Programma 2 Kansrijk opgroeien

2.1. Jeugdbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.1.1. Wat willen we bereiken?

Gooise Meren is met haar ligging en voorzieningen een prachtige gemeente om in op te groeien. Als gemeente willen wij dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen dit kansrijk te doen, waarbij wij voorwaardenscheppend, stimulerend en toegankelijk zijn. We dragen bij aan de brede ontwikkeling van jeugdigen door een breed en inclusief aanbod aan onderwijs, opvang, sport, speelgelegenheid en cultuur. Zo is het staand beleid dat we speelplekken op verzoek inclusief toegankelijk maken, dat we jongeren ondersteunen bij initiatieven en de toegang tot sport en cultuur stimuleren.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We stellen de nota integraal jeugdbeleid vast en voeren deze uit.
• We betrekken jeugd steeds bij ons beleid en de keuze voor voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

2.2. Jeugdzorg

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.2.1. Wat willen we bereiken?

In ons aandeel voor de zorg voor onze jeugd stimuleren we een snelle en adequate hulpverlening. Door instroom te verlagen en doorstroom en uitstroom te bevorderen willen we dat er minder kinderen in de jeugdzorg zitten. We investeren gericht in preventie en zetten in op normaliseren en de-medicaliseren. Zo waarborgen wij dat zorg beschikbaar blijft voor die kinderen die het echt nodig hebben.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We investeren in collectieve voorzieningen die preventief werken, zoals bijvoorbeeld zorg voor passende hulp voor jeugdigen bij ingrijpende keuzes.
• We staan stil bij vanzelfsprekende verlengingen van jeugdzorg en kijken steeds kritisch of jeugdzorg de oplossing moet zijn van door jeugdigen en gezinnen ervaren zorgen.
• We zorgen voor versterking van het gemeentelijk jeugdteam, zodat er meer tijd is om tot een op maat gesneden toeleiding te komen en de hulptrajecten te kunnen volgen.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.3.1. Wat willen we bereiken?

We willen dat kinderen vrije keuzes en gelijke kansen en behandeling krijgen in het onderwijs. We werken hierbij actief samen met de onderwijsinstanties. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting. De arbeidskrapte en de stijging van de bouwkosten vragen om scherpere prioritering in de tijd. We kijken naar multifunctioneel gebruik van de huisvesting voor zowel onderwijs als voor activiteiten buiten schooltijd.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We willen onze ambities bij de verduurzaming en het circulair bouwen van scholen verhogen van BENG naar ENG - volledige circulariteit en energieneutraliteit - als de daartoe benodigde hogere investeringen hiervoor zich binnen hun levensduur (gemiddeld 25 jaar) terugverdienen.
• We stimuleren gelijke kansen voor alle kinderen bij de aanmeldprocedures voor scholen (PO & VO).
• Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (na wijziging) Prim. Begroting 2023 MB 2024 MB 2025 MB 2026
Lasten
626 Onderwijshuisvesting 3.712 4.524 3.592 3.778 4.316 5.097
627 Overige onderwijs 1.837 2.857 2.187 2.188 2.188 2.185
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 13.018 12.629 14.175 13.186 12.528 12.531
Totaal Lasten 18.567 20.010 19.954 19.152 19.032 19.813
Baten
626 Onderwijshuisvesting -25 0 0 0 0 0
627 Overige onderwijs -325 -1.095 -230 -230 -230 -230
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd -40 0 0 0 0 0
Totaal Baten -389 -1.095 -230 -230 -230 -230
Resultaat voor bestemming 18.178 18.915 19.724 18.923 18.803 19.584
Toevoegingen
627 Overige onderwijs 0 103 0 0 0 0
Onttrekkingen
626 Onderwijshuisvesting -708 -264 -65 -65 -65 -65
627 Overige onderwijs -1 -2 -26 -26 -26 -26
Totaal Onttrekkingen -709 -266 -91 -91 -91 -91
Saldo reserves -709 -163 -91 -91 -91 -91

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022    
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Onderwijshuisvesting
In 2022 zijn incidentele lasten opgenomen als gevolg van de sloop van de Tweemaster en de Emmaschool. Voor 2023 zijn hiervoor geen lasten geraamd.

 

-819

 

V

Overig Onderwijs
In 2022 zijn de middelen voor Nationaal Programma Onderwijs geraamd (€ 865k, baten en lasten) geraamd . Voor 2023 zijn hiervoor geen baten en lasten geraamd. In 2022 is investeringskrediet verhoogd met 103.000 dotatie voor dak zeezicht door bijkomende kosten overschrijding.

 

-67

 

V

Jeugd
Via de meicirculaire zijn de lasten voor jeugd voor 2023 met 850k verhoogd. Daarnaast wordt er in 2023 in totaal voor 627k  extra ingezet op de versterking van het jeugdteam.

 

1.477

 

N

Overige verschillen <€ 70.000

290

N

Totaal 881 N