Uitgaven

12,56%
€ 18.835
x €1.000
12,56% Complete

Inkomsten

9,51%
€ 14.268
x €1.000
9,51% Complete

Saldo

113332638,58%
€ 4.567
x €1.000

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Uitgaven

12,56%
€ 18.835
x €1.000
12,56% Complete

Inkomsten

9,51%
€ 14.268
x €1.000
9,51% Complete

Saldo

113332638,58%
€ 4.567
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie
Met dit programma willen we Duurzaamheid in brede zin bevorderen; werken aan brede generieke doelen op het vlak van energie, klimaat, voedsel, samen voor(t)leven e.d. Samen met diverse betrokkenen van de beweging Samen Sneller Duurzaam bevorderen we de circulaire economie, ontwikkelen we duurzaamheidsstrategieën , stellen we een eigen duurzaamheidsagenda op en realiseren we gemeentelijke activiteiten.
 
We gaan voor een duurzame, veerkrachtige en toegankelijke buitenruimte. Een openbare ruimte die met aandacht en samen met de gebruikers is ingericht, onderhouden en beheerd.  Met meer groen en accent op biodiversiteit, omdat deze bijdraagt aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving.
 
We willen een betrouwbare en (kosten)efficiënte (afval)waterketen waarmee  de volksgezondheid, de bodem en het grond- en oppervlaktewater worden beschermd.  En waarmee we een bijdrage leveren aan een hoogwaardige, klimaatbestendige woon- en leefomgeving met mogelijkheden tot recreatie op en langs het water.
 
Daarnaast focust dit programma op de (duurzame) uitvoering van taken op het vlak van milieu, natuur en afval.  Ook t.a.v. deze onderwerpen zetten we in op de ontwikkeling naar duurzaamheid.
 
De gemeente draagt zorg voor een passende laatste rustplaats voor inwoners. Iedere kern heeft een eigen unieke begraafplaats met diverse uitvaartmogelijkheden, die een rustige groene oase vormen. We zetten daarbij steeds meer in op duurzaamheid.
 
Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een breed begrip en hiervoor zijn verschillende definities en benaderingen opgesteld. John Elkington, een adviseur op duurzame ontwikkeling, bedacht in 1994 een benadering van duurzaamheid waarbij drie dimensies, namelijk een sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) dimensie in een duurzame samenleving met elkaar in balans moeten zijn. In het verlengde hiervan hanteren we de volgende definitie van duurzaamheid:
Duurzaamheid is een zodanig gebruik van de aarde en de bewoners van deze aarde dat er geen sprake is van uitputting en toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben’’

5.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Terug naar navigatie - 5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Samen Sneller Duurzaam (SSD) is een lokale dynamische beweging die bestaat uit betrokken inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en de overheid. Deze beweging streeft in co-creatie met elkaar diverse duurzaamheidsdoelen na die voortvloeien uit internationale doelen en nationale doelen als het Nationaal Klimaatakkoord, Nederland Circulair 2050, Klimaatakkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals van de VN. In het Actieplan Samen Sneller Duurzaam 2017 – 2022 en in de Visie Samen Sneller Duurzaam 2.0 wordt hier een lokale invulling aan gegeven door de werkgroepen die binnen SSD actief zijn. Met lokale projecten en activiteiten dragen zij bij aan de maatschappelijke verduurzamingsopgaaf rond bijvoorbeeld biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie.     

Zo gaan we dat doen

5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw

Terug naar navigatie - 5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw

Wij helpen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars om bij (ver)bouw en ontwikkellocaties duurzame keuzes te maken. Dit betekent dat zij kiezen voor maatregelen die energieneutraliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit bevorderen.

Zo gaan we dat doen

5.1.3 Circulaire economie

Terug naar navigatie - 5.1.3 Circulaire economie
De gemeente Gooise Meren werkt samen met de andere gemeenten, de regio Gooi- en Vechtstreek en de GAD om de circulaire transitie te realiseren. Er wordt gewerkt aan plannen om de inzameling en verwerking van plastics, luiers en textiel meer circulair te maken. In 2030 wordt 50% minder primaire grondstoffen gebruikt is één van de circulaire doelstellingen uit het Klimaatakkoord.  De gemeente wil hier met zijn inkoop een ambitieuze bijdrage aan leveren.   In 2022 willen we 10% circulair inkopen en in 2025 al 50%.   Om dit op te starten zijn tien stappen opgenomen in de Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap van de MRA (juni 2019). Gooise Meren bevindt zich nu al bij stap 6 en is voornemens de resterende stappen begin 2020 af te ronden.  Ondertussen is al met een aantal inkooptrajecten ervaring opgedaan met circulair inkopen. Dit leerde ons dat samenwerking met andere opdrachtgevers of materiedeskundigen noodzakelijk is voor een grotere impact op de circulaire ladder en er dus tijdig onderzoek naar de circulaire mogelijkheden nodig is.  Deze ervaringen gaan we inzetten in nieuwe inkooptrajecten en daarnaast gaan we borgen dat gemaakte afspraken gerealiseerd worden. In 2020 geven we in samenwerking met de accountmanager ondernemers voorlichting  over circulair inkopen aan lokale ondernemers. 
 
De gemeente wil de lokale ondernemers stimuleren om ook een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Hiervoor werken we samen met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 
Daarnaast organiseert de regio Gooi & Vechtstreek jaarlijks een ontbijtsessie met lokale ondernemers, als vervolg op de kick off in 2019. 
 

Zo gaan we dat doen

5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag

Terug naar navigatie - 5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag

In het najaar van 2019 is het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Dit akkoord kent één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is de Energietransitie in de gebouwde omgeving. Deze transitie is de overgang naar een energiesysteem waarbij duurzame energiebronnen uiteindelijk volledig voorzien in de energie- en warmtevraag, waarbij alle wijken in 2050 aardgasvrij zijn. Het Rijk legt de regie van deze transitie bij gemeenten. Dit betekent dat wij voor Gooise Meren de verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben om besluiten te nemen over de lokale energievoorziening.

Zo gaan we dat doen

5.1.5 CO2- reductie

Terug naar navigatie - 5.1.5 CO2- reductie

We willen de CO2-uitstoot verminderen. De CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie wordt veroorzaakt door energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen en door brandstofverbruik van het gemeentelijke wagenpark. Het elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke gebouwen, de openbare verlichting, de pompen en gemalen en de verkeersregelinstallaties zijn reeds klimaatneutraal. Hiervoor wordt regionaal duurzame stroom ingekocht. Blijft over het gas- en brandstofverbruik dat niet CO2-neutraal is.

Zo gaan we dat doen

5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Terug naar navigatie - 5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Samen met de Werkgroep Fairtrade Gooise Meren stimuleren we inwoners en organisaties van Gooise Meren tot het maken van een bewuste keus voor Fairtrade producten. Door het maken van een bewuste keus voor Fairtrade wordt bijgedragen aan een betere wereld. 

Zo gaan we dat doen

5.2 Klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Terug naar navigatie - 5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050
Omdat het klimaat verandert en de kans op wateroverlast door hevige regenbuien toeneemt, is een focus op klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte noodzakelijk. Vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ligt er een gemeentelijke opgave waarmee klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen wordt.
 
In 2020 besteden we daarom  aandacht aan de invulling van deze klimaatopgave om de buitenruimte voor 2050 klimaatbestendig in te richten. Dit doen we door het klimaatadaptief handelen te verankeren in het gemeentelijk beleid, het goede voorbeeld te geven door het openbaar gebied en openbare gebouwen te vergroenen en daarnaast in de openbare ruimte kwetsbare locaties voor wateroverlast, verdroging en hittestress aan te pakken.

Zo gaan we dat doen

5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Terug naar navigatie - 5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden
In stedelijk gebied valt veel water op daken en verhardingen. Wanneer neerslag op een weiland valt, dringt daarvan ongeveer 50% in de ondergrond. In stedelijk gebied dringt ongeveer 15% in de ondergrond. Meer dan de helft van alle neerslag stroomt de riolering in. Als de riolering vol zit, kan het water op straat of in de huizen terecht komen. De riolering kan het vele water van hevige buien niet aan. Met maatregelen wil de gemeente hevige neerslag gecontroleerd bovengronds opvangen en lokaal verwerken. Een groot deel van de gemeente is particulier terrein. Mede daarom is hulp van bewoners nodig.

Zo gaan we dat doen

5.3 Groen, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit
We benutten de kansen die er zijn voor biodiversiteit. Bij beplantingskeuzes kijken we naar de waarde voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringt (zoals de Japanse duizendknoop). We nemen extra maatregelen om de overlast van deze soorten te bestrijden.

Zo gaan we dat doen

5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente

Terug naar navigatie - 5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente
Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen houden en het liefst willen versterken. Want een groene leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van gezondheid, het welbevinden van onze inwoners en de uitstraling van de kernen, de buitenwijken en de buitengebieden.
Dat doen we onder andere,
  1. door het onderhoud en beheer van de buitenruimte - in afwijking van de in 2018 aangenomen Visie Buitenruimte -  in algemene zin in Gooise Meren op niveau ‘voldoende’ te beheren, inclusief de centra van de kernen en de stations, m.u.v. de centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op niveau ‘goed’ zullen worden beheerd;
  2.  door een evaluatie te plannen van de Visie Buitenruimte en de financiële gevolgen, de uitwerking in de praktijk, alsmede van de nu bepaalde kwaliteitsniveaus, één of twee jaar na volledige doorvoering, al naar gelang het tijdstip voor die evaluatie het meest zinvol wordt geacht, en bij de aanbestedingen met die evaluatie / dat evaluatietijdstip rekening te houden.
 

Zo gaan we dat doen

5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden

Terug naar navigatie - 5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden

Samen met onze partners werken wij aan behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden. Hierin hebben Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een grote rol. Veel natuurgebieden rondom Gooise Meren zijn in bezit en beheer van deze organisaties. Deze natuurgebieden zijn nationaal en internationaal van belang en zijn op rijksniveau (Natura 2000-gebieden) en provinciaal (Natuurnetwerk Nederland) beschermd. 

Zo gaan we dat doen

5.3.4 Milieubeheer

Terug naar navigatie - 5.3.4 Milieubeheer

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).  Op grond van de de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn gemeenten verplicht om een groot aantal milieutaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen, in dit geval de OFGV. Dit zijn de zogenaamde basistaken. Daarnaast staat het gemeenten vrij om ook andere taken bij deze dienst onder te brengen. Dit zijn de zogenaamde plustaken. Zoals gezegd heeft Gooise Meren zowel basistaken als plustaken op milieugebied bij de OFGV ondergebracht. Het takenpakket beslaat een groot aantal taken op milieugebied: (milieu)vergunningverlening, controles op de naleving van milieuwetgeving, handhaving, klachten en meldingen op milieugebied, beoordeling van asbestrapportages en toezicht op slopen met asbest, advisering bij diverse milieuaspecten bij ruimtelijke plannen en bouwaanvragen, etc.

Zo gaan we dat doen

5.4 Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Terug naar navigatie - 5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen
Begraafplaatsen zijn meer dan een plek waar geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden. Het zijn ook groene oases, plekken voor rust, bezinning en natuurbeleving. Waar bomen, bijzondere planten, mossen, kleine dieren en vogels goed gedijen. Het beheren, onderhouden en verzorgen doen we dan ook heel zorgvuldig. 

Zo gaan we dat doen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Terug naar navigatie - 5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Gooise Meren participeert in het regionale uitvoeringsplan huishoudelijk afval in Gooise Meren. De inzameling van huishoudelijk afval is een gemeentelijke taak die in onze regio is overgedragen aan de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD), een uitvoeringsorganisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek. De regiogemeenten en GAD hebben zich als doel gesteld om de gescheiden inzameling van afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma). Zo willen gemeenten en GAD bijdragen aan het hergebruik van grondstoffen en aan de ontwikkeling van circulaire economie. De verbetering van de afvalinzameling moet hand in hand gaan met gelijkblijvende service, klanttevredenheid en kosten. Een voorbeeld is het optimaliseren van de inzameling, lokale sortering, verwerking en vermarkting van enkele grondstoffen in samenwerking met derde partijen, met de inzet om de lokale arbeidsmarkt (inclusief mensen met afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie) te verhogen. 

Zo gaan we dat doen

5.6 Grip op water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water

Terug naar navigatie - 5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water
Het belangrijkste doel van de afvalwaterzorg is de bescherming van de volksgezondheid. Met de komst van de riolering is de levensverwachting van Nederlanders sterk verhoogd. De aanleg en het beheer van voorzieningen voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater zorgen ervoor dat verontreinigd water uit de directe leefomgeving wordt verwijderd.
Dit moet gewaarborgd blijven.

Zo gaan we dat doen

5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

Terug naar navigatie - 5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten

In de uitvoering van het waterbeheer worden waterbouwkundige objecten als: kanalen, sloten, stranden, oevers, dijken, sluizen, gemalen en jachthavens onderhouden. Voor de ontwatering van zowel het stedelijk als het landelijk gebied is het van belang dat watergangen worden geschoond en waar nodig gebaggerd. 

Zo gaan we dat doen

5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Terug naar navigatie - 5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel

Door samen te werken met gemeenten binnen het randmerengebied (Coöperatie Gastvrije Randmeren) en IJmeergebied versterken we de recreatiemogelijkheden. De hiervoor opgestelde Integrale Uitvoeringsagenda Randmerengebied draagt bij aan het verbinden van belangrijke water-recreatieve assets zoals het water, de vaargeul, havens, eilanden, kusten, fietspaden en overnachtingsmogelijkheden langs het water. Door in te zetten op realiseerbare fysieke maatregelen wordt getracht een impuls te geven aan de vrijetijdeconomie en versterking van recreatieve mogelijkheden. 

Vanuit programma 4.2 (Duurzame) Economische ontwikkelingen worden onder de noemer 'Waterfront' op basis van de lokale kwaliteiten water, natuur en erfgoed de kansen verzilverd op het gebied van watersport en watertoerisme.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 7. Volksgezondheid en Milieu

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Jaarstukken 2018

Begroot 2020 Gooise Meren Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
33. Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS 190 140 168 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

De indicatoren voor de kolom "jaarstukken 2018" en "Begroot  2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners" zijn gebaseerd op realisatiegegevens 2017, bron CBS. 

Voor 2019 is de hoeveelheid restafval voor Gooise Meren begroot op 164 kg/inw (Bron GAD). Voor 2020 is dit 140 kg/inw. maar nog niet vastgesteld door de GAD. 

34. Hernieuwbare elektriciteit % RWS 1,0 1,3 9,7 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld.

Op basis van realisatie 2017. De gebruikte hernieuwbare elektriciteit in 2017 is 1,3% (10TJ) van het totale energiegebruik. In 2016 was dit 1%. De berekening van het totaal aan hernieuwbare elektriciteit is voor een deel gebaseerd op modelmatige interpretaties. De cijfers uit 2017 zijn het meest recent. 

Het percentage voor hernieuwbare elektriciteit in 2020 is gelijk gehouden aan het gemonitorde getal over 2017.  

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (na wijziging) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
616 Afval en afvalstoffenheffing 5.199 5.359 5.606 5.605 5.645 5.645
617 Riolering en rioolheffing 4.532 4.338 4.409 4.554 4.488 4.596
618 Begraven 1.095 1.216 1.154 1.148 1.137 1.137
619 Water 540 533 506 509 487 491
620 Groen 3.689 4.247 4.527 4.555 4.437 4.461
621 Natuur en milieu 1.999 2.036 1.850 1.864 1.842 1.691
643 Ongediertebestrijding 37 52 47 47 47 43
645 Duurzaamheid 209 464 736 580 477 477
Totaal Lasten 17.300 18.246 18.835 18.862 18.559 18.540
Baten
616 Afval en afvalstoffenheffing -6.441 -6.617 -6.934 -6.934 -6.975 -6.975
617 Riolering en rioolheffing -5.512 -5.882 -6.161 -6.175 -6.238 -6.267
618 Begraven -829 -886 -808 -808 -808 -808
619 Water -79 -27 -27 -27 -27 -27
620 Groen -227 -316 -316 -321 -321 -321
621 Natuur en milieu -349 -1 -1 -1 -1 -1
643 Ongediertebestrijding -2 0 0 0 0 0
645 Duurzaamheid -19 0 0 0 0 0
Totaal Baten -13.458 -13.729 -14.246 -14.266 -14.369 -14.399
Resultaat voor bestemming 3.842 4.517 4.589 4.597 4.190 4.141
Stortingen
618 Begraven 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
618 Begraven 0 -159 0 0 0 0
620 Groen 0 -130 0 0 0 0
621 Natuur en milieu -21 -21 -21 -21 0 0
Totaal Onttrekkingen -21 -310 -21 -21 0 0
Saldo reserves -21 -310 -21 -21 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Afval en afvalstoffenheffing
Voor de begroting 2020 zijn lasten met name door een hogere bijdrage aan de GAD gestegen met circa € 247.000. In de begroting 2020 van de GAD is de verhoging van de afvalstoffenbelasting vanuit de belastingplannen van het Rijk meegenomen.  De baten stijgen met circa € 318.000. Naast de indexering met 2,5% stijgt het tarief met 2% door de afvalstoffenbelasting. Daarnaast wordt om 100% kostendekkendheid te realiseren € 49.000 meer onttrokken aan de voorziening. In de Paragraaf lokale heffingen is een onderbouwing van de kostendekking opgenomen. Per saldo een voordeel van € 71.000.

71 V
Riolering en rioolheffing
Met het vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 is besloten tot het instellen van een vervangingsvoorziening met name hierdoor zijn de lasten in 2020 € 70.000 hoger.
De baten zijn € 279.000 hoger. Omdat het product Riolering 100% kostendekkend moet zijn en de indexering van 2,5% van de tarieven niet toereikend is wordt er meer onttrokken aan de voorziening.
Per saldo een voordeel van € 209.000.
209 V
Begraven
In 2019 incidenteel € 89.000 baten op het product begraven door verwerking van de effecten van de Nota reserves en voorzieningen. Per saldo voor begroting 2019 neutraal door tegengestelde mutatie op programma vier.
Ten opzichte van 2019 zijn de lasten in 2020 lager onder meer omdat In 2019 € 50.000 incidenteel is begroot voor kleine servicepunten en verbetering informatievoorziening. In 2019 is laatste onttrekking ad € 159.000 aan de reserve egalisatie begraafrechten gedaan.
Per saldo een nadeel van € 198.000..
198 N
Groen
In 2019 is incidenteel budget geraamd voor groen Maria Hoeve (€ 130.000) en voor een groenstructuurplan en een biodiversiteitskaart.(€ 60.000)
Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met onderhoud KNSF-terrein ( € 324.000). De diverse doorbelastingen op dit product nemen toe met € 128.000.
In 2019 is voor groen Maria Hoeve € 130.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Groen.
Per saldo een nadeel van € 392.000.
 392 N
Natuur en milieu
In 2019 is incidenteel € 200.000 begroot voor een pilot energiebesparing Gooimeer Zuid
200 V
Duurzaamheid

In 2020 is sprake van een stijging van het budget voor energietransitie en opvoering budget voor capaciteit behandelen aanvragen duurzaamheidslening en advisering rond duurzaam (ver)bouwen (€ 200.000). De doorbelastingen zijn gestegen met € 57.000.

257 N

Overige verschillen < € 70.000

Incl. amendementen Dierenwelzijnsbeleid; niet de kat uit de boom kijken, maar de koe bij de horens vatten! en Conclusie beheer en onderhoud Buitenruimte

7 V
Totaal 360 N

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2020 bedraagt € 5,5 miljoen (Riolering, Begraafplaatsen, Beschoeiingen en Groen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2020 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

 

Omschrijving investering Toelichting Investeringsbedrag * in €
Programma 5
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast De aanleg van wadi's, drempels, infiltratie en andere waterbergingen in de openbare ruimte om wateroverlast tegen te gaan.  De uitvoering wordt gekoppeld aan reeds geplande projecten in de openbare ruimte. 230.000
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte Als de gemeente hemelwatervoorzieningen aanlegt in openbaar gebied, vraagt zij bewoners om de dakoppervlakten die afvoeren naar de straatzijde, op kosten van de gemeente af te koppelen.  230.000
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen Het benutten van kansen om bestaand openbaar gebied en openbare gebouwen waterbestendig en klimaatbestendig in te richten. 46.000
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) Integrale inrichting van klimaatbestendig (nieuw) openbaar gebied, waarbij de samenwerking wordt gezocht met diverse gemeentelijke taakvelden als ruimtelijke ordening, stedenbouw, groen, wegen en riolering. 115.000
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 'Groen' kan water vasthouden, bergen en biedt verkoeling. De gemeente zet in op het vergoenen van het openbaar gebied en het toepassen van groen op (daken) en rond openbare gebouwen. 57.500
Beschoeiingen 2020 In 2020 worden de houten beschoeiingen vervangen voor duurzame beschoeiingen. Het gaat dan om de locaties Beethovenlaan, Stadhouder Willem2 laan, Anna Van Burenlaan-Koningin Wilhelminalaan gelegen in Naarden en het Echobos in Muidenberg 95.000
Upgraden begraafplaatsen Eenmaal per vijf jaar vindt het upgraden van de begraafplaatsen plaats. Dit betreft het vervangen van meubilair, verbeteren bewegwijzering, voorzieningen in de aula, etc. Ook het aanpassen en uitbreiden van de uitvaartmogelijkheden wordt hierbij indien nodig meegenomen.  95.000
Uitbreiden Nieuw Valkeveen De uitbreiding is nodig om voldoende begraafruimte te houden op Nieuw Valkeveen, waarbij het ontwerp van Tersteeg verder wordt aangelegd. Daarnaast willen wij nieuwe uitvaartmogelijkheden realiseren zoals natuurbegraven om nog beter  aan te sluiten op de wensen van de gebruikers 250.000
Losloopgebieden In de visie buitenruimte is opgenomen dat ook honden zijn gebruikers van de buitenruimte. Er zijn losloopgebieden nodig, plekken waar honden zonder riem kunnen draven. Met bewoners bepalen we de gebieden die hiervoor worden aangewezen. 50.000
Vervangingsinvesteringen groen 2020 Jaarlijkse wordt de beplanting in een deel van de plantvakken vervangen. Het vervangen van plantvakken met een beperkte levensduur, schade door droogte is noodzakelijk om te zorgen dat het beeld aan het gewenste kwaliteitsniveau blijft voldoen. We stemmen nieuwe beplanting zoveel mogelijk af op wat aantrekkelijk is voor de natuur. 26.000
Aanleg Tiny Forest (30 jr) Met de aanplant van een minibos van minimaal 200m2, waarbij de planten vele malen dichter op elkaar staan versnel je de ontwikkeling van het bos en levert het snel meer biodiversiteit op. Een belangrijke component bij de realisatie is dat schoolkinderen mee helpen bij het ontwerpen en beheren van een Tiny Forest. 30.000
Totaal   1.224.500

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden