Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inleiding
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

 

Nummer Kapitaalgoed Beheer-/beleidsplan   Looptijd tot en met
1 Riolering Beheerplan Riolering 2025
2 Gebouwen Beheerplan Gebouwen 2025
3 Kunstwerken Beheerplan Civiele Kunstwerken 2025
4 Wegen Beheerplan Wegen 2025
5 Water Beheerplan Water 2025
6 Groen Beheerplan Groen 2025
7 Spelen Beheerplan Speelvoorzieningen 2025
8  Sport Beheerplan Buitensportaccommodaties 2025
9 Begraafplaatsen Beheerplan Begraafplaatsen 2025
10 (straat)Meubilair Beheerplan Meubilair 2025
11 Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI) Beheerplan Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 2025

 

Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:
1.    Het beleidskader
2.    De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
3.    De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
4.    De ontwikkelingen in 2024

 

 

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

De vastgestelde Visie Buitenruimte is vertaald naar beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen. Hierin zijn de financiële middelen ten behoeve van het regulier onderhoud, storingsonderhoud, het planmatig (groot)onderhoud alsmede de benodigde vervangingsinvesteringen opgenomen.  De kapitaalgoederen worden conform de vastgestelde beheerplannen beheerd. 

Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.

* Bedragen zijn exclusief de uren eigen personeel. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Ontwikkelingen 2024

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen 2024

Areaaluitbreiding 

Vanuit diverse (bouw)plannen wordt areaal aan de gemeente overgedragen. Het gaat hierbij om De Krijgsman deelplan 6 t/m 9, het buitenterrein van de Sporthal Bredius, het bouwplan Bredius en de Voormeerpassage. Voor het jaarlijkse periodiek onderhoud is een structurele verhoging van diverse exploitatiebudgetten verwerkt. 

 

Beeldkwaliteit

In overeenstemming met de vastgestelde beheerplannen 2022-2025 vindt het onderhoud overal plaats op beeldkwaliteitsniveau C. De begroting is conform de beheerplannen opgenomen. Eind 2023 wordt de beeldkwaliteit geëvalueerd en wordt u daarover geïnformeerd. Eventuele wijzigingen die hieruit zijn voortgevloeid, worden per begrotingswijziging verwerkt.

1. Riolering

Onderhoud

Beheer en onderhoud wordt zowel planmatig als incidenteel uitgevoerd. Jaarlijks worden alle straat-, en trottoirkolken, een deel van het hoofdriool en alle gemalen en pompputten gereinigd. Een deel van het hoofdriool en de gemalen en pompputten worden tevens geïnspecteerd (conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026 (GRP)). Indien nodig wordt schade aan het hoofdriool hersteld.
 
Grootschalige vervanging
De voorbereidingen voor de vervanging van de riolering in de Spiegelstraat e.o., de Graaf Wichmanlaan e.o., de Veerstraat en het Van der Helstpark e.o. lopen. Deze projecten worden integraal opgepakt. De uitvoering van deze projecten starten dit jaar.  Verder wordt een start gemaakt met de voorbereiding van andere herinrichtingsplannen.

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Riolering Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 1.461 1.461 1.461 1.254
Investeringen 6.945 14.735 11.612 6.878
Kapitaallasten 2.482 2.615 3.071 3.445

2. Gebouwen

Groot onderhoud
Het groot onderhoud wordt volgens de meerjarenonderhoudsbegroting uitgevoerd. Met name dakonderhoud en schilderwerk staat op het programma bij diverse panden.  Het voornemen is om dit jaar een nieuwe aanbesteding te houden voor een raamovereenkomst voor installatieonderhoud.  

We gaan dit jaar verder met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen vanuit het ESCo-project.  Ook duurzaamheidsmaatregelen voor het reguliere areaal (dus zonder de panden die onder het ESCo-project vallen) worden verder in kaart gebracht.  Ondertussen zal bijvoorbeeld bij vervanging van dakwerk, electra en installaties op natuurijke momenten al duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd. 

Vanuit onderhoud sluiten we aan bij de realisatie van KC de Meerstroom om de overdracht zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Ook bij andere projecten die mogelijk nieuw vastgoed opleveren wordt al in een vroegtijdig stadium proactief meegedacht voor een optimaal onderhoud.  

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Gebouwen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud 778 740 739 739
Groot onderhoud (voorziening) 1.233 1.392 1.937 822
Investeringen 3.170 6.160 0 0
Kapitaallasten 3.396 3.584 3.920 3.719

3. Kunstwerken

Onderhoud
Het veilig houden en het goed laten functioneren van de kunstwerken wordt jaarlijks gewaarborgd door middel van planmatige onderhoudswerkzaamheden en het inspecteren van de kunstwerken. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd door de contractaannemer. De gecontracteerde werkzaamheden betreffen het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen. Ook storingen en schades aan de beweegbare bruggen worden ook opgelost door de contractaannemer.
De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen van Muiden en Muidenberg wordt door Waternet uitgevoerd. De bruggen in de kern Naarden wordt door de afdeling Beheer en Service bediend.

Groot onderhoud
Naast de onderhoudswerkzaamheden wordt ook het planmatig onderhoud uitgevoerd volgens het Beheerplan Kunstwerken: 
-    Hakkelaarsbrug; groot onderhoud loopt door;
-    De risico-inventarisatie en evaluatie rapportage is geëvalueerd en we gaan verder met de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen;
-    De herstelwerkzaamheden van de brug in de Hoofdlaan worden verder uitgevoerd;
-    De areaaluitbreiding van de kunstwerken in de Krijgsman wordt verder uitgerold;
-    De gesprekken zijn gaande met Rijksvastgoedbedrijf en Vattenfall over de overname van respectievelijk de Groenebrug en de PENbrug  door de gemeente. 

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Civiele Kunstwerken Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud 233 233 233 233
Groot onderhoud (voorziening) 740 417 455 455
Investeringen 1.111 0 0 0
Kapitaallasten 261 325 321 317

4. Wegen

In Beheerplan Wegen heeft een verdere uitdieping van de onderhoudsplanning plaatsgevonden inclusief de financiële vertaling daarvan. Tevens is er aandacht voor een integrale benadering van het kapitaalgoed Wegen, doordat ook aspecten als gladheidsbestrijding en straatreiniging zijn betrokken.

Onderhoud
Het gangbaar en veilig houden van de wegen is een belangrijk taak en vindt dagelijks plaats. De meldingen van bewoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen medewerkers van Beheer en Service uitgevoerd. Ook kan een contractaannemer ingezet worden.

Conform de meerjarenplanning staat voor wegen het groot onderhoud aan de Koningin Sophielaan, Muiden Vesting Oost,  Muiden Vesting West,  Buitendijke Muiderberg, slijtlagen Brediuskwartier, de Huizerweg en de Componistenkwartier op het programma. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt in fases uitgevoerd. De uit te voeren maatregelen worden integraal uitgevraagd met de vakdisciplines riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen.
De voorbereidingen van de Kooltjesbuurt zijn gestart en lopen door in 2024. De voorbereiding van Lorentzweg-Beatrixplantsoen wordt dit jaar gestart. 

De weginspectie is uitgevoerd. De maatregeltoets vindt plaats Q3 in 2023. Over de uitkomst van de weginspectie wordt u seperaat geïnformeerd. 

De nieuwe asfalt deklagen worden uitgevoerd in een geluidreducerend asfalt, zodat omwonenden minder last hebben van geluidsoverlast door motorvoertuigen. 

Grootschalige vervangingen en herinrichtingsprojecten
Er is een start gemaakt met de voorbereiding voor de projecten Abri-Over de Tol, Amsterdamsestraatweg (Muiden), Amersfoortstestraatweg (Naarden) en de Dorpsstraat (Muiderberg). De uitvoering start dit jaar. Bewoners van deze wijk zijn betrokken bij de projecten door middel van informatieavonden en enquêtes. Tevens lopen de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het glasvezelnetwerk in Muiden, Muiderberg en Naarden. Inwoners kunnen terecht op een externe website.  

Toegankelijkheid wegen
In het kader van inclusie en de uitvoering van de Visie Buitenruimte verbeteren we de toegankelijkheid van de openbare ruimte van Gooise Meren. Het gaat om de toegankelijkheid bij oversteeklocaties en stoepen, het in- en uitlopen van openbare voorzieningen en de haltering locaties openbaar vervoer. Ook wordt in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid van de openbare ruimte getoetst aan de hand van de CROW-richtlijnen.

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Wegen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud 793 700 700 700
Groot onderhoud (voorziening) 2.004 1.122 1.890 1.890
Investeringen 2.395 3.223 1.597 940
Kapitaallasten 1.831 1.962 2.418 2.515

5. Water

Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de waterwegen, zoals het verwijderen van riet, overtollige waterplanten en drijfvuil, is in 2023 een baggerplan opgesteld. Dit jaar worden de werkzaamheden uit dit baggerplan uitgevoerd.

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Water Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 276 276 276 276
Investeringen 0 0 0 0
Kapitaallasten 97 46 46 45

6. Groen

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen behouden en het liefst willen versterken. Het periodiek onderhoud en correctief onderhoud van groen heeft betrekking op alle beplantingen, bomen en grasachtige vegetaties die bij Gooise Meren in eigendom en beheer zijn.

Onderhoud
Bij onderhoud wordt geen onderscheid gemaakt tussen groot en dagelijks onderhoud. Er is eigenlijk geen sprake van groot onderhoud, aangezien de werkzaamheden jaarlijks terugkeren. Het klein of dagelijks onderhoud wordt rechtstreeks bekostigd vanuit de exploitatie. De reconstructies of vervangingen worden beschouwd als investeringen. Jaarlijks vervangen we een deel van de beplantingen waar we zoveel mogelijk aansluiten bij projecten.

Vervangingen
Bij vervangingen is het streven de biodiversiteit te vergroten. Dit helpt bijvoorbeeld bij de bestrijding van de eikenprocessierups doordat meer natuurlijke vijanden aanwezig zijn in het groen. Bij een grotere biodiversiteit zijn de risico’s op ziektes en plagen kleiner. Ook monitoren we de ontwikkeling van de Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw en de verspreiding van eikenprocessierups nauwlettend.

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Groen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 2.324 2.284 2.284 2.209
Investeringen 583 448 130 222
Kapitaallasten 236 258 276 275

7. Spelen

We zorgen voor het uitvoeren van het periodiek onderhoud aan speelvoorzieningen en toetsen op de veiligheid van onze speeltoestellen en ondergronden. Waar nodig treffen we correctieve herstelmaatregelen.

Vervangingen
Jaarlijks vervangen we een deel van de ondergronden en speeltoestellen vanwege schade, einde levensduur of veroudering. Bij vervangingen of herinrichting wordt, in het kader van bespeelbaarheid van de openbare ruimte, gekeken of er in de directe omgeving speelmogelijkheden zijn of gecreëerd kunnen worden waarbij de huidige locatie aansluit, kleiner/anders ingericht kan worden of misschien zelfs kan vervallen. Herinrichtingen worden vroegtijdig aan de buurt kenbaar gemaakt middels bewonersbrieven en de gemeentelijke website. Buurtparticipatie is een vast gegeven binnen ontwerp en inrichtingselementen. Vanaf 2019 houden wij bij een herinrichting of vervangen rekening met de inclusieve samenleving. Daar waar mogelijk wordt de speelvoorziening aangepast om beter aan te sluiten aan de leeftijdscategorie en de speelbehoefte vanuit de omgeving. Bij een aantal speelplaatsen worden diverse toestellen vervangen.  De aanpassing van de skatebaan en het basketbalveld naast de Purperreiger lopen door van 2023 naar 2024.  De speelplaats bij de Werven en de Anna van Buurenlaan worden gerenoveerd. 

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Speelvoorzieningen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 197 197 197 197
Investeringen 113 113 102 102
Kapitaallasten 203 214 224 222

8. Sport

Onderhoud
De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het opgestelde meerjarenonderhoudsplan. We zorgen dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. Velden en banen zijn ingericht en functionerend volgens bondsnormen van de betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit: voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal, atletiek en honk- en softbal. 

Groot onderhoud en vervangingen
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen zullen uitgevoerd worden volgens de planning uit het meerjarenonderhoudsplan, te weten de hockeyvelden 2, 3 en 4  en voetbalveld 2 op sportpark Naarden, en veld 3 op sportpark De Kuil. 

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Buitensportaccommodaties Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 668 668 668 668
Investeringen 3.165 1.146 120 105
Kapitaallasten 1.409 1.722 1.825 1.736

9. Begraafplaatsen

Onderhoud
Begraafplaatsen zijn plaatsen waar al eeuwenlang afscheid wordt genomen van dierbare overledenen.  Begraafplaatsen dienen dan ook om verschillende redenen tot waardevolle monumenten te worden gerekend. Vaak zijn er fraai gebeeldhouwde gedenktekens te vinden of zijn er personen begraven die op lokaal of nationaal niveau een belangrijke rol hebben gespeeld. Bovendien hebben nogal wat begraafplaatsen een parkachtig karakter of zijn zelfs als zodanig aangelegd en zijn er bijzondere of zeldzame bomen en heesters te vinden.

Groot onderhoud en vervangingen
C
onform de raadsmededeling inzake 'Resultaten het onderzoek begraafplaats Muiden' worden de werkzaamheden aan het drainageplan voorbereid.

De beplanting op begraafplaats Nieuw-Valkeveen is een ontwerp van Tersteeg. Het voornemen is om dit jaar een beplantingsplan te laten maken. Aan de hand daarvan zal beplanting en nieuwe bomen worden aangeplant.

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Begraafplaatsen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 364 269 269 269
Investeringen 0 0 0 0
Kapitaallasten 59 58 52 52

10. (Straat)meubilair

Onderhoud
In het beheerareaal gemeente Gooise Meren staan ca. 9300 verkeersborden dan wel straatnaamborden. 

Het reguliere onderhoud aan het straatmeubilair wordt onderhouden door de inzet van de medewerkers van Beheer en Service. Aan de hand van het schouwresultaat van het beheerareaal en meldingen worden palen, fietsenrekken, afvalbakken, hekwerken, plattegrondkasten, anti-parkeerbeugels, komportalen en overige objecten indien nodig hersteld en gereinigd. De houten zitgedeeltes van de zitbanken worden indien noodzakelijk geschilderd, gereinigd of vervangen.

De kruismarkeringen (belijningen) ten behoeve van de invalideparkeerplaatsen en oplaadlocaties binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren worden aan de hand van de onderhoudsstaat opgefrist zodat de zichtbaarheid duidelijk blijft.

Groot onderhoud
De verkeersborden zijn het afgelopen jaar geïnventariseerd en in het beheersysteem gedigitaliseerd. Tevens zijn de verkeersborden geïnspecteerd op beeldkwaliteit. Aan de hand van de resultaten wordt per locatie de resultaten bekeken om een mogelijke sanering van verkeersborden te bewerkstelligen. Deze sanering heeft als doel een duidelijker en overzichtelijker verkeersbeeld te verkrijgen en minder verrommeling op straat. Het reguliere onderhoud aan de verkeersborden zoals het rechtzetten van verkeersborden en dragers, het schoonmaken en verkeersborden en het vervangen en/of bijplaatsen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door medewerkers van Beheer en Service. 

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
(straat)Meubilair Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 182 182 182 182
Investeringen 0 0 0 0
Kapitaallasten 20 20 19 19

11. Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI)

Onderhoud
De gemeente Gooise Meren zorgt ervoor dat de openbare verlichting op de wegen en straten in woon- en industriegebieden goed functioneert en er verzorgd uitziet.  De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen, het verwijderen van bestikkering, en het vervangen van gloeilampen door duurzame ledverlichting, zodat er bespaard wordt op het energieverbruik. De schade- en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld.

Groot onderhoud en vervangingen
Om de duurzaamheidsopgave te versnellen en een structurele besparing op de energielasten te realiseren worden de resterende 9.000 lantaarns de komende twee jaar versneld verled.

De nulmeting over de toestand van de verkeersregelinstallaties wijst uit dat Amersfoortsestraatweg aansluiting A1 + Zuidpolderweg/Googweg vervangen moet worden. In 2025 volgt dan de Brediusweg/Gen. de La Reylaan + Ceintuurbaan/Amersfoortsestraatweg,  in 2026 de Lambertus Hortensiuslaan/Rijksweg + Amsterdamsestraatweg en in 2027 Rijksweg/Kon. Wilhelminalaan + Brediusweg/Amersfoortsestraatweg.

 

Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Verlichting & verkeersregelinstallaties (VRI) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Regulier onderhoud en groot onderhoud 1.516 1.516 416 416
Investeringen 552 380 349 264
Kapitaallasten 253 285 332 348