Programma 2 Kansrijk opgroeien

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

Alle kinderen in Gooise Meren groeien kansrijk op.
De gemeente Gooise Meren faciliteert de onderwijsinstanties in het uitvoeren van hun taak en draagt zorg voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

Daarnaast zet de gemeente zich in voor het laagdrempelig toegankelijk maken van mogelijkheden voor talentontwikkeling, zoals sport, muziek- en cultuuronderwijs.

 

2.1. Jeugdbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.1.1. Wat willen we bereiken?

Gooise Meren is met haar ligging en voorzieningen een prachtige gemeente om in op te groeien. Als gemeente willen wij dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen dit kansrijk te doen, waarbij wij voorwaardenscheppend, stimulerend en toegankelijk zijn. We dragen bij aan de brede ontwikkeling van jeugdigen door een breed en inclusief aanbod aan onderwijs, opvang, sport, speelgelegenheid en kunst/cultuur. Zo is het staand beleid dat we speelplekken op verzoek inclusief toegankelijk maken, dat we jongeren ondersteunen bij initiatieven en de toegang tot sport en cultuur stimuleren.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We stellen de nota integraal jeugdbeleid vast en voeren deze uit.
• We betrekken jeugd steeds bij ons beleid en de keuze voor voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

2.2. Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.2.1. Wat willen we bereiken?

In ons aandeel voor de zorg voor onze jeugd stimuleren we een snelle en adequate hulpverlening. Door instroom te verlagen en doorstroom en uitstroom te bevorderen willen we dat er minder kinderen in de jeugdzorg zitten. We investeren gericht in preventie en zetten in op normaliseren en de-medicaliseren. Zo waarborgen wij dat zorg beschikbaar blijft voor die kinderen die het echt nodig hebben.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We investeren in collectieve voorzieningen die preventief werken, zoals zorg voor passende hulp voor jeugdigen bij ingrijpende keuzes.
• We kijken o.a. bij verlengingen telkens kritisch of specifieke jeugdzorg nog steeds de beste oplossing is voor jeugdigen en gezinnen.
• We zorgen voor versterking van het gemeentelijk jeugdteam, zodat er meer tijd is om tot een op maat gesneden toeleiding te komen en de hulptrajecten te kunnen volgen.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.3.1. Wat willen we bereiken?

We willen dat kinderen vrije keuzes en gelijke kansen en behandeling krijgen in het onderwijs. We werken hierbij actief samen met de onderwijsinstanties. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting. De arbeidskrapte en de stijging van de bouwkosten vragen om scherpere prioritering in de tijd. We kijken naar multifunctioneel gebruik van de huisvesting voor zowel onderwijs als voor activiteiten buiten schooltijd.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We stimuleren gelijke kansen voor alle kinderen bij de aanmeldprocedures voor scholen (PO & VO).
• Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Wie zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 2:

- Regio Gooi en Vechtstreek

- Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (na wijziging) MB 2024 MB 2025 MB 2026 MB 2027
Lasten
Kansrijk opgroeien
Jeugdbeleid 1.414 1.702 1.881 1.880 1.879 1.879
Jeugdzorg 13.796 14.487 16.376 14.477 14.220 14.220
Onderwijs en onderwijshuisvesting 5.108 5.592 6.800 8.154 9.892 9.904
Totaal Kansrijk opgroeien 20.319 21.781 25.057 24.511 25.991 26.003
Baten
Kansrijk opgroeien
Jeugdbeleid -128 -65 -65 -65 -65 -65
Jeugdzorg -95 0 0 0 0 0
Onderwijs en onderwijshuisvesting -639 -767 -404 0 0 0
Totaal Kansrijk opgroeien -862 -832 -468 -65 -65 -65
Resultaat voor bestemming 19.456 20.949 24.589 24.446 25.927 25.938
Toevoegingen
Kansrijk opgroeien
Jeugdbeleid 103 0 0 0 0 0
Onderwijs en onderwijshuisvesting 134 0 0 0 0 0
Totaal Kansrijk opgroeien 237 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
Kansrijk opgroeien
Jeugdbeleid -1 -26 -26 -26 -26 -26
Onderwijs en onderwijshuisvesting -443 -65 -309 -309 -309 -309
Totaal Kansrijk opgroeien -444 -91 -335 -335 -335 -335
Saldo reserves -207 -91 -335 -335 -335 -335

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2024 t.o.v. begroting 2023    
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Algemeen

Urentoedeling
In de begroting is de toedeling van de formatie aan de activiteiten / producten opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan ook programma-overstijgend zijn maar is, behoudens de loonontwikkelingen, budgetneutraal.

Prijsontwikkeling
Conform Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten met 7% verhoogd.

   

Onderwijs en onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting
CUP 2024: Reservering kapitaallasten IHP (N € 1,5 mln.)

1.412 N

Jeugdbeleid

Overige onderwijs
Hogere bijdrage regio leerlingenvervoer (N € 138K)

CUP 2024 hogere bijdrage verrijken/ontlasten onderwijs (N € 60K)
Prijsindexatie (N € 95K)

345 N

Jeugdzorg

Maatwerkvoorzieningen Jeugd
Vervallen incidentele CUP activiteiten 2023 (V € 122K)
Extra middelen Hervormingsagenda  (meicircualire 2023) (N € 1,68 mln.; bijdrage Rijk in Programma 6: per saldo budgetneutraal)
Verschuiving urentoedeling (N € 322K)

1.889 N
Totaal 3.646 N