Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
     1. Blz. 7 Beleid
    2. Blz. 8 Financiën
     1. Blz. 9 Financiën
    3. Blz. 10 Leeswijzer
     1. Blz. 11 Leeswijzer
   3. Blz. 12 Programma 1 Voor en van iedereen
    1. Blz. 13 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 14 1.1. Gezondheid
     1. Blz. 15 Doelstellingen
      1. Blz. 16 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 17 Actieplan nota gezondheidszorg
       2. Blz. 18 Samenhang in aanpak
       3. Blz. 19 Informeren senioren
       4. Blz. 20 Verkenning verbeteren organisatie zorg
       5. Blz. 21 Actieplan publieke gezondheid
       6. Blz. 22 Actieplan mantelzorg (2022 – 2025)
    3. Blz. 23 1.2. Sport & bewegen
     1. Blz. 24 Doelstellingen
      1. Blz. 25 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 26 Geen bezuiniging voor team Gooise Meren Beweegt
       2. Blz. 27 Aanbesteding team Gooise Meren Beweegt
       3. Blz. 28 Subsidiemogelijkheden voor sportactiviteiten en evenementen
       4. Blz. 29 Ledverlichting sportvelden
       5. Blz. 30 Onderhoud sportvelden
       6. Blz. 31 Kleedkamers voetbalvereniging NVC
       7. Blz. 32 Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte
       8. Blz. 33 Beweeg en sportvisie evalueren
       9. Blz. 34 Verkenning project Lunet en Project Naarderheem
       10. Blz. 35 Harmonisatie binnensport
    4. Blz. 36 1.3. Welzijn
     1. Blz. 37 Doelstellingen
      1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 39 Iedereen doet mee
       2. Blz. 40 Hulp start in de wijk
       3. Blz. 41 Voorkomen isolement
       4. Blz. 42 Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme
       5. Blz. 43 Regionaal actieplan Dak- & Thuisloosheid
       6. Blz. 44 Aanpak effectief inzetten subsidies
       7. Blz. 45 Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid
    5. Blz. 46 1.4. Maatschappelijke & culturele voorzieningen
     1. Blz. 47 Doelstellingen
      1. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 49 Welzijn en cultuur
       2. Blz. 50 Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen
       3. Blz. 51 Uit-Wijk
       4. Blz. 52 Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum
       5. Blz. 53 Cultuurvisie
       6. Blz. 54 Pilot Cultuurcoaches
    6. Blz. 55 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 56 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 57 Programma 2 Kansrijk opgroeien
    1. Blz. 58 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 59 2.1. Jeugdbeleid
     1. Blz. 60 Doelstellingen
      1. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 62 Doorontwikkelen jeugdbeleid
       2. Blz. 63 Jeugd betrekken bij beleid
       3. Blz. 64 Preventieve voorzieningen
    3. Blz. 65 2.2. Jeugdzorg
     1. Blz. 66 Doelstellingen
      1. Blz. 67 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 68 Verder ontwikkelen collectieve jeugdzorg
       2. Blz. 69 Versterken jeugdteam Uitvoeringsdienst Sociaal domein
       3. Blz. 70 Verkorten wachttijden jeugdzorg
       4. Blz. 71 Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg
       5. Blz. 72 Onderzoek verwijzingen van huisartsen
    4. Blz. 73 2.3. Onderwijs & onderwijshuisvesting
     1. Blz. 74 Doelstellingen
      1. Blz. 75 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 76 Vergroten gelijke kansen in het onderwijs
       2. Blz. 77 Update IHP en ontwikkelen programma-aanpak
       3. Blz. 78 Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs uitwerken
       4. Blz. 79 Onvoorziene kleine investeringen onderwijshuisvesting
       5. Blz. 80 Actieplan NPO-gelden
       6. Blz. 81 Gezamenlijke aanpak lerarentekort
    5. Blz. 82 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 83 Toelichting financiële verschillen
   5. Blz. 84 Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving
    1. Blz. 85 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 86 3.1. Wonen
     1. Blz. 87 Doelstellingen
      1. Blz. 88 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 89 Actualiseren Woonvisie
       2. Blz. 90 Onderzoek naar beleidsinstrumenten die de positie van starters en andere kwetsbare doelgroepen op de woningmarkt effectief versterken
       3. Blz. 91 Nieuwe huisvestingsverordening
       4. Blz. 92 Uitvoering geven aan de visie Wonen en Zorg
       5. Blz. 93 Opstellen doelgroepenverordening
       6. Blz. 94 Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
       7. Blz. 95 Opstellen van structuurvisie Bussum-Zuid
    3. Blz. 96 3.2. Buitenruimte & leefomgeving
     1. Blz. 97 Doelstellingen
      1. Blz. 98 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 99 Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje
       2. Blz. 100 Uitvoering geven aan Biodiversiteitsplan Gooise Meren
       3. Blz. 101 Vergroten kennis op gebied van ecologie
       4. Blz. 102 Hemelwater afkoppelen en vasthouden
       5. Blz. 103 Inwoners betrekken
       6. Blz. 104 Beeldkwaliteit vanuit bewonersperspectief meten
       7. Blz. 105 Beeldkwaliteit volgens normen meten
       8. Blz. 106 Communicatie over beheer openbare ruimte & gebouwen
       9. Blz. 107 Vergroten inzicht in technische staat riolering
       10. Blz. 108 Vergroten inzicht in functioneren rioolstelsels
       11. Blz. 109 Dierenwelzijn
    4. Blz. 110 3.3. Duurzaamheid
     1. Blz. 111 Doelstellingen
      1. Blz. 112 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 113 We blijven samenwerken rond duurzame thema’s met Samen Sneller Duurzaam
       2. Blz. 114 Opstellen strategisch document duurzaamheid
       3. Blz. 115 Samen werken aan de energietransitie
       4. Blz. 116 Verminderen energieverbruik
       5. Blz. 117 Beleidsontwikkeling en uitvoering opwekken duurzame energie
       6. Blz. 118 Convenant Wattnu vernieuwen
       7. Blz. 119 Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed
       8. Blz. 120 De transitievisie warmte uitvoeren
       9. Blz. 121 Wijkaanpakken opstellen als uitvoering van de transitievisie warmte (waaronder Muiderberg)
       10. Blz. 122 Regionale Energiestrategie
       11. Blz. 123 EU-actieplan geluid
    5. Blz. 124 3.4. Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 125 Doelstellingen
      1. Blz. 126 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 127 Programma van Eisen Parkeergarage de Olmen
       2. Blz. 128 Omgevingswet voorbereiden
       3. Blz. 129 Bestemmingsplannen
       4. Blz. 130 Welstandsnota aanpassen
       5. Blz. 131 Ruimtelijke projecten
       6. Blz. 132 Uitvoeringsprogramma havens Muiden
       7. Blz. 133 Definitief ontwerp Zonnegeluidswal
       8. Blz. 134 Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven
    6. Blz. 135 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 136 Toelichting financiële verschillenverschillen
    8. Blz. 137 Indicatoren
    9. Blz. 138 Kengetallen
   6. Blz. 139 Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar
    1. Blz. 140 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 141 4.1. Economie
     1. Blz. 142 Doelstellingen
      1. Blz. 143 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 144 Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum
       2. Blz. 145 Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen
       3. Blz. 146 Manager vitale kernen
       4. Blz. 147 Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken
       5. Blz. 148 Meer ondersteuning voor ondernemers
       6. Blz. 149 Winkeltijden actualiseren
       7. Blz. 150 Ontwikkelen visie op en bouwen van een netwerk rond Circulaire Economie
       8. Blz. 151 Informeren van en communicatie met ondernemers over circulariteit
    3. Blz. 152 4.2. Toerisme & cultureel erfgoed
     1. Blz. 153 Doelstellingen
      1. Blz. 154 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 155 Verhogen subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten
       2. Blz. 156 Plan voor verduurzaming van monumenten
       3. Blz. 157 Voetgangersbewegwijzering (Wayfinding)
       4. Blz. 158 Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren
       5. Blz. 159 Religieus erfgoed inventariseren
    4. Blz. 160 4.3. Werk & inkomen
     1. Blz. 161 Doelstellingen
      1. Blz. 162 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 163 Inclusieve arbeidsmarkt
       2. Blz. 164 Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude
       3. Blz. 165 Intensivering van activiteiten wegens instroom
    5. Blz. 166 4.4. Mobiliteit
     1. Blz. 167 Doelstellingen
      1. Blz. 168 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 169 Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen
       2. Blz. 170 Verkeersonveilige plekken risicogericht bepalen
       3. Blz. 171 Aanpak risicoplekken verkeersveiligheidsknelpunten
       4. Blz. 172 Schoolomgevingen verkeersveiliger maken
       5. Blz. 173 Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie
       6. Blz. 174 Verkeersgedrag beïnvloeden
       7. Blz. 175 In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid
       8. Blz. 176 Modernisering van de gehele parkeerketen
       9. Blz. 177 Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen
       10. Blz. 178 Visie op hoofdwegenstructuur
       11. Blz. 179 Inrichten van 'zero-emissiezones'
       12. Blz. 180 Projectplan autoluw Naarden Vesting opstellen
       13. Blz. 181 Versterken van OV-knooppunten
       14. Blz. 182 Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk
       15. Blz. 183 Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen
       16. Blz. 184 Ontwikkelen laadpalenbeleid
    6. Blz. 185 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 186 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 187 Indicatoren
    9. Blz. 188 Kengetallen
   7. Blz. 189 Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening
    1. Blz. 190 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 191 5.1. Dienstverlening & communicatie
     1. Blz. 192 Doelstellingen
      1. Blz. 193 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 194 Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek
       2. Blz. 195 Social media als extra dienstverleningskanaal
       3. Blz. 196 Inrichten kanaalstrategie dienstverlening
       4. Blz. 197 Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken dienstverleningskanalen
       5. Blz. 198 Bevorderen digitale toegankelijkheid
       6. Blz. 199 Digitaal aanvragen rijbewijzen
       7. Blz. 200 Aanloop reisdocumentenpiek 2024
    3. Blz. 201 5.2. Veiligheid & handhaving
     1. Blz. 202 Doelstellingen
      1. Blz. 203 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 204 Versterken van de aanpak ondermijning
       2. Blz. 205 Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren
       3. Blz. 206 Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken
       4. Blz. 207 Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken
       5. Blz. 208 Aanpak cybercrime
       6. Blz. 209 Versterken van de inzet van de boa’s op openbare orde en veiligheid waaronder ook verkeersveiligheid
       7. Blz. 210 Opvang van vluchtelingen/ asielzoekers realiseren
     2. Blz. 211 Indicatoren
    4. Blz. 212 5.3. Bestuur & organisatie
     1. Blz. 213 Doelstellingen
      1. Blz. 214 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 215 Participatievisie herijken
       2. Blz. 216 Categorieën verplichte participatie Omgevingswet
       3. Blz. 217 Handreiking participatie initiatiefnemers
       4. Blz. 218 Versterken van de democratische kwaliteit
       5. Blz. 219 Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen
       6. Blz. 220 De vier vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren
       7. Blz. 221 Overige wijkagenda’s opstellen
       8. Blz. 222 Aantrekken extra wijkadviseurs
       9. Blz. 223 Capaciteit in balans met werkaanbod
       10. Blz. 224 Aanpak toekomstgerichte organisatie
       11. Blz. 225 Behouden en ontwikkelen ambtelijke organisatie
       12. Blz. 226 Strategische personeelsplanning
    5. Blz. 227 5.4. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 228 Doelstellingen
      1. Blz. 229 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 230 Regionale positionering
       2. Blz. 231 Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026
       3. Blz. 232 Invulling geven aan rol in programma landschap MRA
       4. Blz. 233 Uitvoering nota verbonden partijen
    6. Blz. 234 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 235 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 236 Indicatoren
   8. Blz. 237 Programma 6 Financieel gezond
    1. Blz. 238 Maatschappelijke effecten
    2. Blz. 239 6.1. Financiën
     1. Blz. 240 Doelstellingen
      1. Blz. 241 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 242 Rechtmatigheidsverantwoording
       2. Blz. 243 Toegankelijkheid Pepperflow
       3. Blz. 244 Onderzoek naar meerwaarde subsidiespecialist
       4. Blz. 245 Implementatie nieuw financieel systeem
    3. Blz. 246 6.2. Vastgoed
     1. Blz. 247 Doelstellingen
      1. Blz. 248 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 249 Portefeuilleplan vastgoed
       2. Blz. 250 Aanbesteding Vastgoedmanagementsysteem
       3. Blz. 251 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESCo-project)
       4. Blz. 252 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen
    4. Blz. 253 6.3. Grondbeleid
     1. Blz. 254 Doelstellingen
      1. Blz. 255 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 256 Grondbeleid heroverwegen
       2. Blz. 257 Grondprijzenbrief
       3. Blz. 258 Nota bovenwijkse voorzieningen
       4. Blz. 259 Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)
    5. Blz. 260 6.4. Belastingen
     1. Blz. 261 Doelstellingen
      1. Blz. 262 Wat willen we bereiken?
       1. Blz. 263 Onderzoek lokale leges
    6. Blz. 264 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 265 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 266 Doorbelastingen
   9. Blz. 267 Financiële recapitulatie
    1. Blz. 268 Financiële recapitulatie
   10. Blz. 269 Jaarrekening 2023
    1. Blz. 270 Leeswijzer
     1. Blz. 271 Leeswijzer
    2. Blz. 272 1. Balans
     1. Blz. 273 1 Balans per 31 december 2023
    3. Blz. 274 2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 275 2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    4. Blz. 276 3. Toelichting op de balans
     1. Blz. 277 3.1 Vaste activa
     2. Blz. 278 3.2 Vlottende activa
     3. Blz. 279 3.3 Vaste passiva
     4. Blz. 280 3.4 Vlottende passiva
     5. Blz. 281 Toelichting
     6. Blz. 282 Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen
     7. Blz. 283 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden
    5. Blz. 284 4. Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 285 4. Overzicht van baten en lasten
    6. Blz. 286 5. Toelichting op overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 287 5. Toelichting op overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 288 Overzicht incidentele baten en lasten per programma
     3. Blz. 289 Presentatie structureel saldo 2023
     4. Blz. 290 Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     5. Blz. 291 Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
     6. Blz. 292 Toelichting afwijkingen investeringen
     7. Blz. 293 Wet Normering Topinkomens (WNT)
    7. Blz. 294 6. SiSa verantwoording
     1. Blz. 295 6. SiSa verantwoording 2023
    8. Blz. 296 7. Gebeurtenissen na balansdatum
     1. Blz. 297 7. Gebeurtenissen na balansdatum
    9. Blz. 298 8. Rechtmatigheidsverantwoording
     1. Blz. 299 4.8 Rechtmatigheidsverantwoording
    10. Blz. 300 9. Controleverklaring
     1. Blz. 301 4.9 Controleverklaring
  2. Blz. 302 Paragrafen
   1. Blz. 303 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 304 Inleiding
    2. Blz. 305 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 306 Tarieven en opbrengsten
    4. Blz. 307 Kostendekkende heffingen
    5. Blz. 308 Lokale belastingdruk
    6. Blz. 309 Kwijtscheldingsbeleid
   2. Blz. 310 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 311 Risicobeheersing
    2. Blz. 312 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 313 Kengetallen
   3. Blz. 314 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 315 Inleiding
    2. Blz. 316 Beleidskader
    3. Blz. 317 Ontwikkelingen 2023
   4. Blz. 318 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 319 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 320 Financieringsbeleid
    3. Blz. 321 Financiering
    4. Blz. 322 EMU saldo
   5. Blz. 323 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 324 Inleiding
    2. Blz. 325 Interne bedrijfsvoering
    3. Blz. 326 Sturing en beheersing
   6. Blz. 327 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 328 Inleiding
    2. Blz. 329 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 330 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 331 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    5. Blz. 332 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    6. Blz. 333 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    7. Blz. 334 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    8. Blz. 335 Stichting Goois Natuurreservaat
    9. Blz. 336 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    10. Blz. 337 GEM Crailo BV
    11. Blz. 338 BNG Bank N.V.
    12. Blz. 339 Metropoolregio Amsterdam
    13. Blz. 340 Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
   7. Blz. 341 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 342 Hoofdlijnen
    2. Blz. 343 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 344 Faciliterend grondbeleid
    4. Blz. 345 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 346 Bijlagen
   1. Blz. 347 Bijlage 1 Overzicht investeringen
    1. Blz. 348 Overzicht Investeringen
    2. Blz. 349 Voortgang lopende investeringen
    3. Blz. 350 Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000
    4. Blz. 351 Voorgenomen investeringen
   2. Blz. 352 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 353 Taakvelden
   3. Blz. 354 Bijlage 3 Indicatoren
    1. Blz. 355 Verplichte indicatoren eigen gegevens
    2. Blz. 356 Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?
    3. Blz. 357 Toelichtingen verplichte indicatoren
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap