Uitgaven

7,81%
€ 11.715
x €1.000
7,81% Complete

Inkomsten

4,82%
€ 7.231
x €1.000
4,82% Complete

Saldo

111262728,92%
€ 4.484
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

7,81%
€ 11.715
x €1.000
7,81% Complete

Inkomsten

4,82%
€ 7.231
x €1.000
4,82% Complete

Saldo

111262728,92%
€ 4.484
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, geënt op de behoeften van inwoners. We zetten in op groei van de werkgelegenheid, duurzaam toerisme en een voldoende en passend woonaanbod. Kernbegrippen zijn: samenwerken, participatie, verder kijken (lange termijn) en breder kijken (integraal, samenhang). We gaan voor gedifferentieerde, duurzame en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudens die toekomstbestendig en passend is. Hierbij willen we de kansen voor starters vergroten en de doorstroming stimuleren. 

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Terug naar navigatie - 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze betreffen bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wordt beoogd de duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving te bevorderen. De Omgevingswet zet juist sterk in op de onderlinge samenhang tussen functies en doelen. Samen met onze inwoners gaan we werken aan de ontwikkeling en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Naast veilig, gezond en duurzaam geven we ook uitdrukking aan de wensen en behoeften van onze inwoners en ondernemers. De raad zal zich uit moeten spreken over de beoogde balans tussen het behouden en versterken va n de kwaliteiten van Gooise Meren enerzijds en het bieden van ruimte aan initiatieven, innovaties en nieuwe ontwikkelingen anderzijds.  

In 2020 stellen we met de regiopartners een regionale omgevingsvisie vast en hebben we de lokale Omgevingsvisie in concept klaar. In deze Omgevingsvisie is aandacht voor de grotere ontwikkelingen op ruimtelijk gebied (economie, wonen, buitenruimte etc.) maar worden ook, samen met de inwoners en ondernemers, de omgevingswensen opgehaald voor de 16 wijken en 2 buitengebieden. 

In 2020 wordt gewerkt met het proces van vroegtijdige burgerparticipatie en een Omgevingstafel om inwoners meer betrokken te laten zijn bij de inrichting van hun directe leefomgeving. 

Zo gaan we dat doen

4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Terug naar navigatie - 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Binnen Gooise Meren wordt veel ontwikkeld. Het betreft integrale gebiedsontwikkelingen met woningbouw en de herinrichting van de buitenruimte, of infrastructurele opgaven rondom wegen en spoor. Daarnaast lopen er twee grote gebiedsprogramma's die gericht zijn op het herstel van de cultuurhistorische waarden rondom de vestingen Muiden en Naarden. Naast aandacht voor de bouwopgave is het ook van belang dat de leefomgeving van de nieuwe situatie en de aansluiting op de bestaande leefomgeving duurzaam en veilig wordt ingericht. Er is daarbij aandacht voor duurzaam ontwikkelen: klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit, circulair bouwen en een toegankelijke leef- en woonomgeving.  De ontwikkelingen rondom de PAS systematiek worden op de voet gevolgd. Er zijn mogelijk projecten die geraakt kunnen worden door het wegvallen hiervan.

 

Zo gaan we dat doen

4.1.3 Bestemmingsplannen op orde

Terug naar navigatie - 4.1.3 Bestemmingsplannen op orde

Om een goede uitgangspositie te hebben voor de implementatie van de Omgevingswet in 2021, zorgen we dat onze basis op orde is. De vigerende bestemmingsplannen in Gooise Meren moeten hiervoor digitaal goed raadpleegbaar zijn. 

Zo gaan we dat doen

4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken

Terug naar navigatie - 4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken

We streven naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Binnen de ruimtelijke projecten is daarvoor aandacht. De projecten worden in nauwe samenwerking met de belanghebbenden voorbereid. Daarnaast worden ook andere adviseurs betrokken. 

We managen onze eigen projecten en die van derden met aandacht voor planning, financiën, communicatie, participatie en risico's. 

Zo gaan we dat doen

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Economisch vitaal duidt op de opgave die Gooise Meren zich met haar economisch beleid heeft gesteld: het stimuleren van de werkgelegenheid. Dit vraagt om een vitale economie. De kansen die economen, ondernemers en inwoners hebben waargenomen, en die we hebben vastgelegd in de economische visie ‘ruimte voor ondernemerschap’, gaan we de komende jaren uitwerken. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1 Vitale kernen

Terug naar navigatie - 4.2.1 Vitale kernen

We streven ernaar dat alle kwaliteiten en specifieke karakter van de kernen Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg optimaal tot hun recht komen. Dat betekent dat er in iedere kern een passend evenwicht is tussen ruimte voor ondernemerschap, goed wonen, zorg, winkelen,  recreëren en cultuur.

Zo gaan we dat doen

4.2.2 Werken aan meer werkplekken

Terug naar navigatie - 4.2.2 Werken aan meer werkplekken

We zetten er op in dat de werklocaties - en daarmee de werkgelegenheid - in Gooise Meren behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid.

Zo gaan we dat doen

4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers

Terug naar navigatie - 4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers
We blijven ons doorlopend inzetten voor het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers, waardoor Gooise Meren een aantrekkelijke vestigingsgemeente blijft. 
 

Zo gaan we dat doen

4.2.4 Waterfront

Terug naar navigatie - 4.2.4 Waterfront

In 2019 hebben we de ideeën , dromen en wensen van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden voor de kust van Gooise Meren geinventariseerd. Op basis van deze inventarisatie maken we de visie "Aan de Gooise Kust" opgesteld. Hierdoor zijn we in staat de  lokale kwaliteiten op het gebied van water, natuur en erfgoed te benutten voor ontwikkelingen op het gebied van watersport en watertoerisme. Bij het opstellen van deze visie trekken we nauw op met buurgemeenten, de regio Gooi & Vecht, de stichting Gastvrije Randmeren en andere stakeholders.

Zo gaan we dat doen

4.2.5 Toerisme

Terug naar navigatie - 4.2.5 Toerisme

We zorgen dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers, recreanten en toeristen die onze natuur, cultuur en historie beleven. Dit doen we in samenspraak met bewoners en ondernemers en we streven daarbij naar het behouden en versterken van onze kwaliteiten op onder andere het gebied van natuur en erfgoed. 

Zo gaan we dat doen

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Terug naar navigatie - 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Gooise Meren is een gemeente die een aantrekkelijke plek is om te wonen en te leven. We willen dit ook graag voor toekomstige generaties behouden met aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid als uitgangspunt. Dit vraagt van ons dat we continue werken aan de beschikbaarheid van passende en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudenstypen in Gooise Meren. Samen met onze inwoners, woningcorporaties, huurders, zorgaanbieders, marktpartijen en vele andere stakeholders, geven we dagelijks uitvoering aan ons regionale en lokale woonbeleid.

Zo gaan we dat doen

4.3.2 Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 4.3.2 Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en dreigt er een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen.  Zie ook programma 7 Zorg en Welzijn.

Zo gaan we dat doen

4.3.3 Huisvesting statushouders

Terug naar navigatie - 4.3.3 Huisvesting statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (vergunninghouders) verhuizen vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) naar eigen geschikte woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten, de zogenaamde taakstelling huisvesting vergunninghouders. De gemeente Gooise Meren heeft met vijf woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om woonruimte beschikbaar te stellen. Het Rijk verdeelt de vergunninghouders over alle gemeenten per provincie naar rato inwoneraantal. Het COA koppelt de vergunninghouders aan de gemeente Gooise Meren. 

Zo gaan we dat doen

4.3.4 Bieden compensatieregeling

Terug naar navigatie - 4.3.4 Bieden compensatieregeling

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Bij de nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van betaalbare woningen.

 

Zo gaan we dat doen

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

In het strategisch accommodatiebeleidsplan is vastgelegd, op basis van vastgesteld beleid zoals het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP), eigen gebruik en dienstverlening, welk maatschappelijk vastgoed relevant is. Voor sommige beleidsterreinen is het beleid nog in ontwikkeling. Op basis van deze uitgangspunten wordt de portefeuille aangepast.

Door middel van vervangende nieuwbouw worden oude schoolgebouwen rendabeler en duurzamer in gebruik gemaakt. 

Het gebruik van het bestaande vastgoed wordt geoptimaliseerd. Leegstaande panden worden aangepast voor hergebruik of afgestoten.

Het vastgoed registratie en managementsysteem wordt ontwikkeld vanuit een integrale visie op het gebruik door de hele organisatie.  

Het vastgoed wordt op verschillende manieren de komende jaren steeds duurzamer gemaakt.  Zie paragraaf 4.4.3 'Duurzame inzet van vastgoed' 

Zo gaan we dat doen

4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

De bestaande vastgoed portefeuille is een samenvoeging van het bezit van de 3 voorgaande gemeentes.  Het beleid was verschillend, de werkwijzen waren anders en de bestaande overeenkomsten zijn daardoor zeer gevarieerd. Het streven is om te komen tot gelijke afspraken bij  gelijke prestaties. 

Daarnaast moeten de voorschriften uit de wet 'Markt en Overheid', die minimaal kostprijs dekkende, of commerciële huur voorschrijft, verwerkt worden.   

Zo gaan we dat doen

4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Met het oog gericht op de toekomst is het doel om de vastgoed portefeuille in 2030 energie neutraal te krijgen. Dit geldt ook voor het vastgoed dat we niet in eigendom hebben, maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, zoals de onderwijshuisvesting.

Daarnaast wordt, waar mogelijk, klimaatadaptieve maatregelen genomen. En we willen als gemeente toegankelijk zijn voor iedereen . Dat geldt ook voor ons vastgoed. Zie ook programma 1 Inclusie.

Zo gaan we dat doen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 3. Economie

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Jaarstukken 2018

Begroot 2020  Gooise Meren

Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
14.  Functiemenging LISA 44,2 44,8 51,8 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen Op basis van realisatie 2018. De verwachting is dat er iets meer woningen (nieuwbouwprojecten)  dan arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Toch blijven we inzetten op behoud en groei. Landelijk gemiddelde is 52,8%
16. Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners LISA 177,8 155 113,6 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Op basis van realisatie 2018. Het streven is om het aantal vestigingen gelijkblijvend te houden.  Landelijk ligt dit aantal op 125,0 

Taakveld 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Jaarstukken 2018

Begroot 2020  Gooise Meren

Begroot 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
35. Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 368 440 224 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Op basis van realisatie 2018.
36. Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen ABF - Systeem Woningvoorraad 4,2 7 6,7 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Op basis van realisatie 2016.
37. Demografische druk % CBS 88 89 74,2 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Op basis van 2019.
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden In Euro’s COELO

859

709

687 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. Op basis van 2019.
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO

957

815

748 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten.  Op basis van 2019.

 

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 (na wijziging) Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
610 Economie 1.189 1.343 1.322 1.317 1.316 1.316
611 Bestemmingsplannen 558 1.156 742 689 637 637
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 4.735 5.842 5.235 7.262 5.160 5.095
613 Ruimtelijke ontwikkeling 3.085 2.192 2.507 1.100 1.100 1.100
614 Projecten 1.218 3.890 828 828 828 828
615 Bouwen 1.327 1.263 1.080 1.077 1.077 1.077
Totaal Lasten 12.112 15.686 11.715 12.274 10.117 10.052
Baten
610 Economie -1.074 -745 -666 -666 -666 -666
611 Bestemmingsplannen -18 -57 -58 -58 -58 -58
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -6.007 -3.015 -2.409 -2.404 -2.404 -2.404
613 Ruimtelijke ontwikkeling -1.156 -596 -1.744 -411 -411 -411
614 Projecten -1.337 -950 -846 -846 -846 -846
615 Bouwen -1.439 -1.134 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412
Totaal Baten -11.032 -6.498 -7.135 -5.797 -5.797 -5.797
Resultaat voor bestemming 1.080 9.188 4.580 6.478 4.320 4.255
Stortingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 1.042 5.723 0 0 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 516 0 0 0 0 0
614 Projecten 817 125 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.375 5.848 0 0 0 0
Onttrekkingen
610 Economie -5 -41 0 0 0 0
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -964 -3.723 0 -2.000 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling -152 -3.990 -96 0 0 0
614 Projecten -645 -3.050 0 0 0 0
615 Bouwen 0 -63 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -1.767 -10.866 -96 -2.000 0 0
Saldo reserves 608 -5.018 -96 -2.000 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Economie

Lagere erfpachtopbrengsten na gewijzigd beleid

80 N

Bestemmingsplannen

In 2019 zijn extra initiële uitgaven geraamd in het kader van de Omgevingswet.

410 V

Beheer gemeentelijke gebouwen

Herijking onderhoudsplan Zandzee zoals genoemd in Perspectiefnota 2020 € 770.000 nadeel. Uitwerking in 2019 van de nota reserves en voorzieningen (voordeel € 897.000 doordat de reserve exploitatie gebouwen en de voorzieningen onderhoud sportaccommodaties en gymlokalen (Programma 8) zijn omgezet naar één voorziening onderhoud gebouwen). Aanvulling op de meerjaren onderhoudsplannen Gebouwen en De Lunet i.v.m. verwacht aanbestedingseffect  € 100.000 nadeel.  Per saldo € 27.000 voordeel

27 V

Ruimtelijke ontwikkeling

Effecten uit 2019 inzake grondwaterdeal Jan Tergouwweg, WRO procedures en bommenregeling Crailo

800 V

Projecten

In 2019 was sprake van uitgaven voor de ontsluitingsbruggen Krijgsman met een dekking uit de Reserve Grote Projecten (zie hieronder).

2.945 V

Bouwen

Betreft een jaarlijkse herschikking van toegerekende uren. Dit leidt voor dit product tot een voordeel van € 180.000. Daarnaast hogere legesinkomsten door indexatie met 2,5% en areaaluitbreiding De Krijgsman door hogere bouwsommen (voordeel € 250.000)

430 V

Reserves

   

Beheer gemeentelijke gebouwen

Uitwerking van de nota reserves en voorzieningen in 2019 zijnde splitsing Reserve Godelindeschool /MFC Keverdijk (onder Programma 7) naar reserve MFA Keverdijk (€ 5.722.871) en besluit om hiervan € 3.722.871 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

2.000 V

Ruimtelijke ontwikkelingen

Uitwerking van de nota reserves en voorzieningen in 2019 waarbij de Algemene Reserve Grondexploitaties is gemaximeerd op € 2 mln. en het restant (€ 3.810.000) is vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve. Daarnaast een onttrekking in 2019 ter dekking van de verliesvoorziening grondexploitatie Landgoed Nieuw Cruysbergen (€ 180.000).

3.890 N

Projecten

Dekking in 2019 van de ontsluitingsbruggen Krijgsman uit Reserve Grote Projecten (N € 3.050.000) en reguliere storting 2019 saldo grote projecten (V € 125.000)

2.925 N

Overige verschillen

Diverse posten < € 70.000

71 N

Totaal

354 N