Met onze ketenpartners COA en DUO enerzijds en anderzijds onze samenwerkingspartners zoals woningcorporaties, belangenorganisaties voor statushouders en inburgeraars,  taalscholen en re-integratiebedrijven zorgen we ervoor dat statushouders gehuisvest kunnen worden, een (duaal) inburgeringstraject kunnen volgen en kansen krijgen op de arbeidsmarkt. In provinciaal en regionaal verband onderzoeken we met het COA de mogelijkheden om als gevolg van de verhoogde asielinstroom asielzoekers op te vangen. We leveren een bijdrage aan zowel de opvang van asielzoekers als Oekraïense vluchtelingen. De verhoogde asielinstroom leidt tot een grotere taakstelling huisvesting statushouders en het aanbieden van inburgeringstrajecten.