Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Gezondheid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.1.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente stimuleren we dat inwoners gezond leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en communicatie. We werken hierbij samen met relevante partners. We kijken bij gezondheid niet alleen naar individuele fysieke en mentale beperkingen, maar ook naar hoe iemand ermee omgaat en welke mogelijkheden de omgeving biedt voor de inwoners om passende keuzes te maken.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• Preventieve voorzieningen in de leefomgeving.
• Een betere luchtkwaliteit en aan het verminderen van geluidsoverlast.
• Een goed regionaal zorgcentrum en streven ernaar om in samenwerking met partners de zorg – formeel en informeel – anders te organiseren, bijvoorbeeld door andere woonvormen (‘wonen met zorg’) en zorgondersteuning op wijkniveau.

1.2. Sport & bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.2.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente zorgen wij dat iedereen toegang heeft tot sport- en beweegmogelijkheden, zowel binnen als buiten in de openbare ruimte. Wij stimuleren het gebruik hiervan. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met deze voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van het gebruik van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden. De komende vier jaar leggen we de nadruk op bewegen in de openbare ruimte en op de toegankelijkheid van sport voor inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• Meer plekken in onze gemeente waar inwoners kunnen spelen en bewegen.
• Het meer toegankelijk maken van sport en het stimuleren van doorstroming naar verenigingen, o.a. door inzet van de buurtsportcoaches.
• Het bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk deel kan nemen aan de sport naar eigen keuze.
• Het faciliteren van een nieuwe zwemvoorziening in het Naarderheem waarna het zwembad De Lunet gesloten zal worden.
• Een goede sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

1.3. Welzijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.3.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente ondersteunen we de kwetsbaren met als doel dat zij (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We werken aan het voorkomen van armoede. We zien eenzaamheid en isolatie als een serieus maatschappelijk vraagstuk.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• de effecten van armoede op kinderen en ouderen.
• eenzaamheid en isolement.
• de minimaregelingen waar we niet op gaan bezuinigen, en gaan onderzoeken of we onze voorzieningen bereikbaar moeten maken voor een grotere groep huishoudens met een smalle beurs om zo de armoede te bestrijden.
• preventie, zorg en advies. We hebben daarbij extra aandacht voor vroegsignalering. We voeren de recent aangepaste en uitgebreide aanpak van schuldhulpverlening uit. Daarbij sluiten we aan bij landelijke initiatieven.
• Een meer effectieve aanpak in het bestrijden van analfabetisme en digibetisme, die we lokaal gaan inbedden, onder andere via de bibliotheek.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.4.1. Wat willen we bereiken?

Het aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen vormt het sociale hart van Gooise Meren voor iedereen. Daar waar initiatieven uit de samenleving komen, worden deze ondersteund.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• een sterk lokaal netwerk. Daarom vragen we van welzijnsorganisaties dat zij van lokale verenigingen gebruikmaken of hierop aansluiten.
• het versterken van het lokale netwerk, aan het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan verbinding en ontwikkeling.
• met partners werken aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor iedereen, zoals de Plataan. Hierbij leggen we de nadruk op cultuur en creativiteit.
• met cultuurcoaches bevorderen dat inwoners, met name jongeren, in aanraking komen met cultuur.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Wie zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 1:

- Regio Gooi en Vechtstreek

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (na wijziging) MB 2024 MB 2025 MB 2026 MB 2027
Lasten
Voor en van iedereen
Gezondheid 2.969 3.395 3.538 3.788 3.704 3.385
Sport en Bewegen 3.283 4.378 4.189 4.223 4.310 4.232
Welzijn 16.881 18.530 18.956 18.870 18.672 18.633
Maatschapelijke en culturele voorzieningen 5.490 3.231 3.522 3.386 3.381 3.381
Totaal Voor en van iedereen 28.624 29.534 30.205 30.266 30.067 29.631
Baten
Voor en van iedereen
Gezondheid -40 -425 -383 -388 -311 0
Sport en Bewegen -360 -1.036 -884 -884 -870 -823
Welzijn -2.113 -2.693 -2.691 -2.915 -3.454 -3.413
Maatschapelijke en culturele voorzieningen -6 -55 -55 -55 -55 -55
Totaal Voor en van iedereen -2.518 -4.209 -4.014 -4.243 -4.690 -4.291
Resultaat voor bestemming 26.105 25.325 26.191 26.023 25.378 25.341
Onttrekkingen
Voor en van iedereen
Sport en Bewegen -173 -171 -141 -140 -139 -65
Welzijn -136 -68 0 0 0 0
Totaal Voor en van iedereen -308 -239 -141 -140 -139 -65

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2024 t.o.v. begroting 2023    
Onderdeel programma 1 Verschil(x € 1.000)

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Algemeen

Urentoedeling
In de begroting is de toedeling van de formatie aan de activiteiten / producten opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan ook programma-overstijgend zijn maar is, behoudens de loonontwikkelingen, budgetneutraal.

Prijsontwikkeling
Conform Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten met 7% verhoogd.

   

Gezondheid

Gezondheidszorg
Doorwerking in 2024 van het CAO-effect bij de Regio Gooi en Vechtstreek (N € 55K)
Prijsontwikkeling (7%), conform Perspectiefnota 2024, op het budget Gezondheid; dit bestaat met name uit de bijdrage aan de regio (N € 185K)

184 N

Sport en bewegen

Sport
Vervallen incidentele budgetten 2023 (V € 181K)
CUP 2024 beweegmogelijkheden en beweeg en sportvisie (N € 150K)
Ruimte maken CUP 2024 Buurtsportcoaches (V € 90K)
Verschuiving urentoedeling (N € 114K)

7 V

Welzijn

Collectieve voorzieningen
Verschuiving urentoedeling (N € 1,4 mln.) vanuit maatwerk-voorzieningen
Vervallen incidenteel budget bescherming en opvang 2023 (V € 235K)
Indexatie (N € 240K)

1.444 N

Maatwerkvoorzieningen Wmo
Hogere regiobijdrage 2024 (N € 190K)
Verschuiving urentoedeling naar collectieve voorzieningen (V € 1,4 mln.)
Indexatie (N € 515K)
CUP 2024: verkenning zorgcentrum (N € 50K)
Vervallen incidentele budgetten 2023 (V € 106K)

803 V

Maatschappelijke en culturele voorzieningen

Culturele vorming
CUP cultuurvisie (N € 120K); Structureel budget cultuurvisie (N € 400K)

Indexatie (N € 130K)

647 N

Kunst
Vervallen incidentele subsidie Kerk 2023 (V € 210K)
Vervallen incidenteel budget cultuurcoaches CUP 2023 (V € 200K)

411 V

Samenkracht en participatie
Verschuiving urentoedeling (V 147K)

145 V

Overige

Overige verschillen < € 70.000

55 N
Totaal 984 N