Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2024
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Vertrekpunt: verstandig gebruik maken van tijdelijke financiële ruimte
     1. Blz. 7 Voorsorteren op financieel onzekere tijd: keuzes maken
    2. Blz. 8 Ambitie: uitvoering en samenwerking
     1. Blz. 9 Wat gaan we doen
    3. Blz. 10 Financiën
     1. Blz. 11 Financiën
    4. Blz. 12 Leeswijzer
     1. Blz. 13 Leeswijzer
   3. Blz. 14 Programma 1 Voor en van iedereen
    1. Blz. 15 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 16 1.1. Gezondheid
     1. Blz. 17 Doelstellingen
      1. Blz. 18 1.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 19 Zorginfrastructuur verkennen
       2. Blz. 20 Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
       3. Blz. 21 Visie op vrijwilligerswerk
       4. Blz. 22 Actieplan publieke gezondheid
    3. Blz. 23 1.2. Sport & bewegen
     1. Blz. 24 Doelstellingen
      1. Blz. 25 1.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 26 Actualiseren beweeg- en sportvisie
       2. Blz. 27 Ledverlichting sportvelden
       3. Blz. 28 Sportcoaches
       4. Blz. 29 Versneld sluiten De Lunet i.r.t. Naarderheem
       5. Blz. 30 Uitvoering binnensportharmonisatie
       6. Blz. 31 Inventarisatie sport en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte
    4. Blz. 32 1.3. Welzijn
     1. Blz. 33 Doelstellingen
      1. Blz. 34 1.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 35 Budgetcoaches evalueren
       2. Blz. 36 Evaluatie Minimabeleid
       3. Blz. 37 Doorzetten inclusieagenda
       4. Blz. 38 GGZ-landing in de wijk
       5. Blz. 39 Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid
       6. Blz. 40 Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme
       7. Blz. 41 Regionale aanpak zorgfraude
       8. Blz. 42 Versterken laagdrempelige algemene voorzieningen
    5. Blz. 43 1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen
     1. Blz. 44 Doelstellingen
      1. Blz. 45 1.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 46 Voorzieningenplan vaststellen
       2. Blz. 47 Evaluatie pilot Cultuurcoach
       3. Blz. 48 Uitwerken uitvoeringsprogramma behorend bij cultuurvisie
       4. Blz. 49 Ontwikkelen van een visie op laagdrempelige ontmoetingsruimtes
       5. Blz. 50 Versterken wijkgerichte samenwerkingsstructuur in de sociale basis
    6. Blz. 51 Wie zijn erbij betrokken?
    7. Blz. 52 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 53 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 54 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 55 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 56 2.1. Jeugdbeleid
     1. Blz. 57 Doelstellingen
      1. Blz. 58 2.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 59 Integraal beleidsplan jeugd
       2. Blz. 60 Behoefte ontmoetingsplekken jeugd
       3. Blz. 61 Preventie pilots
    3. Blz. 62 2.2. Jeugdzorg
     1. Blz. 63 Doelstellingen
      1. Blz. 64 2.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 65 Aanpak doorverwijzing huisartsen
       2. Blz. 66 Voortzetting uitbreiding jeugdteam
       3. Blz. 67 Plan van aanpak doorontwikkeling jeugdhulp
    4. Blz. 68 2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting
     1. Blz. 69 Doelstellingen
      1. Blz. 70 2.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 71 Verbeteren aanmeldingsbeleid scholen
       2. Blz. 72 Evaluatie Onderwijskansenbeleid
       3. Blz. 73 Verbinden scholen aan lokale economie
       4. Blz. 74 Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan onderwijs 2025-2026
       5. Blz. 75 Continueren aanpak Nationaal Programma Onderwijs 2023-2025
    5. Blz. 76 Wie zijn erbij betrokken?
    6. Blz. 77 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 78 Toelichting financiële verschillen
   5. Blz. 79 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 80 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 81 3.1. Wonen
     1. Blz. 82 Doelstellingen
      1. Blz. 83 3.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 84 Sturen op passend wonen voor iedereen met onze woonvisie
       2. Blz. 85 Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties
       3. Blz. 86 Implementeren doelgroepenverordening in Omgevingsplannen
       4. Blz. 87 Taskforce sociale woningbouw voortzetten
       5. Blz. 88 Experiment voorrang voor mensen met een ‘cruciaal beroep’ op sociale huurwoning
       6. Blz. 89 Uitvoeren van visie Wonen en Zorg
       7. Blz. 90 Meldpunt Wet goed verhuurderschap
       8. Blz. 91 Versterken positie woningzoekenden
    3. Blz. 92 3.2. Buitenruimte & leefomgeving
     1. Blz. 93 Doelstellingen
      1. Blz. 94 3.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 95 Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren
       2. Blz. 96 Herzien kapbeleid
       3. Blz. 97 Beleid begraafplaatsen herzien
       4. Blz. 98 Beheer areaal
       5. Blz. 99 Verplaatsbare verzamelgraven
       6. Blz. 100 Verledden lichtmasten
       7. Blz. 101 Bodemtaken
       8. Blz. 102 Vergroten inzicht functioneren rioolstelsels
       9. Blz. 103 Klimaatbestendig maken openbare ruimte
       10. Blz. 104 Verbeteren van vervoer en opvang dieren
       11. Blz. 105 Mogelijkheden vergroening inventariseren
    4. Blz. 106 3.3. Duurzaamheid
     1. Blz. 107 Doelstellingen
      1. Blz. 108 3.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 109 Opstellen Programma Energietransitie
       2. Blz. 110 Lokale Aanpak Isolatie Woningen
       3. Blz. 111 RES 2.0
       4. Blz. 112 Uitvoering TransitieVisie Warmte
       5. Blz. 113 Verduurzaming erfgoed
       6. Blz. 114 We blijven samenwerken rond duurzame thema’s met Samen Sneller Duurzaam
       7. Blz. 115 Inwoners en organisaties bewustmaken van het belang van Fairtrade
    5. Blz. 116 3.4. Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 117 Doelstellingen
      1. Blz. 118 3.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 119 Werken volgens de Omgevingswet
       2. Blz. 120 Omgevingsplannen
       3. Blz. 121 Welstandsvrije gebieden
       4. Blz. 122 Wet kwaliteitsborging
       5. Blz. 123 Externe veiligheid
       6. Blz. 124 Voortvarend doorgaan met gebiedsvisie Bussum-Zuid en Visie Muiden Noord-West
    6. Blz. 125 Wie zijn erbij betrokken?
    7. Blz. 126 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 127 Toelichting financiële verschillenverschillen
    9. Blz. 128 Indicatoren
    10. Blz. 129 Kengetallen
   6. Blz. 130 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 131 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 132 4.1. Economie
     1. Blz. 133 Doelstellingen
      1. Blz. 134 4.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 135 Gemeentebreed ondernemersfonds verkennen
       2. Blz. 136 Samenwerking ondernemers en gemeente verbeteren
       3. Blz. 137 Vaststellen plan van aanpak verbeteren bedrijventerreinen
       4. Blz. 138 Stimuleren en faciliteren samenwerkingsverband rond circulaire initiatieven
    3. Blz. 139 4.2. Toerisme & cultureel erfgoed
     1. Blz. 140 Doelstellingen
      1. Blz. 141 4.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 142 Haven in Muiden
       2. Blz. 143 (Toeristische) overnachtingsmogelijkheden
    4. Blz. 144 4.3. Werk & inkomen
     1. Blz. 145 Doelstellingen
      1. Blz. 146 4.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 147 Project Ken je klant evalueren en vervolg bepalen
       2. Blz. 148 Inzetten van SROI voor werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
       3. Blz. 149 Intensivering van activiteiten wegens instroom
       4. Blz. 150 Het regionaal werkcentrum opzetten
       5. Blz. 151 Realiseren van uitstroom naar werk
    5. Blz. 152 4.4. Mobiliteit
     1. Blz. 153 Doelstellingen
      1. Blz. 154 4.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 155 Kernen autoluw maken
       2. Blz. 156 Opstellen visie hoofdwegenstructuur
       3. Blz. 157 Bevorderen gebruik van fiets en openbaar vervoer
       4. Blz. 158 Verkeersveiligheid verbeteren
       5. Blz. 159 Moderniseren parkeerketen
    6. Blz. 160 Wie zijn erbij betrokken?
    7. Blz. 161 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 162 Toelichting financiële verschillen
    9. Blz. 163 Indicatoren
    10. Blz. 164 Kengetallen
   7. Blz. 165 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 166 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 167 5.1. Dienstverlening & communicatie
     1. Blz. 168 Doelstellingen
      1. Blz. 169 5.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 170 Advies Rekenkameronderzoek dienstverlening uitvoeren
       2. Blz. 171 Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek
       3. Blz. 172 Optimale digitalisering interne dossiers Burgerzaken
       4. Blz. 173 Inzet chatbot website wordt geoptimaliseerd. Mogelijkheden voor livechat worden onderzocht.
       5. Blz. 174 Landelijke aanpak adreskwaliteit
    3. Blz. 175 5.2. Veiligheid & handhaving
     1. Blz. 176 Doelstellingen
      1. Blz. 177 5.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 178 Nieuw Bibob-beleid
       2. Blz. 179 Inzet Bibob-coördinator voortzetten
       3. Blz. 180 Voortzetten integrale toezicht en handhavingsacties (BIT)
       4. Blz. 181 Aanpak cybercrime verbeteren
       5. Blz. 182 Herprioritering toezicht Boa’s
    4. Blz. 183 5.3. Bestuur & organisatie
     1. Blz. 184 Doelstellingen
      1. Blz. 185 5.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 186 Democratische kwaliteit - uitwerken middelen voor participatie
       2. Blz. 187 Inzet wijkadviseurs voortzetten
    5. Blz. 188 5.4. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 189 Doelstellingen
      1. Blz. 190 5.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 191 Discussienota regionale samenwerking
       2. Blz. 192 Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda (RSA)
       3. Blz. 193 MRA Agenda vaststellen
    6. Blz. 194 Wie zijn erbij betrokken?
    7. Blz. 195 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 196 Toelichting financiële verschillen
    9. Blz. 197 Indicatoren
   8. Blz. 198 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 199 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 200 6.1. Financiën
     1. Blz. 201 Doelstellingen
      1. Blz. 202 6.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 203 Vergroten informatiewaarde P&C-producten
       2. Blz. 204 Toegankelijkheid rapportagetool Pepperflow verbeteren voor raadsleden
    3. Blz. 205 6.2. Vastgoed
     1. Blz. 206 Doelstellingen
      1. Blz. 207 6.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 208 Portefeuilleplan vastgoed
       2. Blz. 209 Afwegingskader vastgoed verwerving opstellen
       3. Blz. 210 Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
       4. Blz. 211 Vastgoedmanagement systeem
    4. Blz. 212 6.3. Grondbeleid
     1. Blz. 213 Doelstellingen
      1. Blz. 214 6.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 215 Portefeuilleplan grond
       2. Blz. 216 Beleid oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)
       3. Blz. 217 Afwegingskader aankoop grond
       4. Blz. 218 Beleidskader ‘Recht van opstal’
    5. Blz. 219 6.4. Belastingen
     1. Blz. 220 Doelstellingen
      1. Blz. 221 6.4.1. Wat willen we bereiken?
    6. Blz. 222 Wie zijn erbij betrokken?
    7. Blz. 223 Wat mag het kosten?
    8. Blz. 224 Toelichting financiële verschillen
    9. Blz. 225 Indicatoren
   9. Blz. 226 Financiële begroting
    1. Blz. 227 Financiële recapitulatie programma's
     1. Blz. 228 Financiële recapitulatie programma's
     2. Blz. 229 Investeringen
    2. Blz. 230 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 231 Incidentele baten en lasten
     2. Blz. 232 Structurele mutaties reserves
    3. Blz. 233 Balans
     1. Blz. 234 Balans
     2. Blz. 235 EMU-Saldo
     3. Blz. 236 Stand en verloop reserves
     4. Blz. 237 Stand en verloop voorzieningen
    4. Blz. 238 Financiële positie
     1. Blz. 239 Algemene Dekkingsmiddelen
     2. Blz. 240 Overhead
  2. Blz. 241 Paragrafen
   1. Blz. 242 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 243 Inleiding
    2. Blz. 244 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 245 Aanpassing belastingen en heffingen 2024
    4. Blz. 246 Overzicht geraamde opbrengsten lokale heffingen
    5. Blz. 247 Tarieven 2024
    6. Blz. 248 Ontwikkeling woonlasten (lokale belastingdruk) voor huishoudens in Gooise Meren
    7. Blz. 249 Vergelijking gemeentelijke woonlasten met andere gemeenten
    8. Blz. 250 Belastingen nader toegelicht
    9. Blz. 251 Heffingen nader toegelicht
    10. Blz. 252 Kwijtscheldingsbeleid
    11. Blz. 253 Algemene ontwikkelingen
   2. Blz. 254 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 255 Risicobeheersing
    2. Blz. 256 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 257 Kengetallen
   3. Blz. 258 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 259 Inleiding
    2. Blz. 260 Beleidskader
    3. Blz. 261 Ontwikkelingen 2024
   4. Blz. 262 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 263 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 264 Financieringsbeleid
    3. Blz. 265 Financiering
   5. Blz. 266 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 267 Inleiding
    2. Blz. 268 Interne bedrijfsvoering
    3. Blz. 269 Sturing en beheersing
   6. Blz. 270 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 271 Inleiding
    2. Blz. 272 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 273 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 274 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    5. Blz. 275 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    6. Blz. 276 Archief Gooi en Vechtstreek
    7. Blz. 277 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    8. Blz. 278 BNG Bank N.V.
    9. Blz. 279 GEM Crailo BV
    10. Blz. 280 Stichting Goois Natuurreservaat
    11. Blz. 281 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    12. Blz. 282 Metropoolregio Amsterdam
    13. Blz. 283 Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
   7. Blz. 284 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 285 Hoofdlijnen
    2. Blz. 286 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 287 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 288 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 289 Bijlagen
   1. Blz. 290 Bijlage 1 Overzicht investeringen
    1. Blz. 291 Overzicht investeringen Programma 1
    2. Blz. 292 Overzicht investeringen Programma 2
    3. Blz. 293 Overzicht investeringen Programma 3
    4. Blz. 294 Overzicht investeringen Programma 4
    5. Blz. 295 Overzicht investeringen Programma 5
   2. Blz. 296 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 297 Taakvelden
   3. Blz. 298 Bijlage 3 Indicatoren
    1. Blz. 299 Verplichte indicatoren eigen gegevens
    2. Blz. 300 Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?
    3. Blz. 301 Toelichtingen verplichte indicatoren
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap