Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht lokale heffingen
Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.
 
Algemene heffingen
• Onroerendezaakbelasting (OZB)
• Roerende zaakbelasting (RZB)
• Precariobelasting buizen, kabels en leidingen
• Precariobelasting overige zaken
• Toeristenbelasting
• Watertoeristenbelasting
• Reclamebelasting
• Parkeerbelasting
 
Bestemmingsheffingen
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing
• Lijkbezorgingsrechten
• Marktgelden
• Bouwleges
• Overige leges
 
Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).
 
Het doel van deze paragraaf lokale heffingen is om op één centrale plaats in de begroting alle zaken met betrekking tot de lokale heffingen te groeperen en inzicht te geven in:
• het gemeentelijk beleid (in hoofdlijnen) dat voor de lokale heffingen geldt;
• de tariefvoorstellen 2020;
• de lastendruk.
 

Beleid lokale heffingen

Terug naar navigatie - Beleid lokale heffingen
De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Het beleid van de lokale heffingen is vastgelegd in verschillende verordeningen en is in de voorbereiding van de fusie zoveel mogelijk geüniformeerd. Vanaf 2018 zijn alle verordeningen geharmoniseerd. Hondenbelasting wordt vanaf 2019 niet meer in de gemeente geheven.
 
In deze begroting wordt voorgesteld om de indexering van de tarieven, voor zover van toepassing, op 2,5 % te stellen, gelijk aan de verwachte stijging van de lasten. Het tarief voor de precariobelasting op kabels en leidingen mag wettelijk niet meer worden verhoogd. De afvalstoffenheffing wordt vanaf 2020 tevens verhoogd met de wettelijk opgelegde verbrandingsbelasting (+ 2%).
 
Kwijtscheldingsbeleid
Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019. Voor de afvalstoffenheffing wordt in 2020 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
 
Belastingen op onroerende zaakbelastingen Gooise Meren 2020 (OZB)
De berekening en de vaststelling van de OZB tarieven 2020 is feitelijk een reken technische aangelegenheid, omdat wordt uitgegaan van de geraamde OZB opbrengst, inclusief indexering. Met gebruikmaking van de gecorrigeerde WOZ waarde (voor belastingjaar 2020 met waarde peildatum 1-1-2019) en de geraamde OZB opbrengst 2020 komen de OZB tarieven voor 2020 voor de gemeente Gooise Meren dan uit op de volgende percentages:
 
Tariefgroepen Geraamde OZB opbrengst Gecorrigeerde WOZ waarde Percentage
Woningen eigenaar 8.345.883 11.480.811.000 0,0727
Niet - woningen eigenaar 1.343.572 1.028.887.000 0,1306
Niet- woningen gebruiker 986.595 887.125.879 0,1112
Totaal 10.676.050    
 
 
Met deze OZB tarieven zal de in de begroting van Gooise Meren geraamde netto OZB opbrengst 2020 van € 10.676.050 worden gerealiseerd.
 
Effect voor inwoners
Deze nieuwe ozb tarieven hebben bij een gemiddelde WOZ waarde (peildatum 1-1-2019: € 440.000; peildatum 1-1-2018: € 407.000) voor de eigenaren van woningen de volgende effecten:
 
Gemeente Gemiddelde OZB aanslag 2019 Gemiddelde OZB aanslag 2020 Verhoging  
Gooise Meren 310 320 10
 
Belastingen op roerende woon– en bedrijfsruimten Gooise Meren 2020 (RZB)
Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen. Deze belastingen wordt de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) genoemd. De totaal geraamde opbrengst voor deze belastingen in 2020 bedraagt afgerond € 11.000.
In artikel 221 (derde lid) van de Gemeentewet is voorgeschreven dat de tarieven voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gelijk zijn aan die van de OZB. Daarom stellen wij u voor de hiervoor genoemde OZB tarieven 2020 ook te hanteren voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten in de Gooise Meren 2020.
 
Om de heffing van de onroerende zaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten in 2020 mogelijk te maken is het noodzakelijk om nieuwe belastingverordeningen voor 1 januari 2020 vast te stellen.
 
Rioolheffing Gooise Meren
Vanaf 2018 wordt rioolheffing opgelegd op basis van de uitgangspunten, zoals vastgesteld door de raad op 12 oktober 2016. Voor woningen is de eigenaar daarvan belastingplichtig; voor niet-woningen de gebruiker/huurder.
 
 
 

Tarieven en opbrengsten

Terug naar navigatie - Tarieven en opbrengsten
Tarieven Gooise Meren 2020
In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2020 weergegeven.
 
Heffing Grondslag  Tarief 2020

Algemene heffingen

   
OZB woning eigenaar  % WOZ-waarde woning 0,0727%
OZB niet-woning eigenaar  % WOZ-waarde niet-woning 0,1306%
OZB niet-woning gebruiker % WOZ-waarde niet-woning 0,1112%
RZB Zie OZB Zie OZB
Precariobelasting  Buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende m € 2,50
Toeristenbelasting  Per overnachting

 

€ 1,78

Watertoeristenbelasting Per etmaal € 1,78
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heffing Grondslag  Tarief 2020
Bestemmingsheffingen    
Rioolheffing woning eigenaar Per aansluiting op de riolering € 204,49
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] Niet meer afgevoerd dan 500 m3 € 199,20
Rioolheffing niet-woning gebruiker 501-1.000 m3 € 298,80
Rioolheffing niet-woning gebruiker 1.001-2.000 m3 € 597,61
Rioolheffing niet-woning gebruiker 2.001-5.000 m3 € 1.394,41
Rioolheffing niet-woning gebruiker 5.001-10.000 m3 € 2.988,02
Rioolheffing niet-woning gebruiker > 10.000 m3 € 5.976,03
Afvalstoffenheffing gezinnen  Eénpersoonshuishouden € 184,75
Afvalstoffenheffing gezinnen  Meerpersoonshuishouden € 290,35
 [1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik
 
 
Opbrengsten en tarieven lokale heffingen
Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in de begroting 2020 een totale belastingopbrengst geraamd van circa €30,4 miljoen. De samenstelling van de voor 2020 geraamde opbrengst ziet er als volgt uit:
 
Heffing % aandeel opbrengst 2020
Onroerendezaakbelasting (OZB) 35,14% € 10.676.050
Roerende zaakbelasting (RZB) 0,04% € 11.311
Precariobelasting kabels en leidingen 7,14% € 2.169.806
Precariobelasting grond 0,13% € 39.600
Toeristenbelasting 0,74% € 225.730
Reclamebelasting 0,62% € 189.192
Rioolheffing 18,80% € 5.712.940
Afvalstoffenheffing 20,19% € 6.134.355
Lijkbezorgingsrechten 2,18% € 661.507
Marktgelden 0,32% € 97.739
Parkeerbelasting 8,35% € 2.537.595
Bouwleges 3,83% € 1.162.466
Overige leges 2,52% € 765.865
Totaal 100,00% € 30.384.156
 
 
Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen
Grafiek Belastingopbrengsten 2
 
 

Kostendekkende heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkende heffingen

 

Per onderdeel worden kostenonderbouwingen opgesteld zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn toe te rekenen en wat de inkomsten zullen zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met de rente- en overheadregels van de BBV. Hiermee kan de kostendekkendheid worden bepaald.

 

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing  2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld afval 5.538
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen -10
Netto kosten taakveld  5.528
Toe te rekenen kosten kwijtschelding                                210
Overhead                                  42
BTW op exploitatie en investeringen 1.154
Totale kosten  6.934
Opbrengst heffingen  6.254
Dekkingspercentage  90,2%

 

In de begroting 2020 wordt € 680.000 onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing, waardoor het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing 100% wordt.

 

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing  2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld riolering  4.786
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen                                      -42
Netto kosten taakveld  4.744
Overhead                                      512
BTW op exploitatie en investeringen                                     878
Totale kosten  6.133
Opbrengst heffingen  5.713
Dekkingspercentage  93%

 

Na onttrekking van € 420.000 aan de voorziening Egalisatie rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid gerealiseerd.

 

Berekening van kostendekkendheid van de begraafrechten 2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld begraven 1.116
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen                                    -147
Netto kosten taakveld  969
Overhead                                     499
Totale kosten  1.468
Opbrengst heffingen  662
Dekkingspercentage  45%

 

Ten opzichte van de begroting 2019 is het dekkingspercentage gedaald. Dit is met name het gevolg van bijgestelde opbrengsten en het wegvallen van de onttrekking aan de reserve Exploitatie begraafplaatsen. Deze reserve is in 2019 opgeheven.

 

Berekening van kostendekkendheid van de marktgelden 2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld marktgelden 85
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen                   -3
Netto kosten taakveld  82
Overhead                   53
BTW                    5
Totale kosten  140
Opbrengst heffingen  96
Dekkingspercentage  69%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges in totaal 2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges 1.734
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  1.734
Overhead           1.257
Totale kosten  2.992
Opbrengst heffingen  2.040
Dekkingspercentage  68%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening 2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 1 657
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  657
Overhead              330
Totale kosten  987
Opbrengst heffingen  548
Dekkingspercentage  56%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 2 1.007
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  1.007
Overhead              873
Totale kosten  1.881
Opbrengst heffingen  1.441
Dekkingspercentage  77%

 

Het hogere dekkingspercentage voor het jaar 2020 ten opzichte van 2019 wordt met name verklaard door een hogere leges opbrengst Krijgsman.

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 2020 
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 3 70
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  70
Overhead                54
Totale kosten  124
Opbrengst heffingen  52
Dekkingspercentage  42%

 

Op basis van het ingeschatte aantal APV-vergunningen voor de begroting 2020 zijn de kosten voor dit taakveld naar beneden bijgesteld. Hierdoor dalen de kosten in 2020 voor de legestitel 3 ten opzichte van 2019 en stijgt het dekkingspercentage.