resulteren in lagere lasten in 2020 van € 219.000 (V). De baten op dit product zijn € 219.000 lager (N) doordat in 2019 de laatste onttrekking aan de reserve Reconstructie wegen is gedaan. Per saldo een nadeel van € 595.000.

595 N
Parkeren
Daling in 2020 van de begrote lasten omdat in 2019 een incidenteel budget van € 70.000 was opgenomen voor modernisering parkeerorganisatie. De stijging van de baten in de begroting 2020 met circa 127.000 wordt naast de indexering van de opbrengsten met 2,5%, verklaard door de in 2019 geraamde pilot gratis parkeren (€ 65.000). Per saldo een voordeel op dit product van € 197.000.
197 V
Overige verschillen < € 70.000 46 N
Totaal 444 N

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2020 bedraagt € 5,8 miljoen (Herinrichting (cultuurhistorische) wegen, Civiel technische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Gebiedsontwikkeling, Diverse investeringen, Verkeersregelinstallaties en Parkeerautomaten). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2020 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt. 

Omschrijving investering Toelichting Investeringsbedrag * in € 
Programma 3
Voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat e.o. Betreft voorbereiding vervanging van de riolering en herinrichting van wegen. 57.500
Burg. Van Wettumweg Uitvoering in combinatie met groot onderhoud Beatrixbrug. 212.500
Laadplein 2020 Met de groei van elektrisch vervoer verschijnen er ook steeds meer laadpalen in de publieke ruimte. Om kosten en ruimte te besparen, heeft de gemeente interesse in alternatieve laadoplossingen voor elektrisch vervoer. Een mooie oplossing is het toepassen van laadpleinen. Laadpleinen zorgen voor een concentratie van laadpunten op één plek, waardoor de openbare ruimte in de rest van de wijk of bedrijventerrein ontzien wordt 75.000
Voetpad P&R richting Krijgsman (15 jaar) In samenhang met de aanpassing van de Maxisweg wordt een voetpad aangelegd inclusief verlichting 115.000
Busbaan en brug naar Krijgsman (20 jaar) In 2020 starten de voorbereidingen voor de aanleg van de busbaan voor de busroute. 202.070
Openbare Verlichting 2018 Investering  voor de vervanging van bestaande oude verlichtingsarmaturen vervangen voor Led armaturen. 250.000
Aanpassing wegvakken overwegen Na de vaststelling van het mobiliteitsplan wordt naar verwachting gestart met de voorbereiding voor het aanpassen van de wegvakken nabij overwegen ( o.a. Comeniuslaan en C. v.d. Lindenlaan). 163.500
Meubilair afvalbakken (scheiding fracties) We stellen een afvalbakkenplan op waarin we streven naar vermindering van het zwerfafval door een bewuste manier om te gaan met de plaatsing, vormgeving en het onderhoud van straatafvalbakken en onderzoeken de mogelijkheden van het ‘oogsten van grondstoffen’. Deze middelen betreffen de benodigde investeringen voor de uitvoering van het afvalbakkenplan. 150.000
Brug Prinses Beatrixhof Anna van Buurenlaan Deze fiets-voetgangersbrug, is in een slechte staat van onderhoud. Met name de bovenbouw, brugleuningen en landhoofden zijn aangetast door houtrot. 46.000
Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg) De verouderde  verlichtingsarmaturen worden vervangen voor Led armaturen zodat de verbruikskosten van de energie wordt verlaagd. 141.000
Vervanging VRI Laarderweg-Prinsenstraat (Bussum) Om de veiligheid van de weggebruiker en doorstroming verkeer te waarborgen moet deze VRI installatie vervangen worden.  138.000
Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2018 Na overleggen met de provincie Noord Holland is er een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt dat de provincie het dagelijks functioneren van onze verkeersregelinstallaties (VRI’s) beziet en dat de provincie zorgt voor een melding indien een VRI in storing staat en niet meer functioneert.
Alle betreffende VRI’s dienen daartoe te worden omgebouwd om te kunnen communiceren met de verkeerscentrale van de provincie. Het realiseren van deze aanpassingen heeft weliswaar vertraging opgelopen, maar zullen uiterlijk in 2020 alsnog worden uitgevoerd
69.000
Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H 2019 Zie hierboven. 69.000
Vervanging p-automaten Betreft vervanging en modernisering van de betaalautomaten voor betaald parkeren op straat. 88.000
Totaal   1.776.570

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden