Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

De dienstverlening aan onze inwoners is adequaat.
Onze inwoners kunnen rekenen op een toegankelijk, duidelijk en transparant bestuur en de bijbehorende organisatie.
Onze inwoners kunnen veilig in onze gemeente leven.
De gemeente Gooise Meren werkt effectief samen en is daarmee slagvaardig.

5.1. Dienstverlening & communicatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.1.1. Wat willen we bereiken?

De inwoner staat centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente doet wat ze zegt, zegt wat ze doet en legt dit ook uit. De gemeente is persoonlijk, toegankelijk en (actief) communicatief en zoekt naar oplossingen. Uitgangspunt is digitaal waar kan, persoonlijk/fysiek waar moet. De gemeente informeert inwoners in een vroegtijdig stadium en is transparant.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We zijn dienstbaar, oplossingsgericht en duidelijk en passen waar nodig onze communicatie daarop aan. We zorgen voor een duidelijke terugkoppeling bij meldingen en actieve uitleg bij vertraagde processen.
• De vraag van inwoners, ondernemers en instellingen staat centraal in ons handelen. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren door nog persoonlijker en directer te communiceren. We willen onze medewerkers hiervoor meer ruimte geven en waar nodig onze processen aanpassen. 
• De digitalisering wordt uitgebouwd. Persoonlijk contact en het maken van (spoed) afspraken blijven mogelijk en onze gemeenteloketten blijven open. 

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

5.2. Veiligheid & handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.2.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente draagt bij aan de veiligheid in Gooise Meren en werkt hierbij integraal samen met relevante partners. De gemeente draagt zorg voor het voldoen aan de geldende regelgeving door middel van handhaving.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente versterkt de aanpak tegen ondermijning.
• We verstevigen de samenwerking met bewoners en ondernemers om buurten veiliger te maken (buurtpreventie) en focussen op het verminderen van de drugdealoverlast op verschillende plekken in onze gemeente. We maken het melden van overlast en criminaliteit makkelijk en toegankelijk.
• We leggen de nadruk op het weerbaarder maken van onze inwoners tegen digitale criminaliteit door middel van actieve communicatiecampagnes.
• We zetten onze boa’s effectiever in met minder nadruk op het handhaven van parkeren en meer op handhaving van de openbare orde en veiligheid (waaronder ook verkeersveiligheid).

5.2.1 Wat gaan we er voor doen in 2024

5.3. Bestuur & organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.3.1. Wat willen we bereiken?

Inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te brengen en worden actief betrokken bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief wendbaar, is toekomstgericht en in staat om flexibel op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We passen onze participatievisie aan op basis van opgedane ervaring en de inwerkingtreding van de omgevingswet/visie en de daarbij behorende participatieverordening. We willen de discussies over beleidsontwikkeling of projecten tussen de raad, het college en de inwoners verbeteren, waarbij iedereen tijdig en goed wordt betrokken en er adequate verslaglegging is. 

• We blijven investeren in wijkagenda’s en zorgen dat wijkagenda’s, gebiedsvisies en centrumplannen op elkaar aansluiten.

• Wijkplatforms en -raden zijn waardevolle instrumenten. We willen de kring van belanghebbenden uitbreiden. Zo komen de algemene afwegingen die de gemeente moet maken beter in beeld door de bredere betrokkenheid. We gaan hiervoor ook nieuwe vormen van participatie onderzoeken en het burgerpanel actiever inzetten, waarbij de gemeente de regie voert.

• We investeren in onze organisatie. We moeten zorgen dat de hoeveelheid werk in overeenstemming met de capaciteit is.  Daarnaast zorgen we dat er ruimte is om het potentieel te benutten en toekomstbestendig te worden met elkaar.

• We investeren in strategische personeelsplanning. 

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.4.1. Wat willen we bereiken?

Als regiogemeenten versterken we elkaar door effectief samen te werken op de onderwerpen waar dat nodig is.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente wil op voor ons belangrijke onderwerpen een voortrekkersrol nemen in de regionale samenwerking.
• Het uitgangspunt is ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Hierbij blijft de gemeente de inhoudelijke lijn bepalen. Nieuwe samenwerkingen komen enkel op initiatief van de gemeente(n) tot stand. Samenwerking wordt altijd getoetst aan kwaliteit, kosten en een aantoonbare meerwaarde voor inwoners. Hiervoor biedt de nota verbonden partijen een kader.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Wie zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 5:

- Regio Gooi en Vechtstreek

- Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

- Metropool Regio Amsterdam 

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (na wijziging) MB 2024 MB 2025 MB 2026 MB 2027
Lasten
Duidelijke&transparante dienstverlening
Dienstverlening en communicatie 4.668 2.916 3.249 3.050 3.118 2.989
Veiligheid en handhaving 6.501 6.636 7.514 7.412 7.408 7.452
Bestuur en organisatie 2.624 2.798 2.738 2.738 2.737 2.737
Bestuurlijke samenwerking 341 426 439 583 439 534
Totaal Duidelijke&transparante dienstverlening 14.135 12.776 13.940 13.783 13.702 13.712
Baten
Duidelijke&transparante dienstverlening
Dienstverlening en communicatie -1.006 -571 -1.194 -1.187 -1.325 -1.170
Veiligheid en handhaving -140 -69 -78 -78 -78 -78
Bestuur en organisatie -1.807 -95 0 0 0 0
Bestuurlijke samenwerking -92 -88 -88 -88 -88 -88
Totaal Duidelijke&transparante dienstverlening -3.045 -823 -1.360 -1.353 -1.492 -1.336
Resultaat voor bestemming 11.090 11.953 12.580 12.430 12.210 12.375

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2024 t.o.v. begroting 2023    
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) V/N 
(V= voordeel, N= nadeel)

Algemeen

Urentoedeling
In de begroting is de toedeling van de formatie aan de activiteiten / producten opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan ook programma-overstijgend zijn maar is, behoudens de loonontwikkelingen, budgetneutraal.

Prijsontwikkeling
Conform Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten met 7% verhoogd.

   

Dienstverlening en communicatie

Burgerzaken
Verschuiving urentoedeling (N € 442K)
Geldigheid paspoorten (10 jaar) effect 2024 (per saldo V € 237K)
Minder verkiezingen t.o.v. 2023  (V € 100K)

76 N

Samenkracht en participatie

Verschuiving urentoedeling (N 442K)

CUP: Herijken participatievisie (N 70K)

563 N

Veiligheid en handhaving

Brandweer en rampen
Bijdrage Veiligheidsregio (loon- en prijsontwikkeling) (N € 457K)
Verschuiving urentoedeling (N € 101K)

645 N

Handhaving
Verschuiving urentoedeling (N € 234K)
CUP 2024: nieuw Bibob beleid en externe veiligheid (N € 80K)

223 N

Bestuur en organisatie

Bestuursondersteuning
Verschuiving urentoedeling (V 1.084K)
Geen onttrekking voorziening ivm vervallen spaarhypotheken 2023 (N € 95K)

834 V
Overige verschillen < € 70.000 46 V
Totaal 627  N

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Eigen indicatoren Dienstverlening

nr. Omschrijving indicator 2022 2023 t/m juli 2024 Streefwaarde Bron
1. Percentage inkomende telefoontjes dat binnen 30 seconden wordt opgenomen  66% 73% 72% 70% Telefooncentrale
2. 90% van de baliebezoekers worden binnen 5 minuten na afspraaktijd geholpen 90% 89% 90% 90  Klantbegeleidingssysteem JCC
3. 80% van de Burgerzaken producten worden digitaal aangevraagd  80% 85% 85% 80% I-Burgerzaken
4. Waardering van inwoners over de dienstverlening aan de balie 8,6 8,2 8 cijfer 7 KCM survey
5. Waardering van inwoners over de telefonische dienstverlening  - 7,3 7,5 cijfer 7 KCM survey
6. Percentage telefoontjes dat opgenomen wordt 90% 93% 93% 93% Telefooncentrale

 

Eigen indicatoren Veiligheid

nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 Streefwaarde Bron
7. Percentage inwoners dat zich ‘s avonds onveilig voelt - 1,0% - Nog bepalen Veiligheidsmonitor 2019 -  VM 2021
8. Percentage inwoners dat sociale overlast ervaart  - 10,0% - Nog bepalen Veiligheidsmonitor
9.

Totaalaantal geregistreerde misdrijven GM  ≤ voorgaand jaar   

2.771 2.499 2.362 Nog bepalen RVS - politie