1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Vertrekpunt: verstandig gebruik maken van tijdelijke financiële ruimte
     1. Blz. 7 Vertrekpunt: verstandig gebruik maken van tijdelijke financiële ruimte
    2. Blz. 8 Ambitie: Gooise Meren op koers
     1. Blz. 9 Ambitie: Gooise Meren op koers
    3. Blz. 10 Financiën
     1. Blz. 11 Financiën
    4. Blz. 12 Leeswijzer
     1. Blz. 13 Leeswijzer
   3. Blz. 14 Programma 1 Voor en van iedereen
    1. Blz. 15 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 16 1.1. Gezondheid
     1. Blz. 17 Doelstellingen
      1. Blz. 18 1.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 19 1.1.1.1. Actieplan nota gezondheidszorg
       2. Blz. 20 1.1.1.2. Samenhang in aanpak
       3. Blz. 21 1.1.1.3. Informeren senioren
       4. Blz. 22 1.1.1.4. Verkenning verbeteren organisatie (mantel)zorg
    3. Blz. 23 1.2. Sport & bewegen
     1. Blz. 24 Doelstellingen
      1. Blz. 25 1.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 26 1.2.1.2. Aanbesteding team Gooise Meren Beweegt
       2. Blz. 27 1.2.1.3. Subsidiemogelijkheden voor sportactiviteiten en evenementen
       3. Blz. 28 1.2.1.5. Onderhoud sportvelden
       4. Blz. 29 1.2.1.4. Ledverlichting sportvelden
       5. Blz. 30 1.2.1.6. Kleedkamers voetbalvereniging NVC
       6. Blz. 31 1.2.1.1. Geen bezuiniging voor team Gooise Meren Beweegt
    4. Blz. 32 1.3. Welzijn
     1. Blz. 33 Doelstellingen
      1. Blz. 34 1.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 35 1.3.1.1. Iedereen doet mee
       2. Blz. 36 1.3.1.2. Hulp start in de wijk
       3. Blz. 37 1.3.1.3. Voorkomen isolement
    5. Blz. 38 1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen
     1. Blz. 39 Doelstellingen
      1. Blz. 40 1.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 41 1.4.1.1. Welzijn en cultuur
       2. Blz. 42 1.4.1.2. Uit-Wijk
       3. Blz. 43 1.4.1.3. Pilot Cultuurcoaches
       4. Blz. 44 1.4.1.4. Uitvoeringsprogramma Cultuurvisie
       5. Blz. 45 1.4.1.5. Onderzoek culturele infrastructuur
    6. Blz. 46 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 47 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 48 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 49 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 50 2.1. Jeugdbeleid
     1. Blz. 51 Doelstellingen
      1. Blz. 52 2.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 53 2.1.1.1. Doorontwikkelen jeugdbeleid
       2. Blz. 54 2.1.1.2. Jeugd betrekken
    3. Blz. 55 2.2. Jeugdzorg
     1. Blz. 56 Doelstellingen
      1. Blz. 57 2.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 58 2.2.1.1. Verder ontwikkelen collectieve jeugdzorg
       2. Blz. 59 2.2.1.2. Versterken jeugdteam Uitvoeringsdienst Sociaal domein
    4. Blz. 60 2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting
     1. Blz. 61 Doelstellingen
      1. Blz. 62 2.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 63 2.3.1.2. Update IHP en ontwikkelen programma-aanpak
       2. Blz. 64 2.3.1.1. Vergroten gelijke kansen in het onderwijs
       3. Blz. 65 2.3.1.3. Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs uitwerken
       4. Blz. 66 2.3.1.4. Ruimte voor het Goois Lyceum
       5. Blz. 67 2.3.1.5. Onvoorziene kleine investeringen onderwijshuisvesting
    5. Blz. 68 Wat mag het kosten?
    6. Blz. 69 Toelichting financiële verschillen
   5. Blz. 70 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 71 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 72 3.1. Wonen
     1. Blz. 73 Doelstellingen
      1. Blz. 74 3.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 75 3.1.1.1. Actualiseren Woonvisie
       2. Blz. 76 3.1.1.2. Opstellen doelgroepenverordening
       3. Blz. 77 3.1.1.3. Nieuwe huisvestingsverordening
       4. Blz. 78 3.1.1.4. Opstellen van structuurvisie Bussum-Zuid
       5. Blz. 79 3.1.1.5 Uitvoering geven aan de visie Wonen en Zorg
       6. Blz. 80 3.1.1.6. Onderzoek naar beleidsinstrumenten die de positie van starters en andere kwetsbare doelgroepen op de woningmarkt effectief versterken
    3. Blz. 81 3.2. Buitenruimte & leefomgeving
     1. Blz. 82 Doelstellingen
      1. Blz. 83 3.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 84 3.2.1.1. Uitvoering geven aan Biodiversiteitsplan Gooise Meren
       2. Blz. 85 3.2.1.2. Vergroten kennis op gebied van ecologie
       3. Blz. 86 3.2.1.3. Hemelwater afkoppelen en vasthouden
       4. Blz. 87 3.2.1.4. Vergroten inzicht in technische staat riolering
       5. Blz. 88 3.2.1.5. Vergroten inzicht in functioneren rioolstelsels
       6. Blz. 89 3.2.1.6. Inwoners betrekken
       7. Blz. 90 3.2.1.7. Dierenwelzijn
    4. Blz. 91 3.3. Duurzaamheid
     1. Blz. 92 Doelstellingen
      1. Blz. 93 3.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 94 3.3.1.1. We blijven samenwerken rond duurzame thema’s met Samen Sneller Duurzaam
       2. Blz. 95 3.3.1.3. Verminderen energieverbruik
       3. Blz. 96 3.3.1.4. Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)
       4. Blz. 97 3.3.1.5. Beleidsontwikkeling en uitvoering opwekken duurzame energie
       5. Blz. 98 3.3.1.2. Samen werken aan de energietransitie
       6. Blz. 99 3.3.1.6. EU-actieplan geluid
       7. Blz. 100 3.3.1.7. Opstellen strategisch document duurzaamheid
    5. Blz. 101 3.4. Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 102 Doelstellingen
      1. Blz. 103 3.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 104 3.4.1.1. Ruimtelijke projecten
    6. Blz. 105 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 106 Toelichting financiële verschillenverschillen
    8. Blz. 107 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 108 Kengetallen
   6. Blz. 109 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 110 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 111 4.1. Economie
     1. Blz. 112 Doelstellingen
      1. Blz. 113 4.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 114 4.1.1.1. Ontwikkelen visie op- en bouwen van een netwerk rond Circulaire Economie
       2. Blz. 115 4.1.1.2. Informeren van- en communicatie met ondernemers over circulariteit
       3. Blz. 116 4.1.1.3 Manager vitale kernen
    3. Blz. 117 4.2. Toerisme & cultureel erfgoed
     1. Blz. 118 Doelstellingen
      1. Blz. 119 4.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 120 4.2.1.1. Verhogen subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten
       2. Blz. 121 4.2.1.2. Plan voor verduurzaming van monumenten
       3. Blz. 122 4.2.1.3 Voetgangersbewegwijzering (Wayfinding)
    4. Blz. 123 4.3. Werk & inkomen
     1. Blz. 124 Doelstellingen
      1. Blz. 125 4.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 126 4.3.1.1. Inclusieve arbeidsmarkt
    5. Blz. 127 4.4. Mobiliteit
     1. Blz. 128 Doelstellingen
      1. Blz. 129 4.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 130 4.4.1.1. Verkeersonveilige plekken risicogericht aanpakken
       2. Blz. 131 4.4.1.2. Schoolomgevingen verkeersveiliger maken
       3. Blz. 132 4.4.1.3. Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie
       4. Blz. 133 4.4.1.4. Verkeersgedrag beïnvloeden
       5. Blz. 134 4.4.1.5 In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid
       6. Blz. 135 4.4.1.6. Inrichten van 'zero-emissiezones'
       7. Blz. 136 4.4.1.7. Ontwikkelen laadpalenbeleid
       8. Blz. 137 4.4.1.8. Versterken van OV-knooppunten
       9. Blz. 138 4.4.1.9. Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk
       10. Blz. 139 4.4.1.10. Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen
       11. Blz. 140 4.4.1.12. Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen
       12. Blz. 141 4.4.1.13. Modernisering van de gehele parkeerketen
    6. Blz. 142 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 143 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 144 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 145 Kengetallen
   7. Blz. 146 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 147 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 148 5.1. Dienstverlening & communicatie
     1. Blz. 149 Doelstellingen
      1. Blz. 150 5.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 151 5.1.1.1. Digitaal aanvragen rijbewijzen
       2. Blz. 152 5.1.1.2. Social media als extra dienstverleningskanaal
       3. Blz. 153 5.1.1.3. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken dienstverleningskanalen
       4. Blz. 154 5.1.1.4. Aanloop reisdocumentenpiek 2024
       5. Blz. 155 5.1.1.5. Duidelijkheid over voortgang in klantcontact
    3. Blz. 156 5.2. Veiligheid & handhaving
     1. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 5.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 159 5.2.1.1. Versterken van de aanpak ondermijning
       2. Blz. 160 5.2.1.2. Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken
       3. Blz. 161 5.2.1.3 Aanpak cybercrime
       4. Blz. 162 5.2.1.4 Versterken van de inzet van de boa’s op openbare orde en veiligheid waaronder ook verkeersveiligheid
     2. Blz. 163 Indicatoren
    4. Blz. 164 5.3. Bestuur & organisatie
     1. Blz. 165 Doelstellingen
      1. Blz. 166 5.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 167 5.3.1.1. Versterken van de democratische kwaliteit
       2. Blz. 168 5.3.1.2. Aantrekken extra wijkadviseurs
       3. Blz. 169 5.3.1.3 Capaciteit in balans met werkaanbod
       4. Blz. 170 5.3.1.4 Versterken arbeidsmarktpositie en -communicatie
       5. Blz. 171 5.3.1.5 Behouden en ontwikkelen ambtelijke organisatie
       6. Blz. 172 5.3.1.6 Strategische personeelsplanning
    5. Blz. 173 5.4. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 174 Doelstellingen
      1. Blz. 175 5.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 176 5.4.1.1. Regionale positionering
       2. Blz. 177 5.4.1.2. Uitvoering nota verbonden partijen
    6. Blz. 178 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 179 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 180 Beleidsindicatoren
   8. Blz. 181 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 182 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 183 6.1. Financiën
     1. Blz. 184 Doelstellingen
      1. Blz. 185 6.1.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 186 6.1.1.1. Rechtmatigheidsverantwoording
       2. Blz. 187 6.1.1.2. Toegankelijkheid Pepperflow
       3. Blz. 188 6.1.1.3. Onderzoek naar meerwaarde subsidiespecialist
       4. Blz. 189 6.1.1.4. Implementatie nieuw financieel systeem
    3. Blz. 190 6.2. Vastgoed
     1. Blz. 191 Doelstellingen
      1. Blz. 192 6.2.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 193 6.2.1.1. Portefeuilleplan vastgoed
       2. Blz. 194 6.2.1.2. Aanbesteding Vastgoedmanagementsysteem
    4. Blz. 195 6.3. Grondbeleid
     1. Blz. 196 Doelstellingen
      1. Blz. 197 6.3.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 198 6.3.1.1. Grondprijzenbrief
       2. Blz. 199 6.3.1.2 Nota bovenwijkse voorzieningen
    5. Blz. 200 6.4. Belastingen
     1. Blz. 201 Doelstellingen
      1. Blz. 202 6.4.1. Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 203 6.4.1.1. Kostendekkendheid leges
    6. Blz. 204 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 205 Toelichting financiële verschillen
   9. Blz. 206 Financiële begroting
    1. Blz. 207 Financiële recapitulatie programma's
     1. Blz. 208 Financiële recapitulatie programma's
     2. Blz. 209 Investeringen
    2. Blz. 210 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 211 Incidentele baten en lasten
     2. Blz. 212 Structurele mutaties reserves
    3. Blz. 213 Balans
     1. Blz. 214 Balans
     2. Blz. 215 EMU-Saldo
     3. Blz. 216 Stand en verloop reserves
     4. Blz. 217 Stand en verloop voorzieningen
    4. Blz. 218 Financiële positie
     1. Blz. 219 Algemene Dekkingsmiddelen
     2. Blz. 220 Overhead
  2. Blz. 221 Paragrafen
   1. Blz. 222 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 223 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 224 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 225 Tarieven en opbrengsten
    4. Blz. 226 Kostendekkende heffingen
    5. Blz. 227 Lokale belastingdruk voor huishoudens
    6. Blz. 228 Kwijtscheldingsbeleid
   2. Blz. 229 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 230 Risicobeheersing
    2. Blz. 231 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 232 Kengetallen
   3. Blz. 233 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 234 Inleiding
    2. Blz. 235 Beleidskader
    3. Blz. 236 Ontwikkelingen 2023
   4. Blz. 237 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 238 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 239 Financieringsbeleid
    3. Blz. 240 Financiering
   5. Blz. 241 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 242 Inleiding
    2. Blz. 243 Interne bedrijfsvoering
    3. Blz. 244 Sturing en beheersing
   6. Blz. 245 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 246 Inleiding
    2. Blz. 247 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 248 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 249 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    5. Blz. 250 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    6. Blz. 251 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    7. Blz. 252 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    8. Blz. 253 Stichting Goois Natuurreservaat
    9. Blz. 254 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    10. Blz. 255 GEM Crailo BV
    11. Blz. 256 BNG Bank N.V.
    12. Blz. 257 Metropoolregio Amsterdam
    13. Blz. 258 Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
   7. Blz. 259 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 260 Hoofdlijnen
    2. Blz. 261 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 262 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 263 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 264 Bijlagen
   1. Blz. 265 Bijlage 1 Overzicht investeringen
    1. Blz. 266 Overzicht investeringen
   2. Blz. 267 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 268 Taakvelden
   3. Blz. 269 Bijlage 3 Beleidsindicatoren
    1. Blz. 270 Verplichte indicatoren eigen gegevens
    2. Blz. 271 Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?
    3. Blz. 272 Toelichtingen verplichte indicatoren
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap