Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad
 

Met genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2020-2023 hierbij aan. Het college is verheugd te kunnen constateren dat met deze begroting verder gewerkt kan worden aan de speerpunten uit het Coalitieakkoord Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal.

We presenteren deze begroting voor het eerst digitaal via begroting.gooisemeren.nl Hiermee zetten we een belangrijke stap in het toegankelijker maken van onze begroting, niet alleen voor de raad, maar ook voor onze inwoners. We hopen dat zij steeds beter de weg weten te vinden naar ons beleid, alle plannen en projecten.

In 2020 ligt het accent op uitvoering en het verder werken aan belangrijke opgaven voor Gooise Meren. De implementatie van de Omgevingswet en het maken van een plan voor een energieneutrale gemeente zijn opgaven die onze gezamenlijke aandacht vragen.

Een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren waarin iedereen meetelt realiseren we alleen door samen te werken met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medeoverheden. We kijken hiernaar uit.

 
College van Burgemeester en Wethouders