Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

De werkgelegenheid en het voorzieningenniveau voor onze bedrijven en inwoners blijven in stand.
Wij zetten onze natuur en ons culturele erfgoed in om onze economie te versterken.
De gemeente Gooise Meren stimuleert de arbeidsparticipatie in deze krappe arbeidsmarkt.
Inwoners en ondernemers kunnen veilig op weg in een goed bereikbaar én leefbaar Gooise Meren.

4.1. Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.1.1. Wat willen we bereiken?

We stimuleren de bedrijvigheid en levensvatbaarheid van onze winkelgebieden en
bedrijfsterreinen en houden daarmee ook ons voorzieningenniveau op peil.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We zorgen dat de winkelgebieden en bedrijventerreinen goed bereikbaar, veilig, groen en toegankelijk zijn en blijven. Er blijft voldoende bedrijfsruimte beschikbaar om de werkgelegenheid op peil te houden.
• We vergroten onze economische mogelijkheden door samen te werken inde Regio Gooi en Vechtstreek en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is in gang gezet met onze regionale samenwerkingsagenda (RSA) en MRA-agenda. Binnen onze netwerken maken we ons met name sterk voor mobiliteit, duurzaamheid en economie.
• We streven naar een circulaire economie. We besteden lokaal aan binnen wat wettelijk mogelijk is.
• We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers.
• We stimuleren innovatief ondernemerschap en zien kansen in de zorgsector om werkgelegenheid te creëren. Eventuele nieuwe vormen van ondernemen kunnen in onze gemeente een plek krijgen mits ze op een geschikte en veilige manier kunnen worden ingepast.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.2.1. Wat willen we bereiken?

We koesteren het erfgoed en bevorderen toerisme en recreatie die zorgen voor economische activiteiten en voorzieningen in onze gemeente. Zo blijven we aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en bezoekers van buiten. En zo blijft onze gemeente fijn om in te wonen en te recreëren en zorgen recreanten en toerisme voor extra werkgelegenheid in onze gemeente.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We benutten de belevingswaarde van cultureel erfgoed beter door bestemmingen aantrekkelijker te maken door ze te verbinden en te promoten bij doelgroepen die daar meest ontvankelijk voor zijn, zoals bijvoorbeeld natuur- en cultuurliefhebbers, wandelaars en fietsers.
• We werken hiervoor als gemeente proactief samen binnen de MRA. We positioneren ons als groene, culturele en open ruimte binnen de regio en spelen in op de toenemende behoefte aan recreatie als gevolg van de toenemende verstedelijking om ons heen. Vanwege leefbaarheid, natuurwaarde, recreatie en cultuurhistorie streven wij ernaar dat nieuwe verbindingswegen ondergronds worden aangelegd, vooral bij een eventuele extra verbinding naar Flevoland.
• We zorgen samen met onze partners dat de toename van het toerisme en recreatie niet leidt tot schade aan onze natuur en ons erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

4.3. Werk & inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.3.1. Wat willen we bereiken?

Met de huidige druk op de arbeidsmarkt ondersteunen wij inwoners en ondernemers om een match te maken tussen werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. We hebben aandacht voor minima en doelgroepen en zijn goed toegankelijk voor hen die hulp nodig hebben. We zetten in (boven)regionaal verband actief in op het aantrekken van werkgelegenheid.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• In samenwerking met het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat vacatures vervuld worden en arbeidsparticipatie toeneemt als harde noodzaak bij de huidige arbeidsmarkt.
• We vergroten de inzet op van-werk-naar-werk, van-onderwijs-naar-werk en van-uitkering-naar-werk.
• We zorgen dat het ondernemersloket goed vindbaar is, ook voor startende ondernemers.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

4.4. Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.4.1. Wat willen we bereiken?

Samen met de inwoners en ondernemers houden we onze gemeente verkeersveilig en goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto. De kernen van onze gemeente willen we leefbaar houden, door negatieve effecten van parkeren, uitstoot en geluid van (vracht)auto’s en sluipverkeer te verminderen.

Het samen verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en specifieke punten, zoals sportverenigingen en gevaarlijke oversteken, heeft prioriteit. We zorgen voor ruimte voor OV en (snel)fietsverkeer en ook fietsparkeren. Het openbaar vervoer en voorzieningen zijn toegankelijk, ook voor ouderen en mindervaliden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• Een actuele uitvoeringsagenda waarin veilige schoolzones en schoolroutes, het autoluw maken van de (vesting)kernen, het realiseren van een fietsroutenetwerk en de verkeersveiligheid prioriteit heeft. Verbetering van verkeerssituaties wegen we integraal af en prioriteren we waar mogelijk.
• Een slim en modern parkeerbeleid waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het beleid moet maatwerk mogelijk zijn in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Waarbij de auto niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek in de openbare ruimte heeft.
• In de (boven) regionale samenwerking onderzoeken we mogelijkheden om de bereikbaarheid van de gemeente te vergroten door te kijken naar de Gooicorridor, de flessenhals A1 en het openbaar vervoer in het algemeen. Bij de uitbreiding van Almere zetten wij in op een ondergrondse verbinding naar Noord-Holland. Bovenregionaal is een besluit tot het verdiepen van het spoor niet actueel. We willen daarom deze periode een besluit nemen of we de reservering voor het verdiept spoor met een (tijdelijke) functie willen blijven invullen.
• Verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van onze kernen. Samen met de inzet van de inwoners onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de gaten op te vullen. 

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

Wie zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 4:

- Regio Gooi en Vechtstreek

- Werkvoorzieningschap Tomingroep

- Metropoolregio Amsterdam

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (na wijziging) MB 2024 MB 2025 MB 2026 MB 2027
Lasten
Economisch vitaal en bereikbaar
Ruimtelijke ontwikkeling 612 1.108 722 685 685 685
Economie 1.361 1.457 1.691 1.582 1.576 1.576
Toerisme en cultureel erfgoed 681 1.022 937 914 949 945
Werk en inkomen 31.313 36.471 21.490 21.022 21.049 21.291
Mobiliteit 2.692 3.157 3.422 3.390 3.764 3.713
Totaal Economisch vitaal en bereikbaar 36.659 43.215 28.263 27.593 28.024 28.210
Baten
Economisch vitaal en bereikbaar
Ruimtelijke ontwikkeling -47 -63 -67 -67 -67 -67
Economie -764 -990 -889 -901 -901 -901
Toerisme en cultureel erfgoed -135 -109 -115 -115 -115 -115
Werk en inkomen -22.183 -26.150 -13.132 -13.132 -13.132 -13.525
Mobiliteit -2.707 -3.308 -3.538 -3.538 -3.538 -3.538
Totaal Economisch vitaal en bereikbaar -25.836 -30.618 -17.741 -17.754 -17.754 -18.147
Resultaat voor bestemming 10.823 12.597 10.522 9.840 10.270 10.064
Onttrekkingen
Economisch vitaal en bereikbaar
Werk en inkomen -120 -102 0 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2024 t.o.v. begroting 2023    
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Algemeen

Urentoedeling
In de begroting is de toedeling van de formatie aan de activiteiten / producten opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan ook programma-overstijgend zijn maar is, behoudens de loonontwikkelingen, budgetneutraal.

Prijsontwikkeling
Conform Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten met 7% verhoogd.

   

Economie

Economie
Verschuiving urentoedeling (N € 140K)
Vervallen incidentele budgetten CUP 2023 (V € 40K)
Vervallen incidentele opbrengst 2023 (N € 228K)
Ruimte maken CUP 2024: buitenreclame (V € 70K)
CUP 2024: onderzoek gemeentebreed ondernemersfonds (N € 40K)

335 N

Bestemmingsplannen
Vervallen incidentele uitgaven 2023 implementatie Omgevingswet (V 415K)

389 V

Toerisme en cultureel erfgoed

Monumenten
Vervallen incidenteel budget 29023: veilig vlaggen (V € 100K)
Verschuiving urentoedeling (V € 48K)

126 V

 Werk en inkomen

BUIG
Verschuiving urentoedeling (N € 641K)

657 N

Werkvoorziening
Vervallen incidentele baten en lasten 2023 Oekraïne (saldo V € 874K)
Verschuiving urentoedeling (N € 394K)

455 V

Minimabeleid
Vervallen incidentele uitgaven energietoeslag 2023 (V € 1,8 mln.)
Verschuiving urentoedeling (V 355K)

2.064 V

Mobiliteit

Verkeer
Verschuiving urentoedeling (N € 211)

273 N

Parkeren
Vervallen incidentele CUP budgetten 2023 (V € 255K)
Indexatie tarieven (V € 230K)
Verschuiving urentoedeling (N € 252K)
CUP 2024: modernisering parkeerketen (N € 60K)

181 V

Overig

Overige verschillen < € 70.000

34 N
Totaal 1.916 V

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Eigen indicatoren Werk en Inkomen

nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022
1. Het percentage klanten dat gedurende het poortproces 'afgevangen' worden (van melding tot start inkomen). - -

33,5%

2. Uitstroom naar betaald werk of opleiding als percentage van het aantal te bemiddelen personen 23%

25%

25%

 

Toelichting:

1. Deze indicator (preventiequota) heeft als doel om zoveel mogelijk cliënten gedurende het poortproces aan het werk te krijgen. Vanaf 2022 komen hier cijfers voor beschikbaar.

2. Deze indicator toont de uitstroom uit de uitkering van jongeren (18 -27 jarigen) naar betaald werk en opleiding (dat is het doel van re-integratie activiteiten). Andere uitstroomredenen, zoals verhuizing of overlijden, worden niet meegenomen in dit percentage.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Eigen indicatoren Werk en Inkomen

nr.

Omschrijving indicator 2020 2021 2022 Bron
1. Beroepsbevolking  29.000   31.000  32.000 CBS (databank Statline)
2. Klanten Participatiewet 988 795

884

Administratie USD
3. Klanten WSW 78 62 55 Administratie USD
4. Inwoners met een WW uitkering 999 630 553 UWV
5. Aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling 908 819 825 Administratie USD
6.

Aantal meldingen inzake vroegsignalering

- 171 1.344 Administratie USD
7. Aantal verwezen klanten naar de Kredietbank 78 50 107 Administratie USD
8. Aantal personen dat een schuldhulptraject heeft bij de Kredietbank Nederland 46 - 56 Administratie USD
9. Aantal voorzieningen/trajecten dat is afgerond 390 496 441 Administratie USD

 

Toelichting:

6. Aantal meldingen dat de gemeente ontvangt over achterstallige betalingen (van o.a. nutsbedrijven). Hieraan nemen woningcorporaties (nog) geen deel.