We bepalen aan de hand van een discussienota de inhoudelijke thema’s waarop eventuele nieuwe vormen van samenwerking voor de samenwerkende partijen voordeel oplevert, waarop we in regioverband een voortrekkersrol willen spelen en hoe we ons willen profileren in de samenwerking.