Uitgaven

3,9%
€ 5.846
x €1.000
3,9% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 125
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

141954436,63%
€ 5.721
x €1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

3,9%
€ 5.846
x €1.000
3,9% Complete

Inkomsten

0,08%
€ 125
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

141954436,63%
€ 5.721
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast, als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met andere betrokken hulpdiensten (kerenpartners), zoals de politie in op betere handhaving.

Als het gaat om veiligheid werken we ‘cyclisch’; eerst preventie, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken. 

2.1 Aanpak criminaliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Bijna alle gemeenten hebben te maken met ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Daarbij maakt de onderwereld voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drugsgerelateerde criminaliteit, grootschalige fraude, witwaspraktijken en mensenhandel. Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning willen wij voorkomen dat de onder- en bovenwereld (verder) verweven raken, dat het lokale gezag ondermijnt wordt, dat de veiligheid en leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide ondernemers schade oplevert.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

Terug naar navigatie - 2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

In onze aanpak staat preventie, samen met (georganiseerde) inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners voorop. We weten wat er speelt in de wijk op het gebied van veiligheid. We stimuleren bewonersparticipatie via diverse werkvormen en instrumenten zoals buurtpreventie, Waaks!, WhatsApp-groepen en Burgernet. Wij vergroten de burgerparticipatie voor meer sociale cohesie in de gebieden die het meest vatbaar zijn voor criminaliteit en /of overlast. Inwoners en ondernemers kunnen nog meer betrokken worden bij het veiliger maken van hun eigen woonomgeving.

Zo gaan we dat doen

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Terug naar navigatie - 2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het doel is de kennis van het eigen personeel op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen en onderhouden voor een inzet tijdens een ramp of crisis. Tevens willen we de inwoner bewust maken van participatie van eigen veiligheid. 

Zo gaan we dat doen

2.2.2 Brandveilig leven

Terug naar navigatie - 2.2.2 Brandveilig leven

Het landelijke programma van de brandweer - brandveilig leven – heeft als doel om de activiteiten rond fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Kwetsbare groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze aandacht.

Zo gaan we dat doen

2.2.3 Veiligheidsregio

Terug naar navigatie - 2.2.3 Veiligheidsregio

Wie bieden ondersteuning aan de verregaande samenwerking en versterking van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door de samenwerking met veiligheidsregio Flevoland op basis van de SOK.

Zo gaan we dat doen

2.3 Sociale veiligheid verbeteren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken

Terug naar navigatie - 2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken

Wij gaan de aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast verder ontwikkelen. Een persoonsgerichte aanpak richt zich integraal op personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken. Sommige personen volharden in dit gedrag of ‘groeien door’, vaak in combinatie met gedrags- of psychische problemen, verward gedrag, verslaving of andere problematiek. Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze personen aan te pakken. Het doel van een dergelijke persoonlijke aanpak is het verminderen van de overlast en het voorkomen van (nieuwe) strafbare feiten. 

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).
De nieuwe wet regelt de voorwaarden en biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.  
 

Zo gaan we dat doen

2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Terug naar navigatie - 2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis faciliteert de samenwerking bij de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit en die kampen met complexe problematiek (Top X- aanpak). Zij wil zich regionaal verder optimaliseren en beter positioneren binnen het zorg en veiligheidsdomein. 

Zo gaan we dat doen

2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Terug naar navigatie - 2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Wij willen voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of (verder) in de criminaliteit verzeild raken. Door een integrale aanpak kunnen signalen van risicojongeren vroegtijdig worden opgepakt. 

Zo gaan we dat doen

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Terug naar navigatie - 2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Wij willen samen met de ketenpartners inzetten op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.  

Zo gaan we dat doen

2.4 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Terug naar navigatie - 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Het doel van de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) is om gevraagd en ongevraagd de leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren te verbeteren door toezicht te houden, te handhaven en met andere afdelingen, inwoners en organisaties samen te werken.  

Zo gaan we dat doen

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Terug naar navigatie - 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

We willen in samenwerking met de GGD en de exploitanten van kinderdagverblijven een veilige omgeving creëren voor jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan en de registratie van de kinderdagverblijven goed op orde hebben in het landelijk registratiesysteem kinderopvang (LRK).

 

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 1. Veiligheid

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

 Jaarstukken 2018

Begroot 2020  Gooise Meren

Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
6. Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar Stichting Halt 35 65 119 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Op basis van realisatie 2018. De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 - 17  jaar. Zij komen na het plegen van een licht strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf.

Jongeren komen bij Halt terecht via: 

-De politie (soms na expliciete toestemming door het OM).

- Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar.

8. Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 1,3 1,8 2,6
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Op basis van realisatie 2018.
9. Gewelds- en seksuele misdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 3,1 2,7 4,6
Het aantal geweldsmisdrijven, per
1.000 inwoners. 
Op basis van realisatie 2018. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en
lichamelijk letsel door schuld
(bedreiging, mishandeling, etc.).
10. Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,9 4,1 2,5 Diefstallen uit woning.

Op basis van realisatie 2018. Het aantal diefstallen uit de woning dat door de politie is geregistreerd.

11. Vernielingen en misdrijven (tegen de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,9 5,4 5.6
Het aantal vernielingen en misdrijven, per 1.000 inwoners.
 
Op basis van realisatie 2018. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Jaarstukken 2018

Begroot 2020  Gooise Meren

Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
22. Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
CBS- Beleidsinformatie Jeugd 0,59 0,2 0.4

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.


Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

 

 

 

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (na wijziging) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
605 Brandweer en rampen 5.091 5.076 5.151 5.150 5.161 5.242
606 Handhaving 1.538 3.658 695 696 695 695
Totaal Lasten 6.629 8.735 5.846 5.846 5.856 5.938
Baten
605 Brandweer en rampen -6 0 0 0 0 0
606 Handhaving -114 -123 -125 -125 -125 -125
Totaal Baten -120 -123 -125 -125 -125 -125
Resultaat voor bestemming 6.509 8.611 5.721 5.721 5.731 5.812

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Brandweer:

De bijdrage 2020 is conform de begroting Veiligheidsregio opgenomen.

74

N

Handhaving:

In 2019 zijn er gelden m.b.t. de bommenregeling doorbetaald. In programma 9 waren de ontvangsten geboekt.

2.991 V
Overige verschillen < € 70.000 43 V
Totaal 2.960 V

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

 

De voorgenomen investering voor dit programma in 2020 bedraagt € 0,3 miljoen (Verbouwing brandweergarage Muiden). Voor deze voorgenomen investering wordt een separaat voorstel aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten van deze voorgenomen investering zijn al in deze begroting verwerkt.