Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving

Maatschappelijke effecten

Terug naar navigatie - Maatschappelijke effecten

Gooise Meren biedt passende woonruimte.
De gemeente Gooise Meren is duurzaam, leefbaar en toekomstgericht.
De gemeente Gooise Meren groeit met behoud van de kwaliteit van de groene en veilige
leefomgeving.

3.1. Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.1.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente wil scherper sturen op de vervulling van de lokale woningbehoefte. Daarom gaat zij de woonvisie actualiseren, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. Dit geldt met name voor de lagere en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte. 

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.2. Buitenruimte & leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.2.1. Wat willen we bereiken?

De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte zijn erop gericht dat deze groen, schoon en veilig is, bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering en bijdraagt aan de biodiversiteit. We betrekken inwoners hierbij en stimuleren actieve bijdragen vanuit de samenleving. Zorg voor dierenwelzijn is voor ons een kwestie van beschaving. Organisaties die wettelijke taken uitvoeren bij het inzetten voor dierenwelzijn, moeten structureel ondersteund worden.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We realiseren en versterken natuurverbindingen, beschermen bomen en parken (door middel van een algemene kapvergunning) en voegen meetbaar groen en bomen toe.
• Natuurhistorische parken krijgen onderscheidend aandacht bij het beheer en onderhoud van groen.
• We voeren het Biodiversiteitsplan uit en hebben speciale aandacht voor het verminderen van verharde, stenen ondergrond.
• We evalueren na twee jaar het effect van de keuze voor het huidige onderhoudsniveau en besluiten dan of het niveau omhoog moet.
• We zetten ons in om de faciliteiten voor opvang en het bevorderen van dierenwelzijn in samenwerking met gemeenten in de regio structureel te regelen en tevens dat de dierenopvang naar Crailo terugkeert.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.3. Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.3.1. Wat willen we bereiken?

De gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair zijn.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We maken keuzes waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- en/of milieurendement kunnen realiseren gegeven de beperkte middelen.
• Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid. Daarom stimuleren we dat iedereen mee kan doen en dat ook doet. We werken samen met lokale partijen en stimuleren particuliere initiatieven.
• We zetten in op energieneutraliteit en de klimaatdoelen door de nadruk te leggen op
isolatie voor alle huizen, opwek door zonnepanelen op daken, kiezen voor vergroening (van openbare gebouwen, bedrijfsterreinen en van onze centra) en bevorderen meervoudig ruimtegebruik.
• We betrekken ook onze monumenten bij de verduurzamingopgave, mede met het oog op het behoud ervan.
• We zijn tegen een biomassacentrale in Diemen.
• Bij de herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met klimaatverandering (opwarming, hittestress, langdurige droogte en meer regen in korte tijd).
• We geven uitvoering aan de vastgestelde Transitievisie Warmte en aan onze ambities in het kader van Regionale Energiestrategie (RES).

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

3.4. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.1. Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.4.1. Wat willen we bereiken?

In Gooise Meren benutten we de beperkte ruimte voor groei optimaal. Binnen onze schaarse ruimte kiezen we voor duurzame ontwikkeling, met oog voor de natuur, de historische waarde en de leefbaarheid in de bestaande woongebieden. We groeien, waar mogelijk, om in woningbehoefte te voorzien en zorgen dat het aanbod van bedrijfsruimte niet afneemt. We onderzoeken, samen met de betreffende bedrijven, of overlast gevende bedrijvigheid uit de kernen verplaatst kan worden en plaats kan maken voor andere bedrijvigheid of woningbouw. Bij nieuwbouw kijken we ook naar de voorzieningen en bij (her)inrichting van de openbare ruimte kijken we of er kansen zijn voor buitensport of spel.

Daarom geven we extra aandacht aan:
• We nemen de huidige parkeernormen en -richtlijnen opnieuw onder de loep en werken aan een transparant kader waarin maatwerk mogelijk is. Deze normen en richtlijnen hangen nauw samen met de binnenstedelijke ontwikkeling en zijn nauw gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving.
• We blijven zoeken naar locaties voor woningen en bedrijven. We bouwen niet in de natuur en breiden, als dat past, wel in. Op inbreidlocaties worden uiterlijk en massa goed afgestemd op de omgeving.
• We passen de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit aan in het licht van de Omgevingswet.
• Voortvarende ontwikkeling en (verdere) uitvoering van lopende ruimtelijke projecten, zoals BOR gronden, Naarderheem, Crailo, Krijgsman en Hocras.

Wat gaan we ervoor doen in 2023?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 (na wijziging) Prim. Begroting 2023 MB 2024 MB 2025 MB 2026
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 7.647 7.646 8.470 8.534 8.704 8.755
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 670 839 482 476 474 473
613 Ruimtelijke ontwikkeling 2.810 3.451 6.527 1.950 1.710 1.588
614 Projecten -331 836 868 868 868 868
615 Bouwen 2.379 1.264 1.245 1.245 1.245 1.245
616 Afval en afvalstoffenheffing 5.952 6.509 6.721 6.721 6.730 6.729
617 Riolering en rioolheffing 4.354 4.367 4.842 4.953 5.435 5.593
618 Begraven 1.217 1.144 1.216 1.190 1.183 1.177
619 Water 626 1.051 617 608 556 556
620 Groen 4.283 4.651 4.972 4.966 4.874 4.881
621 Natuur en milieu 2.273 1.944 2.096 1.943 1.964 1.943
642 Speelvoorzieningen 446 559 605 616 632 647
643 Ongediertebestrijding 93 47 44 44 44 44
645 Duurzaamheid 1.150 646 2.164 793 376 374
Totaal Lasten 33.569 34.954 40.867 34.906 34.795 34.872
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -777 -185 -188 -188 -188 -188
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -54 -23 -21 -21 -21 -21
613 Ruimtelijke ontwikkeling -1.860 -4.717 -4.734 -609 -574 -384
614 Projecten -1.076 -1.102 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147
615 Bouwen -2.158 -1.289 -1.253 -1.253 -1.253 -1.253
616 Afval en afvalstoffenheffing -7.167 -8.002 -8.260 -8.260 -8.254 -8.254
617 Riolering en rioolheffing -5.885 -6.018 -6.263 -6.404 -6.946 -7.126
618 Begraven -816 -789 -817 -817 -817 -817
619 Water -12 -28 -29 -29 -29 -29
620 Groen -352 -328 -342 -342 -342 -342
621 Natuur en milieu -378 -1 -1 -1 -1 -1
642 Speelvoorzieningen -3 0 0 0 0 0
643 Ongediertebestrijding -1 0 0 0 0 0
645 Duurzaamheid -391 0 -824 -208 0 0
Totaal Baten -20.931 -22.482 -23.878 -19.278 -19.572 -19.561
Resultaat voor bestemming 12.638 12.472 16.989 15.628 15.224 15.312
Toevoegingen
614 Projecten 3.050 0 0 0 0 0
620 Groen 130 0 0 0 0 0
Totaal Toevoegingen 3.180 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
614 Projecten -1.450 0 0 0 0 0
620 Groen -9 -121 0 0 0 0
621 Natuur en milieu -21 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -1.480 -121 0 0 0 0
Saldo reserves 1.699 -121 0 0 0 0

Toelichting financiële verschillenverschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillenverschillen
Toelichting verschillen begroting 2023 t.o.v. begroting 2022    
Onderdeel programma 3

Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Beheer gebouwen
Tegenover hogere energielasten in 2023 staan vervallen incidentele kosten 2022
-355 V
Groen
We zetten in op versterking biodiversiteit
428 N
Wegen
Toename beheer door areaaluitbreiding (Stork / Krijgsman) en daarnaast hogere energielasten openbare verlichting en prijsindexaties op planmatig onderhoud
824 N
Ruimtelijke ontwikkeling
Incidenteel voordeel 2022 in verband met verkoop Jan ter Gouwweg vervalt (zie ook tegenhanger op Programma 6) en daarnaast kosten in 2023 voor het opstellen van een gebiedsvisie voor een evenwichtige doorontwikkeling van Bussum Zuid
3.059 N
Duurzaamheid
Het opstarten van het programma circulaire economie en uitvoering geven aan de energietransitie 
695 N
Water
In 2022 incidentele kosten voor het baggeren Singelgracht
-435 V
Overige verschillen < € 70.000 421 N
Totaal

4.637

N

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Eigen indicatoren Duurzaamheid

nr. Omschrijving indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Streefwaarde Bron
4. % woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak 3,2% 4,6% 6,4% 9,0% 12,0% n.v.t. Klimaatm
onitor
Rijkswate
rstaat
5. % circulaire inkoop (euro's) ten opzichte van totale inkoop door eigen organisatie - brons zilver - zilver 2025: goud

Spend
Analyse,
contractr
egistratie,

afd. Inkoop

6. CO2 Footprint eigen organisatie - 548
ton
CO2
595
ton
CO2
-   2050: energieneutraal

Milieu

barometer

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Kengetallen Duurzaamheid

nr. Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Bron
4. Totaal elektriciteitsgebruik
woningen (kWh)
78,2 mln. kWh 76,3 mln. kWh 75,3 mln. kWh 75,8 mln. kWh nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
5. Totaal aardgasverbruik woningen (m3) (temperatuur
gecorrigeerd)
43,6 mln. m3 42,8 mln. m3 42,7 mln. m3 41,4 mln. m3 nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
6. Opbrengst zonneprojecten
Wattnu
- - ? 154,631 kWh 146.197,9 kWh Wattnu
7. Aantal
duurzaamheidsleningen
- - - 57 82 Afdeling M&O
Programma Nummer indicator Naam indicator Eenheid GM 2021 GM 2022
3 1 Groenindex Aandeel biomassa 1) 0,516 0,499

1) gebaseerd op satellietbeelden en afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Bosperceel = 1.0; een versteende wijk zonder groen en tuinen = 0.0