Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.
 
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:
 1. Riolering
 2. Wegen
 3. Kunstwerken
 4. Openbare verlichting
 5. Speelvoorzieningen
 6. Gebouwen
 7. Groen en natuur
 8. Sportvelden en accommodaties
 9. Waterwegen
 10. Verkeersregelinstallaties
 11.  Exploitatie onroerende zaken
 12. Sportfondsen Naarden
 13. MFA De Zandzee
Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:
 1. Het beleidskader
 2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
 3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
 4. De ontwikkelingen in 2020

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.

Nr.

Kapitaalgoed

Beheer-/beleidsplan

Looptijd t/m

Achterstallig onderhoud

Begrote exploitatielast 2020

bedragen x  € 1mln.

1

Riolering

Verbreed GRP 2018-2022/ Visie Buitenruimte

(vGRP vastgesteld in 2019)

2022

Nee

4,409

2

Wegen

Beheerplan Wegen 2.0/

Visie Buitenruimte

2022

Ja

3,893

3

Kunstwerken

Beheerplan 2.0/

Visie Buitenruimte

2022 

Nee

0,267

4

Openbare verlichting

Beheerplan Openbare verlichting 1.0/

Visie Buitenruimte

(beheerplan niet vastgesteld)

2022

Nee

0,584

5

Speelvoorzieningen

Beheerplan Spelen 3.0/

Visie Buitenruimte

2023

Nee

0,528

6

Gebouwen

Beheerplan Gebouwen 3.0/

Visie Buitenruimte

2022

Nee

0,767

7

Groen

Beheerplan Groen 3.0/

Visie Buitenruimte

2023

Ja

4,439

8

Sportvelden en accommodaties

Beheerplan Sportvelden 3.0/

Visie Buitenruimte

2023

Nee

1,884

9

Waterwegen

Beheerplan Water /

Visie Buitenruimte

2023

Nee

0,487

10

Verkeersregelinstallaties

Beheerplan Verkeersinstallaties 1.0/

Visie Buitenruimte

(beheerplan niet vastgesteld)

 

2022

Nee

0,515

11

Exploitatie onroerende zaken

MJOP

2024

Nee

0,919

12

Sportfondsen Naarden

MJOP

2021

Nee

0,608

13

MFA De Zandzee

MJOP

2031

Nee

2,037

 

 

 

 

Totaal

21,338
De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
De vastgestelde Visie Buitenruimte is vertaald naar beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen. Hierin zijn de financiële middelen ten behoeve van het dagelijks onderhoud, het planmatig onderhoud alsmede de benodigde investeringen opgenomen.
De beheerplannen zijn in 2018 vastgesteld door het college.
 
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
De hierboven genoemde financiële middelen zijn voor wat betreft het dagelijks onderhoud als exploitatielast opgevoerd. Het planmatig onderhoud heeft geleid tot ophoging van de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen zijn meegenomen in het meerjareninvesteringsplan. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in onderliggende begroting.

 

Ontwikkelingen 2020

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen 2020

1. Riolering

In 2020 worden alle straat- en trottoirkolken weer gereinigd, hiervoor is in 2017 een meerjarig onderhoudscontract afgesloten.
Er wordt in 2020 een meerjarig onderhoudscontract afgesloten om delen van het hoofdriool te reinigen en inspecteren.
Het planmatig schoonmaken/inspecteren van de pompputten wordt eind 2020 voor meerdere jaren aanbesteed. Deze onderhoudswerkzaamheden starten gelijk in 2021.
Om de rioolpompen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen op afstand te kunnen controleren en/of uit te lezen wordt de benodigde hoofdpost/meetsystemen hiervoor opnieuw aanbesteed begin 2020. 
Begin 2020 wordt de laatste hand gelegd aan het op orde brengen van data en het beheerpakket.
 
2. Wegen
Beheer – Beheerplan Wegen 2.0
In Beheerplan Wegen 2.0 is naast een verdere uitdieping van de onderhoudsplanning en de financiële vertaling daarvan, ook de vastgestelde beleidsmatige kaders verwerkt. Tevens is er in deze versie meer aandacht voor een integrale benadering van het kapitaalgoed Wegen, doordat ook aspecten als gladheidsbestrijding en straatreiniging zijn betrokken.
 
Onderhoud
Het gangbaar en veilig houden van de wegen is een belangrijk taak en wordt in 2020 dagelijks uitgevoerd. De meldingen van bewoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen medewerkers Beheer en Service uitgevoerd; tevens kan de contract aannemer ingezet worden.
In en rondom de kernen Muiden en Muiderberg wordt in 2020 gestart met uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit het Wegenbeheerplan .
De maatregelen worden integraal uitgevoerd met de vakdisciplines riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen.
De deelprojecten ‘Mariahoeve (Muiden) & Eikenlaan (Muiderberg)’ starten in het 2e kwartaal 2020 en loopt qua uitvoering door tot eind 2020. Bewoners van deze wijk en straat zijn betrokken bij de projecten door middel van info avonden en enquêtes. De reacties en ideeën worden in de reactienota verwerkt.
De wegen in Bussum en Naarden worden in het 4e kwartaal 2019 geïnspecteerd. Vanuit deze nieuwe inspectie resultaten wordt de huidige onderhoudstaat van de wegen zoals de elementenverhardingen (klinkers, tegels) en de asfaltverhardingen inzichtelijk. vervolgens worden de te nemen onderhoudsmaatregelen vanuit de nieuwe inspectie getoetst en zo nodig ter uitvoering gepland.
 
Grootschalige vervangingen – herinrichtingsprojecten
In 2020 wordt gestart met het project Beerensteinerlaan en Burgemeester van Wettumweg. Gelijktijdig met de vervanging van de riolering wordt de bovengrondse weginrichting in deze laan en straat gewijzigd en alle verhardingen totaal vernieuwd. Het project is naar verwachting begin 2021 gereed.
Het asfalt van de Brediusweg, IJselmeerweg en Amsterdamsestraatweg worden in 2020 vervangen voor een nieuwe asfalt deklaag. Deze deklaag wordt uitgevoerd in een geluid reducerend asfalt zodat omwonenden minder last hebben van geluidsoverlast door motorvoertuigen. 
In 2020 gaan o.a. de volgende projecten in uitvoering: Rioolvervanging / herinrichting Beerensteinerlaan en omgeving, rioolvervanging / herinrichting Energiestraat, onderhoud verharding van Wettumweg. Verder wordt in 2020 een start gemaakt met de voorbereidingen van de herinrichtingsprojecten die voortkomen uit het VGRP 2018-2022 en het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum, zoals de rioolvervanging en herinrichting van diverse wegen in Het Spiegel en het centrum van Bussum.
 
Toegankelijkheid wegen
In het kader van inclusie en de uitvoering van de visie buitenruimte optimaliseren we in 2020 de toegankelijkheid van de openbare ruimte van Gooise Meren. Het gaat om de toegankelijkheid bij oversteek locaties en stoepen, het in en uit lopen van openbare voorzieningen en haltering locaties openbaar vervoer. Ook wordt er in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid openbare ruimte getoetst a.d.h.v. de richtlijnen kennisplatform CROW.
 
Straatreiniging
Het kwaliteitsniveau voor de straatreiniging binnen het gebied Gooise Meren wordt op beeldkwaliteit onderhouden. De afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau Voldoende gehanteerd. In de Visie Buitenruimte is vastgesteld dat de centra van de vier stadskernen en de stations in Gooise Meren op het kwaliteitsniveau Goed wordt onderhouden. 
 
3. Kunstwerken
Het borgen van de veiligheid en het goed functioneren van de Kunstwerken wordt in 2020 de volgende onderhoudswerkzaamheden volgens het Beheerplan Kunstwerken uitgevoerd:
 • Herengracht, Damwand planken vervangen
 • Purperreiger, vervangen brugdek en schilderwerk
 • Prinses Beatrixbrug, herstel brugdek en schilderwerk
 • de Kwakel, schilderwerk
 • de Pijp, schilderwerk
Het onderhoud en storingen aan de beweegbare bruggen worden in 2020 uitgevoerd door de contract aannemer. De werkzaamheden die vanuit het contract uitgevoerd worden zijn het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen.
De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen Muiden en Muidenberg wordt door Waternet uitgevoerd. De bruggen in de kern Naarden wordt door de afd. Beheer en Service bediend.
De boogbrug Oud Blaricumerweg wordt in 2020 geheel gerenoveerd. Deze brug wordt vanuit het team Projecten als project opgepakt en gerealiseerd. De houten leuningen van de fietsbrug Oud Blaricumerweg worden hergebruikt bij de herstelwerkzaamheden van de brug Purperreiger en de brug Regenwulp, beide gelegen in Muidenberg. Tevens worden de rijdek planken vervangen.
Het brugdek van de Prinses Beatrixbrug wordt in 2020 vervangen en wordt het brugwachtershuisje en ijzerwerk geconserveerd en geschilderd. De planken van de damwand Herengracht in Muiden worden vervangen.
In het 3e /4e kwartaal 2019 worden alle Kunstwerken gelegen binnen het beheersareaal van de gemeente Gooise Meren geïnspecteerd op de Constructieve veiligheid.  Vanuit deze Constructieve veiligheidsinspectie volgen mogelijk nieuw te nemen maatregelen en financiële benodigdheden.
 
4. Openbare Verlichting
De openbare verlichting op de wegen en straten, woon en industriegebieden zijn bijna onmisbaar na zonsondergang. De gemeente Gooise Meren zorgt dat de verlichting goed functioneert en er verzorgd uitziet.
In 2020 wordt door de contract aannemer het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen, het verwijderen van bestikkering, en het vervangen van gloeilampen voor duurzame led verlichting om energie te besparen. De schade en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld, dit wordt gemonitord door een 4 wekelijks overleg Gooise Meren met de contract aannemer. Verplaatsingen van lichtmasten of aanpassingen van de armaturen worden per aanvraag getoetst en op maatwerk uitgevoerd.
Voor de diverse projecten, zoals de Mariahoeve is een nieuw lichtplan gemaakt. Tevens is er via de buurtparticipatie drie nieuwe armaturen voorgesteld waaruit bewoners kunnen kiezen. De bewoners hebben hieruit een keuze gemaakt. Dit duurzame armatuur wordt tijdens uitvoering van het project in combinatie met herstelwerkzaamheden aan de bestrating en riolering  in 2020 aangevracht.
Ook in 2020 wordt a.d.h.v. een nieuw vervangingslichtplan de verlichting armaturen in het industrie Gooimeer Noord en de gebieden Bos van Bredius, Bollenlaan, Huizerstraatweg en het Naarderwoonbos vervangen. Voor de laatste drie genoemde gebieden moet de armatuur door middel van participatie nog worden gekozen.
 
5. Speelvoorzieningen
Vanaf 2018 worden de speellocaties en speeltoestellen beheerd volgens het beheerplan speelvoorzieningen 3.0. Dit houdt in dat we zorgen dat locaties en toestellen; heel, schoon (basis) en veilig zijn. De jaarlijkse veiligheidsinspectie wordt uitgevoerd volgens de normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176) en ondergronden (NEN-EN 1177). Resultaten worden in het gemeentelijk beheerprogramma (Greenpoint) vastgelegd en noodzakelijke onderhouds-en herstelwerkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd.
 
Vervangingen (kapitaal investeringen)
Jaarlijks wordt een deel van de ondergronden en speeltoestellen vervangen. Redenen hiervoor zijn schade, einde levensduur en veroudering. Bij vervangingen of herinrichting wordt, in het kader van bespeelbaarheid van de openbare ruimte, gekeken of er in de directe omgeving speelmogelijkheden zijn of gecreëerd kunnen worden waarbij de huidige locatie aansluit, kleiner/anders ingericht kan worden of misschien zelfs kan vervallen. Herinrichtingen worden vroegtijdig aan de buurt kenbaar gemaakt middels bewonersbrieven en de gemeentelijke website. Buurtparticipatie is een vast gegeven binnen ontwerp en inrichtingselementen. Vanaf 2019 houden wij bij een herinicrichtin of vervangen rekening met de inclusieve samenleving. Daar waar mogelijk wordt de speelvoorziening aangepast zodat iedereen kan komen spelen. 
 
6. Gebouwen

- Middels het ESCo project wordt vanaf 2020 het dagelijks en groot onderhoud van 5 gemeentelijke gebouwen uitbesteed voor een vast bedrag per pand per jaar, dat gelijk staat aan het jaarlijks onderhoudsbedrag dat nu toe begroot is. Dit geldt o.a. voor het gemeentehuis  en het Jan Ligthartcentrum. Doel is om via dit project, te komen tot nul-op-de-meter panden. En tegelijk ervaring op te doen om de andere panden ook duurzamer te maken. 

- Ten aanzien van de SIM-subsidies zijn alle toegekende bedragen ingezet en de afronding hiervan zal in 2020 plaatsvinden. Daarnaast zal er in 2020 onderzocht worden voor welke monumentale panden er een nieuwe aanvraag zal worden ingediend.

- De planmatig vastgestelde werkzaamheden zoals schilderwerk en groot onderhoud daken zijn medio 2019 opgedragen voor een periode van 4 jaar. In 2020 zullen deze werkzaamheden volgens plan verder worden uitgevoerd. 
 
- In 2020 zullen de planmatig vastgestelde werkzaamheden voor de W/E-installaties worden aanbesteed voor een periode van 4 jaar.
 
- Er zal in 2020 verder onderzocht worden of de automatisering van integrale veiligheid worden gekoppeld aan een basisregistratiesysteem.

 
7. Groen

Gooise Meren is groen.  Onder ‘groen’ verstaan we de samenhang tussen ‘straatgroen’ (bomen, heesters, gras), grotere groeneenheden en de natuur- en landbouwgronden die grenzen aan de kernen. Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen houden en het liefst willen versterken.  Het kapitaalgoed groen heeft betrekking op alle beplantingen, bomen en grasachtige vegetaties die bij Gooise Meren in eigendom en beheer zijn.

Bij onderhoud wordt geen onderscheid gemaakt tussen groot en dagelijks onderhoud. Er is eigenlijk geen sprake van groot onderhoud, immers de werkzaamheden zijn jaarlijks terugkerend. Het klein of dagelijks onderhoud wordt rechtstreeks bekostigd vanuit de exploitatie, en de reconstructies of vervangingen worden gezien als een investering met kapitaallasten voor de exploitatie. Jaarlijks is sprake van een vervangingsinvestering groen waarmee een deel van de beplanting vervangen wordt. De laatste jaren komen er steeds meer exoten in het groen voor en is sprake van een toenemende plaagdruk door insecten zoals de eikenprocessierups en de japanse duizendknoop. Bij reconstructies wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit. Dit helpt bijvoorbeeld bij de bestrijding van de eikenprocessierups doordat meer natuurlijke vijanden aanwezig zijn in het groen. Bij een grotere biodiversiteit zijn de risico’s op ziektes en plagen kleiner.

De boomveiligheidscontrole is op basis van de landelijk BVC methode. Per jaar wordt 25% van het areaal geïnspecteerd en alle risico-bomen.

 
8. Sportvelden en accommodaties
Gooise Meren werkt toe naar een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot het beheer, eigendom en de tarieven van de buitensportaccommodaties. Hierdoor zullen kleedkamers, velden en installaties van eigenaar veranderen en daarmee ook de onderhoudsverantwoordelijke. Dit zal gevolgen hebben voor de onderhoudsbudgetten. Denk hierbij aan overname van kleedkamers en velden.
 
De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het beheerplan Sportvelden 3.0. Dit betekent dat we zorgen dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. Velden en banen zijn ingericht en functionerend volgens bondsnormen van de betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit; voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal en atletiek. Groot onderhoud en vervangingen zijn ingepland naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door KIWA-Isa-sport in 2018. Dit onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van velden en parken zal vierjaarlijks herhaald worden.
 
Vervanging/kapitaalinvesteringen:
Jaarlijks wordt een deel van de velden, banen en parkinrichtingen vervangen. Het doel is de borging van goede buitensportaccommodaties in Gooise Meren. We hebben een groot aantal kunstgras sportvelden in Gooise Meren. De technische levensduur van deze velden bepaald veelal het vervangingsjaar. Overige elementen zoals veldverlichting, hekwerk, paden en groen zijn ook opgenomen in een vervangingsplan. Voor de benodigde vervangingen zal begin 2020 een investeringsaanvraag gedaan worden. Bij vervangingen wordt uitdrukkelijk gezocht naar kansen om duurzaamheid mee te nemen in de voorbereidingen. Denk hierbij aan LED verlichting voor velden en een duurzaam beregeningssysteem. 
 
 
9. Waterwegen
Behoudens het reguliere onderhoud zijn er in 2020 geen bijzonderheden.

 

10. Verkeersregelinstallaties (VRI)

In 2020 geldt voor verkeersregelinstallaties dat ze vanzelfsprekendheid hun werk doen. Ze zorgen ervoor dat op kruispunten veilig kan worden overgestoken en dat wachttijden worden beperkt. Een nieuwe contract aannemer voert het reguliere onderhoud aan alle VRI’s, doseerlichten en hydraulische afsluitingen uit. In het geval van storing of uitval wordt een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd door de storing zo snel mogelijk te verhelpen en mogelijk met ondersteuning van de inzet verkeersregelaars. In 2020 worden een aantal VRI’s aangesloten op de verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland. Vanwege de inventarisatie van wachttijdvoorspellers en rateltikkers in 2019 wordt een plan opgesteld om deze bij geselecteerde VRI's te plaatsen.

In 2020 maken wij een start met het structureel bezien van de verkeersprestatie van verkeerregelinstallaties. (Na verloop van jaren blijken verkeersregelinstallaties steeds inefficiënter te gaan werken. Dit leidt tot onnodig lange wachttijden en roodlichtnegatie) . Vanwege de samenwerkingsovereenkomst met de provincie, voert de provincie deze taak voor ons uit.

De drie doseerlichten bij de entreewegen naar de Vesting van Naarden worden na de afschrijvingstermijn niet vernieuwd, omdat er (mogelijk) minder sluipverkeer is en daar ook andere maatregelen tegen te treffen zijn. Het op andere wijze tegen gaan van eventueel sluiperverkeer zal het college betrekken bij de ambitie om Naarden Vesting autoluw te maken. Hierdoor komt de vervangingsinvestering voor de doseerlichten te vervallen (276K).

 

11. Exploitatie onroerende zaken

MFA De Rijver en het stadhuis in Naarden zullen vanaf 2020 ook middels het ESCo project onderhouden gaan worden. De onderhoudsuitgaven zijn daardoor vaste bedragen, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud. 

Voor MFA de Kazerne, - Breeduit en – het Muizenfort zijn geen andere onderhoudsuitgaven buiten het geplande groot onderhoud voorzien, gebaseerd op de nieuwe duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

 
 
12. Sportfondsen Naarden
Behoudens het reguliere onderhoud zijn er in 2020 geen bijzonderheden. Wel is er inmiddels een nieuw meer jaren onderhoudsplan opgesteld, waaronder een variant waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.
 
13. MFA De Zandzee

Ook MFA De Zandzee zal vanaf 2020 middels het ESCo project onderhouden gaan worden. De onderhoudsuitgaven zijn daardoor vaste bedragen, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud.