Meer
Publicatiedatum: 04-12-2019

Inhoud

Terug

Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed

Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed

De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met het aanwezige cultureel erfgoed binnen de gemeente willen omgaan. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen waar erfgoed bij betrokken is.

In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden zijn respectievelijk in 2013 en 2014 nota’s cultuurhistorie opgesteld. Voor de voormalige gemeente Naarden is deze niet aanwezig.
De gemeentebrede nota die we gaan opstellen leidt ten minste tot harmonisatie van bestaand beleid. Daarnaast hanteren we als voorlopig uitgangspunt dat erfgoed kan bijdragen aan het versterken van de identiteit van Gooise Meren en van de verschillende kernen. Ook vinden we het van belang om erfgoed naar buiten toe beter op de kaart te zetten en de aanwezige kennis omtrent erfgoed bij betrokkenen te vergroten. Verder willen we onderzoeken hoe (potentiële) monumenteigenaren meer proactief kunnen worden gefaciliteerd. We zoeken hierbij de samenwerking met deskundige derden zoals de SMB en andere monumentenorganisaties.

 

In de beleidsnota willen we de integrale samenhang tussen de verschillende facetten van het cultureel erfgoed en met andere beleidsvelden (o.a. ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme, economie, kunst & cultuur) aangeven.
Verder geven we een prioritering voor de projecten en de daarmee gepaard gaande investeringen van onze gemeente voor het cultureel erfgoed.  Erfgoed is immers één van de kernkwaliteiten die wonen in de gemeente Gooise Meren zo aantrekkelijk maken.