Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen. Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen verbonden partijen voordoen. De volgende gegevens moeten worden weergegeven:
 
  1.  het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
  2.  de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft.
  3.  de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
  4.  de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar
  5.  de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente
 
Overzicht verbonden partijen Gooise Meren
 
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum 9.860.184
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum 4.443.766
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 571.760
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad 896.699
Cooperatie Gastvrije Randmeren U.A. Harderwijk 27.971
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.727.275
GEM Crailo BV Laren pm
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden pm
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
BNG Bank N.V. Den Haag

pm

   

 

Totaal

  17.527.655

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
 

Bestuurlijke ontwikkelingen

Er is een jaar ervaring opgedaan met een nieuwe bestuurlijk model in de Regio, waarbij het Algemeen Bestuur niet langer bestaat uit burgemeesters, maar uit de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen. Verder is  de nieuwe stemhouding ingevoerd volgens het ‘one – man – one vote’ principe, waardoor alle deelnemers een gelijke invloed hebben op besluiten. Dit model moet leiden een  verbindende vorm van besturen.  Een tweede belangrijke ontwikkeling die ook impact kan hebben op de Regio is het stoppen van de zgn Arhi-procedure, waardoor de fusies tussen Huizen, Blaricum en Laren en die tussen Hilversum en Wijdemeren voorlopig geen doorgang zullen vinden. De Regio zal – na het vertrek van Weesp uit de Regio voorzien in 2024 – bestaan uit 6 gemeenten. Deze zes gemeenten hebben de opdracht  regionale bestuurskracht te realiseren, waarbij de Regio een centrale rol kan vervullen. Daarbij heeft de positie van de gemeenteraden de aandacht.  

 

Inhoudelijke ontwikkelingen

De Regio werkt met zeven programma’s: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD). De voornaamste ontwikkelingen op deze vlakken zijn de onderstaande.  Mbt sturing: Medio juli  2019 stellen de gemeenten de regionale samenwerkingsagenda vast 2019 - 2022. Na vaststelling stelt het algemeen bestuur in samenwerking met de colleges een uitvoeringsprogramma op dat loopt tot eind 2020.  De Rsa 2019 – 2022 geeft uitdrukking aan de samenwerkingsambities van de gemeenten.

Inkoop en contractbeheer werken aan de verdere ontwikkeling van inkoopmodellen en de contractbeheerfunctie, waarbij zal geïnvesteerd worden in een meer inhoudelijk relatie met de te contracteren partijen.

Op het vlak van Maatschappelijke dienstverlening is de belangrijkste ontwikkeling de vorming van een Integrale Crisisdienst en  de invoering van de aanpak van Acuut en structureel geweld.

Onder noemer Jeugd en gezin worden taken verricht op het vlak van jeugdgezondheidszorg, centrum voor jeugd en gezin en leerlingzaken zoals leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Jeugd en gezin werkt gebiedsgericht. In 2020 staat de verdere samenwerking met gemeentelijke uitvoeringsdiensten op de agenda.

De GGD en de RAV intensiveren de samenwerking met Flevoland, onder meer door aan één programma GHOR te werken (GGD) en door de gezamenlijk voorbereiding van een Meldkamer Midden-Nederland in 2021 (RAV).

De GAD werkt in 2020 verder aan de realisatie van een circulaire economie. Daartoe wordt een regionale visie opgesteld met een doorkijk naar 2030.

 

Financiële ontwikkelingen

De bijdrage van Gooise Meren aan de Regio 2020 is in totaal € 9.860.184. Ten opzichte van de initiële begroting 2019 betekent dit een stijging van zo’n € 440.000.

De belangrijkste oorzaken voor de verhoging zijn een loon- en prijsstijging van 2,5 % en de  toename van de kosten GAD door een hoger tarief van de door het Rijk opgelegde verbrandingsbelasting per ton restafval (afvalstoffenbelasting). Deze verhoging bedraagt voor Gooise Meren zo’n € 300.000.

 

Risico's

Ten behoeve van het VANG-project heeft de Regio omvangrijke investeringen gepland, welke mogelijk met langlopende geldleningen gefinancierd moeten worden. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de Regio, met eveneens effect op de nettoschuldquote en de solvabiliteit. 
 
Het vertrek van Weesp uit de Regio brengt ook financiële risico's met zich mee.  Aandachtspunt daarbij is dat de inschatting van de kosten van de vertrekkende partij  (Weesp/ Amsterdam) overeenstemmen met de berekeningen die de Regio maakt. 
 
Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.526.000 voor 2020.  Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen.  Hoog in deze lijst staan: het vertrek van Weesp, de kosten rond afval verwerking en recycling en de ontwikkeling van loonkosten.  
 

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De Regio is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma

Programma 1: Inwoners en bestuur;

Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;

Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd;

Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden

0.4 Overhead

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.1 Economische ontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.5 Cultureel erfgoed

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.5 Arbeidsparticipatie

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Doel/Openbaar belang

Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.

Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid). Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2020 op € 9.860.184.
Eigen vermogen per 1-1-2020 € 7.372.000
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 40.966.000

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,18
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 6.485.000
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 46.091.000
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,14
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 913.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
Zoals reeds vorig jaar bekend gemaakt staat de begroting van de Veiligheidsregio onder druk. Er zijn geen mogelijkheden meer om te besparen.
De besturen van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD-en hebben in oktober 2017 een intentieverklaring ondertekend in het proces van een eventuele fusie. De verkenning is in 2018 voortgezet en heeft geresulteerd in het besluit om voor nu in te zetten op intensiveren van de samenwerking. Op dit moment wordt er vanuit beide veiligheidsregio's hard gewerkt aan de voorbereidingen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Er wordt naar gestreefd deze in december 2019 te ondertekenen door beide veiligheidsregio's en GGD-en. De raden worden over dit onderwerp onder andere door raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 
Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Veiligheidsregio. 
 

Risico's

Naar verwachting worden de risico’s in de jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio opgenomen. Volledigheidshalve verwijzen wij hier naar. De jaarrekening 2018 is samen met de begroting 2020 in mei aan de Raad ter zienswijze aangeboden. Op 3 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voornoemde stukken vastgesteld. Middels een raadsinformatiebrief is de raad van Gooise Meren geïnformeerd over de vaststelling van deze stukken. 

 

 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De Veiligheidsregio is een openbaar lichaam op basis van de Wet veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma Programma 2: Veiligheid
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang

De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve

brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zeven leden (met zeven plaatsvervangers). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Daarmee heeft zij rechtstreekse invloed. Een en ander is geregeld in de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2020 op € 4.443.766.
Eigen vermogen per 1-1-2020 €    1.758.263
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 13.712.010

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,13
Eigen vermogen per 31-12-2020 €    1.776.948
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 12.875.656
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,14
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 81.000 positief.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat
Ontwikkelingen
In 2016 heeft het GNR het Transitieplan 2016-2018 vastgesteld. In dit rapport beschrijft GNR op welke wijze zij gaan werken aan een versterking van haar identiteit, de bestuurskracht, de werkorganisatie en de financiële positie. De bestuursstructuur is in 2016 vernieuwd. Er is één bestuur, bestaande uit bestuurders van de participanten en drie onafhankelijke bestuurders. Er zijn onderzoeken verricht naar verdienmogelijkheden, fondsenwerving en naar samenwerkingen om de werkorganisatie te versterken. In het uitvoeren van het transitieplan blijkt dat de opbrengsten van de verdienmogelijkheden tegenvallen.
Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland willen beide uit het SOK van de GNR treden. De Gooise gemeenten moeten op (de langere) termijn de structurele financiële verplichtingen van PNH en Amsterdam opvangen. De Gooise gemeenten zijn in onderhandeling over (financiële) voorwaarde van de uittreding. Gedurende de onderhandelingen geldt de bestaande SOK. De uiteindelijke uitkomst van de financiële voorwaarde van de uittreding is bepalend voor het risico dat de gemeente loopt.
 

Risico's 

De  bijdragen van Gooise Meren naar de GNR stijgt i.v.m. tegenvallende opbrengsten uit de verdienmogelijkheden. 
Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is zeer gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten.

 

Kerngegevens

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 3: Openbare ruimte en vervoer
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten

Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland.

Doel/Openbaar belang
  • De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
  • Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 17 leden en evenzoveel plaatsvervangers. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur.
Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2020 op € 571.760.

Eigen vermogen per 1-1-2020 € 1.148.100
Vreemd vermogen per 1-1-2020 €     731.400

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

1,57
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 1.085.800
Vreemd vermogen per 31-12-2020 €    728.800
Solvabiliteit per 31-12-2020 1,49
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 62.300 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit een bestemmingsreserve.

 

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

 

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Op grond van een wettelijke verplichting (Wet VTH) zijn gemeenten verplicht om een groot aantal milieutaken bij een uitvoeringsdienst, in dit geval de OFGV, onder te brengen. Dit zijn de zogenaamde basistaken. Daarnaast staat het gemeenten vrij om ook andere taken bij deze dienst onder te brengen, de zogenaamde plustaken. Gooise Meren heeft zowel basistaken als plustaken op milieugebied bij de OFGV ondergebracht. Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers aangezien er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.
 

Kerngegevens

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De omgevingsdienst is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten

De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren.

Doel/Openbaar belang Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel een robuuste uitvoeringsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken door deze onder te brengen in deze regionale uitvoeringsdienst. De uitvoering wordt bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 begroot op € 896.699, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 884.289 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.410.
Eigen vermogen per 1-1-2020 €     919.000
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 4.500.393

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,20

Eigen vermogen per 31-12-2020 €     919.000
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 4.500.393
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,20
Geraamd resultaat 2020 € 0

 

 

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Van uit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

 

Ontwikkelingen

Als gevolg van een verbeterde waterkwaliteit in het Gooimeer neemt de hoeveelheid waterplanten toe. Op een aantal locaties wordt daardoor het recreatief gebruik van het water gehinderd. In 2019 zijn om deze reden in opdracht van de Coöperatie Gastvrije Randmeren extra hectares waterplanten gemaaid in het Gooimeer om de recreatieve mogelijkheden beter te kunnen benutten. Ook in 2020 worden extra hectares aan waterplanten gemaaid. Hiervoor draagt de Gemeente Gooise Meren incidenteel €7.500 extra bij. Voor de integrale ontwikkeling van fiets- en waterrecreatie rondom en in de Randmeren heeft de coöperatie een uitvoeringsagenda (UA) opgesteld die de komende jaren wordt uitgevoerd. 
 

Risico's 

In de afgelopen jaren was de begroting van de coöperatie Gastvrije Randmeren niet sluitend. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de meerjarenbegroting sluitend te maken en heeft hiervoor reeds de nodige maatregelen genomen.

Uitvoeringsagenda
De projecten die zijn gekoppeld aan de uitvoeringsagenda worden niet uitgevoerd (en bekostigd) door de coöperatie, maar door de afzonderlijke gebiedspartijen zelf gedragen. De proceskosten en eventuele gezamenlijke projectkosten van deze Uitvoeringsagenda kunnen gedekt worden uit de middelen van de coöperatie. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat ingestemd met het inzetten van het restant van de IIVR-gelden (die oorspronkelijk bedoeld waren voor gebiedsontwikkeling). Voor een toelichting over de middelen van de coöperatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2018.
 
Vermogensbeheer
De organisatie hanteert een vergelijkbaar risiconiveau als bij toepassing van de wet Fido. De Wet financiering decentrale overheden is van toepassing voor gemeenten. De coöperatie hanteert voor haar beleggingen een beleggingsstatuut (vastgesteld 8 februari 2018).
 
Gevolgen Faillissement
Bij een eventueel faillissement van de coöperatie loopt de gemeente Gooise Meren het risico dat de uitvoeringstaken die nu door de coöperatie worden gedaan niet meer worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de recreatieve vaarmogelijkheden die vanuit havens in de gemeente plaatsvinden.
 

Kerngegevens

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Coöperatieve vereniging
Programma

Programma 5: Duurzaamheid en Water;

Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang

1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;

2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;

3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;

4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 1 bestuurder de voormalige blauwe as (leden B) vertegenwoordigt. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 begroot op € 27.971. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
Eigen vermogen per 1-1-2020 € 3.162.000
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 9.941.000

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,32
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 2.867.000
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 9.228.000
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,31
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 295.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve B&O Groot Onderhoud.

De begroting 2020 van de coöperatie is nog niet opgesteld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2019-2022 van de coöperatie.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een wsw-dienstverband. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 neemt het aantal wsw’ers jaarlijks af. Daarbij heeft de gemeente verantwoordelijkheid gekregen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 hebben de deelnemende gemeenten Tomingroep daarom de opdracht gegeven te transformeren richting arbeidsontwikkelbedrijf. In het nieuwe bedrijfsplan 2018 “Tomin maakt er werk van” geeft de BV aan hoe zij de opdracht uit gaat voeren. Het plan komt er op neer dat de sociale werkvoorzieningschap door natuurlijk verloop kleiner wordt en dat vacatures ingevuld worden door mensen in de participatiewet en inwoners die een indicatie (nieuw) beschut werk krijgen.

 

Risico's 

Financiële risico’s worden afgedekt door de Tomingroep BV, voor zover de reserves toereikend zijn. Voor 2018 (laatst bekende jaarcijfers) is het geconsolideerd vermogen van de WSW en Tomingroep B.V. als adequaat beoordeeld. Indien de reserves niet toereikend zijn komt een eventueel tekort voor rekening van de deelnemende gemeenten.

 

Kerngegevens

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 6: Werk en Inkomen
Taakvelden 6.4  Begeleide participatie
Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Almere.

Doel/Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk Wsw’ers richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft negen leden en wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang De Rijksvergoeding o.b.v. de meicirculaire 2019 ad. € 1.727.275 wordt doorbetaald aan Tomingroep. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
Eigen vermogen per 1-1-2020 €    1.906.000
Vreemd vermogen per 1-1-2020 €  12.971.000

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,15
Eigen vermogen per 31-12-2020 €    1.906.000
Vreemd vermogen per 31-12-2020 €  12.471.000
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,15
Geraamd resultaat 2020

Het geraamde resultaat is € 987.000 negatief. In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. Door de fors dalende wsw-subsidie wordt voor de begroting 2020 een garantiebijdrage door Werkvoorzieningschap Tomingroep  ad.  € 987.000 voorzien.

 

 

 

Tomingroep BV

Eigen vermogen per 1-1-2020

€ 21.600.000

Vreemd vermogen per 1-1-2020

€   7.600.000

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

2,84

Eigen vermogen per 31-12-2020

€ 21.600.00

Vreemd vermogen per 31-12-2020

€   7.600.000

Solvabiliteit per 31-12-2020

2,84

Geraamd resultaat 2020

Het geraamde resultaat is € 200.000 positief (na afdracht Werkvoorzieningschap Tomingroep)

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.
 
In 2019 is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat begin 2020 zal worden voorgelegd aan de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Na vaststelling door de raden van dit stedenbouwkundig plan, zal dit door de GEM Crailo worden uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte dat in 2020 kan worden vrijgegeven voor zienswijzen en voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Dit gebeurt in nauw overleg met de drie betrokken gemeenten. Verder wordt in 2020 een aantal van de bestaande opstallen circulair gesloopt.
 
De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.
Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risico- management opgenomen.
 
 

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

 

Kerngegevens

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke Ordening
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang

Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Eigen vermogen per 1-1-2020 € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen per 1-1-2020

Zie toelichting

Toelichting

Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli 2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen per 31-12-2020 Zie toelichting
Solvabiliteit per 31-12-2020 n.v.t.
Geraamd resultaat 2020

Het saldo contante waarde per 1-1-2021, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.549.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van  € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd zal worden.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling voert de taken uit die voortvloeien uit de Archiefwet voor de gemeente Gooise Meren en Huizen: de bewaring en het beheer van overgebrachte, historische archieven, de dienstverlening daaruit en toezicht en advisering inzake het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten. Dit laatste omdat nu gevormde informatie het archief van de toekomst is. Plaats van vestiging is Naarden-Vesting.
Gooise Meren is centrumgemeente van deze lichte gemeenschappelijke regeling. Het gemeentearchief heeft geen eigen begroting. De diverse archiefgerelateerde posten worden binnen de begroting van de gemeente Gooise Meren begroot. De gemeente Huizen betaalt een vaste bijdrage per inwoner, die jaarlijks wordt geïndexeerd. In het begrotingsjaar 2018 hebben zich geen veranderingen voorgedaan, en in 2019 evenmin. De fusieonderzoekplannen naar een combinatie van de eigen archiefdienst met de dienst die onder de centrumgemeente Hilversum ressorteert, leidt in het najaar van 2019  waarschijnlijk tot een voorstel tot fusie aan de gemeenteraad. Hier zal een businesscase aan ten grondslag liggen die de financiële implicaties inzichtelijk maakt.
 
 

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft, ook de archiefdienst moet mee in de digitalisering van de dienstverlening.

 

Kerngegevens

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Gooise Meren is centrumgemeente o.g.v. art. 8 Wgr
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Gemeente Gooise Meren heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies.
Financieel belang Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
Eigen vermogen per 1-1-2020 N.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1-2020 N.v.t.

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

N.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2020 N.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12-2020 N.v.t.
Solvabiliteit per 31-12-2020 N.v.t.
Geraamd resultaat 2020 N.v.t.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, de BEL-gemeenten en Weesp. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Op basis daarvan vormen de portefeuillehouders Onderwijs in de Regiegroep het extern toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht van Talent Primair is de interne toezichthouder. Talent Primair is een stabiele onderwijsorganisatie. 
 
 

Risico's 

Er is geen sprake van significante risico’s. Het leerlingaantal is toegenomen met 70 leerlingen (cijfers 2018). Er is sprake van laag ziekteverzuim (afgerond 4,5% ten opzichte van landelijk 6%). 

 

Kerngegevens

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren,  Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp, Huizen en de BEL-gemeenten. De gemeenten  zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten.
Bestuurlijk belang De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de bovengenoemde gemeenten van het werkgebied. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert. De directeur-bestuurder heeft een actieve informatieplicht. Hij informeert de RvT en de Regiegroep tijdig, zowel over de voortgang als ook wanneer er (financiële) omstandigheden ontstaan die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen.
Financieel belang De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
Eigen vermogen per 1-1-2020 € 6.105.855
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 5.580.510

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

1,09
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 6.105.855
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 4.812.283
Solvabiliteit per 31-12-2020 1,27
Geraamd resultaat 2020 € 0
De begroting 2020 van Talent Primair is nog niet opgesteld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2019-2022 van Talent Primair.

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2018.

 

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2018.

Kerngegevens

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm N.V.
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. Muiden had 3.510 aandelen en Bussum 97.188 aandelen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
Eigen vermogen per 1-1-2020 n.n.b.
Vreemd vermogen per 1-1-2020 n.n.b.

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

n.n.b.
Eigen vermogen per 31-12-2020 n.n.b.
Vreemd vermogen per 31-12-2020 n.n.b.
Solvabiliteit per 31-12-2020 n.n.b.
Geraamd resultaat 2020 n.n.b.

Jaarlijks voorziet BNG Bank N.V. haar klanten van informatie over de BNG Bank N.V., die zij kunnen gebruiken voor het invullen van hun begrotingsparagraaf over verbonden partijen. Provincies en gemeenten worden geacht daarbij vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar, maar helaas kan de bank die financiële informatie niet verstrekken.

BNG Bank N.V. emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank N.V. gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank N.V. gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen.

Overzicht gemeentelijke bijdragen 2020

Terug naar navigatie - Overzicht gemeentelijke bijdragen 2020

 

Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Regio Gooi en Vechtstreek 0.4 Overhead 27.346
  1.2 Openbare orde en veiligheid 54.458
  3.1 Economische ontwikkeling 61.467
  4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 166.958
  5.5 Cultureel erfgoed 122.934
  6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 73.463
  6.2 Wijkteams 57.302
  6.5 Arbeidsparticipatie 234.448
  6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 199.033
  6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 281.017
  6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 34.481
  6.82 Geëscaleerde zorg 18- 556.838
  7.1 Volksgezondheid 2.215.425
  7.3 Afval 5.471.891
  7.4 Milieubeheer 61.467
  7.5 Begraafplaatsen en crematoria 20.682
  8.1 Ruimtelijke Ordening 102.445
  8.3 Wonen en bouwen 118.529
     
Totale gemeentelijke bijdrage   9.860.184
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 1.1 Crisisbeheersing en brandweer  4.443.766
     
Totale gemeentelijke bijdrage     4.443.766
     
Naam verbonden partij Taakvelden  Bijdrage 
Stichting Goois Natuurreservaat 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie) 571.760
     
Totale gemeentelijke bijdrage   571.760
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage 
OFGV 7.4 Milieubeheer 896.699
     
Totale gemeentelijke bijdrage   896.699
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. 2.4 Economische havens en waterwegen 27.971
     
Totale gemeentelijke bijdrage   27.791
     
Naam verbonden partij Taakvelden Bijdrage
Werkvoorzieningschap Tomingroep 6.4  Begeleide participatie 1.727.275
     
Totale gemeentelijke bijdrage   1.727.275