Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Vertrekpunt: verstandig gebruik maken van tijdelijke financiële ruimte Blz. 6
Vertrekpunt: verstandig gebruik maken van tijdelijke financiële ruimte Blz. 7
Ambitie: Gooise Meren op koers Blz. 8
Ambitie: Gooise Meren op koers Blz. 9
Financiën Blz. 10
Financiën Blz. 11
Leeswijzer Blz. 12
Leeswijzer Blz. 13
Programma 1 Voor en van iedereen Blz. 14
Maatschappelijke effecten Blz. 15
1.1. Gezondheid Blz. 16
Doelstellingen Blz. 17
1.1.1. Wat willen we bereiken? Blz. 18
1.1.1.1. Actieplan nota gezondheidszorg Blz. 19
1.1.1.2. Samenhang in aanpak Blz. 20
1.1.1.3. Informeren senioren Blz. 21
1.1.1.4. Verkenning verbeteren organisatie (mantel)zorg Blz. 22
1.2. Sport & bewegen Blz. 23
Doelstellingen Blz. 24
1.2.1. Wat willen we bereiken? Blz. 25
1.2.1.2. Aanbesteding team Gooise Meren Beweegt Blz. 26
1.2.1.3. Subsidiemogelijkheden voor sportactiviteiten en evenementen Blz. 27
1.2.1.5. Onderhoud sportvelden Blz. 28
1.2.1.4. Ledverlichting sportvelden Blz. 29
1.2.1.6. Kleedkamers voetbalvereniging NVC Blz. 30
1.2.1.1. Geen bezuiniging voor team Gooise Meren Beweegt Blz. 31
1.3. Welzijn Blz. 32
Doelstellingen Blz. 33
1.3.1. Wat willen we bereiken? Blz. 34
1.3.1.1. Iedereen doet mee Blz. 35
1.3.1.2. Hulp start in de wijk Blz. 36
1.3.1.3. Voorkomen isolement Blz. 37
1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen Blz. 38
Doelstellingen Blz. 39
1.4.1. Wat willen we bereiken? Blz. 40
1.4.1.1. Welzijn en cultuur Blz. 41
1.4.1.2. Uit-Wijk Blz. 42
1.4.1.3. Pilot Cultuurcoaches Blz. 43
1.4.1.4. Uitvoeringsprogramma Cultuurvisie Blz. 44
1.4.1.5. Onderzoek culturele infrastructuur Blz. 45
Wat mag het kosten? Blz. 46
Toelichting financiële verschillen Blz. 47
Programma 2 Kansrijk opgroeien Blz. 48
Maatschappelijke effecten Blz. 49
2.1. Jeugdbeleid Blz. 50
Doelstellingen Blz. 51
2.1.1. Wat willen we bereiken? Blz. 52
2.1.1.1. Doorontwikkelen jeugdbeleid Blz. 53
2.1.1.2. Jeugd betrekken Blz. 54
2.2. Jeugdzorg Blz. 55
Doelstellingen Blz. 56
2.2.1. Wat willen we bereiken? Blz. 57
2.2.1.1. Verder ontwikkelen collectieve jeugdzorg Blz. 58
2.2.1.2. Versterken jeugdteam Uitvoeringsdienst Sociaal domein Blz. 59
2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting Blz. 60
Doelstellingen Blz. 61
2.3.1. Wat willen we bereiken? Blz. 62
2.3.1.2. Update IHP en ontwikkelen programma-aanpak Blz. 63
2.3.1.1. Vergroten gelijke kansen in het onderwijs Blz. 64
2.3.1.3. Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs uitwerken Blz. 65
2.3.1.4. Ruimte voor het Goois Lyceum Blz. 66
2.3.1.5. Onvoorziene kleine investeringen onderwijshuisvesting Blz. 67
Wat mag het kosten? Blz. 68
Toelichting financiële verschillen Blz. 69
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving Blz. 70
Maatschappelijke effecten Blz. 71
3.1. Wonen Blz. 72
Doelstellingen Blz. 73
3.1.1. Wat willen we bereiken? Blz. 74
3.1.1.1. Actualiseren Woonvisie Blz. 75
3.1.1.2. Opstellen doelgroepenverordening Blz. 76
3.1.1.3. Nieuwe huisvestingsverordening Blz. 77
3.1.1.4. Opstellen van structuurvisie Bussum-Zuid Blz. 78
3.1.1.5 Uitvoering geven aan de visie Wonen en Zorg Blz. 79
3.1.1.6. Onderzoek naar beleidsinstrumenten die de positie van starters en andere kwetsbare doelgroepen op de woningmarkt effectief versterken Blz. 80
3.2. Buitenruimte & leefomgeving Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
3.2.1. Wat willen we bereiken? Blz. 83
3.2.1.1. Uitvoering geven aan Biodiversiteitsplan Gooise Meren Blz. 84
3.2.1.2. Vergroten kennis op gebied van ecologie Blz. 85
3.2.1.3. Hemelwater afkoppelen en vasthouden Blz. 86
3.2.1.4. Vergroten inzicht in technische staat riolering Blz. 87
3.2.1.5. Vergroten inzicht in functioneren rioolstelsels Blz. 88
3.2.1.6. Inwoners betrekken Blz. 89
3.2.1.7. Dierenwelzijn Blz. 90
3.3. Duurzaamheid Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
3.3.1. Wat willen we bereiken? Blz. 93
3.3.1.1. We blijven samenwerken rond duurzame thema’s met Samen Sneller Duurzaam Blz. 94
3.3.1.3. Verminderen energieverbruik Blz. 95
3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg) Blz. 96
3.3.1.5. Beleidsontwikkeling en uitvoering opwekken duurzame energie Blz. 97
3.3.1.2. Samen werken aan de energietransitie Blz. 98
3.3.1.6. EU-actieplan geluid Blz. 99
3.3.1.7. Opstellen strategisch document duurzaamheid Blz. 100
3.4. Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 101
Doelstellingen Blz. 102
3.4.1. Wat willen we bereiken? Blz. 103
3.4.1.1. Ruimtelijke projecten Blz. 104
Wat mag het kosten? Blz. 105
Toelichting financiële verschillenverschillen Blz. 106
Beleidsindicatoren Blz. 107
Kengetallen Blz. 108
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar Blz. 109
Maatschappelijke effecten Blz. 110
4.1. Economie Blz. 111
Doelstellingen Blz. 112
4.1.1. Wat willen we bereiken? Blz. 113
4.1.1.1. Ontwikkelen visie op- en bouwen van een netwerk rond Circulaire Economie Blz. 114
4.1.1.2. Informeren van- en communicatie met ondernemers over circulariteit Blz. 115
4.1.1.3 Manager vitale kernen Blz. 116
4.2. Toerisme & cultureel erfgoed Blz. 117
Doelstellingen Blz. 118
4.2.1. Wat willen we bereiken? Blz. 119
4.2.1.1. Verhogen subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten Blz. 120
4.2.1.2. Plan voor verduurzaming van monumenten Blz. 121
4.2.1.3 Voetgangersbewegwijzering (Wayfinding) Blz. 122
4.3. Werk & inkomen Blz. 123
Doelstellingen Blz. 124
4.3.1. Wat willen we bereiken? Blz. 125
4.3.1.1. Inclusieve arbeidsmarkt Blz. 126
4.4. Mobiliteit Blz. 127
Doelstellingen Blz. 128
4.4.1. Wat willen we bereiken? Blz. 129
4.4.1.1. Verkeersonveilige plekken risicogericht aanpakken Blz. 130
4.4.1.2. Schoolomgevingen verkeersveiliger maken Blz. 131
4.4.1.3. Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie Blz. 132
4.4.1.4. Verkeersgedrag beïnvloeden Blz. 133
4.4.1.5 In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid Blz. 134
4.4.1.6. Inrichten van 'zero-emissiezones' Blz. 135
4.4.1.7. Ontwikkelen laadpalenbeleid Blz. 136
4.4.1.8. Versterken van OV-knooppunten Blz. 137
4.4.1.9. Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk Blz. 138
4.4.1.10. Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen Blz. 139
4.4.1.12. Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen Blz. 140
4.4.1.13. Modernisering van de gehele parkeerketen Blz. 141
Wat mag het kosten? Blz. 142
Toelichting financiële verschillen Blz. 143
Beleidsindicatoren Blz. 144
Kengetallen Blz. 145
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening Blz. 146
Maatschappelijke effecten Blz. 147
5.1. Dienstverlening & communicatie Blz. 148
Doelstellingen Blz. 149
5.1.1. Wat willen we bereiken? Blz. 150
5.1.1.1. Digitaal aanvragen rijbewijzen Blz. 151
5.1.1.2. Social media als extra dienstverleningskanaal Blz. 152
5.1.1.3. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken dienstverleningskanalen Blz. 153
5.1.1.4. Aanloop reisdocumentenpiek 2024 Blz. 154
5.1.1.5. Duidelijkheid over voortgang in klantcontact Blz. 155
5.2. Veiligheid & handhaving Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
5.2.1. Wat willen we bereiken? Blz. 158
5.2.1.1. Versterken van de aanpak ondermijning Blz. 159
5.2.1.2. Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 160
5.2.1.3 Aanpak cybercrime Blz. 161
5.2.1.4 Versterken van de inzet van de boa’s op openbare orde en veiligheid waaronder ook verkeersveiligheid Blz. 162
Indicatoren Blz. 163
5.3. Bestuur & organisatie Blz. 164
Doelstellingen Blz. 165
5.3.1. Wat willen we bereiken? Blz. 166
5.3.1.1. Versterken van de democratische kwaliteit Blz. 167
5.3.1.2. Aantrekken extra wijkadviseurs Blz. 168
5.3.1.3 Capaciteit in balans met werkaanbod Blz. 169
5.3.1.4 Versterken arbeidsmarktpositie en -communicatie Blz. 170
5.3.1.5 Behouden en ontwikkelen ambtelijke organisatie Blz. 171
5.3.1.6 Strategische personeelsplanning Blz. 172
5.4. Bestuurlijke samenwerking Blz. 173
Doelstellingen Blz. 174
5.4.1. Wat willen we bereiken? Blz. 175
5.4.1.1. Regionale positionering Blz. 176
5.4.1.2. Uitvoering nota verbonden partijen Blz. 177
Wat mag het kosten? Blz. 178
Toelichting financiële verschillen Blz. 179
Beleidsindicatoren Blz. 180
Programma 6 Financieel gezond Blz. 181
Maatschappelijke effecten Blz. 182
6.1. Financiën Blz. 183
Doelstellingen Blz. 184
6.1.1. Wat willen we bereiken? Blz. 185
6.1.1.1. Rechtmatigheidsverantwoording Blz. 186
6.1.1.2. Toegankelijkheid Pepperflow Blz. 187
6.1.1.3. Onderzoek naar meerwaarde subsidiespecialist Blz. 188
6.1.1.4. Implementatie nieuw financieel systeem Blz. 189
6.2. Vastgoed Blz. 190
Doelstellingen Blz. 191
6.2.1. Wat willen we bereiken? Blz. 192
6.2.1.1. Portefeuilleplan vastgoed Blz. 193
6.2.1.2. Aanbesteding Vastgoedmanagementsysteem Blz. 194
6.3. Grondbeleid Blz. 195
Doelstellingen Blz. 196
6.3.1. Wat willen we bereiken? Blz. 197
6.3.1.1. Grondprijzenbrief Blz. 198
6.3.1.2 Nota bovenwijkse voorzieningen Blz. 199
6.4. Belastingen Blz. 200
Doelstellingen Blz. 201
6.4.1. Wat willen we bereiken? Blz. 202
6.4.1.1. Kostendekkendheid leges Blz. 203
Wat mag het kosten? Blz. 204
Toelichting financiële verschillen Blz. 205
Financiële begroting Blz. 206
Financiële recapitulatie programma's Blz. 207
Financiële recapitulatie programma's Blz. 208
Investeringen Blz. 209
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 210
Incidentele baten en lasten Blz. 211
Structurele mutaties reserves Blz. 212
Balans Blz. 213
Balans Blz. 214
EMU-Saldo Blz. 215
Stand en verloop reserves Blz. 216
Stand en verloop voorzieningen Blz. 217
Financiële positie Blz. 218
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 219
Overhead Blz. 220
Paragrafen Blz. 221
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 222
Overzicht lokale heffingen Blz. 223
Beleid lokale heffingen Blz. 224
Tarieven en opbrengsten Blz. 225
Kostendekkende heffingen Blz. 226
Lokale belastingdruk voor huishoudens Blz. 227
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 228
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 229
Risicobeheersing Blz. 230
Weerstandsvermogen Blz. 231
Kengetallen Blz. 232
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 233
Inleiding Blz. 234
Beleidskader Blz. 235
Ontwikkelingen 2023 Blz. 236
Paragraaf Financiering Blz. 237
Algemene ontwikkelingen Blz. 238
Financieringsbeleid Blz. 239
Financiering Blz. 240
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 241
Inleiding Blz. 242
Interne bedrijfsvoering Blz. 243
Sturing en beheersing Blz. 244
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 245
Inleiding Blz. 246
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 247
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 248
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 249
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 250
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 251
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 252
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 253
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 254
GEM Crailo BV Blz. 255
BNG Bank N.V. Blz. 256
Metropoolregio Amsterdam Blz. 257
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Blz. 258
Paragraaf Grondbeleid Blz. 259
Hoofdlijnen Blz. 260
Bouwgronden in exploitatie Blz. 261
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 262
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 263
Bijlagen Blz. 264
Bijlage 1 Overzicht investeringen Blz. 265
Overzicht investeringen Blz. 266
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 267
Taakvelden Blz. 268
Bijlage 3 Beleidsindicatoren Blz. 269
Verplichte indicatoren eigen gegevens Blz. 270
Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente? Blz. 271
Toelichtingen verplichte indicatoren Blz. 272
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap