Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.1.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente gaan we bewust met ons geld om en zorgen we dat we op korte en lange termijn financieel gezond blijven. We gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente streeft naar een solide financieel beleid. Wanneer er bezuinigd moet worden wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten op langere termijn. Andersom moet bij investeringen ook verder gekeken worden naar de opbrengst op langere termijn.
• De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder en leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en welk effect is bereikt. De algemene reserve houden we op een verantwoord niveau.
• We onderzoeken of we moeten investeren in een domein overstijgende subsidiespecialist die kan helpen om interessante subsidies voor de gemeente binnen te halen.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

6.2. Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.2.1. Wat willen we bereiken?

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. We investeren op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:

  • Het uitvoeren van de vastgestelde vastgoedstrategie.
  • We gaan verder met het verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

6.3. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.3.1. Wat willen we bereiken?

We hanteren een grondbeleid dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een middel voor het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en grondeigenaren.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.

Wat gaan we ervoor doen in 2024?

6.4. Belastingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4.1. Wat willen we bereiken?

De dienstverlening waar leges tegenover staan, is zo veel mogelijk kostendekkend en daarbij sturen wij op efficiëntie. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. We benaderen de woonlasten integraal en streven ernaar om deze zo min mogelijk te verhogen en de gemeentelijke voorzieningen daarbij in stand te houden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Als in een uitzonderlijk geval, vanwege zwaarwegende redenen van lokale aard, een verdere stijging noodzakelijk lijkt, kan dit uitgangspunt worden heroverwogen.
• Bij het heffen van leges streeft de gemeente naar kostendekkendheid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenheffing en rioolbelasting volgen wij nauwgezet.

Wie zijn erbij betrokken?

Terug naar navigatie - Wie zijn erbij betrokken?

Deze verbonden partijen dragen bij aan het bereiken van de maatschappelijke effecten van programma 6:

- Regio Gooi en Vechtstreek

- Archief Gooi en Vechtstreek

- Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden partijen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Begroting 2023 (na wijziging) MB 2024 MB 2025 MB 2026 MB 2027
Lasten
Financieel gezond
Financien 20.792 25.263 28.423 27.700 23.453 22.626
Vastgoed 6.645 6.995 7.569 7.720 7.506 7.402
Belastingen 739 702 763 760 760 760
Totaal Financieel gezond 28.176 32.959 36.754 36.180 31.719 30.788
Baten
Financieel gezond
Financien -97.674 -97.108 -110.760 -110.790 -106.316 -104.974
Vastgoed -2.932 -3.051 -2.949 -2.903 -2.903 -2.903
Belastingen -12.012 -12.315 -13.353 -13.353 -13.353 -13.353
Totaal Financieel gezond -112.618 -112.475 -127.062 -127.045 -122.572 -121.229
Resultaat voor bestemming -84.441 -79.516 -90.307 -90.865 -90.853 -90.441
Toevoegingen
Financieel gezond
Financien 11.352 3.924 0 0 0 0
Onttrekkingen
Financieel gezond
Financien -6.248 -12.672 -1.500 0 0 0
Vastgoed 0 -150 0 0 0 0
Totaal Financieel gezond -6.248 -12.822 -1.500 0 0 0
Saldo reserves 5.104 -8.898 -1.500 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2024 t.o.v. begroting 2023    
Onderdeel programma 6 Verschil (€ x 1.000)

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Algemeen

Urentoedeling
In de begroting is de toedeling van de formatie aan de activiteiten / producten opnieuw tegen het licht gehouden. Dit kan ook programma-overstijgend zijn maar is, behoudens de loonontwikkelingen, budgetneutraal.

Prijsontwikkeling
Conform Perspectiefnota 2024 zijn de budgetten met 7% verhoogd.

   

Financiën

Uitkering Gemeentefonds
Meerjarig effect circulaires  t/m 2022 (V € 1.095K)
Meicirculaire 2023 (V  9.815K)

Aanname compensatie cao-effect en aanpassing eenheden (V€ 1,6 mln.)

12.959 V

Overige baten en lasten
Vervallen onttrekking algemene reserve i.v.m. resultaatbestemming (incl. budgetoverhevelingen) 2022  en saldo resultaat 2e Voortgangsverslag 2023 (N € 8.440K)
Bespaarde rente a.g.v. rentestijging (tegenhanger van posten in andere programma’s) (V € 596K)
Vervallen incidentele inkomsten 2023 (N  129K)

Incidentele onttrekking negatief saldo 2024 uit Algemene Reserve (V € 1,5 mln.)

6.473

 

N

Overhead
Verschuiving urentoedeling (N € 2,6 mln.)
Effect Regiobegroting 2024 (N € 102K)

2.919 N

Vastgoed

Beheer gemeentelijke gebouwen
Verschuiving urentoedeling (N € 330K)
Indexatie (N  250K)
Vervallen inzet en dekking vastgoedontwikkeling 2023 (N 127K)
Diverse vervallen incidentele budgetten 2023 (V € 34K)
Vervallen incidentele dekking MFC Keverdijk 2023 (N € 150K)

842 N

Belastingen

Belastingen
Indexatie gemeentelijke belastingen (V € 860K)
Areaaluitbreiding OZB opbrengsten (V€ 164K)
Verschuiving urentoedeling (N € 50K)

976 V
Totaal 3.701 V

Indicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren

Eigen indicatoren vastgoed

nr. Omschrijving indicator 2020 2021 2022 Streefwaarde  Bron

1.

Energie verbruik gemeentelijke panden en installaties - - - Nog te bepalen Het vastgoedmanagementsysteem
2. CO2 reductie bij de vijf ESCo panden - - - In 2026 80% lagere CO2 uitstoot dan in 2021 Rapportage leverancier