Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2023-2026 aan. Een begroting die anders is van opzet dan voorgaande jaren, de eerste begroting van een nieuwe en tegelijkertijd ervaren college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is geformeerd in een periode die we eufemistisch ‘levendig’ kunnen noemen. We ruilden de ene uitdaging (het inperken van het coronavirus) in voor de opvang en verzorging van vluchtelingen uit Oekraïne binnen onze gemeente. En de volgende uitdaging, hoe op gemeentelijke niveau om te gaan met oplopende energieprijzen, hoge inflatie, energiearmoede, schaarste aan mensen en grondstoffen, ligt op de loer. 

Bij zo’n dynamische toekomst val je ook bij het opstellen van een begroting terug op zekerheden en kernwaarden. De zekerheid is gelegen is het aanbieden van een sluitende begroting, niet alleen voor het komende jaar, maar als het kan voor de gehele collegeperiode. Voor de komende drie jaar lijkt dat op het eerste gezicht, met substantieel hogere bijdrages van het Rijk, geen onoverkomelijke opgave. Het zou echter onverstandig zijn om ons rijk te rekenen. Ons toekomstperspectief reikt immers verder dan die drie jaar.

Wil Gooise Meren een gemeente blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is, een gemeente waar iedereen meedoet, waar de lasten aanvaardbaar zijn en de voorzieningen hoog, dan zullen we met verstand moeten investeren in mensen en middelen, in duurzaamheid en in het verwezenlijken van andere ambities uit het coalitieakkoord. Er zullen ook keuzes gemaakt moeten worden en prioriteiten gesteld, het college loopt daar niet voor weg. U treft deze keuzes binnenkort aan in het college-uitvoeringsprogramma (CUP). 

De focus zal de komende collegeperiode liggen op uitvoering van ambities, plannen en beleid. In verbinding met onze inwoners. Van jong tot oud, van minder bedeeld en minder kansrijk tot zij die het goed hebben, iedereen doet mee in Gooise Meren. Om de dienstverlening en de voorzieningen op niveau te houden, is het van groot belang dat Gooise Meren financieel gezond is en blijft en tegelijkertijd krachtig en slagvaardig genoeg is om de uitdagingen aan te gaan. Investeren in de capaciteit en kwaliteit van onze gemeentelijke organisatie is daarom noodzaak om verdere stappen te kunnen zetten. Vanuit die kracht gaan wij de komende jaren aan de slag in onze wijken, kernen, buurten en steden. Het college ziet er naar uit om dat samen te doen met de mensen die er wonen en werken.  

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Wethouder financiën Geert-Jan Hendriks