Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf bevat een overzicht van alle verbonden partijen, de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij, het openbaar belang dat ermee gediend wordt en de financiële gegevens van de verbonden partij, zoals het eigen vermogen, vreemd vermogen en het verwachte rekeningresultaat.

We hebben de keuze onze taken in eigen beheer uit te voeren, derden deze taken gesubsidieerd te laten doen of onze belangen via een verbonden partij te verwezenlijken. Een belangrijk criterium voor de wijze waarop onze taken worden uitgevoerd is doelmatigheid. Verder zijn de mate waarin we invloed hebben op het volbrengen van de taken en het risico dat ermee is gemoeid bepalend.

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft.
•    Van een bestuurlijk belang is sprake als wij op één of andere manier zeggenschap hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zetel in het bestuur of stemrecht bij bestuurlijke beslissingen
•    Het financieel belang betekent dat wij middelen die wij aan een derde partij ter beschikking stellen niet terugontvangen in geval van faillissement, dan wel dat financiële problemen op ons verhaald kunnen worden
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen. 
Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

De visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen zijn vastgelegd in de in 2022 vastgestelde nota Verbonden Partijen: Sturen op samenwerking (2352378). Deze nota bevat:
-    een afwegingskader dat gericht is op het beoordelen of Gooise Meren een verbintenis moet aangaan om een taak (of taken) effectief en efficiënt te realiseren;
-    strategische uitgangspunten die moeten helpen bij het sturen op verbonden partijen;
-    sturingsprofielen die een richtlijn bieden voor de wenselijke mate van sturing, gegeven het financieel en maatschappelijk belang dat we in een verbonden partij hebben.

 

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren

Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage in 2024
     
Gemeenschappelijke regelingen        
Regio Gooi en Vechtstreek  Bussum  14.051.447* 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum  5.226.748
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad  1.090.448
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum

1.497.501

Archief Gooi en Vechtstreek** Naarden 394.450
     
Vennootschappen en coöperaties     
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.  Harderwijk 30.275
BNG Bank N.V. Den Haag n.v.t.
GEM Crailo BV Laren n.v.t.
     
Stichtingen en verenigingen    
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 627.040
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
     
Overige verbonden partijen     
Metropoolregio Amsterdam (bestuurlijk convenant)  Amsterdam *
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn 10.590
Totaal   22.928.499

   * In deze bijdrage is de gemeentelijke bijdrage van Metropoolregio Amsterdam verdisconteerd.

**  Deze GR treedt per 1-1-2024 in werking (onder voorbehoud van definitieve besluitvorming).

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek

 

 

Ontwikkelingen
 
De Regio heeft te maken met vier majeure opgaven voor 2024:

a. het realiseren van een uitvoeringplan van de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026;

b. het zorgdragen voor het behoud van de kwaliteit van de organisatie;

c. het samengaan van GGD en Jeugd en Gezin realiseren; 

d. het zorgdragen voor passende huisvesting van met name de GAD en de RAV.  

 

Start uitvoering RSA 2023 – 2026

Op basis van  de door de regionale portefeuillehoudersoverleggen opgestelde uitvoeringsorganisatie wordt in 2024 een start gemaakt met de uitvoering van de door de raden vastgestelde RSA 2023 - 2026.  Hiermee wordt uitvoering wordt gegeven aan de gezamenlijke ambities. 

Kwaliteit van de organisatie

 Het vertrek van Weesp dat budgettair neutraal is opgevangen en de in 2021 overeengekomen bezuinigingen die doorwerken tot en met 2025  in combinatie met de extra kwaliteitseisen aan de organisaties die het rijk stelt, maken dat de Regio beschikt niet over de personele en financiële ruimte om de kwaliteit van de organisatie op peil te houden. Het behouden van de kracht van de organisatie is daarom voor de komende jaren nadrukkelijk een opgave van de Regio. Hiervoor zijn extra middelen toegekend.  

Samengaan GGD en Jeugd en gezin

Per 1 januari 2024 worden de resultaat verantwoordelijke eenheden GGD en Jeugd en gezin organisatorisch samengebracht tot één organisatorische eenheid, die zich richt op preventieve (jeugd)gezondheidszorg en ondersteuning biedt aan gezinnen bij vragen over opvoeding en ontwikkeling. In 2024 zal gekeken worden of deze integrale eenheid personele aanvulling behoeft. 

Huisvesting GAD en RAV

De huisvesting van de GAD laat te wensen over. De situering is niet langer passend en de ontwikkelmogelijkheden zijn beperkt. Ook de situering van RAV is niet ideaal. Het plan is om in 2024 concreet aan de slag te gaan met de voorbereidingen van de herhuisvesting op een nieuwe locatie. 

 

 

 

 

Risico’s
Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.889.975 voor 2024. Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen. Hoog in deze lijst staan:  tarieven recyclingscomponenten (wat de regio krijgt voor te recyclen materialen), ICT problemen, materiële kosten van de Regio (a.g.v. inflatie), hogere loonkosten en de ontwikkeling van pensioenkosten. 

Kerngegevens

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 1: Voor en van iedereen Programma 2: Kansrijk opgroeien Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar Programma 5: Duidelijke en transparante dienstverlening Programma 6: Financieel gezond
Deelnemers Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming. Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door één lid. De gemeente met het grootste aantal inwoners heeft een extra lid in het algemeen bestuur, maar dit extra lid heeft geen stem in het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 bedraagt € 14.051.447. Dit is 25% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 56.312.534. In deze bijdrage is ook de bijdrage van € 132.125 voor de MRA verdisconteerd.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 14.051.447 € 14.170.017 € 14.262.576 € 14.321.247
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 14.662 € 12.443
Vreemd vermogen € 63.628 € 67.875
Solvabiliteitsratio 18,7% 15,5%
Geraamd resultaat 2024 Het geraamde resultaat is nihil. De geraamde onttrekking aan diverse bestemmingsreserves bedraagt in totaal € 1.124.000.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen
De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is de zelfredzaamheid in onze samenleving te vergroten. De intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF), hulpverleningspartners en inwoners, krijgen prioriteit. De samenwerking met VRGV samen met VRF richt zich de komende jaren op de Meldkamer Midden-Nederland en een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing. Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van de Veiligheidsregio.

Risico's
In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2024  en de meerjarenraming 2024-2027 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Voor de opsomming van de risico's wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de Programmabegroting 2024.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duidelijke en transparante dienstverlening
Deelnemers Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zes leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 bedraagt € 5.226.748, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 5.119.015 en de bijdrage bevolkingszorg van € 107.733. Dit is 23% van de totale gemeentelijke bijdragen van € 22.622.980.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 5.226.748 € 5.226.748 € 5.226.748 € 5.226.748
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 5.583.788 € 5.740.136
Vreemd vermogen € 28.257.156 € 26.425.285
Solvabiliteitsratio 16,5% 17,8%
Geraamd resultaat 2024 Het geraamde resultaat is nihil. De geraamde onttrekking aan diverse bestemmingsreserves bedraagt in totaal € 433.003.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Omgevingswet
De OFGV is al jaren druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet (planning in werking per 1 januari 2024, na zeven keer uitstel). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben op de wijze van werken.  

Kostenverdeelsystematiek (KVS) 2024-2026
In 2024 gaat de nieuwe driejarige termijn van de KVS lopen. Conform de vastgestelde spelregels zijn de partnerbijdragen gebaseerd op de gegevens van de afgelopen 3 jaar (2021, 2022 en prognose 2023). De verdeling van de partnerbijdragen verandert door de bijstelling van tarieven en kengetallen, de bijstelling van het aantal bedrijven per deelnemer en de feitelijke afname van producten per deelnemer in de afgelopen drie jaar. De wijzigingen zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. De nieuwe verdeling heeft een klein structureel positief effect (€ 6k) voor Gooise Meren.  

Bodemtaken
Onder de Omgevingswet wordt de gemeente vanaf 2024 bevoegd gezag voor het grootste deel van de bodemtaken op haar gebied. Tot 2024 was dit  een taak voor de provincie. Deze taak is ondergebracht bij de OFGV en leidt tot een extra jaarlijkse bijdrage van € 83.646.

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken (zowel de wettelijk verplichte basistaken als plustaken) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Bij een eventueel faillissement van de OFGV  zullen de partners financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

De OFGV heeft voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet enkel incidenteel budget geraamd. Er is op dit moment geen actuelere informatie om de financiële effecten structureel te ramen, maar dit wordt continue gemonitord. Per juni 2023 zijn er geen onvoorziene kosten in dit verband bekend.

De KPS berekening wordt op basis van de gemaakte kosten en prognose voor de uitvoering van de wettelijke taken, telkens voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage fluctueert hierdoor elke 3 jaar en als gemeente Gooise Meren hebben we hier maar zeer beperkt grip op.

De bodemtaken veranderen ook inhoudelijk met de Omgevingswet. De OFGV kan daardoor moeilijk inschatten hoeveel werk de taken vanaf 2024 gaan kosten. De landelijke afspraak is dat de omgevingsdiensten per 2024  gaan monitoren wat uitvoering van de bodemtaken voor de gemeenten gaat kosten. Op basis van de monitoringsgegevens, kan de gevraagde bijdrage worden aangepast.

Op grond van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen voor versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zullen de Omgevingsdiensten, verbeteringen moeten gaan doorvoeren. In september 2023 wordt een plan van aanpak voor de OFGV opgesteld. De verbeteringen zullen tot een hogere bijdrage van de partners gaan leiden, maar ook tot een hogere kwaliteit.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Een robuuste uitvoeringsdienst ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek, waarmee een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken wordt beoogd. De uitvoering is bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 bedraagt € 1.090.448, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 1.077.121 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 13.327. Dit is 6% van de totale deelnemersbijdragen van € 15.626.160.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 1.090.448 € 1.128.523 € 1.165.334 € 1.203.500
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 1.854.511 € 1.260.137
Vreemd vermogen € 4.978.025 € 4.978.025
Solvabiliteitsratio 27,1% 20,2%
Geraamd resultaat 2024 Het geraamde resultaat is nihil. De geraamde onttrekking aan diverse bestemmingsreserves bedraagt in totaal € 594.374.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is in 2015 is beëindigd met het invoeren van de Participatiewet (P-wet). Mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt die vanaf dat moment een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning, kunnen worden geholpen vanuit de P-wet. Het rijk verstrekt binnen de P-wet veel minder subsidie per medewerker dan in de oude Wsw geregeld was. Het verschil bedraagt afgerond € 10.000 subsidie per medewerker. De verwachting was dat de daling van de Wsw-populatie - en de daarmee gepaard gaande afname van de Wsw-rijkssubsidies - kon worden gecompenseerd met inzet van P-wet uitkeringsgerechtigden. Dit is echter niet haalbaar gebleken; dit is een landelijk beeld. Tomingroep leidt sinds 2019 verliezen. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten om de koers bij te stellen.

In 2021 heeft het AB besloten tot een nieuw bedrijfsplan voor de periode 2022-2025 met een nieuwe opdracht. Tomingroep maakt een transitie door tot een bedrijf waarin werknemers zoveel mogelijk worden ontwikkeld en opgeleid, om daarna te gaan werken bij reguliere werkgevers. Tomingroep blijft alleen de werkgever voor mensen die buiten Tomin niet kunnen functioneren. Daartoe zijn tussen de gemeenten en Tomingroep afspraken gemaakt over de aantallen mensen die bij Tomingroep werk en begeleiding kunnen vinden en over de bijbehorende middelen. In de eerste helft van 2024 worden de resutaten bekend die worden gemeten in de zogenoemde Mid-term Review, halverwege de looptijd van het bedrijfsplan. 

Risico's 
De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Indien de winst en/of de Algemene Reserve van de BV niet volstaan, dan moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen. De verliezen kunnen nog enkele jaren vanuit de opgebouwde Algemene Reserve van Tomingroep worden opgevangen.

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Deelnemers Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Doel/Openbaar belang Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk werknemers uit die doelgroepen richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft acht leden en wordt geadviseerd door een ambtelijk secretaris en twee ambtelijke adviesgroepen (beleid en financiën). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2024 bedraagt € 1.497.501 (rijksvergoeding o.b.v. meicirculaire 2023). De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 1.497.501 € 1.364.014 € 1.343.753 € 1.193.127
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 9.100.000 € 7.715.000
Vreemd vermogen € 3.892.000 € 3.184.000
Solvabiliteitsratio 70,0% 70,8%
Geraamd resultaat 2024 In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep B.V. een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap garandeert. Het geraamde resultaat is € 1,6 miljoen positief, hierdoor is geen garantiebijdrage vanuit Tomingroep BV nodig. Omgekeerd is in de meerjarenbegroting wel rekening gehouden met een aanvulling vanuit het Werkvoorzieningschap richting de BV, omdat uit het meerjarenperspectief van Tomingroep BV voor 2023, 2024 en 2025 structurele verliezen blijken.

Archief Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Archief Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen
Er is een breed gedragen bestuurlijk streven in de regio om een nieuwe, goed uitgeruste archieforganisatie op regionaal niveau in te richten. Hiertoe beoogt het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen te fuseren met het streekarchief Gooi en Vechtstreek in Hilversum. De gemeenschappelijke regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen eindigt dan  per 1 januari 2024. Onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming treedt de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Archief Gooi en Vechtstreek op 1 januari 2024 in werking. Daarbij wordt Hilversum centrumgemeente en hebben participanten via zitting in archiefbegeleidingscommissie invloed op beleid en investeringen. De nieuwe archiefdienst zal de digitaliseringsopgave, waaronder het komen tot een e-depot, ter hand nemen om de toekomstbestendigheid van de organisatie te waarborgen. De raden van de betrokken gemeenten moeten het besluit nog wel nemen. 

Risico's 
Als de raden niet kiezen voor een fusie zal de gemeente Gooise Meren alleen kunnen voldoen aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving als er grote investeringen worden gedaan in mensen en middelen. De huidige expertise en digitale infrastructuur is niet toereikend.

Indien de fusie niet doorgaat, zullen de gemeenten Gooise Meren en Huizen tot nieuwe afspraken moeten komen over de beheers- en toezichtstaken die voortvloeien uit de Archiefwet.

Archief Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Financieel gezond
Deelnemers Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren
Doel/Openbaar belang Het in gezamenlijkheid behartigen van belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats, alsmede het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen welke door haar op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar wordt gesteld voor een breed publiek.
Bestuurlijk belang Centrumregeling waarbij gemeente Gooise Meren met één portefeuillehouder is vertegenwoordiger in de begeleidingscommissie.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2024 bedraagt € 394.450. Dit is 25% van de totale deelnemersbijdragen van € 1.604.596.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 394.450 € 394.450 € 394.450 € 394.450
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 0 € 0
Vreemd vermogen € 0 € 0
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Geraamd resultaat 2024 n.v.t.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet zij het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

Ontwikkelingen
Eind 2022 hebben wij ingestemd met het voorstel van Gastvrije Randmeren om de maaibijdragen van gemeente komende jaren te verhogen. Het verhogen is nodig om ook in de toekomst de kosten te kunnen dekken.

Risico's 
Geen bijzonderheden in 2024.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang 1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren; 2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren; 3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren; 4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren; 5. Recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren, streven naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en het gebied op de recreatieve kaart zetten via gebiedspromotie.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2024 bedraagt € 30.275. Dit is 8,4% van de totale gemeentelijke bijdragen. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 30.275 € 31.031 € 31.714 € 32.412
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 1.925 € 1.490
Vreemd vermogen € 8.726 € 8.256
Solvabiliteitsratio 18,1% 15,3%
Geraamd resultaat 2024 Nihil

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2024.

Risico's 
Geen bijzonderheden in 2024.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Financieel gezond
Deelnemers Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel).
Geraamde bijdrage n.v.t.
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024* 31-12-2024*
Eigen vermogen € 5,1 mrd € 4,6 mrd
Vreemd vermogen € 144,0 mrd € 107,5 mrd
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
* meest recente gegevens uit jaarrekening 2022
Geraamd resultaat 2024 nog niet bekend

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen
Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.

In 2019 is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens is door de GEM Crailo een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld dat in het najaar van 2020 is vrijgegeven voor zienswijzen. Het bestemmingsplan is door de drie betrokken gemeenten vastgesteld op 7 juli 2021.
Eind maart 2023 heeft de GEM Crailo het plan Kazernekwartier van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling geselecteerd voor de ontwikkeling van de eerste fase van Buurtschap Crailo. Het kazerne gebied wordt op natuur-inclusieve wijze ontwikkeld en gebouwd. 

De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen. Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risicomanagement opgenomen.

Risico's 
Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risicomanagement binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen. 

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV.
Financieel belang Deelneming in kapitaal GEM Crailo BV: - gemeente Hilversum en Gooise Meren: ieder 45% - gemeente Laren: 10%
Geraamde bijdrage n.v.t.
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 1.000 aandelenkapitaal € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen zie toelichting zie toelichting
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t
Toelichting Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).
Geraamd resultaat 2024 Het saldo contante waarde van de volledige Grex GEM Crailo per 1-1-2023, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 5.738.000, gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2031 van € 6.857.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat

Ontwikkelingen

Bestuurlijk ontwikkelingen 
De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn medio 2022 uit het GNR getreden en hebben hiervoor een uittreedsom betaald. Hier is een besluit overgenomen wat eind 2023 aan de raad is voorgelegd. In 2022 zijn de nieuwe statuten vastgesteld. Daarnaast wordt er aan een nieuwe participantenovereenkomst gewerkt waardoor voor de overgebleven participanten, waaronder de gemeente Gooise Meren, de uittreding van de provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam definitief wordt afgerond. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
In 2023 is het beleidsplan GNR 2024-2027 opgesteld en deze wordt begin 2024 ter zienswijze voorgelegd aan de raad. Omdat de begroting 2024 al voor het vaststellen van het beleidsplan 2024-2027 opgesteld moest worden, is de begroting van 2024 opgesteld op basis van hoe de inhoudelijke programma's de laatste jaren gehanteerd zijn. 

Financiële ontwikkelingen
De participantenbijdrage 2024 van Gooise Meren, inclusief de bijdrage voor het beheer van de rijwielpaden, komt uit op een bedrag van € 627.000 en is daarmee € 46.000 hoger dan de bijdrage voor 2023. Rekening houdende de te verwachten terug te vorderen BTW via het btw- compensatiefonds is binnen de meerjarenbegroting van Gooise Meren dekking voor deze bijdrage. 

Risico's 
Niet volledig ontvangen van de geraamde terug te vorderen btw.
Het GNR is door de Belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Als gevolg hiervan kan de door de stichting betaalde btw worden doorgeschoven naar de participanten. De participanten kunnen de doorgeschoven btw verrekenen via het btw-compensatiefonds. In het geval van een lagere realisatie van btw belaste activiteiten ontstaat er mogelijk een lager saldo aan terug te vorderen btw. 

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren
Doel/Openbaar belang De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden. Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de stichting heeft 8 leden. Iedere gemeente is met één collegelid vertegenwoordigd, de overige 3 leden (waaronder de voorzitter) zijn ongebonden bestuursleden. De gemeente Gooise Meren heeft in het bestuur 3 van de in totaal 14 stemmen.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor 2024 bedraagt € 627.040 (dit is na aanwending van € 342.030 uit de uittreedsom van Amsterdam en de provincie Noord-Holland en exclusief de raming van de doorschuif BTW (€ 96.374)). Dit is 27,5% van de totale gemeentelijke bijdragen.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 627.040 € 627.040 € 627.040 € 627.040
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen € 1.717.100 € 1.574.000
Vreemd vermogen € 960.600 € 945.600
Solvabiliteitsratio 64,1% 62,5%
Geraamd resultaat 2024 Het geraamde resultaat is nihil. De geraamde onttrekking aan diverse bestemmingsreserves bedraagt per saldo € 153.025.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen
Het grote landelijke lerarentekort is een thema dat veel impact heeft onder andere op het ziekteverzuim bij Talent Primair. In 2023 blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Het onderwijs aan Oekraïense leerlingen loopt naar verwachting ook in 2023 door. Dit onderwijs zal een meer duurzaam karakter krijgen en de eerste leerlingen zullen doorstromen naar het regulier onderwijs. Tot slot is een belangrijke ontwikkeling de vereenvoudiging van het Rijksbekostiging vanaf 2023.

Risico's 
Een maatschappelijk risico is het toenemende lerarentekort. Talent Primair werkt hard om de vacatures zo veel als mogelijk in te vullen en zoekt daarbij ook naar creatieve oplossingen. Het lukt helaas niet alle gaten te vullen wat als gevolg heeft dat kinderen minder onderwijs krijgen dan wenselijk is. We overleggen met schoolbesturen en gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek om te onderzoeken hoe kwalitatief goede leraren willen (blijven) werken in onze regio.  
De nadelige effecten die door de vereenvoudiging van de Rijksbekostiging optreden zullen wij als gemeente vanuit onze toezichthoudende rol blijven monitoren.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 2: Kansrijk opgroeien
Deelnemers Amsterdam, Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Huizen, Laren, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de deelnemende gemeenten. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Bestuurlijk belang De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten. De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 8 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de deelnemende gemeenten. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert.
Financieel belang De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting. De lening is uiterlijk ultimo 2028 volledig afgelost.
Geraamde bijdrage n.v.t.
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024* 31-12-2024*
Eigen vermogen € 6.061 € 7.368
Vreemd vermogen € 5.306 € 6.334
Solvabiliteitsratio 53,3% 53,8%
* meest recente gegevens uit jaarrekening 2022
Geraamd resultaat 2024 nog niet bekend

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

Ontwikkelingen
De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, bestaande uit vier opdrachten op het gebied van samenwerking, economie, wonen en landschap, en mobiliteit. Iedere opdracht wordt nader vormgegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). Elke uitvoeringslijn kent een tweetal MRA-partners die als trekker functioneren. Gooise Meren is vanaf 2023 samen met de provincie Noord-Holland trekker van het programma landschap. De MRA-begroting voor 2024 volgt de MRA-agenda 2020 - 2024 qua indeling en uitvoeringslijnen. De uitwerking in een concreet jaarplan voor 2024 wordt medio januari door het bestuur vastgesteld.  

In 2023 is gestart met de voorbereidingen voor de MRA agenda 2024 - 2028. Aan regio's is gevraagd hiervoor voor november 2023 een propositie aan te leveren waarin voorstellen voor de agenda zijn verwerkt, alsmede de bijdrage die de regio's hier zelf aan kunnen leveren.  Het bestuur zal de concept agenda 2024 - 2028  in januari 2024 aanbieden aan de deelnemende raden en Staten voor wensen en opvattingen. De agenda en meerjarenbegroting worden vervolgens in juli door de algemene vergadering vastgesteld. De uitvoering start medio oktober. 

Financiële ontwikkelingen
Sinds  2023 wordt de bijdrage aan de MRA geïndexeerd.  Voor 2024 is deze door de Algemene Vergadering vastgesteld op  € 1,62 per inwoner. 

Risico's
Deelname aan de MRA  is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die vanuit het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investering in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen. Gooise Meren is mede trekker van het programma landschap en levert hiervoor 0.5 fte. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als Regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben.

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Deelnemers 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/Openbaar belang Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.
Bestuurlijk belang De MRA kent een bestuur (dagelijks bestuur) en een Algemene Vergadering (algemeen bestuur). Gooise Meren is in beide gremia vertegenwoordigd.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage maakt onderdeel uit van de bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek en bedraagt voor 2024 € 132.125.
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 132.125 € 132.125 € 132.125 € 132.125
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen n.v.t. n.v.t.
Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t.
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Geraamd resultaat 2024 n.v.t

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Terug naar navigatie - Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Door middel van de Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer heeft de gemeente Gooise Meren samen met andere gemeenten gelegen aan IJmeer en/of Markermeer de krachten gebundeld in de organisatie en in de uitvoering van het maaien van waterplanten.

Ontwikkelingen
De samenwerkingsorganisatie ziet dat kosten voor maaien toenemen.

Risico's
Geen bijzonderheden in 2024.

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Deelnemers Almere, Amsterdam, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn (regievoerder), Koggenland, Stede Broec en Waterland
Doel/Openbaar belang Het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft tien leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage voor jaar 2024 is nog niet bekend (2023: € 10.590)
Geraamde bijdrage 2024 2025 2026 2027
€ 10.590 € 10.590 € 10.590 € 10.590
Financiele gegevens Balansdatum 1-1-2024 31-12-2024
Eigen vermogen nog niet bekend nog niet bekend
Vreemd vermogen nog niet bekend nog niet bekend
Solvabiliteitsratio nog niet bekend nog niet bekend
Geraamd resultaat 2024 nog niet bekend