Programma 1 Voor en van iedereen

1.1. Gezondheid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.1.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente stimuleren we dat inwoners gezond leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en communicatie. We werken hierbij samen met relevante partners. We kijken bij gezondheid niet alleen naar individuele fysieke en mentale beperkingen, maar ook naar hoe iemand ermee omgaat en welke mogelijkheden de omgeving biedt voor de inwoners om passende keuzes te maken.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• Preventieve voorzieningen in de leefomgeving.
• We werken aan een betere luchtkwaliteit en aan het verminderen van geluidsoverlast.
• We ijveren voor een goed regionaal zorgcentrum en streven ernaar om in samenwerking met partners de zorg – formeel en informeel – anders te organiseren, bijvoorbeeld door andere woonvormen (‘wonen met zorg’) en zorgondersteuning op wijkniveau.

1.2. Sport & bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.2.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente zorgen wij dat iedereen toegang heeft tot sport- en beweegmogelijkheden, zowel binnen als buiten in de openbare ruimte. Wij stimuleren het gebruik hiervan. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met deze voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van het gebruik van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden. De komende vier jaar leggen we de nadruk op bewegen in de openbare ruimte en op de toegankelijkheid van sport voor inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We zorgen dat er meer plekken in onze gemeente zijn waar inwoners kunnen bewegen.
• We maken sport voor meer mensen toegankelijk en stimuleren doorstroming naar verenigingen, o.a. door inzet van de (sport- en cultuur-) coaches.
• We bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk deel kan nemen aan de sport naar eigen keuze.
• Wij faciliteren een nieuwe zwemvoorziening in het Naarderheem en sluiten dan het zwembad De Lunet.
• We werken aan goede sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

1.3. Welzijn

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.3.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente ondersteunen we de kwetsbaren met als doel dat zij (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We werken aan voorkomen van armoede. We zien eenzaamheid en isolatie als een serieus maatschappelijk vraagstuk.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We hebben bijzondere aandacht voor de effecten van armoede op kinderen en ouderen.
• We hebben oog voor eenzaamheid en isolement.
• We bezuinigingen niet op minimaregelingen en gaan onderzoeken of we onze voorzieningen bereikbaar moeten maken voor een grotere groep huishoudens met een smalle beurs om zo de armoede te bestrijden.
• We zetten in op preventie, zorg en advies. We hebben daarbij extra aandacht voor vroegsignalering. We voeren de recent aangepaste en uitgebreide aanpak van schuldhulpverlening uit. Daarbij sluiten we aan bij landelijke initiatieven.
• We gaan werken aan een meer effectieve aanpak in het bestrijden van analfabetisme en digibetisme, die we lokaal gaan inbedden, onder andere via de bibliotheek.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 1.4.1. Wat willen we bereiken?

Het aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen vormt het sociale hart van Gooise Meren voor iedereen. Daar waar initiatieven uit de samenleving komen, worden deze ondersteund.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We hechten aan een sterk lokaal netwerk, daarom vragen we van welzijnsorganisaties dat zij van lokale verenigingen gebruikmaken of hierop aansluiten.
• Naast het versterken van het lokale netwerk, ondersteunen we initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan verbinding en ontwikkeling.
• Met partners werken we aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor iedereen, zoals de Plataan. Hierbij leggen we de nadruk op cultuur en creativiteit voor jongeren.
• Met cultuurcoaches bevorderen we dat inwoners, met name jongeren, in aanraking komen met cultuur.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (na wijziging) Prim. Begroting 2023 MB 2024 MB 2025 MB 2026
Lasten
628 Collectieve voorzieningen 4.552 3.967 4.067 4.067 4.048 4.048
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 11.066 10.040 10.814 10.758 10.432 10.432
631 Opvang en beschermd wonen 2.055 2.150 2.000 2.000 2.000 2.000
632 Gezondheidszorg 2.957 2.599 2.881 2.889 2.840 2.830
633 Culturele vorming 1.852 1.736 1.783 1.783 1.783 1.783
634 Sport 3.033 3.415 3.676 3.668 3.726 3.704
635 Kunst 873 817 916 714 712 707
636 Monumenten en musea 171 192 200 200 200 200
Totaal Lasten 26.560 24.917 26.337 26.078 25.740 25.703
Baten
628 Collectieve voorzieningen -13 0 0 0 0 0
629 Maatwerkvoorzieningen wmo -583 -450 -588 -588 -817 -822
631 Opvang en beschermd wonen -1.574 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
632 Gezondheidszorg -32 0 0 0 0 0
633 Culturele vorming -22 0 0 0 0 0
634 Sport -385 -560 -796 -796 -796 -796
635 Kunst -5 0 0 0 0 0
Totaal Baten -2.615 -3.010 -3.384 -3.384 -3.613 -3.618
Resultaat voor bestemming 23.944 21.907 22.953 22.693 22.126 22.084
Onttrekkingen
628 Collectieve voorzieningen -207 -320 0 0 0 0
634 Sport -158 -173 -171 -141 -140 -139
Totaal Onttrekkingen -365 -493 -171 -141 -140 -139

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022    
Onderdeel programma 1 Verschil(x € 1.000)

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Collectieve voorzieningen
Tot en met 2022 waren er lasten ter hoogte van € 320k geraamd in het kader van het vorige CUP met als dekking een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein. De dekking uit die reserve is niet meer van toepassing vanaf 2023, maar de extra inzet op collectieve voorzieningen blijft gehandhaafd op € 320k door middel van subsidies aan maatschappelijke organisaties. 

 

320

N

WMO
Voor 2023 wordt voor € 294k extra ingezet op de uitbreiding en transformatie van de basisinfrastructuur en het voorveld van de WMO. Reguliere zaken zoals indexatie leiden tot € 298k extra lasten. 

 

592

N

Gezondheidszorg
De bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek  is  € 175k hoger dan in 2022 en er wordt voor 2023 € 50k extra ingezet op het project Zachte landing in de wijk (GGZ).

 

225

N

Overige verschillen < € 70.000

199 N
Totaal 1.336 N