Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

De werkgelegenheid en het voorzieningenniveau voor onze bedrijven en inwoners blijven in
stand.
Wij zetten onze natuur en ons culturele erfgoed in om onze economie te versterken.
De gemeente Gooise Meren stimuleert de arbeidsparticipatie in deze krappe arbeidsmarkt.
Inwoners en ondernemers kunnen veilig op weg in een goed bereikbaar én leefbaar Gooise
Meren.

4.1. Economie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.1.1. Wat willen we bereiken?

We stimuleren de bedrijvigheid en levensvatbaarheid van onze winkelgebieden en
bedrijfsterreinen en houden daarmee ook ons voorzieningenniveau op peil.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We zorgen dat de winkelgebieden en bedrijventerreinen goed bereikbaar, veilig, groen en toegankelijk zijn en blijven. Er blijft voldoende bedrijfsruimte beschikbaar om de werkgelegenheid op peil te houden.
• We vergroten onze economische mogelijkheden door samen te werken inde Regio Gooi en Vechtstreek en in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is in gang gezet met onze regionale samenwerkingsagenda (RSA) en MRA-agenda. Binnen onze netwerken maken we ons met name sterk voor mobiliteit, duurzaamheid en economie.
• We streven naar een circulaire economie. We besteden lokaal aan binnen wat wettelijk mogelijk is.
• We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers.
• We stimuleren innovatief ondernemerschap en zien kansen in de zorgsector om
werkgelegenheid te creëren. Eventuele nieuwe vormen van ondernemen kunnen in onze gemeente een plek krijgen mits ze op een geschikte en veilige manier kunnen worden ingepast.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

4.2. Toerisme & cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.2.1. Wat willen we bereiken?

We koesteren het erfgoed en bevorderen toerisme en recreatie die zorgen voor economische activiteiten en voorzieningen in onze gemeente. Zo blijven we aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en bezoekers van buiten. En zo blijft onze gemeente fijn om in te wonen en te recreëren en zorgen recreanten en toerisme voor extra werkgelegenheid in onze gemeente.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We benutten de belevingswaarde van cultureel erfgoed beter door bestemmingen
aantrekkelijker te maken door ze te verbinden en te promoten bij doelgroepen die daar meest ontvankelijk voor zijn, zoals bijvoorbeeld natuur- en cultuurliefhebbers, wandelaars en fietsers.
• We werken hiervoor als gemeente proactief samen binnen de MRA. We positioneren ons als groene, culturele en open ruimte binnen de regio en spelen in op de toenemende behoefte aan recreatie als gevolg van de toenemende verstedelijking om ons heen. Vanwege leefbaarheid, natuurwaarde, recreatie en cultuurhistorie streven wij ernaar dat nieuwe verbindingswegen ondergronds worden aangelegd, vooral bij een eventuele extra verbinding naar Flevoland.
• We zorgen samen met onze partners dat de toename van het toerisme en recreatie niet leidt tot schade aan onze natuur en ons erfgoed.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

4.3. Werk & inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.3.1. Wat willen we bereiken?

Met de huidige druk op de arbeidsmarkt ondersteunen wij inwoners en ondernemers om een match te maken tussen werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. We hebben aandacht voor minima en doelgroepen en zijn goed toegankelijk voor hen die hulp nodig hebben. We zetten in (boven)regionaal verband actief in op het aantrekken van werkgelegenheid.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• In samenwerking met het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat vacatures vervuld
worden en arbeidsparticipatie toeneemt als harde noodzaak bij de huidige arbeidsmarkt.
• We vergroten de inzet op van-werk-naar-werk, van-onderwijs-naar-werk en van-uitkering-naar-werk.
• We zorgen dat het ondernemersloket goed vindbaar is, ook voor startende ondernemers.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

4.4. Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 4.4.1. Wat willen we bereiken?

Samen met de inwoners en ondernemers houden we onze gemeente verkeersveilig en goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto. De kernen van onze gemeente willen we leefbaar houden, door negatieve effecten van parkeren, uitstoot en geluid van (vracht)auto’s en sluipverkeer te verminderen.

Het samen verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en specifieke punten, zoals sportverenigingen en gevaarlijke oversteken, heeft prioriteit. We zorgen voor ruimte voor openbaar vervoer en (snel)fietsverkeer en ook fietsparkeren. Het openbaar vervoer en voorzieningen zijn toegankelijk, ook voor ouderen en mindervaliden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We zetten in op een actuele uitvoeringsagenda waarin we prioriteit geven aan
veilige schoolzones en schoolroutes, het autoluw maken van de (vesting)kernen en
de verkeersveiligheid. Verbeteringen van verkeerssituaties wegen we integraal af en
prioriteren we.
• We werken aan een slim en modern parkeerbeleid waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het beleid moet maatwerk mogelijk zijn in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De auto heeft niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek in de openbare ruimte.
• In (boven) regionale samenwerking kijken we naar de mogelijkheden om ook de
bereikbaarheid vanuit buiten de gemeente te vergroten door te kijken naar de Gooicorridor, de flessenhals A1 en het OV in algemeen. De uitbreiding van Almere vraagt om een ondergrondse verbinding naar Noord-Holland. Bovenregionaal is een besluit tot het verdiepen van het spoor niet actueel. We willen daarom deze periode een besluit nemen of we de reservering voor het verdiept spoor met een (tijdelijke) functie willen blijven invullen.
• We willen de bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer verbeteren. We onderzoeken of we binnen de gemeente samen met inzet van de inwoners mogelijkheden hebben om de gaten op te vullen.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (na wijziging) Prim. Begroting 2023 MB 2024 MB 2025 MB 2026
Lasten
608 Verkeer 883 920 932 908 891 890
609 Parkeren 1.613 1.706 1.723 1.768 1.848 2.027
610 Economie 1.516 1.355 1.342 1.339 1.338 1.333
611 Bestemmingsplannen 649 838 680 617 617 617
622 BUIG 18.553 14.076 13.865 13.865 13.781 13.781
623 Werkvoorziening 3.974 12.811 3.657 3.574 3.434 3.415
624 Minimabeleid 2.465 3.194 2.091 2.091 2.091 2.091
625 Sociale recherche 154 508 620 620 620 620
636 Monumenten en musea 405 416 558 556 541 539
637 Recreatie 204 288 318 316 315 315
Totaal Lasten 30.416 36.113 25.786 25.654 25.477 25.628
Baten
608 Verkeer -58 -21 -21 -21 -21 -21
609 Parkeren -2.182 -2.748 -3.251 -3.251 -3.251 -3.251
610 Economie -559 -716 -770 -773 -785 -785
611 Bestemmingsplannen -14 -60 -63 -63 -63 -63
622 BUIG -17.261 -12.487 -12.433 -12.433 -12.433 -12.433
623 Werkvoorziening -62 -9.369 0 0 0 0
624 Minimabeleid -110 -1.229 -30 -30 -30 -30
625 Sociale recherche -368 -402 -402 -402 -402 -402
636 Monumenten en musea -102 -96 -100 -100 -100 -100
637 Recreatie -2 -9 -9 -9 -9 -9
Totaal Baten -20.718 -27.135 -17.079 -17.082 -17.093 -17.093
Resultaat voor bestemming 9.697 8.977 8.707 8.572 8.384 8.535
Onttrekkingen
622 BUIG -140 0 0 0 0 0
623 Werkvoorziening -10 -240 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -150 -240 0 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022    
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Parkeren
De opbrengsten van parkeren nemen ten opzichte van 2022 toe. Dit komt deels door inflatiecorrectie (€ 128k) en deels door het besluit bij de begroting 2022 om de parkeertarieven met ingang van 2023 te verhogen (€ 375k)

 

-503

 

V

Minimabeleid

Ter ondersteuning van het minimabeleid investeren we in 2023 in de inzet van een budgetcoach.

In 2022 is € 1,2 mln. aan lasten en baten met betrekking tot de energietoeslag geraamd. Dit leidt op zowel baten als lasten tot een verschil maar heeft per saldo geen effect. 

 

83

 

N

Werkvoorziening

Voor 2022  is nog sprake van een incidentele bijdrage uit de reserve. Voor 2023 is deze dekking niet meer van toepassing.

In 2022 is € 9 mln. aan lasten en baten met betrekking tot de Oekraïne-opvang geraamd. Dit leidt op zowel baten als lasten tot een verschil maar heeft per saldo geen effect. 

 

240

 

N

Overige verschillen < € 70.000 150 N
Totaal  - 30 V

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
nr. Omschrijving indicator 2017 2018 2019 2020 2021
7. Het percentage klanten dat gedurende het poortproces
'afgevangen' worden (van melding tot start inkomen).
- - - - -
8. Het aantal voorzieningen/trajecten per klant dat succesvol
is afgerond. 
         
9. Uitstroom naar betaald werk of opleiding als percentage
van het aantal te bemiddelen personen
    25% 23%

25%

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
nr. Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Bron
1. Beroepsbevolking     30.000  29.000   31.000  CBS (databank Statline)
2. Klanten Participatiewet     942 988 795 Administratie USD
3. Klanten WSW     83 78 62 Administratie USD
4. Inwoners met een
WW-uitkering
    804 999 630 UWV
5.

Aantal huishoudens dat

gebruik maakt van een
minimaregeling

    879 908 819 Administratie USD
6.

Aantal meldingen inzake

'vroegsignalering'

        171 Administratie USD
7. Aantal verwezen klanten
naar de Kredietbank
    90 78 50 Administratie USD
8. Aantal personen dat een
schuldhulptraject heeft bij de
Kredietbank Nederland
    49 46   Administratie USD
9.

Aantal

voorzieningen/trajecten

dat is afgerond

    245 390 496 Administratie USD