De prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten in 2024 weer worden herzien. Deze keer betrekken we ook zorgpartijen. De prestatieafspraken vloeien voort uit de nieuwe woonvisie die in 2024 wordt vastgesteld. We maken onder andere afspraken over doorstroming, spreiding woningbouwcategorieën over de kernen, sociale koop, woningen met zorg en huisvesting van statushouders.