Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

De dienstverlening aan onze inwoners is adequaat.
Onze inwoners kunnen rekenen op een toegankelijk, duidelijk en transparant bestuur en de
bijbehorende organisatie.
Onze inwoners kunnen veilig in onze gemeente leven.
De gemeente Gooise Meren werkt effectief samen en is daarmee slagvaardig.

5.1. Dienstverlening & communicatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.1.1. Wat willen we bereiken?

De inwoner staat centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente doet wat ze zegt, zegt wat ze doet en legt dit ook uit. De gemeente is persoonlijk, toegankelijk en (actief) communicatief en zoekt naar oplossingen. Uitgangspunt is digitaal waar kan, persoonlijk/fysiek waar moet. De gemeente informeert inwoners in een vroegtijdig stadium en is transparant.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We zijn dienstbaar, oplossingsgericht en duidelijk en passen waar nodig onze communicatie daarop aan. We zorgen voor een duidelijke terugkoppeling bij meldingen en actieve uitleg bij vertraagde processen.
• De vraag van inwoners, ondernemers en instellingen staat centraal in ons handelen. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren door nog persoonlijker en directer te communiceren. We willen onze medewerkers hiervoor meer ruimte geven en waar nodig onze processen aanpassen.
• De digitalisering wordt uitgebouwd. Persoonlijk contact en het maken van (spoed) afspraken blijven mogelijk en onze gemeenteloketten blijven open.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.2. Veiligheid & handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.2.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente draagt bij aan de veiligheid in Gooise Meren en werkt hierbij integraal samen met relevante partners. De gemeente draagt zorg voor het voldoen aan de geldende regelgeving door middel van handhaving.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente versterkt de aanpak tegen ondermijning.
• We verstevigen de samenwerking met bewoners en ondernemers om buurten veiliger te maken (buurtpreventie) en focussen op het verminderen van de drugdealoverlast op verschillende plekken in onze gemeente. We maken het melden van overlast en criminaliteit makkelijk en toegankelijk.
• We leggen de nadruk op het weerbaarder maken van onze inwoners tegen digitale
criminaliteit door middel van actieve communicatiecampagnes.
• We zetten onze boa’s effectiever in met minder nadruk op het handhaven van parkeren en meer op handhaving van de openbare orde en veiligheid (waaronder ook verkeersveiligheid).

5.2.1 Wat gaan we er voor doen in 2023

5.3. Bestuur & organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.3.1. Wat willen we bereiken?

Inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te brengen en worden actief betrokken bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief wendbaar, is toekomstgericht en in staat om flexibel op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We passen onze participatievisie aan op basis van opgedane ervaring en de inwerkingtreding van de omgevingswet/visie en de daarbij behorende participatieverordening. We willen de discussies over beleidsontwikkeling of projecten tussen de raad, het college en de inwoners verbeteren. We halen voorafgaand aan het participatieproces kaders op bij de raad, betrekken belanghebbenden aan de voorkant, en zorgen voor een adequate verslaglegging. 

• We blijven investeren in wijkagenda’s en zorgen dat wijkagenda’s, gebiedsvisies en centrumplannen op elkaar aansluiten.

• Wijkplatforms en -raden zijn waardevolle instrumenten. We willen de kring van belanghebbenden uitbreiden. Zo komen de algemene afwegingen die de gemeente moet maken beter in beeld door de bredere betrokkenheid. We gaan hiervoor ook nieuwe vormen van participatie onderzoeken en het burgerpanel actiever inzetten, waarbij de gemeente de regie voert.

• We investeren in onze organisatie. We moeten zorgen dat de hoeveelheid werk in overeenstemming met de capaciteit is.  Daarnaast zorgen we dat er ruimte is om het potentieel te benutten en toekomstbestendig te worden met elkaar.

• We investeren in strategische personeelsplanning. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

5.4. Bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.4.1. Wat willen we bereiken?

Als regiogemeenten versterken we elkaar door effectief samen te werken op de onderwerpen waar dat nodig is.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• De gemeente wil op voor ons belangrijke onderwerpen een voortrekkersrol nemen in de regionale samenwerking.
• Het uitgangspunt is ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Hierbij blijft de gemeente
de inhoudelijke lijn bepalen. Nieuwe samenwerkingen komen enkel op initiatief van de
gemeente(n) tot stand. Samenwerking wordt altijd getoetst aan kwaliteit, kosten en een
aantoonbare meerwaarde voor inwoners. Hiervoor biedt de nota verbonden partijen een kader.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (na wijziging) Prim. Begroting 2023 MB 2024 MB 2025 MB 2026
Lasten
601 Bestuur 2.836 2.247 2.321 2.380 2.398 2.398
602 Bestuursondersteuning 703 1.314 1.383 1.329 1.329 1.328
603 Burgerzaken 1.279 1.493 1.504 1.736 1.827 1.827
604 Raadsondersteuning 540 584 625 625 625 625
605 Brandweer en rampen 5.080 5.285 5.616 5.613 5.610 5.606
606 Handhaving 1.316 1.170 962 957 822 821
647 Samenkracht en participatie 57 253 295 295 51 51
Totaal Lasten 11.813 12.347 12.706 12.936 12.662 12.657
Baten
602 Bestuursondersteuning -102 -101 -183 -88 -88 -88
603 Burgerzaken -866 -664 -573 -1.082 -1.161 -1.161
604 Raadsondersteuning -1 0 0 0 0 0
605 Brandweer en rampen -21 0 0 0 0 0
606 Handhaving -257 -66 -69 -69 -69 -69
Totaal Baten -1.245 -831 -825 -1.239 -1.317 -1.317
Resultaat voor bestemming 10.567 11.516 11.881 11.697 11.345 11.339

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022    
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) V/N 
(V= voordeel, N= nadeel)
Burgerzaken
In verband met de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten naar 10 jaar worden voor 2023 lagere legesopbrengsten verwacht.
90 N
Brandweer en rampen
De bijdrage aan de Veiligheidsregio voor 2023 stijgt conform de vastgestelde begroting.
223 N
Handhaving
Intensivering handhaving  door de inzet van een Bibob-coördinator en het aantrekken van een extra handhavingsjurist.
185 N
Bommenregeling
Voor 2022  waren lasten opgenomen in het kader van de bommenregeling. Voor 2023 zijn er hiervoor geen lasten geraamd. 
-400 V
Overige verschillen < € 70.000 267 N
Totaal 365 N

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Eigen indicatoren Veiligheid

nr. Omschrijving indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Streefwaarde Bron
1. Percentage inwoners dat zich ‘s avonds
onveilig voelt
1,4% - 0,9% - 1,0% Nog bepalen Veiligheidsmonitor 2019 -  VM 2021
2. Percentage inwoners dat sociale
overlast ervaart 
8,7% - 9,1% - 10,0% Nog bepalen Veiligheidsmonitor
3.

Totaalaantal geregistreerde

misdrijven GM  ≤ voorgaand jaar   

2.695 2.856 2.975 2.771 2.499 Nog bepalen RVS - politie