Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Hierbij treft u de Programmabegroting 2024-2027 aan, de eerste begroting van het nieuwe college. Deze begroting staat in het teken van twee bekende zekerheden. Allereerst het vormgeven en uitvoeren van de ambities uit het coalitieprogramma “Gooise Meren op Koers”, en ten tweede het beantwoorden aan de randvoorwaarde dat opnieuw wordt voldaan aan het presenteren van een sluitende begroting. 

Een sluitende begroting is met de uitdagingen waar we voor staan geen vanzelfsprekendheid meer. Ondanks de uitdagingen en snel veranderende wereld is het geruststellend dat de ingezette ambities en keuzes overeind kunnen blijven op de ingezette koers. 

Om deze koers te kunnen aanhouden is de hoogte van de uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds cruciaal. Wordt de gemeente niet voldoende gecompenseerd voor een aantal substantiële uitgaven voor de landelijke opgaven, dan is een scherpere bijstelling van uitgaven, inkomsten, doelen of ambities nodig. Vooralsnog kunnen we onze ambities blijven verwezenlijken en de aantrekkelijke gemeente die we zijn door het hoge voorzieningenniveau blijven volhouden. Tegelijkertijd geeft het college voor de iets langere termijn (2026 en 2027) een winstwaarschuwing uit. Het college acht het nog te vroeg daar nu op vooruit te lopen. Samen met veel andere gemeenten voeren we samen met de VNG een stevige lobby om te zorgen dat het Rijk ook na 2025 met een structurele financiële bijdrage richting gemeenten blijft komen.

Dat wil echter niet zeggen dat raad en college kunnen blijven stilzitten en afwachten om te zorgen dat Gooise Meren een financieel gezonde gemeente blijft. We zullen de komende jaren scherp en verstandig moeten begroten, gericht op het welzijn van de gemeente en haar inwoners. Het college wil samen met de raad de uitdaging aangaan om actief te blijven werken aan een duurzame gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, een gemeente waar iedereen meedoet, waar de lasten in verhouding staan tot de voorzieningen, nu en in de toekomst. 


Namens het college van burgemeester en wethouders,

Mark Marshall
Wethouder Financiën