Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

Gooise Meren biedt passende woonruimte.
De gemeente Gooise Meren is duurzaam, leefbaar en toekomstgericht.
De gemeente Gooise Meren groeit met behoud van de kwaliteit van de groene en veilige leefomgeving.

3.1. Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.1.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente wil scherp blijven sturen op de vervulling van de woningbouwopgaven. Daarom is zij in 2023 gestart met het actualiseren van de woonvisie, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. De tekorten aan geschikte woningen gelden met name voor de lagere- en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.2.1. Wat willen we bereiken?

De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte zijn erop gericht dat deze groen, schoon en veilig is, bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering en bijdraagt aan de biodiversiteit. We betrekken inwoners hierbij en stimuleren actieve bijdragen vanuit de samenleving. Zorg voor dierenwelzijn is voor ons een kwestie van beschaving. Organisaties die wettelijke taken uitvoeren bij het inzetten voor dierenwelzijn, moeten structureel ondersteund worden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We realiseren en versterken natuurverbindingen, beschermen bomen en parken (door middel van een algemene kapvergunning) en voegen meetbaar groen en bomen toe.
• Natuurhistorische parken krijgen onderscheidend aandacht bij het beheer en onderhoud van groen.
• We voeren het Biodiversiteitsplan uit en hebben speciale aandacht voor het verminderen van verharde, stenen ondergrond.
• We evalueren na twee jaar het effect van de keuze voor het huidige onderhoudsniveau en besluiten dan of het niveau omhoog moet.
• We zetten ons in om de faciliteiten voor opvang en het bevorderen van dierenwelzijn in samenwerking met gemeenten in de regio structureel te regelen en tevens dat de dierenopvang naar Crailo terugkeert.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

3.3. Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.3.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair zijn.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We geven prioriteit aan waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- en/of milieurendement kunnen realiseren gegeven de beperkte middelen.
• Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid. Daarom stimuleren we dat iedereen mee kan doen en dat ook doet. We werken samen met lokale partijen en stimuleren particuliere initiatieven.
• We zetten in op energieneutraliteit en de klimaatdoelen door de nadruk te leggen op isolatie voor alle huizen, opwek door zonnepanelen op daken, kiezen voor vergroening (van openbare gebouwen, bedrijfsterreinen en van onze centra) en bevorderen meervoudig ruimtegebruik.
• We betrekken ook onze monumenten bij de verduurzamingopgave, mede met het oog op het behoud ervan.
• We zijn tegen een biomassacentrale in Diemen.
• Bij de herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met klimaatverandering (opwarming, hittestress, langdurige droogte en meer regen in korte tijd).
• We geven uitvoering aan de vastgestelde Transitievisie Warmte en aan onze ambities in het kader van Regionale Energiestrategie (RES).

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.4.1. Wat willen we bereiken?

In Gooise Meren benutten we de beperkte ruimte voor groei optimaal. Binnen onze schaarse ruimte kiezen we voor duurzame ontwikkeling, met oog voor de natuur, de historische waarde en de leefbaarheid in de bestaande woongebieden. We groeien, waar mogelijk, om in woningbehoefte te voorzien en zorgen dat het aanbod van bedrijfsruimte niet afneemt. We onderzoeken, samen met de betreffende bedrijven, of overlast gevende bedrijvigheid uit de kernen verplaatst kan worden en plaats kan maken voor andere bedrijvigheid of woningbouw. Bij nieuwbouw kijken we ook naar de voorzieningen en bij (her)inrichting van de openbare ruimte kijken we of er kansen zijn voor buitensport of spel.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We nemen de huidige parkeernormen en -richtlijnen opnieuw onder de loep en werken aan een transparant kader waarin maatwerk mogelijk is. Deze normen en richtlijnen hangen nauw samen met de binnenstedelijke ontwikkeling en zijn nauw gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving.
• We blijven zoeken naar locaties voor woningen en bedrijven. We bouwen niet in de natuur en breiden, als dat past, wel in. Op inbreidlocaties worden uiterlijk en massa goed afgestemd op de omgeving.
• We passen de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit aan in het licht van de Omgevingswet.
• Voortvarende ontwikkeling en (verdere) uitvoering van lopende ruimtelijke projecten, zoals BOR gronden, Naarderheem, Crailo, Krijgsman en Hocras.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Wie zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 3:

- Regio Gooi en Vechtstreek

- Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek

- Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

- Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

- Stichting Goois Natuurreservaat

- GEM Crailo BV

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (na wijziging) MB 2024 MB 2025 MB 2026 MB 2027
Lasten
Passend wonen in een groene omgeving
Wonen 80 375 343 143 123 123
Buitenruimte en leefomgeving 28.422 31.287 33.817 34.015 33.607 33.757
Duurzaamheid 2.696 2.480 1.866 1.812 704 701
Ruimtelijke ontwikkeling 5.927 9.429 5.800 4.307 3.956 3.536
Totaal Passend wonen in een groene omgeving 37.124 43.571 41.826 40.278 38.390 38.117
Baten
Passend wonen in een groene omgeving
Wonen -17 -12 -12 -12 -12 -12
Buitenruimte en leefomgeving -16.346 -16.402 -17.614 -17.664 -18.141 -18.299
Duurzaamheid -769 -1.141 -1.095 -1.105 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling -7.066 -9.968 -4.050 -2.456 -2.265 -2.265
Totaal Passend wonen in een groene omgeving -24.198 -27.523 -22.773 -21.237 -20.419 -20.577
Resultaat voor bestemming 12.926 16.048 19.053 19.041 17.971 17.541
Toevoegingen
Passend wonen in een groene omgeving
Ruimtelijke ontwikkeling 305 2.513 0 0 0 0
Onttrekkingen
Passend wonen in een groene omgeving
Buitenruimte en leefomgeving -39 -80 -342 -331 -320 -309
Ruimtelijke ontwikkeling -696 -460 -309 -109 -109 -109
Totaal Passend wonen in een groene omgeving -736 -540 -651 -440 -429 -418
Saldo reserves -431 1.973 -651 -440 -429 -418

Toelichting financiële verschillenverschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillenverschillen
Toelichting verschillen begroting 2024 t.o.v. begroting 2023    
Onderdeel programma 3

Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Algemeen

Urentoedeling
In de begroting is de toedeling van de formatie aan de activiteiten / producten opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan ook programma-overstijgend zijn maar is, behoudens de loonontwikkelingen, budgetneutraal.

Prijsontwikkeling
Conform Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten met 7% verhoogd.

   

Wonen

CUP 2024: taskforce woningbouw en prestatieafspraken (N € 70K)

Vervallen incidentele lasten CUP 2023 (V € 80K)

Verschuiving urentoedeling (V € 77K)

32 V

Buitenruimte en leefomgeving

Wegen en straatmeubilair
Ruimte maken CUP: verledden openbare verlichting (N € 1,1 mln.)
Hogere rentelasten (N € 300K); Indexatie (N € 410K)
Vervallen incidenteel budget 2023: asfalt Meerstraat (V € 500K); Onderhoud Hakkelaarsbrug : N€ 277K

1.717 N
Riolering
Onttrekking voorziening in het kader van berekening kostendekkendheid (V 179K)
209 V
Begraven
CUP actualiseren beleid begraafplaatsen (N € 50K)
Verplaatsbare bekisting verzamelgraven (N € 40K)
89 N
Groen
Verschuiving urentoedeling (V € 182K)
CUP 2024 onderzoek waarde bomen (N € 40K)
Indexatie 2024 7% (N € 125K)
87 V
Natuur en milieu
CUP: dierenwelzijnsbeleid (N € 100K)
55 N
Speelvoorzieningen
Verschuiving urentoedeling (V € 219K)
167 V

Duurzaamheid

Duurzaamheid
Vervallen incidentele CUP uitgaven 2023 (V € 755K)
Verschuiving urentoedeling (N € 102K)

568 V

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling
Verschuiving urentoedeling (V € 127K)

Vervallen incidentele lasten 2023 gebiedsvisie Bussum Zuid (V 400K)

472 V

Projecten
Actualisatie baten en lasten Krijgsman (V € 169K); storting leges in egalisatievoorziening (N € 720K)
Dekking kapitaallasten bruggen Krijgsman uit reserve (V € 109K)

399 N

Overig

Overige verschillen < € 70.000

7 N
Totaal 732 N

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Eigen indicatoren Wonen

nr. Omschrijving indicator 2021 2024 2026 2028 2030 (Etc. om de 2 jaar bijhouden)

Streefwaarde

2024 en 2040

Bron
1. Aantal geclusterde woonvormen GM totaal 976 1.066 1.156 1.246 1.336

2024: 1.066

2040: 2.750

Gegevens van woningcorporaties gemeente Gooise Meren

 

 

Eigen indicatoren Duurzaamheid & Klimaat

nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 Streefwaarde Bron
2. % woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak 9,0% 12,0% 13,2% n.v.t. Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
3. % circulaire inkoop (euro's) ten opzichte van totale inkoop door eigen organisatie - zilver goud 2025: goud

SpendAnalyse, contractregistratie, afd. Inkoop

4. CO2 Footprint eigen organisatie - - - 2050: energieneutraal

Milieubarometer

 

5. Groenindex - 0,5160 0,499

0,500

zie toelichting

Toelichting:

2. Hiermee wordt aangegeven op hoeveel procent van de woningen zonnepanelen liggen. 

3. De meetmethodiek van de MRA is dusdanig opgezet dat gewerkt wordt met bandbreedtes:
     Zilver: tussen 20 en 49% wordt circulairiteit  meegenomen in inkoopopdrachten.
     Goud: tussen 50 en 79% wordt circulairiteit meegenomen in inkoopopdrachten. 

4. De CO2 footprint geeft aan de hand van een aantal thema's inzicht in de CO2 uitstoot van de gemeentelijke organisatie. In 2050 moet de eigen organisatie energieneutraal zijn. 

5. Gebaseerd op satellietbeelden en afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Bosperceel = 1.0; een versteende wijk zonder groen en tuinen = 0,0.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Kengetallen Duurzaamheid

nr. Omschrijving 2020 2021 2022 Bron
1. Totaal elektriciteitsgebruik woningen (kWh) 75,8 mln. kWh 78,8 mln. kWh nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2. Totaal aardgasverbruik woningen (m3) (temperatuur gecorrigeerd) 41,4 mln. m3 41,6 mln, m3 nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
3. Opbrengst zonneprojecten Wattnu 154,631 kWh 146.197,9 kWh 218.015 kWh Wattnu
4. Aantal duurzaamheidsleningen 55 24 61 Afdeling M&O

Toelichtingen:

1. Dit cijfer geeft het totaal elektriciteitsgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In werkelijkheid is het elektriciteitsverbruik hoger, omdat stroom geleverd door zonnepanelen op het dak niet zijn meegerekend. 

2. Dit cijfer geeft het totaal aardgasgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In de cijfers is rekening gehouden met de invloed van temperatuurschommelingen. Het daadwerkelijke gasverbruik ligt dus hoger of lager, omdat een jaar veel meer koude dagen heeft geteld. Of juist heel weinig aantal koude dagen telt. 

3. De totale opbrengst van zonne-energie geleverd door zonnepanelen geplaatst door de energiecoöperatie Wattnu. 

4. Duurzaamheidsleningen: 61 verstrekt in 2022. Vanaf de start van de lening in 2020 zijn in totaal 140 leningen verstrekt.