Programma 6 Financieel gezond

6.1. Financiën

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.1.1. Wat willen we bereiken?

Als gemeente gaan we bewust met ons geld om en zorgen we dat we op korte en lange termijn financieel gezond blijven. We gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente streeft naar een solide financieel beleid. Wanneer er bezuinigd moet worden wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten op langere termijn. Andersom moet bij investeringen ook verder gekeken worden naar de opbrengst op langere termijn.
• De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder en leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en welk effect is bereikt. De algemene reserve houden we op een verantwoord niveau.
• We onderzoeken of we moeten investeren in een domein overstijgende subsidiespecialist die kan helpen om interessante subsidies voor de gemeente binnen te halen.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

6.2. Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.2.1. Wat willen we bereiken?

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. We investeren op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:

  • We stellen een vastgoedstrategie vast en geven hier uitvoering aan.
  • We gaan verder met het verduurzamen van ons eigen vastgoed.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

6.3. Grondbeleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.3.1. Wat willen we bereiken?

We hanteren een grondbeleid dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een middel voor het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en grondeigenaren.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

6.4. Belastingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4.1. Wat willen we bereiken?

De dienstverlening waar leges tegenover staan, is zo veel mogelijk kostendekkend en daarbij sturen wij op efficiëntie. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. We benaderen de woonlasten integraal en streven ernaar om deze zo min mogelijk te verhogen en de gemeentelijke voorzieningen daarbij in stand te houden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Als in een uitzonderlijk geval, vanwege zwaarwegende redenen van lokale aard, een verdere stijging noodzakelijk lijkt, kan dit uitgangspunt worden heroverwogen.
• Bij het heffen van leges streeft de gemeente naar kostendekkendheid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenheffing en rioolbelasting volgen wij
nauwgezet.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (na wijziging) Prim. Begroting 2023 MB 2024 MB 2025 MB 2026
Lasten
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 8.582 5.316 6.088 5.854 5.767 5.741
613 Ruimtelijke ontwikkeling 56 0 0 128 128 128
638 Uitkeringen Gemeentefonds 36 0 0 0 0 0
639 Belastingen 996 694 652 652 652 652
640 Overige baten en lasten 382 3.104 522 5.473 9.680 -130
646 Overhead 17.840 21.333 23.977 23.637 22.794 22.883
Totaal Lasten 27.893 30.447 31.239 35.744 39.021 29.273
Baten
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -5.559 -2.746 -3.036 -2.809 -2.766 -2.766
613 Ruimtelijke ontwikkeling -59 0 0 0 0 0
638 Uitkeringen Gemeentefonds -81.938 -85.935 -93.525 -95.327 -96.993 -88.065
639 Belastingen -13.975 -11.642 -12.315 -12.479 -12.479 -12.479
640 Overige baten en lasten -2.254 -1.656 -1.762 -2.059 -2.282 -2.436
646 Overhead -462 -2 -152 -152 -152 -152
Totaal Baten -104.247 -101.982 -110.790 -112.826 -114.672 -105.897
Resultaat voor bestemming -76.354 -71.534 -79.551 -77.082 -75.651 -76.624
Toevoegingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 515 0 0 0 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 522 2.495 0 0 0 0
640 Overige baten en lasten 195 4.259 0 0 0 0
641 Rekening van baten en lasten 5.390 0 0 0 0 0
Totaal Toevoegingen 6.622 6.754 0 0 0 0
Onttrekkingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -1.850 -17 -150 0 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 0 -589 -200 -200 0 0
640 Overige baten en lasten -3.918 -7.385 -91 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -5.768 -7.991 -441 -200 0 0
Saldo reserves 854 -1.237 -441 -200 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022    
Onderdeel programma 6 Verschil (€ x 1.000)

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Uitkeringen Gemeentefonds
In het coalitieakkoord Rutte IV worden fors meer Rijksuitgaven begroot. De uitwerking van dat akkoord in de Rijksbegroting leidt, zoals gemeld bij Perspectiefbrief 2023 en de meicirculaire 2022, tot een forse toename van de uitkering uit het Gemeentefonds.

-7.590 V

Ruimtelijke Ontwikkeling
In 2022 is de incidentele verkoopopbrengst Jan ter Gouwweg (zie programma 3) gestort in de Algemene Reserve Grondexploitatie. 

-2.495 V

Overhead
Onder de overhead vallen alle ondersteunende diensten, automatisering en huisvesting. Dit betreft zowel de personeelskosten als de exploitatiebudgetten. In 2023 is sprake van een forse toename van die uitgaven door de verwachte loonontwikkelingen en prijsstijgingen.

2.494 N
Overige verschillen < € 70.000   80 N
Totaal -7.511 V