Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's

Programma

Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
             
Inwoners en Bestuur 8.548.912 5.443.387 4.736.584 4.719.171 4.531.669 4.531.669
Veiligheid 6.629.142 8.734.545 5.845.975 5.845.845 5.856.424 5.937.639
Openbare ruimte en verkeer 11.685.093 8.218.734 8.540.113 9.051.504 9.059.733 9.075.692
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme 12.111.712 15.685.693 11.714.855 12.274.366 10.116.733 10.052.165
Duurzaamheid en water 17.300.237 18.245.772 18.835.156 18.862.423 18.559.218 18.540.030
Werk en Inkomen 20.602.603 20.800.720 20.852.025 20.586.826 20.480.852 20.480.852
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd 35.123.995 36.969.079 39.029.648 39.111.590 39.106.970 39.666.642
Sport, Cultuur en Recreatie 6.652.383 7.027.070 6.919.319 7.026.969 6.972.651 6.986.625
Algemene baten en lasten 15.497.422 18.071.614 18.854.700 19.023.490 19.319.396 9.160.465
Totaal lasten 134.151.497 139.196.613 135.328.376 136.502.184 134.003.646 134.431.779
             
Inwoners en Bestuur -1.267.019 -840.872 -681.272 -758.043 -680.422 -680.422
Veiligheid -119.849 -123.311 -125.211 -125.211 -125.211 -125.211
Openbare ruimte en verkeer -5.077.836 -2.622.101 -2.749.001 -2.749.001 -2.749.001 -2.749.001
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme -11.031.621 -6.497.759 -7.134.563 -5.796.863 -5.796.863 -5.796.863
Duurzaamheid en water -13.458.058 -13.728.703 -14.246.451 -14.265.787 -14.369.286 -14.398.641
Werk en Inkomen -15.062.342 -13.040.172 -13.040.172 -12.920.172 -12.920.172 -12.920.172
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd -7.603.258 -6.502.725 -6.534.042 -6.534.042 -6.534.042 -6.774.042
Sport, Cultuur en Recreatie -639.319 -1.632.468 -827.098 -827.098 -827.098 -827.098
Algemene baten en lasten -86.314.488 -88.796.948 -87.639.700 -88.852.103 -87.407.554 -88.178.596
Totaal Baten -140.573.791 -133.785.060

-132.977.510

-132.828.321 -131.409.649 -132.450.047
             
Resultaat voor bestemming -6.422.294 5.411.554 2.324.166 3.647.163 2.588.297 1.977.032
             
Totaal toevoegingen reserves 16.866.982 19.602.155 13.090.000 0 0 240.000
Totaal onttrekkingen reserves -11.946.374 -25.013.708 -17.035.970 -5.470.182 -3.009.442 -2.706.231
Totaal reserves saldo 4.920.608 -5.411.554 -3.945.970 -5.470.182 -3.009.442 -2.466.231
             
Lasten inclusief reserves 151.018.479 158.798.768 148.321.676 136.475.484 133.997.946 134.667.079
Baten inclusief reserves -152.520.165 -158.798.768 -150.013.480 -138.298.503 -134.419.091 -135.156.278
Resultaat na bestemming -1.501.686 0 -1.595.104 -1.796.319 -415.445 -484.499

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Het totaal aan voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2020 bedraagt € 25,5 miljoen,  exclusief bijdragen van derden € 1,7 miljoen  (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in principe afgedekt binnen die begroting.
 

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 1        
Lasten        
Doorontwikkeling digitale producten voor inwoners 75.000 0 0 0
Inclusie: alle inwoners kunnen meedoen 100.000 80.000 0 0
Totaal incidentele lasten 175.000 80.000 0 0
         
Baten        
Dekking inclusieve samenleving uit Reserve Sociaal Domein -100.000 -80.000 0 0
Totaal incidentele baten -100.000 -80.000 0 0
Saldo programma 1 75.000 0 0 0

Toelichting programma 1

College-uitvoeringsprogramma

 • Doorontwikkeling digitale producten voor inwoners

We werken aan het doorontwikkelen van digitale producten voor inwoners waar gebruikersgemak en selfservice centraal staan. Naast de ICT implementatie is begeleiding nodig op de werk- en klantprocessen.

 • Transitie inclusieve samenleving

We werken binnen en buiten de gemeentelijke organisatie aan bewustwording (welke rol iedereen daar zelf in speelt) dat mensen (vaak ongewild) worden buitengesloten. Doel is gedragsverandering. Bewustwording is een voorwaarde om tot gedragsverandering te komen. Eerst inclusief denken dan inclusief doen. Deze kosten worden gedekt uit de Reserve Sociaal Domein.

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 3        
Lasten        
Uitvoeringsplan leefbaarheid 300.000 250.000 200.000 0
Totaal incidentele lasten 300.000 250.000 200.000 0
         
Baten        
Dekking uitvoeringsplan leefbaarheid uit Algemene Reserve -300.000 -250.000 -200.000 0
Totaal incidentele baten -300.000 -250.000 -200.000 0
Saldo programma 3 0 0 0 0

Toelichting programma 3

College-uitvoeringsprogramma

 • Actieplan Leefbaarheid

Op basis van het Actieplan Leefbaarheid, dat in 2019 samen in met inwoners is opgesteld, wordt het actieplan l uitgevoerd (2020 – 2022). Onderdeel van dit plan is het Actieplan Geluid, dat gemeenten verplicht zijn op te stellen. Het actieplan leefbaarheid omvat onderwerpen waar inwoners last van ondervinden (rommel, geluidsoverlast, verkeer) en onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving juist verbeteren (vergroening, verduurzaming, ontmoeting). Het Actieplan Leefbaarheid is een coproductie van inwoners en gemeente en sluit nauw aan bij de agenda duurzaamheid, de omgevingswerk en het versterken van de sociale basis (zie programma 5 en 7). De kosten voor het uitvoeringsplan leefbaarheid worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 4        
Lasten        
Afkoop huursom MFC 0 2.000.000 0 0
Totaal incidentele lasten 0 2.000.000 0 0
         
Baten        
Dekking afkoop huursom MFC uit Reserve MFC Keverdijk 0 -2.000.000 0 0
Totaal incidentele baten 0 -2.000.000 0 0
Saldo programma 4 0 0 0 0

Toelichting programma 4

 • Afkoop huursom MFC
De gemeente wordt de huurder van de begane grond van het MFC gedurende 25 jaar. De huursom wordt ineens afgekocht en dit wordt gedekt uit de Reserve MFC Keverdijk.
 
Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 5        
Lasten        
Energietransitie 200.000 100.000 0 0
Totaal incidentele lasten 200.000 100.000 0 0
         
Baten        
Dekking energietransitie uit Algemene Reserve -200.000 -100.000 0 0
Totaal incidentele baten -200.000 -100.000 0 0
Saldo programma 5 0 0 0 0

Toelichting programma 5

College-uitvoeringsprogramma

 • Energietransitie

Het Rijk legt de regie van de energietransitie voor de gebouwde omgeving bij gemeenten. Het doel is dat alle wijken in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat wij voor Gooise Meren de verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgen om besluiten te nemen over de lokale energievoorziening. We zetten de regionale samenwerking in 2020 voort met onze partners die de regionale energiestrategie getekend hebben. Deze strategie zet in op de realisatie van de energietransitie in de gebouwde omgeving. De kosten voor de energietransitie worden gedekt uit de Algemene reserve.

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 6        
Lasten        
Inrichten procesregie statushouders 120.000 0 0 0
Verbreden MVO-programma 100.000 100.000 0 0
Totaal incidentele lasten 220.000 100.000 0 0
         
Baten        
Bijdrage Rijk inrichting procesregie statushouders -120.000 0 0 0
Dekking verbreden MVO-programma uit Reserve Sociaal Domein -100.000 -100.000 0 0
Totaal incidentele baten -220.000 -100.000 0 0
Saldo programma 6 0 0 0 0

Toelichting programma 6

 •  Procesregie statushouders

Jaarlijks t/m 2020 ontvangt de gemeente middelen voor maatschappelijke begeleiding per gehuisveste statushouder, ca. € 120.000 per jaar (€ 2.370 per volwassen statushouder). Naast de extra uitgaven voor de maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk en Versa (45.000), is het noodzakelijk om de uitvoeringsdienst uit te breiden met een procesregisseur voor statushouders (€ 82.000). Er is behoefte aan een integrale en pro-actieve benadering van deze (kwetsbare) groep.

Voorgesteld wordt om de rijksinkomsten (€ 120.000) aan te wenden om procesregie statushouders in te richten en de intensieve begeleiding voort te zetten. Derhalve budgetneutraal.

 College-uitvoeringsprogramma

 •  Verbreden MVO programma

We realiseren met ondernemers en onderwijs een inclusieve arbeidsmarkt door in te zetten op drie sporen: werk naar werk; school naar werk en uitkering naar werk.

 1. Werk naar werk. We gaan het sociaal economisch platform (SEP) (overleg ondernemers en bestuurders) verder ontwikkelen ten behoeve van de inclusieve arbeidsmarkt. Werk naar werk. Ondernemers worden ondersteund in duurzaam ondernemen met informatie en advies (banenafspraak, SROI, etc.) over duurzame inzetbaarheid via het ondernemersloket.
 2. School naar werk. We zetten in begeleiding van kwetsbare jongeren naar school en of werk. Uitkering naar werk. We zetten in op een effectieve uitvoering van de in 2018 vastgestelde verordening werk en participatie. inwoners met een uitkering worden op basis van hun talenten begeleid naar werk en/of participatie.
 3. Uitkering naar werk. Inwoners die vanwege een beperking niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen zijn opgenomen in het doelgroepenregister (banenafspraak).

De kosten voor het verbreden MVO programma worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 7        
Lasten        
Diverse kosten tijdelijke huisvesting onderwijs PO 2.473.800 2.430.400 2.387.000 2.343.600
Dotatie bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting onderwijs PO 13.090.000 0 0 0
Innovatiebudget 250.000 250.000 250.000 0
Totaal incidentele lasten 15.813.800 2.680.400 2.637.000 2.343.600
         
Baten        
Terugkoop tijdelijke huisvesting PO 0 0 0 -240.000
Dekking diverse kosten tijdelijke huisvesting onderwijs PO uit Reserve Tijdelijke  huisvesting onderwijs PO -2.170.000

-2.170.000

-2.170.000 -2.170.000
Dekking innovatiebudget uit Reserve Sociaal Domein -250.000

-250.000

-250.000 0
Totaal incidentele baten -2.420.000 -2.420.000 -2.420.000 -2.410.000
Saldo programma 7 13.393.800 260.400 217.000 -66.400

Toelichting programma 7

 • Onderwijshuisvesting

Diverse kosten tijdelijke huisvesting onderwijs PO, waaronder kapitaallasten. De kapitaallasten worden gedekt uit de Reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs PO.

 • Tijdelijke huisvesting onderwijs

De verwachting is dat de tijdelijke huisvesting tijdens renovatie en nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs ongeveer € 13 miljoen gaat kosten in de periode 2019-2025. Voorgesteld wordt om voor de dekking hiervan een bestemmingsreserve in te stellen ten laste van de Algemene Reserve ( Zie programma 9).

Ten behoeve van de uitvoering in 2019, vooruitlopend hierop,  de instelling van deze bestemmingsreserve voor 2019 al middels een separaat raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

In 2023 wordt er een incidentele baat verwacht door verkoop tijdelijke huisvesting PO. De opbrengst van deze verkoop wordt gestort in de Algemene Reserve (Zie programma 9).

College-uitvoeringsprogramma

 • Innovatiebudget

Met een innovatiebudget sociaal domein stimuleren we nieuwe uitvoeringspraktijken die de kanteling naar inwoners en ondersteuning in buurten en wijken kunnen versterken. We willen een substantiële verschuiving realiseren van individuele specialistische inzet naar meer algemene voorzieningen in de wijk die een breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning bieden met op afzienbare termijn lagere kosten. Eigen kracht en zelf oplossend vermogen staan voorop en vermindering van het beroep op specialistische voorzieningen. Oplossingen moeten zo veel mogelijk worden gezocht in de reguliere omgeving van kwetsbare mensen. Activiteiten en pilots die bijdragen aan deze beweging komen in aanmerking voor bekostiging uit het innovatiebudget.

De kosten voor de uitvoering innovatiebudget sociaal domein worden gedekt uit de Reserve Sociaal Domein.

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma 9        
Lasten        
Terug storting in Algemene Reserve als gevolg van terugkoop tijdelijke huisvesting PO 0 0 0 240.000
Totaal incidentele lasten 0 0 0 240.000
         
Baten        
Dekking dotatie aan bestemmingsreserve tijdelijke huisvesting onderwijs  PO uit Algemene Reserve -13.090.000      
Totaal incidentele baten -13.090.000 0 0 0
Saldo programma 9 -13.090.000 0 0 240.000

Toelichting programma 9

 

 • Algemene Reserve

In 2023 wordt de opbrengst verkoop tijdelijke huisvesting PO gestort in de Algemene Reserve (Zie programma 7).

Het instellen van de bestemmingsreserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs komt ten laste van de Algemene Reserve (Zie programma 7).

 

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Overige posten        
Lasten        
Overige posten incidentele lasten 196.400 76.400 30.000 30.000
Totaal incidentele lasten 196.400 76.400 30.000 30.000
         
Baten        
Overige posten incidentele baten -21.400 -21.400 -30.000 -30.000
Totaal incidentele baten -21.400 -21.400 0 0
Saldo overige posten 175.000 55.000 0 0

 

Incidentele baten en lasten Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Totaal        
Lasten        
Totaal incidentele lasten, inclusief overige posten 16.905.200 5.286.800 2.867.000 2.613.600
Totaal incidentele lasten 16.905.200 5.286.800 2.867.000 2.613.600
         
Baten        
Totaal incidentele baten, inclusief overige posten -16.351.400 -4.971.400 -2.650.000 -2.440.000
Totaal incidentele baten -16.351.400 -4.971.400 -2.650.000 -2.440.000
Saldo begroting incidentele baten en lasten 553.800 315.400 217.000 173.600


Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) Begroting 2020  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
 + = negatief saldo; - = positief saldo        
Saldo baten en lasten 2.351 3.674 2.594 1.984
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -3.946 -5.470 -3.009 -2.466
Begrotingssaldo na bestemming -1.595

-1.796

-415 -484
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 554 315 217 174
Structurele begrotingssaldo -2.149

-2.112

-632 -658

 

Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Balansontwikkeling 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stand per ultimo jaar bedragen in € x 1.000
             
Materiële Vaste Activa             195.748            203.079            222.320             231.394            240.033             241.817
Vlottende activa              29.959               11.418               18.193               18.257                19.865                 21.157
Totale Activa             225.707            214.498            240.513            249.651             259.898             262.974
             
Reserves               58.191               52.780              48.834              43.364               40.354               37.888
Voorzieningen              23.829              22.164               21.509               20.578              20.889               21.194
Langlopende leningen            114.446             117.011            140.930             156.469              169.414             174.650
Vlottende passiva              29.241              29.241              29.241              29.241              29.241              29.241
Totale Passiva             225.707            214.498            240.513            249.651             259.898             262.974

Het balanstotaal, i.c. de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.

 

EMU saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar. 
 
Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.
 
EMU-berekening

no. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021
    Volgens begroting 2019 Volgens begroting 2020

Volgens

 meerjarenraming  in begroting 2020

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                               -5.412                            -2.351                            -3.674
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                7.581                               7.823                              8.559
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                               5.705                               4.645                              4.657
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                             14.912                            27.064                           17.633
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                        -                                          -                                          -  
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                        -                                          -                                          -  
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                        -                                          -                                          -  
8 Baten bouwgrondexploitatie:                                        -                                          -                                          -  
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen                               6.329                               4.094                              4.515
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten                                        -                                          -                                          -  
11 Verkoop van effecten:      
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee   nee   nee 
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?      
  Berekend EMU-saldo                  -13.366                  -21.041                  -12.606

Stand en verloop reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop reserves

 

 Reserves   Saldo 31-12-2019   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2020   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2021   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2022   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2023 
 Algemene Reserve           36.868.627                          -            13.990.000          22.878.627                       -               550.000          22.328.627                         -              300.000          22.028.628            240.000                           -            22.268.627
 Totaal Algemene reserve           36.868.627                          -            13.990.000           22.878.627                       -               550.000           22.328.627                         -              300.000           22.028.628            240.000                         -            22.268.627
 Bestemmingsreserves:                           
 Algemene Reserve Grondexploitatie              1.818.780                          -                    96.404             1.722.376                       -                          -               1.722.376                        -                          -                1.722.376                        -                          -               1.722.376
 Reserve Parkeren centrum Bussum              2.179.241                          -                             -               2.179.241                       -                          -               2.179.241                        -                          -               2.179.241                        -                          -               2.179.241
 Reserve Godelindeschool              3.031.049                          -                   120.375             2.910.674                       -                119.036             2.791.638                        -               117.700             2.673.938                        -               116.362             2.557.576
 Reserve MFC Keverdijk             2.000.000                          -                             -              2.000.000                       -           2.000.000                           -                          -                          -                             -                          -                          -                             -  
 Reserve Grondwater Masterplan 't Gooi                   42.800                          -                    21.400                  21.400                       -                 21.400                           -                          -                          -                             -                          -                          -                             -  
 Reserve Sociaal Domein              2.538.563                          -                  485.000             2.053.563                       -               450.000             1.603.563                        -              270.000              1.333.563                        -               270.000             1.063.563
 Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman                   39.818                          -                             -                    39.818                       -                          -                    39.818                        -                          -                     39.818                        -                          -                    39.818
 Reserve Grote projecten Muiden                 650.000                          -                             -                  650.000                       -                          -                 650.000                        -                          -                  650.000                        -                          -                 650.000
 Reserve Egalisatie Talent Primair                   37.828                          -                       1.778                  36.050                       -                    1.578                  34.472                        -                    1.578                  32.894                        -                    1.578                   31.316
 Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen              1.187.634                          -                   151.013             1.036.621                       -                158.168                878.453                        -               150.164                728.289                        -               148.291                579.998
 Reserve Groot onderhoud De Zandzee                 785.488                          -                             -                  785.488                       -                          -                  785.488                        -                          -                  785.488                        -                          -                  785.488
 Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs             1.600.000          13.090.000          2.170.000                12.520.000                       -               2.170.000               10.350.000                        -                 2.170.000                8.180.000                        -                 2.170.000                  6.010.000
                           
 Totaal bestemmingsreserves            15.911.200         13.090.000          3.045.970           25.955.230                        -            4.920.182         21.085.048                        -              2.709.442           18.325.606                        -               2.706.231            15.619.375
 Totaal reserves   52.779.827  13.090.000    17.035.970  48.833.857                       -       5.470.182  43.363.675                        -          3.009.442  40.354.233         240.000        2.706.231  37.888.002

In 2020 is sprake van een aanvulling met € 13 miljoen aan de reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs door een onttrekking aan de Algemene Reserve. Jaarlijks wordt uit de Reserve tijdelijke huisvesting onderwijs ruim € 2 mln. onttrokken ter dekking van de kapitaallasten.

Stand en verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop voorzieningen

 

 Voorzieningen   Saldo 31-12-2019   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2020   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2021   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2022   Toevoeging   Onttrekking   Saldo 31-12-2023 
 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                           
 Spaarpremies hypoth. Ambt.                    94.135                    7.200                           -                   101.335                 6.350                37.621                  70.064                 5.804                        -                     75.868                 5.804                        -                    81.672
 Afkoopsommen begraafrechten              1.347.460                 45.000                100.167             1.292.293              45.000              100.167             1.237.126               45.000             100.167              1.181.959               45.000             100.167             1.126.792
 Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders              6.709.805                133.381                508.776             6.334.410             134.522             441.669            6.027.263             134.522            441.669              5.720.116             134.522             441.669            5.412.969
 Voorziening personele kosten                 404.529                          -                  124.568                279.961                       -                  81.005                198.956                        -                 15.914                183.042                        -                  15.914                167.128
                           
 Totaal overige voorzieningen              8.555.928                185.581                 733.511            8.007.998             185.872             660.462            7.533.408             185.326             557.750            7.160.984             185.326              557.750            6.788.560
 Onderhoudsvoorzieningen                           
 Voorziening onderhoud gebouwen                 823.043               886.652                911.665                798.030            886.652             418.465             1.266.217            886.652             643.016              1.509.853            886.652             643.016             1.753.489
 Voorziening onderhoud wegen              2.719.285             1.337.367             2.017.164            2.039.488          1.337.367           1.082.733            2.294.121           1.337.367          1.908.355              1.723.133           1.337.367          1.908.355             1.152.144
 Voorziening groot onderhoud zwembad                 443.044             1.305.253                340.216             1.408.081          1.305.253          2.077.309               636.024          1.305.253             720.439             1.220.838          1.305.253             720.439             1.805.652
 Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken                 718.524               110.000                179.080               649.444            110.000             260.680               498.764             110.000             104.320                504.444             110.000             104.320                510.124
 Voorziening onderhoud water                   90.240                  50.120                  13.000                127.360               50.120              153.600                  23.880               50.120                 7.000                  67.000               50.120                 7.000                110.120
                           
 Totaal onderhoudsvoorzieningen             4.794.136            3.689.391             3.461.125      5.022.403         3.689.391          3.992.787            4.719.007         3.689.391          3.383.130             5.025.269         3.689.391          3.383.130             5.331.530
 Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting                           
 Egalisatie rioolheffing              6.643.584                          -                 420.266             6.223.318                       -               434.602             5.788.716                        -              497.499              5.291.217                        -               526.854             4.764.363
 Egalisatie afvalstoffenheffing              1.371.066                          -                  680.506                690.560                       -               496.463                194.097               40.601                        -                  234.698               40.601                        -                  275.299
 Egalisatie sociale recherche                 105.284                   8.000                    5.000                108.284                8.000                 4.000                112.284                 8.000                        -                  120.284                 8.000                        -                 128.284
 Vervangingsvoorziening riolering                 693.919               762.189

                      -  

            1.456.108             774.037                        -               2.230.145            826.018                        -                3.056.163             850.278                        -              3.906.441
                           
 Totaal voorzieningen derden      8.813.853          770.189        1.105.772     8.478.270          782.037           935.065     8.325.242          874.619            497.499     8.702.362         898.879           526.854     9.074.387
 Totaal voorzieningen   22.163.918      4.645.161       5.300.408  21.508.671    4.657.300    5.588.314  20.577.658    4.749.336    4.438.379  20.888.615    4.773.596    4.467.734  21.194.477
                           
 Totaal reserves en voorzieningen   74.943.745   17.735.161    22.336.378  70.372.528    4.657.301    11.058.496  63.941.333    4.749.337    7.447.821  61.242.848

   5.013.596

   7.173.965  59.082.479

 

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmiddelen
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2018 Begroting 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Algemene Dekkingsmiddelen            
Belastingen 12.049 12.899 13.222 13.339 11.318 11.470
Algemene uitkering 67.515 74.162 72.250 73.214 73.856 74.504
Dividend 255 282 282 282 282 282
Saldo financieringsfunctie 2.562 1.298 1.799 1.929 1.864 1.835
Overige alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal 82.381 88.641 87.553 88.764 87.320 88.091
Overige informatie            
Bedrag voor onvoorzien 16 50 50 50 50 50
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0

 

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit

- Belastingen: (on)roerende zaakbelasting, precariobelasting (tot en met 2021) en toeristenbelasting

- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2018 (in 2019 incidenteel hoger door een uitkering van ruim € 3 miljoen ten behoeve van de zogenoemde 'bommenregeling')

- Dividend is gebaseerd op de aandelen BNG

- Het saldo van de financieringsfunctie betreft de zogenoemd 'bespaarde' rente, zijnde de intern doorberekende rente over de activa verminderd met de feitelijke rente over de leningenportefeuille.

- De gemeente Gooise Meren kent geen overige algemene dekkingsmiddelen

 

Overige informatie

Er is een vast jaarlijks bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting van € 50.000 voor onvoorziene, onvermijdelijk en onuitstelbare uitgaven.

Met de belastinginspecteur is overleg gevoerd over de aangifte vennootschapsbelasting 2016 - 2018 (Vpb). De uitkomst is dat gemeente Gooise Meren met haar activiteiten volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting vooralsnog geen onderneming drijft. Derhalve is geen Vpb verschuldigd.

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2018 Begroting 2019 Raming 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Overhead            
Lasten 14.755 17.072 17.899 18.115 18.418 18.440
Baten -2.769 -103 -82 -82 -82 -82
Totaal 11.986 16.969 17.817 18.033 18.336 18.358

De overhead wordt, conform de regelgeving (BBV), separaat toegelicht.

De overhead bestaat uit de baten en lasten van de ondersteunende afdelingen, te weten Bestuurs- en managementondersteuning, Financiën en Belastingen, Facilitaire Zaken, Informatisering en Automatisering, Strategie & Control, Documentaire Informatievoorziening en de Directie.

Daarnaast bestaat de overhead uit alle baten en lasten die gepaard gaan met de bedrijfsvoering, waaronder het gemeentehuis.

Tenslotte worden ook alle leidinggevenden tot de overhead gerekend.