Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking

Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking
Portefeuillehouder
Luijten Alexander

De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek wordt aangepast, zodat de regeling een goede uitdrukking blijft van de activiteiten die in regioverband worden uitgevoerd. Dat is nodig omdat de afgelopen jaren taken bij de regio zijn ondergebracht die nog geen plek hebben in de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is een belangrijk thema in de samenwerking het tweeledige onderwerp: democratische legitimatie/slagkracht. De opgave is hier om de slagkracht van de samenwerking te vergroten. Uitgangspunt daarbij is tenminste behoud van de democratische legitimatie van de besluiten die in het kader van de samenwerking worden genomen. In 2019 - 2020 wordt hiertoe een proces gestart waarbij colleges en raden van de deelnemende gemeente nauw betrokken zijn en dat moet uitmonden in voorstellen die bovengenoemd doel het best realiseren. De geactualiseerde gemeenschappelijke regeling vormt hierbij het kader.