Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen.
Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

 

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren

Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage in 2023
     
Gemeenschappelijke regelingen        
Regio Gooi en Vechtstreek  Bussum   13.236.694* 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum     4.753.146
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad      963.548
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.506.226
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden pm
     
Vennootschappen en coöperaties     
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.  Harderwijk 29.333
     
Stichtingen en verenigingen    
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum 500.016
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
     
Overige verbonden partijen     
GEM Crailo BV Laren pm
BNG Bank N.V. Den Haag  pm
Metropoolregio Amsterdam (bestuurlijk convenant)  Amsterdam *
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn 10.590
Totaal   20.999.553

     * In deze bijdrage is de gemeentelijke bijdrage van Metropoolregio Amsterdam verdisconteerd.

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek

 

 

Ontwikkelingen
 
Bestuurlijke ontwikkelingen 
De Regio heeft te maken met drie majeure opgaven voor 2023:

a. het opstellen van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026

b. het behoud van de kwaliteit van de dienstverlening met minder middelen;

c. werk maken van informatieveiligheid.

RSA 2023 – 2026

De Regionale Samenwerkingsagenda brengt tot uitdrukking welke opgaven de samenwerkende gemeenten de komende raadsperiode met elkaar willen aanpakken en welke resultaten ze hiermee voor ogen hebben. De raden stellen de RSA vast. Dit zal rond de zomer van 2023 zijn. In 2023 zullen voor de RSA-uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld vanuit de regionale portefeuillehoudersoverleggen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de gezamenlijke ambities.

Behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.

Het werken aan een efficiënte organisatie die eenzelfde kwaliteit aan dienstverlening behoudt, wordt ingegeven door het vertrek van Weesp dat budgettair neutraal moet worden opgevangen en door de in 2021 overeengekomen bezuinigingsopgave. Hiertoe worden met name acties op organisatorisch vlak ingezet. Zo wordt de GGD Gooi en Vechtstreek en Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek samengebracht tot één organisatorische eenheid, die zich richt op preventieve (jeugd)gezondheidszorg en ondersteuning van gezinnen bij vragen over opvoeding en ontwikkeling. Ook wordt gekeken naar de huisvesting van de GAD, de RAV en het Regiokantoor. Dit wordt ingegeven door ontwikkelingen bij onder meer gemeenten en ziekenhuis en door de toename van thuiswerken en digitaal overleggen. 

Extra inzet informatieveiligheid

Om de informatieveiligheid van de Regio te verbeteren en aan de wettelijke eisen van de overheid te voldoen investeert de Regio in een tweetal digitale systemen: Security Information & Event Management (SIEM) en Security Operations Center (SOC). Ten behoeve van veiligheid worden ook een tweetal professionals aangesteld. Een Chief Information Security Officier (CISO), om de informatieveiligheid te optimaliseren, en een Privacy Officer (PO) om privacy beleid te ontwikkelen en te bewaken. Deze extra inzet op informatieveiligheid vraagt van de gemeenten een extra bijlage van in totaal € 250.000. De extra gemeentelijke jaarlijkse bijdrage voor Gooise Meren hiervoor bedraagt ca. € 60.000.

Inhoudelijke ontwikkelingen
De GAD rondt het bezuinigingsprogramma in 2023 af. De verwachting is er dat er na 2023 geen verdere bezuinigingen nodig zijn. De GGD/JGZ gaat extra gezondheidsmonitors uitvoeren, zodat gemeenten zich een beter beeld kunnen vormen van de gezondheidssituatie van inwoners. Het Zorg en Veiligheidshuis gaat zich voorbereiden op de realisatie van duurzame basisvoorzieningen op het niveau van de veiligheidsregio. Het RBL bereid zich voor op de uitbreiding van de zogenaamd RMC-functie (aandacht voor voortijdig schoolverlaters). De reikwijdte wordt verbreed van 23- naar 27-jarigen, die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Veilig Thuis zal de zgn. Multidisciplinaire aanpak (MD++) van kindermishandeling inbedden in de Regio.

Risico’s
Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.460.000 voor 2023. Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen. Hoog in deze lijst staan: tarieven recyclingscomponenten (wat de regio krijgt voor te recyclen materialen), ICT problemen, materiële kosten van de Regio (a.g.v. inflatie), hogere loonkosten en de ontwikkeling van pensioenkosten. 

Kerngegevens

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 1: Voor en van iedereen
Programma 2: Kansrijk opgroeien
Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Programma 5: Duidelijke en transparante dienstverlening
Programma 6: Financieel gezond
Taakvelden 0.4 Overhead
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.1 Economische ontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.5 Cultureel erfgoed
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
6.71b Begeleiding (WMO)
6.71c Dagbesteding (WMO)
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72a Jeugdzorg begeleiding
6.72b Jeugdzorg behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf
6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.74c Gesloten plaatsing
6.81a Beschermd wonen (WMO)
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering
7.1 Volksgezondheid
7.3 Afval
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimte en leefomgeving
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.
Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid).
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2023 op € 13.236.694. In deze bijdrage is ook de bijdrage van € 89.541 voor de MRA in verdisconteerd.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 10.420.000 € 9.571.000
Vreemd vermogen € 68.329.000 € 67.925.000
Solvabiliteit EV/VV 0,15 0,14
Geraamd resultaat 2023 Het geraamde resultaat is € 849.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen
De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is de zelfredzaamheid in onze samenleving te vergroten. De intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland (VRF), hulpverleningspartners en inwoners, krijgen prioriteit. De samenwerking met VRGV samen met VRF richt zich de komende jaren op de Meldkamer Midden-Nederland en een slagvaardige en veerkrachtige crisisbeheersing. Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio.

Risico's
In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2023  en de meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Voor de opsomming van de risico's wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de Programmabegroting 2023.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duidelijke en transparante dienstverlening
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zes leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2023 op € 4.753.146, , bestaande uit de reguliere bijdrage van € 4.648.431 en de bijdrage bevolkingszorg GV van € 104.715.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 2.477.594 € 3.560.243
Vreemd vermogen € 15.272.999 € 27.427.967
Solvabiliteit EV/VV 0,16 0,13
Geraamd resultaat 2023 Het geraamde resultaat is € 34.667 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen
Weesp is met ingang van 2022 samen verder gegaan met Amsterdam en is uit de OFGV getreden.
De OFGV is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet (in werking 1 januari 2023). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben op de wijze van werken. Met ingang van 2021 is een nieuwe kostprijssystematiek (KPS) periode van 3 jaar ingegaan. Ten opzichte van de eerdere kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren jaarlijks € 21.784 meer in de periode 2021 t/m 2023.

Risico's 
Gooise Meren heeft al haar milieutaken (zowel basistaken als plustaken) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers, omdat er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

De effecten van de uittreding van Weesp uit de OFGV worden zoveel mogelijk gedempt, maar zullen wel merkbaar worden doordat de vaste lasten straks met een partner minder gedragen moeten worden. In de begroting van de OFGV is hier rekening mee gehouden. De OFGV heeft voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet enkel incidenteel budget geraamd. Er is op dit moment geen actuelere informatie om de financiële effecten structureel te ramen, maar dit wordt continue gemonitord. Per augustus 2022 zijn er geen onvoorziene kosten in dit verband bekend.
De KPS berekening wordt op basis van de gemaakte kosten en prognose voor de uitvoering van de wettelijke taken, telkens voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage fluctueert hierdoor elke 3 jaar en als gemeente Gooise Meren hebben we hier maar zeer beperkt grip op.
 
Gemeenten krijgen er in januari 2023 met de komst van de Omgevingswet nieuwe bodemtaken bij. Het grootste deel van de bodemtaken, waarvoor nu nog de Provincie het bevoegde gezag is, gaat over naar de gemeenten. De OFGV heeft berekend dat de uitvoering van de bodemtaken, die overgaan naar de gemeenten, in de gemeente Gooise Meren op het huidige niveau jaarlijks, structureel tussen de € 105.000 en € 153.000 zal gaan kosten. De koepels (VNG, IPO, unie van Waterschappen) en twee ministeries (I&W en BZK) zijn al lange tijd met elkaar in onderhandeling over de budgetten. Hoewel er op dit moment nog geen zekerheid is over hoeveel budget er van de provincies naar de gemeenten via het Rijk overgaat voor de uitvoering van bodemtaken heeft het Rijk toegezegd hier geen bezuiniging op uit te voeren, waardoor wij er vooralsnog van uitgaan dat dit budgettair neutraal gebeurt.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten/provincies De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Blaricum, Dronten, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Wijdemeren en Zeewolde.
Doel/Openbaar belang Een robuuste uitvoeringsdienst ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek, waarmee een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken wordt beoogd. De uitvoering is bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2023 begroot op € 963.548, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 950.534 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 13.014.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 1.366.825 € 1.295.561
Vreemd vermogen € 5.300.295 € 5.300.296
Solvabiliteit EV / VV 0,26 0,24
Geraamd resultaat 2023 Het geraamde resultaat is nihil.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen
In 2019 is geconstateerd dat Tomingroep-BV verlies maakt. De achterliggende oorzaak daarvan is het gegeven dat de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in 2015 is beëindigd bij het invoeren van de Participatiewet (P-wet). Mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt die vanaf dat moment een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning, kunnen worden geholpen vanuit de P-wet. Echter het rijk verstrekt binnen de P-wet veel minder subsidie per medewerker dan in de oude Wsw geregeld was. Het verschil bedraagt afgerond € 10.000 subsidie per medewerker. De verwachting dat de daling van de Wsw-populatie -en de daarmee gepaard gaande afname van de Wsw-rijkssubsidies- kon worden gecompenseerd met inzet van P-wet uitkeringsgerechtigden is niet haalbaar gebleken.

Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft opdracht gegeven om scenario’s uit te werken voor het bedrijf, in samenhang met het Sociaal Domein, de inclusieve arbeidsmarkt en de economische ontwikkelingen. In 2021 heeft het AB gekozen voor een stabiele koers en een nieuw bedrijfsplan voor de periode 2022-2025. 
Tomingroep transformeert tot een bedrijf waarin werknemers zoveel mogelijk worden ontwikkeld en opgeleid om te gaan werken bij reguliere werkgevers. Daartoe zijn tussen de gemeenten en Tomingroep concrete afspraken gemaakt over de aantallen mensen die bij Tomingroep werk en begeleiding kunnen vinden, de bijbehorende middelen en er zijn uitgangspunten geformuleerd over de gemeentelijke opdrachten aan Tomingroep. 

Risico's 
De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Indien de winst en/of de Algemene Reserve van de BV niet volstaan, dan moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen. 

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Taakvelden 6.4  Wsw en beschut werk
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Doel/Openbaar belang Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk werknemers uit die doelgroepen richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft acht leden en wordt geadviseerd door een ambtelijk secretaris en twee ambtelijke adviesgroepen (beleid en financiën). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2023 De Rijksvergoeding (o.b.v. de meicirculaire 2022: € 1.506.226 voor 2023) wordt doorbetaald aan Tomingroep. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 5.569.000 € 5.569.000
Vreemd vermogen € 5.517.000 € 5.392.000
Solvabiliteit EV / VV 1,01 1,03
Geraamd resultaat 2023 Het geraamde resultaat is € 167.000 negatief. In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. Door de fors dalende Wsw-subsidie wordt voor de begroting 2023 een garantiebijdrage door Werkvoorzieningschap Tomingroep ad. € 167.000 voorzien.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen
Er is een breed gedragen bestuurlijk streven in de regio om een nieuwe, goed uitgeruste archieforganisatie op regionaal niveau in te richten. Hiertoe zullen het archief Gooise Meren en Huizen fuseren met het streekarchief Hilversum, tot het streekarchief Gooi en Vechtstreek.  De planning is dat de fusie in Q1 van 2023 gerealiseerd is. Daarbij wordt Hilversum centrumgemeente en wordt er een nieuwe gemeenschappelijk regeling opgesteld, waarbij participanten invloed hebben op beleid en investeringen. De nieuwe archiefdienst zal de digitaliseringsopgave - het komen tot een e-depot – zelf ter hand nemen. De raden van de betrokken gemeenten moeten het besluit nog wel nemen. 

Risico's 
Als de raden niet kiezen voor een fusie zal de archiefdienst Gooise Meren en Huizen alleen kunnen voldoen aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving als er grote investeringen worden gedaan. Dit geldt name voor het duurzaam digitaal bewaren van informatie.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Financieel gezond
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Centrumregeling waarbij gemeente Gooise Meren 1 vertegenwoordiger heeft in de commissie van advies.
Financieel belang / bijdrage 2023 Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen N.v.t. N.v.t.
Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2023 N.v.t.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet zij het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2023.

Risico's 
Geen bijzonderheden in 2023.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang 1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;
2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;
3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;
4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren;
5. Recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren, streven naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en het gebied op de recreatieve kaart zetten via gebiedspromotie.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2023 begroot op € 29.333. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen* € 1.566.000 € 1.566.000
Vreemd vermogen* € 7.742.000 € 7.401.000
Solvabiliteit EV / VV* 0,20 0,21
Geraamd resultaat 2022* Het geraamde resultaat is € 215.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.
* De begroting 2023 van Coöperatieve Gastvrije Randmeren U.A. is nog niet opgesteld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2022-2025 van Coöperatieve Gastvrije Randmeren U.A.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat

Ontwikkelingen

Bestuurlijk ontwikkelingen 
Amsterdam en de provincie Noord Holland zijn medio 2022 uit het GNR getreden en hebben hiervoor een uittreedsom betaald. De overblijvende deelnemers zijn in overleg over de wijze waarop de uittreedsom moeten worden beheerd. In 2023 zal hier een besluit over worden genomen. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
Het beleidsplan 2020 - 2023 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn opgesteld en vormen de basis voor de begroting 2023 (het bestuur heeft besloten dit plan en programma niet meer jaarlijks aan te passen). Het uitvoeringsprogramma beschrijft de projecten en initiatieven op het vlak het beheer en de doorontwikkeling daarvan, alsmede de nadere uitwerking van het beleid. Het projectenprogramma richt zich voornamelijk op gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit, areaaluitbreiding, de uitvoering van de duurzaamheidsagenda en de versterking van het recreatieve aanbod.
 
Financiële ontwikkelingen
De participantenbijdrage 2023 van Gooise Meren komt uit op een netto bedrag van € 581.230 (dit is inclusief de bijdragen voor het beheer van de rijwielpaden) en is daarmee circa € 7.000 hoger dan de bijdrage voor 2022. De door het GNR betaalde omzetbelasting kan door de participanten verrekend worden. Gelet op de te verwachten terug te vorderen btw ad. circa € 81.000 is de netto last voor Gooise Meren € 500.016.

Risico's 
Niet volledig ontvangen van de geraamde terug te vorderen btw.
Het GNR is door de Belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Als gevolg hiervan kan de door de stichting betaalde btw worden doorgeschoven naar de participanten. De participanten kunnen de doorgeschoven btw verrekenen via het btw-compensatiefonds. In het geval van een lagere realisatie van btw belaste activiteiten ontstaat er mogelijk een lager saldo aan terug te vorderen btw. 

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren
Doel/Openbaar belang De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 17 leden. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2023 op € 500.016.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 1.748.900 € 1.679.700
Vreemd vermogen € 860.600 € 845.600
Solvabiliteit EV / VV 2,03 1,99
Geraamd resultaat 2023 Het geraamde resultaat is € 69.205 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen
Het grote landelijke lerarentekort is een thema dat veel impact heeft onder andere op het ziekteverzuim bij Talent Primair. In 2023 blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Het onderwijs aan Oekraïense leerlingen loopt naar verwachting ook in 2023 door. Dit onderwijs zal een meer duurzaam karakter krijgen en de eerste leerlingen zullen doorstromen naar het regulier onderwijs. Tot slot is een belangrijke ontwikkeling de vereenvoudiging van het Rijksbekostiging vanaf 2023.

Risico's 
Een maatschappelijk risico is het toenemende lerarentekort. Talent Primair werkt hard om de vacatures zo veel als mogelijk in te vullen en zoekt daarbij ook naar creatieve oplossingen. Het lukt helaas niet alle gaten te vullen wat als gevolg heeft dat kinderen minder onderwijs krijgen dan wenselijk is. We overleggen met schoolbesturen en gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek om te onderzoeken hoe kwalitatief goede leraren willen (blijven) werken in onze regio.  
De nadelige effecten die door de vereenvoudiging van de Rijksbekostiging optreden zullen wij als gemeente vanuit onze toezichthoudende rol blijven monitoren.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 2: Kansrijk opgroeien
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren,  Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang Gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. Gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de deelnemende gemeenten. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Bestuurlijk belang De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten. De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 8 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de deelnemende gemeenten. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit twee bestuurders: een voorzitter en een bestuurslid. De bestuurders geven samen leiding aan de organisatie. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert.
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen* € 5.797.677 € 5.797.677
Vreemd vermogen* € 4.801.312 € 4.760.114
Solvabiliteit EV / VV* 1,21 1,22
Geraamd resultaat 2023* Het geraamde resultaat is nihil.
* De begroting 2023 van Talent Primair is nog niet opgesteld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2022-2025 van Talent Primair.

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen
Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.

In 2019 is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens is door de GEM Crailo een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld dat in het najaar van 2020 is vrijgegeven voor zienswijzen. Het bestemmingsplan is door de drie betrokken gemeenten vastgesteld op 7 juli 2021.
In 2023 zal naar verwachting het gebied rond de kolonel Palmkazerne als eerste deelgebied worden uitgegeven.

De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen. Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risicomanagement opgenomen.

Risico's 
Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risicomanagement binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen. Het belangrijkste risico op dit moment is het beroep dat loopt bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. De uitspraak in deze beroepszaak wordt in oktober 2022 verwacht. Vertraging in die uitspraak kan leiden tot vertraging in het hele project.

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Taakvelden 8.1 Ruimte en leefomgeving
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang / bijdrage 2023 Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen € 1.000 aandelenkapitaal € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen Zie toelichting Zie toelichting
Toelichting Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli 2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2023 Het saldo contante waarde per 1-1-2023, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.617.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2023.

Risico's 
Geen bijzonderheden in 2023.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Financieel gezond
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang / bijdrage 2023 De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen N.n.b. N.n.b.
Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b.
Solvabiliteit EV / VV N.n.b. N.n.b.
Geraamd resultaat 2023 N.n.b.

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

Ontwikkelingen
De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten op het gebied van samenwerking, economie, wonen en mobiliteit. Iedere opdracht wordt nader vormgegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). Elke uitvoeringslijn kent een tweetal MRA-partners die als trekker functioneren. De MRA-begroting voor 2023 volgt de MRA-agenda 2020 - 2024 qua indeling en uitvoeringslijnen. In 2023 is de nieuwe governance van de MRA geheel ingevoerd. Daarbij hebben raden een grotere rol. Ze vormen de algemene vergadering die zich buigt over kaders en financiën

Financiële ontwikkelingen
Aan gemeenten werd voor 2022 een bijdrage gevraagd van € 1,53 per inwoner. Voor 2023 wordt de bijdrage geïndexeerd. De precieze omvang is nog niet bekend. In 2023 wordt de directie van de MRA versterkt. Hiervoor leveren gemeenten in onze regio 1,3 fte. De kosten hiervan zijn nu nog geen onderdeel van de begroting van de MRA. De MRA is gevraagd deze bijdrage en ook andere bijdragen vanuit deelnemers inzichtelijk te maken. 

Risico's
Deelname aan de MRA  is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die vanuit het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investering in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als Regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben.

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Passend wonen in een groene omgeving
Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling
8.1 Ruimte en leefomgeving
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/Openbaar belang Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.
Bestuurlijk belang Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2023 begroot op € 89.541. Deze bijdrage is in de gemeentelijke bijdrage van Regio Gooi en Vechtstreek verdisconteerd.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen N.v.t. N.v.t.
Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2023 N.v.t.

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Terug naar navigatie - Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Door middel van de Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer heeft de gemeente Gooise Meren samen met andere gemeenten gelegen aan IJmeer en/of Markermeer de krachten gebundeld in de organisatie en in de uitvoering van het maaien van waterplanten.

Ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2023.

Risico's
Geen bijzonderheden in 2023.

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Economisch vitaal en bereikbaar
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten Almere, Amsterdam, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn, Koggenland, Stede Broec en Waterland
Doel/Openbaar belang Het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft tien leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2023 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2023 begroot op € 10.590.
1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen N.n.b. N.n.b.
Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b.
Solvabiliteit EV / VV N.n.b. N.n.b.
Geraamd resultaat 2023 N.n.b.