Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht lokale heffingen

Het doel van deze paragraaf lokale heffingen is om op één centrale plaats in de begroting alle zaken met betrekking tot de lokale heffingen te groeperen en inzicht te geven in:


• het gemeentelijk beleid (in hoofdlijnen) dat voor de lokale heffingen geldt;
• tariefvoorstellen 2023;
• de lastendruk.

Overzicht lokale heffingen
Met lokale heffingen dragen inwoners en ondernemers in Gooise Meren bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze gemeente. Ook in 2023 ontvangen we een belangrijk deel van onze inkomsten uit lokale heffingen.
 
Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.
• Belastingen zijn verplichte bijdragen aan ons, zonder dat hier een directe tegenprestatie tegenover staat.
• Retributies heffen we als we één van onze bezittingen beschikbaar stellen, of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming.
• Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor de administratieve handelingen, zoals informatie geven of vergunningen verstrekken.
 
Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.
 
Algemene heffingen (belastingen)                    Bestemmingsheffingen
• Onroerendezaakbelasting (OZB)                   • Rioolheffing
• Roerende zaakbelasting (RZB)                        • Afvalstoffenheffing
• Precariobelasting                                                     • Lijkbezorgingsrechten
• Toeristenbelasting                                                   • Marktgelden
• Watertoeristenbelasting                                     • Bouwleges
• Reclamebelasting                                                     • Overige leges
• Parkeerbelasting

De opbrengsten van algemene heffingen zijn vrij besteedbaar.
Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).

Beleid lokale heffingen

Terug naar navigatie - Beleid lokale heffingen

Beleid lokale heffingen
De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. 
Het beleid van de gemeente Gooise Meren is als volgt samen te vatten: "De inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden leveren een belangrijke bijdrage in de gemeentelijke voorzieningen".
De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk, waarbij er van uitgegaan wordt dat de leges en bestemmingsheffingen kostendekkend blijven c.q. worden. De OZB opbrengst wordt, anders dan de gebruikelijke indexering en de areaaluitbreidingen, niet verder verhoogd.
De geraamde opbrengsten van belastingen, leges en bestemmingsheffingen zijn in de begroting 2023 verhoogd met het inflatiepercentage van 4,1%. Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd.
De enige uitzondering hierop is de rioolbelasting. Gelet op het uitgangspunt van 100% kostendekking van het product Riolering wordt er bij de bepaling van de tarieven naast de indexering ook rekening gehouden met een autonome stijging (1% voor 2023).

Opbrengsten en tarieven lokale heffingen
Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in de begroting 2023 een totale belastingopbrengst geraamd van circa € 34,2 miljoen. De samenstelling van de voor 2023 geraamde opbrengst ziet er als volgt uit:

Heffing % aandeel Opbrengst 2023
Onroerendezaakbelasting (OZB) 34,69% € 11.870.450
Roerende zaakbelasting (RZB) 0,04% € 12.111
Precariobelasting 0,12% € 41.800
Toeristenbelasting 0,83% € 283.030
Reclamebelasting 0,85% € 290.942
Rioolheffing 18,22% € 6.234.168
Afvalstoffenheffing 24,12% € 8.254.039
Lijkbezorgingsrechten 2,07% € 707.907
Marktgelden 0,30% € 104.239
Parkeerbelasting 9,47% € 3.242.045
Bouwleges 7,33% € 2.506.928
Overige leges 1,97% € 672.484
Totaal 100,00% € 34.220.143

 

Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen

Belastingen en heffingen

Belastingen op onroerende zaakbelastingen Gooise Meren 2023 (OZB)
De berekening en de vaststelling van de OZB tarieven 2023 is feitelijk een reken technische aangelegenheid, omdat wordt uitgegaan van de geraamde OZB opbrengst, inclusief indexering. Met gebruikmaking van de gecorrigeerde WOZ-waarde (voor belastingjaar 2023 met waarde peildatum 1-1-2022) en de geraamde OZB opbrengst 2023 komen de OZB tarieven voor 2023 voor de gemeente Gooise Meren dan uit op de volgende percentages:

Tariefgroepen Geraamde OZB opbrengst Gecorrigeerde WOZ waarde Percentage
Woningen eigenaar € 9.352.280 € 15.084.324.000 0,0620%
Niet- woningen eigenaar € 1.563.802 € 1.048.827.326 0,1491%
Niet - woningen gebruiker € 954.368 € 849.837.563 0,1123%

Met deze OZB tarieven zal de in de begroting van Gooise Meren geraamde netto OZB opbrengst 2023 van € 11.870.450 worden gerealiseerd.
De genoemde tarieven zijn nog niet definitief. Vanwege het feit dat de taxaties van al het vastgoed nog in een begin stadium verkeren, wordt er in het 4e kwartaal een definitieve berekening gemaakt. 

Belastingen op roerende woon– en bedrijfsruimten Gooise Meren 2023 (RZB)
Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen, namelijk de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB). De totaal geraamde opbrengst voor deze belastingen in 2023 bedraagt € 12.111. De tarieven voor de RZB zijn op grond van de wet (art. 221 Gemeentewet) gelijk aan die van de OZB.

Tarieven en opbrengsten

Terug naar navigatie - Tarieven en opbrengsten

Tarieven Gooise Meren 2023


In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2023 weergegeven.

Heffing Grondslag Tarief 2023

Algemene heffingen 

   
OZB woning eigenaar % WOZ-waarde woning 0,0620%
OZB niet-woning eigenaar % WOZ-waarde niet-woning 0,1491%
OZB niet-woning gebruiker % WOZ-waarde niet-woning 0,1123%
RZB Zie OZB Zie OZB
Precariobelasting Zie verordening Zie verordening
Toeristenbelasting Per overnachting € 1,89
Watertoeristenbelasting Per etmaal € 1,89
Heffing Grondslag Tarief 2023
Bestemmingsheffingen    
Rioolheffing woning eigenaar Per aansluiting op de riolering € 220,85
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] Niet meer afgevoerd dan 500 m3 € 215,14
Rioolheffing niet-woning gebruiker 501-1.000 m3 € 322,71
Rioolheffing niet-woning gebruiker 1.001-2.000 m3 € 645,42
Rioolheffing niet-woning gebruiker 2.001-5.000 m3 € 1.506,00
Rioolheffing niet-woning gebruiker 5.001-10.000 m3 € 3.227,15
Rioolheffing niet-woning gebruiker > 10.000 m3 € 6.454,27
Afvalstoffenheffing gezinnen * Eénpersoonshuishouden € 239,57
Afvalstoffenheffing gezinnen * Meerpersoonshuishouden € 376,52

1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik

Kostendekkende heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkende heffingen

Per onderdeel worden kostenonderbouwingen opgesteld zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn toe te rekenen en wat de inkomsten zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met de rente- en overheadregels van de BBV. Hiermee kan de kostendekkendheid worden bepaald. In onderstaande overzichten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en marktgelden de aansluitingen gepresenteerd op basis van kostendekkendheid, conform de uitkomsten van het onderzoek naar de juiste onderbouwing van deze heffingen/rechten. Omdat voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing het uitgangspunt 100% kostendekkendheid is, wordt het saldo onttrokken uit (dekking < 100%) dan wel gestort in (dekking > 100%) de egalisatievoorziening. Btw is een toegestaan onderdeel van het tarief.

 

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing   2023 Bedragen x € 1.000 
Kosten taakveld afval 6.621
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen -11
Netto kosten taakveld 6.611
Toe te rekenen kosten kwijtschelding 220
Overhead 49
BTW op exploitatie en investeringen 1.380
Totale kosten 8.260
Opbrengst heffingen 8.254
Dekkingspercentage 99,90%

Na onttrekking van € 6.000 aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing wordt 100% kostendekkendheid gerealiseerd.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolstoffenheffing 2023 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld riolering 4.934
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen -42
Netto kosten taakveld 4.892
Overhead 406
BTW op exploitatie en investeringen 758
Totale kosten 6.057
Opbrengst heffingen 6.234
Dekkingspercentage 103%

Het voordelig resultaat op riolering wordt toegevoegd aan de voorziening Egalisatie rioolheffing en blijft beschikbaar voor dekking van tegenvallers bij riolering.

Berekening van kostendekkendheid van de begraafrechten 2023 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld begraven 1.176
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen -110
Netto kosten taakveld 1.066
Overhead 573
Totale kosten 1.640
Opbrengst heffingen 708
Dekkingspercentage 43%

 

 

Berekening van kostendekkendheid van de marktgelden 2023 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld marktgelden 114
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen -2
Netto kosten taakveld 111
Overhead 60
BTW 10
Totale kosten 181
Opbrengst heffingen 104
Dekkingspercentage 58%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges in totaal 2023 Bedragen  x € 1.000
Kosten taakveld leges 2.380
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 2.380
Overhead 1.611
Totale kosten

3.991

Opbrengst heffingen 3.106
Dekkingspercentage 78%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening 2023 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 1 576
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 576
Overhead 373
Totale kosten 950
Opbrengst heffingen 530
Dekkingspercentage 56%

Titel 1 betreft Algemene dienstverlening. Voorbeelden zijn: Burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 2023 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 2 1.589
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 1.589
Overhead 1.043
Totale kosten 2.632
Opbrengst heffingen 2.537
Dekkingspercentage 96%

Titel 2 betreft Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. Voorbeeld: Omgevingsvergunningen.

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 2023 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 3 214
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen 0
Netto kosten taakveld 214
Overhead 195
Totale kosten 409
Opbrengst heffingen 39
Dekkingspercentage 9%

Titel 3 betreft Dienstverlening vallend onder Europese richtlijnen. Voorbeelden zijn: Horeca, organiseren van evenementen en markten.

Lokale belastingdruk voor huishoudens

Terug naar navigatie - Lokale belastingdruk voor huishoudens

De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent dat de berekeningen van de belastingdruk per huishouden (gebruikers en/of eigenaren van woningen) aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing (meerpersoons) en de rioolheffing. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de waarde van de woning. Deze berekeningen zijn indicatief. De gemiddelde (WOZ)-waarde van een woning in Gooise Meren voor belastingjaar 2023 (peildatum 1-1-2022) is circa € 562.000. 

Gemiddelde woonlasten  
Gemiddelde waarde woning (1-1-2022) € 562.000
Onroerendezaakbelasting € 348,23
Afvalstoffenheffing € 376,52
Rioolheffing € 220,85
Totaal € 945,60

 

Op basis van de gemiddelde WOZ-woningwaarde per gemeente en de gegevens van 2022 zijn de woonlasten per huishouden van de gemeenten in de regio in beeld gebracht (bron Coelo).

Gemeente Tarief OZB OZB Bedrag Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal woonlasten
Baarn 0,0930% € 480 € 241 € 399 € 1.120
Blaricum 0,0957% € 834 € 215 € 342 € 1.391
Gooise Meren 0,0645% € 338 € 210 € 361 € 909
Hilversum 0,0721% € 362 € 183 € 376 € 921
Huizen 0,0544% € 252 € 230 € 367 € 849
Laren  0,0954% € 884 € 244 € 362 € 1.490
Wijdemeren 0,1198% € 637 € 235 € 344 € 1.216
Gemiddeld regio 0,0850% € 541 € 223 € 364 € 1.128

 

 

Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Kwijtscheldingsbeleid

Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019. Alleen voor de afvalstoffenheffing wordt in 2023 kwijtschelding verleend. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.